Het MKB voelt zich een motor van de Nederlandse economie, maar heeft niet het gevoel dat dit zo wordt uitgedragen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aldus een quickscan door onderzoeks- en adviesbureau de VerenigingsMakelaar in opdracht van EZ. Aan de hand van interviews met brancheorganisaties is de situatie in dertien branches en op zeven relevante thema’s in kaart gebracht. Onder die organisaties overigens geen verband van financieel adviseurs of planners.
De quick scan: “Men ervaart dat er veel focus is op innovatieve start-ups en dat dit geen recht doet aan de succesvolle bestaande (familie) bedrijven.”
Verder worden zaken als een level playing field en minder randzaken belangrijk gevonden.
Jongere garde is anders
Uit de scan blijkt ook dat de jongere garde anders is: zakelijker, betere focus op specifieke klantgroep en op verkoopkanalen of markten, sturend op cijfers, digitaler, niet gebonden aan vastgoed, personeel. “Zij hebben nagedacht over een duidelijker stip op de horizon, een visie op lokale of regionale groei. Bovendien zijn ze onbevangen en schakelen netwerk in om hulp en advies van buiten te betrekken. Dit gaat dus niet op voor alle ondernemers. In de interviews kwam naar voren dat beschaamd zijn om tekortkomingen te uiten en hulp te zoeken, speelt bij ondernemers. Vooral bij hen die in het verleden ‘heer en meester’ op hun vakgebied maar zich weinig raad weten met grote veranderingen in de markt.”

Online shoppen bij webwinkels buiten Europa levert onverantwoorde risico’s op. Dat blijkt uit een steekproef, die de Consumentenbond samen met vijf Europese zusterorganisaties uitvoerde. "Twee derde van de onderzochte producten zou niet in de winkel mogen liggen."
Enkele voorbeelden die de bond geeft: "Bijna driekwart van de powerbanks, USB-laders en reisadapters kwam niet door de veiligheidstest. Ze kunnen een schok geven, oververhit raken, smelten en zelfs in brand vliegen. Van de kerstverlichting deugt 90 procent niet. Bij zes producten bestaat het risico op brand of elektrocutie. Van twee sets smolt de schakelkast. En een aantal rookmelders bleek niet af te gaan bij brand en geen van de CO-melders waarschuwde voor te hoge concentraties koolmonoxide."
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Er moet iets gebeuren op het gebied van bewustwording. Maar er zijn ook andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld omdat toezicht moeilijk is. Daarom is het goed dat staatssecretaris Mona Keijzer een speciale commissie van de Sociaal Economische Raad, waar de Consumentenbond ook in zit, om advies heeft gevraagd om dit probleem aan te pakken."

In 2019 bedroeg de totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten 19,3 miljard euro. Dat is 1,9 miljard euro meer dan het jaar ervoor. Hoe jonger de generatie studenten, hoe groter de gemiddelde studieschuld is. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
De toename van de studieschuld is vooral zichtbaar vanaf 2015, het jaar van invoering van het nieuwe leenstelsel. Die verving de basisbeurs als sociale voorziening. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12.400 euro in 2015 naar 13.700 euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is opgelopen: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld, 388.000 meer dan begin 2015.
Studenten en oud-studenten met een studieschuld zijn iets vaker man dan vrouw: 51 tegen 49 procent. In 2019 bedroeg de gemiddelde studieschuld van mannen 13.900 euro. Met 13.400 lag dit bij vrouwen iets lager.
Jonge studenten
Hoe jonger de generatie studenten, hoe groter de gemiddelde studieschuld is. Zo hebben studenten die in 2000 zijn geboren op hun 18e jaar gemiddeld 2.700 euro studieschuld opgebouwd. Voor de generatie met geboortejaar 1994 was dat op 18-jarige leeftijd gemiddeld 1.500 euro. Ook hebben de jongere generaties vaker een studieschuld dan de oudere. Van de in 2000 geboren studenten hebben er 34.000 op 18-jarige leeftijd geleend om hun studie te bekostigen. Dit is bijna drie keer zoveel als de in 1994 geboren studenten op die leeftijd.
Nieuwe leenstelsel
In het nieuwe leenstelsel is de aanvullende studiefinanciering voor kinderen van ouders met een smalle beurs overeind gebleven. Bij de jongere leeftijdsgroepen, die volledig onder het leenstelsel vallen (geboortejaar 1998 en 1999), steeg de gemiddelde studieschuld sterker dan bij de generaties daarvoor. De gemiddelde schuld van de studenten geboren in 1998 verdriedubbelde ruim na twee jaar lenen: van 2.500 euro op 18-jarige leeftijd naar 8.000 euro op 20-jarige leeftijd. Dat is meer dan bij eerdere generaties studenten. Bij studenten uit geboortejaar 1994 bijvoorbeeld, steeg de gemiddelde studieschuld minder, namelijk van 1.500 euro op 18-jarige leeftijd naar 4.100 euro op 20-jarige leeftijd.

Staatssecretaris Wiebes vraagt de Eerste Kamer het wetsvoorstel afschaffing VAR-verklaring aan te houden tot er meer voorbeeldovereenkomsten zijn ontwikkeld. Het streven is nu om de verklaring af te schaffen per 1 april 2016 (was 1 januari). Tot 1 januari 2017 houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar treedt niet handhavend op.

Autodiefstal in Nederland is de afgelopen 15 jaar gehalveerd dankzij de Europese verplichting van diefstalbeveiliging voor nieuwe auto's.
Dat blijkt uit onderzoek van economen Jan van Ours en Ben Vollaard van Tilburg University.
Zij becijferden ook dat de baten van het voorkomen van autodiefstallen drie keer zo hoog uitpakken dan de kosten voor het inbouwen van diefstalbeveiliging.

Sinds 1998 is iedere in de Europese Unie nieuwverkochte personenauto verplicht uitgerust met een elektronische startonderbreker die het moeilijk maakt een auto te stelen zonder dat de sleutel in het contact zit.

Het effect van de startonderbreker is het grootst voor relatief kleine en goedkope auto's uit het A- en B-segment (bijvoorbeeld Renault Twingo, Honda Civic). Hier daalt het diefstalrisico met meer dan 70%.
In het relatief diefstalgevoelige E-segment (bijvoorbeeld Mercedes E-klasse, BMW 5-serie) is de daling in het diefstalrisico niet meer dan 20%. In de duurdere segmenten zijn volgens de onderzoekers meer professionele daders actief die moeilijker zijn tegen te houden.

De EU-regulering gold alleen voor nieuwverkochte auto's, waardoor een deel van de autodiefstal tijdelijk is verschoven naar oudere auto's zonder ingebouwde startonderbreker. In de periode 1995-2008 was het diefstalrisico voor laatstgenoemde auto's hierdoor circa een kwart hoger.

Relatiebeëindiging is een veelvoorkomende reden om de woning te moeten verkopen. Vaak wil een van de partners in de woning blijven wonen, maar levert de financiering in de praktijk vaak problemen op. NHG lost dit op door bij de financiering van de uitkoop verder te kijken dan wat er geleend kan worden.
De stijgende huizenprijzen leveren problemen op voor stellen die uit elkaar gaan, omdat de overwaarde het vaak te duur maakt om een ex-partner uit te kopen. NHG signaleerde dat mensen naar andere oplossingen zochten om de woning te kunnen behouden. NHG-bestuurder Carla Muters: “Bijvoorbeeld door een persoonlijke lening af te sluiten. Dat is eenvoudiger omdat er andere regels van toepassing zijn dan bij een hypothecaire lening. De bijbehorende maandlasten zijn echter een stuk hoger en dat is natuurlijk onwenselijk.”
1.000 keer succesvol
Om een oplossing te bieden voor deze situatie startte NHG een pilot, waarbij in het geval van scheiding getoetst werd op basis van de reguliere acceptatienormen én op basis van beheernormen. Dit terwijl eerder alleen op acceptatienormen werd getoetst. Dankzij de pilot heeft NHG ongeveer 1.000 mensen in scheiding kunnen helpen om de woning te behouden. “Het uitgangspunt blijft natuurlijk dat de consument de bijbehorende lasten kan dragen”, aldus Muters.
Financieringslast onderbouwen
Deze mogelijkheid is sinds 1 januari 2020 ook in de voorwaarden en normen van NHG doorgevoerd. Bij de beheertoets wordt niet gekeken naar wat er geleend kan worden, maar wat er per maand aan hypotheeklast betaald moet worden. Als de hypotheekverstrekker kan onderbouwen dat de klant deze lasten kan dragen, dan staat NHG toe dat de aanvullende lening voor de overwaarde bij de hypotheek wordt opgeteld. Hierdoor kan een van beiden in de woning blijven.

In hoeverre is schade verzekerd als je in het buitenland een elektrische step huurt? Indenpender geeft antwoord.

"Als je tijdens het steppen schade aanricht bij een ander, dan krijg je deze schade niet vergoed vanuit je reisverzekering of je aansprakelijkheidsverzekering. Als je dus (in het ergste geval) iemand invalide stept, ben je behoorlijk de sjaak", zo zegt Independer. "Je bent dan zelf volledig verantwoordelijk voor alle schade en de bijbehorende kosten. Maar gelukkig zijn er wel organisaties die een verzekering aanbieden. Dit is alleen niet altijd de standaard. Check dus altijd of én hoe je verzekerd bent, voordat je je met de step op de openbare weg bevindt."

"Val je zelf van deze bijzondere bromfiets en kom je ongelukkig terecht? Maak je dan geen zorgen over de kosten van het bezoek aan het plaatselijke ziekenhuis. Je zorgverzekering dekt de medische kosten in het buitenland tot aan het Nederlandse tarief. Is dit hoger? Dan vult je reisverzekering dit verder aan. Mocht er iets gebeuren, neem dan wel eerst contact op met de alarmcentrale van je verzekeraar. Zij vertellen je in welk ziekenhuis je terecht kunt, zodat je de kosten hiervan vergoed krijgt."

Uit onderzoek blijkt dat succesvolle bedrijven zich realiseren dat de mensen die er werken het bedrijf zijn. En dat hun gedrag van doorslaggevend belang is. Zij hebben daarom veel kennis van gedrag en vertalen dat in de communicatie met de eigen mensen en tussen klant en bedrijf. De meeste problemen waar bedrijven mee worstelen, worden met deze aanpak opgelost.

De AFM heeft goed nieuws. De tien grote banken en verzekeraars in Nederland stellen het belang van de klant meer centraal. Zo blijkt uit het Klantbelang Dashboard van de AFM.

In 2012 scoorden grote banken en verzekeraars gemiddeld een 3,3 op de vijfpuntschaal van het Klantbelang Dashboard van de AFM.
De AFM meet hiermee vanaf 2010 in welke mate de banken en verzekeraars de belofte om het belang van de klant centraal te stellen waarmaken.
In 2011 was het gemiddelde nog 3,0, in 2010 was dat 2,7.

De AFM constateert dat de grote banken en verzekeraars gestaag vooruitgang boeken, maar ook dat er nog flink geworsteld wordt met het behartigen van het klantbelang. Het verbeteren van producten en diensten alleen is niet voldoende, meent de AFM.
"Banken en verzekeraars hebben ook een uitdaging om beter inzichtelijk te maken wat wel en niet goed gaat en hun stakeholders te betrekken in een dialoog hierover", aldus de toezichthouder.

Een aantal veranderingen is wel zichtbaar, bijvoorbeeld de verbeterde kwaliteit en begrijpelijkheid van de verstrekte informatie en de vereenvoudiging van het assortiment spaarproducten.
Ook de grote verzekeraars gaan vooruit, meent de AFM. Een citaat uit het rapport: "Ook de grote verzekeraars zijn in beweging.

Bijna alle grote verzekeraars hebben bijvoorbeeld budget AOV's (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) uit hun portefeuille gehaald. Deze producten boden vaak schijnzekerheid en veroorzaakten daarmee voorzienbare teleurstellingen.

Klanten worden beter geïnformeerd over financiële producten dan vorig jaar, al is er op dit gebied nog steeds werk aan de winkel.
Verzekeraars kijken ook kritischer of de adviseurs/bemiddelaars waar ze mee samenwerken het belang van de klant dienen, zoals ook verwacht mag worden dat zij kritisch naar verzekeraars kijken."

Wie een zonnepanelen systeem installeert, kan de 21 procent BTW die op de installatie is betaald, terugkrijgen van de belastingdienst.
Met de zonnepanelen wordt een product gemaakt (namelijk elektrische stroom), en dat product wordt aan anderen verkocht (namelijk aan de energieleverancier). Een deel van de stroom wordt weliswaar meteen in huis opgemaakt, maar er blijft meestal een gedeelte over dat aan het stroomnet wordt teruggeleverd, en waarvoor u een vergoeding krijgt. De vergoeding is het bedrag dat door de energieleverancier wordt afgetrokken van uw stroomrekening.
Daarom wordt iemand die zonnepanelen heeft, gezien als ondernemer. Als ondernemer moet u in principe BTW afdragen over de stroom die u aan het net levert, en tegelijk mag u de BTW die u heeft betaald over de zonnepanelen, terugvragen van de belastingdienst.

Minister Bruins van Volksgezondheid kondigde vorig jaar al aan dat de korting op zorgcollectiviteiten gaat veranderen. Vorige week is dit besluit officieel door de Raad van State in de Staatscourant geplaatst en daarmee definitief. Graag informeren wij u over het genomen besluit en de achterliggende afwegingen. De maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering gaat per 1 januari 2020 van 10 naar 5 procent.

Het Economisch Bureau van ABN Amro verwacht dat het aantal woningverkopen in 2015 fors hoger uitkomt dan aanvankelijk gedacht. De economen verwachten dit jaar 15% meer transacties dan vorig jaar. In juli werd nog uitgegaan van een toename van 10%. Voor 2016 handhaaft het Economisch Bureau de voorspelling van 5%.

Consumenten zijn door het provisieverbod meer gaan betalen voor financiële producten. Dit stelt de Consumentenbond tegenover het regionale dagblad De Stentor.

Partijen als Adfiz en ZZP Nederland onderschrijven de constatering van de belangenorganisatie en noemen met name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
"We constateren dat de consument nu bijna eveneel voor een complex financieel product zónder advies betaalt, als vorig jaar mét advies", stelt woordvoerder Sybren Visser in De Stentor.
Hij wijst in het bijzonder op de lijftrentepolis die sinds het provisieverbod duurder uit zou pakken.

Nu de consument apart voor advies moet betalen, zou de berekende uitkering volgens de bond hoger moeten zijn. "Maar dat is in heel veel gevallen niet zo. Er zijn zelfs aanbieders die aan het begin van het jaar de uitkeringen hebben verlaagd", aldus Visser.
Adfiz-woordvoerder Joerie van Looij ziet vooral een stijging van de premies bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. "Soms is de stijging zo hoog, dat de kale premie dit jaar hoger uitvalt dan de premie plus provisie vorig jaar", aldus Van Looij.

Het Verbond van Verzekeraars ontkent tegenover De Stentor dat er een relatie is tussen het provisieverbod en de stijging van de premies voor AO-verzekeringen. "Andere factoren kunnen ook van invloed zijn op de kosten", aldus woordvoerder Geertje Janssen.
"De premies van arbeidsongeschikheidsverzekeringen zijn bijvoorbeeld verhoogd omdat de verzekeraars meer dan voorzien moeten uitkeren op dit gebied."

Met 72% meer inbraken vieren inbrekers de komende dagen ‘hun’ carnavalsfeest in de grote steden in het zuiden van het land. In ’t Kielegat en Mestreech wordt tijdens carnaval met afstand de grootste piek aan inbraken waargenomen, zo blijkt uit de InbraakBarometer van Interpolis.
Feestvierders zijn in het zuiden vaak in grote getalen langere tijd van huis, waardoor inbrekers hun slag kunnen slaan. Het aantal inbraken ligt die dagen gemiddeld maar liefs 22% hoger dan in de week voor carnaval. In de grootste carnavalssteden neemt het aantal inbraken gemiddeld met 72% toe ten opzichte van de dagen ervoor.
Carnavalssteden
Onderstaande top-8 toont de gemiddelde stijging over de periode 2014 t/m 2019, van het aantal inbraken tijdens carnaval ten opzichte van de zaterdag, zondag, maandag en dinsdag vóór carnaval.
1. Mestreech (Maastricht), 249%
2. Kielegat (Breda), 153%
3. Lampegat (Eindhoven), 128%
4. Jocus (Venlo), 61%
5. Oeteldonk (’s-Hertogenbosch), 59%
6. Marotteriek (Sittard-Geleen), 54%
7. Krekkelstad (Enschede), 21 %
8. Kruikenstad (Tilburg), 12%

Hoewel er steeds meer mensen het vliegtuig pakken blijft de auto het meest populaire vervoersmiddel om mee op vakantie te gaan. Vrijheid is één van de meest belangrijke redenen voor mensen om met de auto op vakantie te gaan. Andere redenen zijn: het is goedkoper, je kunt meer spullen meenemen en voor enkelen is vliegangst de oorzaak.

Bereid je goed voor

Met de auto op vakantie heeft dus vele voordelen. Maar als je met de auto vertrekt, bereid je dan goed voor! Naast een algemene check voor je auto (bandenspanning, verlichting, motorolie en koelvloeistof) is het ook handig de verkeersregels op te zoeken. Deze kunnen zomaar enorm afwijken van wat je gewend bent in Nederland. Hieronder hebben wij de 10 gekste regels voor je opgesteld.

Verkeersregels in het buitenland

1. In Ierland wordt de snelheidslimiet in mijlen per uur (MPH) uitgedrukt. Daarentegen worden afstanden wel in kilometers aangegeven.

2. In Italië is het per wet verboden te claxonneren tenzij je zieken of gewonden vervoert. In Portugal is het juist normaal te toeteren voor je inhaalt, van richting verandert of een gevaarlijk kruispunt nadert buiten de bebouwde kom.

3. In Servië moet je verplicht een sleepkabel bij je hebben.

4. In Noorwegen zijn roken en orale seks achter het stuur verboden.

5. In Rusland kun je een boete van €70,- krijgen voor het rijden in een een vieze auto.

6. In Oostenrijk heeft stijgend verkeer in de bergen voorrang op dalend verkeer. Overstekende kinderen hebben altijd voorrang, ook als ze dalend zijn.

7. In Spanje mag je tijdens het inhalen tot 20 km/u harder rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

8. In Frankrijk is het verplicht een alcoholtest en een ‘geel hesje’ in de auto te hebben.

9. Op Cyprus mag je niet drinken achter het stuur, maar dan ook echt helemaal niet. Dus ook geen water.

10. In Tsjechië is het verplicht bij binnenkomst van het land schade aan de auto te vermelden. Wanneer er bij vertrek onverklaarbare schade aan de auto zit kun je het land niet zomaar meer verlaten.

Bron: TanQyou

De kloof tussen langer willen en moeten doorwerken wordt groter. De gewenste pensioenleeftijd is gedaald naar 63,9 jaar. Jongeren willen zelfs op 62,8 jaar stoppen met werken. En dat terwijl de AOW-leeftijd vanaf 2021 al 67 jaar is en naar verwachting zal stijgen omdat we ouder worden. Daarnaast vindt slechts 15% van de werknemers doorwerken na 67 jaar bespreekbaar.
Deze cijfers blijken uit het jaarlijkse onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ van Delta Lloyd. Uit een internationale vergelijking met België, Denemarken en Zweden blijkt dat de Belgen het vroegst willen stoppen (60, 8 jaar). De Denen denken het langst door te kunnen werken (67,5 jaar).
Ingrid de Graaf, lid raad van bestuur Delta Lloyd: “Uit de resultaten blijkt dat de acceptatie om later met pensioen te gaan nog beperkt is. Ook blijkt dat werknemers verwachten dat ze langer moeten doorwerken dan voor hen haalbaar is. In Denemarken en Zweden blijkt dit juist andersom te zijn. Om voldoende pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen. Het is daarom nuttig om regelmatig te onderzoeken of je financieel op koers ligt. Daarnaast zullen we in onze veranderende samenleving de discussie moeten aangaan over langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Door deze onderzoeksresultaten te delen geven we inzicht, brengen we deze discussie op gang en roepen we werknemers en werkgevers op om waar nodig in actie te komen.”
Geen pensioenberekening
Denen hebben het beste beeld van hun financiële situatie tijdens hun pensioen. Driekwart van de werknemers in Denemarken heeft een pensioenberekening gemaakt en verwacht dat hun inkomen voldoende zal zijn. In Nederland heeft de helft van de werknemers nog nooit een pensioenberekening gemaakt.
‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’ onderzoekt jaarlijks hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema’s, waaronder pensioenleeftijdverwachting. Binnen dit thema worden jaarlijks de verwachte (verwacht volgens huidige pensioenregeling), gewenste (willen werken), gevreesde (moeten werken) en haalbare (kunnen werken) pensioenleeftijd gemeten.

Volgens minister Dijsselbloem van financiën zijn er weinig mogelijkheden om regelingen met betrekking tot het verstrekken van leningen te versoepelen. Het gaat hierbij om het door banken verstrekken van onder anderen hypotheken en ondernemerskredieten. Op dit moment heeft voornamelijk het midden- en kleinbedrijf (MKB) moeite met het verkrijgen van een lening bij banken.

Volgens Dijsselbloem dragen die nieuwe eisen die aan banken gesteld zijn niet bij aan het op orde brengen van de financiële sector. Eveneens leidt de nieuwe regelgeving niet tot ruimere kredietverlening. Tegelijkertijd geeft de minister aan weinig ruimte te zien voor deregulatie om die kredietverstrekking weer op gang te brengen. In het bijzonder blijft hij staan achter de onlangs ingevoerde bankenbelasting, die volgens hem maar een klein deel van het probleem uitmaakt. Bovendien zegt hij geen 'budgettaire ruimte' te hebben om deze weer af te schaffen.

In bovengenoemd debat pleitte de PvdA voor meer ruimte voor banken om hypotheken te kunnen verstrekken aan huizenkopers. Hierin werd de partij gesteund door de VVD. De PvdA is van mening dat de gehele huizenmarkt op dit moment de dupe is van het door banken strikt toepassen van door de AFM opgelegde hypotheekregels. "Er wordt weinig ruimte geboden voor hypotheken die op de persoon zijn toegesneden", aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. "Dit terwijl die ruimte er wel is en de AFM die wel wil geven. Nu zijn vooral starters en mensen die hun hypotheek willen oversluiten echter de pineut."
Afgelopen najaar bleek opnieuw dat banken steeds huiveriger worden in het verstrekken van hypotheken, ondanks lagere hypotheekrentes. Nijboer merkt op dat banken vrezen voor een boete wanneer zij de regels overtreden. "Daarom moet minister Dijsselbloem van Financiën om de tafel met zowel de AFM als de banken om te kijken wat er mogelijk is om meer ruimte voor hypotheekverstrekking te scheppen."

De woonlasten die huiseigenaren aan hun gemeente betalen stijgen dit jaar met gemiddeld 5,2%. Dat is fors hoger dan de 3,4% stijging van vorig jaar en vier keer zo hoog als de verwachte inflatie van 1,3%. Het is vooral de huiseigenaar die de gaten in de begroting van lokale overheden moet dichten.
Om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen kiezen gemeenten er vaker voor om de budgettaire problemen via een hogere ozb op huiseigenaren af te wentelen. De grootste problemen zijn volgens de gemeenten ontstaan nadat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg bij de lokale overheden heeft neergelegd. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nemen deze kosten naar verwachting jaarlijks met 7% toe.
Niet afwentelen op ozb
Het is Vereniging Eigen Huis een doorn in het oog dat gemeenten aangeven nauwelijks mogelijkheden te hebben om deze kostenstijging op te vangen, behalve met een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). “Er moeten afspraken gemaakt moeten worden tussen het Rijk en de gemeenten over de bekostiging van deze zorgtaken. Budgettaire problemen mogen niet via een hogere ozb op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.”
Afvalstoffenheffing
Een andere woonlast die als een raket omhoogschiet is de afvalstoffenheffing die gemiddeld met 9,5% stijgt. Volgens de belangenorganisatie stegen de kosten die huiseigenaren en huurders betalen voor het ophalen van het huisvuil niet eerder zo hard. “Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt zijn de onderlinge verschillen groot. In 157 gemeenten gaat deze woonlast met meer dan 10% omhoog en een 6-tal gemeenten verhoogt de heffing zelfs met meer dan 50%. Koploper is de gemeente Etten-Leur; hier betalen huishoudens maar liefst 151 euro (+64 %) méér voor het ophalen van het huisvuil dan vorig jaar. Inwoners van Ooststellingwerf, Lansingerland, Sint-Michelsgestel en Lingewaard betalen dit jaar tussen de 86 en 103 euro meer”, aldus VEH.
Ook hier lijkt de rijksoverheid de belangrijke oorzaak van de stijging te zijn. Om recycling te bevorderen is de belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval vorig jaar omhooggegaan van 13 naar 31 euro per ton afval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in een hogere afvalstoffenheffing.
In kaart gebracht
Vereniging Eigen Huis publiceert top-5 lijsten van de ontwikkeling van gemeentelijke woonlasten. Op interactieve provinciekaarten kunnen huiseigenaren per gemeente de ontwikkeling van de verschillende soorten woonlasten zijn te zien. De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente, maar geen ozb.

In het principeakkoord pensioenstelsel is geen verplicht pensioen voor zzp'ers opgenomen. Wel komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

“Door de overstap naar premieregelingen kan het voor zzp’ers aantrekkelijker worden om pensioen op te bouwen in de tweede pijler”, meent Daan Schmitz, beleidsadviseur pensioenen bij het Verbond van Verzekeraars, die veel belang aan “echte keuzevrijheid” hecht.”

Eenvoud en flexibiliteit
Schmitz “Een zzp’er moet zelf kunnen kiezen waar en hoe hij inkomen voor later opbouwt, aansluitend op zijn behoefte en persoonlijke situatie. Het is niet de beroepsgroep die bindt, maar het zzp-schap en de behoefte aan eenvoud en flexibiliteit. Dát zou het uitgangspunt moeten zijn voor zowel een tweede als derde pijler pensioen. Als dan het fiscaal kader tussen beide pijlers ook nog gelijk wordt getrokken, heeft de zzp’er echt wat te kiezen.”

Keuzevrijheid
Wel komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Schmitz: “Ook op dit terrein zien wij dat keuzevrijheid cruciaal is, want de wensen van de doelgroep lopen sterk uiteen. Wij zijn dan ook positief over een opt-out. Zzp’ers hebben dan de keuze om uit de verplichte verzekering te stappen om zich ergens anders passend te verzekeren.”

Het Nibud roept bezitters van een beleggingshypotheek en/of beleggingsverzekering op hun polis te (laten) checken. Het Verbond zegt in een reactie te verwachten dat dit initiatief ertoe bijdraagt dat meer consumenten zich verdiepen in hun situatie en inzicht krijgen in mogelijkheden om hun polis te verbeteren of te wijzigen. Zij kunnen daarbij kosteloos hersteladvies krijgen.

Volgens het Nibud zijn er op dit moment zijn er zo’n 3 miljoen beleggingsverzekeringen in omloop. Directeur Gerjoke Wilmink (foto): “Voor veel van de destijds afgesloten beleggingsverzekeringen (ruim 7 miljoen) bestaan nu mogelijkheden om de verzekering aan te passen, wat financieel voordeel kan opleveren. Toch zijn er nog bezitters die hun polis onveranderd laten.”

Het Nibud zegt zich zorgen te maken om deze groep omdat ze voor onaangename financiële gevolgen kunnen komen te staan. “Daarom roepen we consumenten op om met hun beleggingsverzekering aan de slag te gaan. Op de nieuwe sitenibud.nl/beleggingsverzekeringenwordt uitgelegd hoe de consument zijn polis kan aanpassen. De special is mede tot stand gekomen met hulp van het Verbond van Verzekeraars.”

Gratis hersteladvies
Op de site wordt uitgelegd hoe de consument zijn beleggingshypotheek of -verzekering kan aanpassen. Met informatie, een stappenplan en een checklist krijgt de consument een beeld van het totale proces. Wilmink: “Verzekeraars en adviseurs zijn verplicht klanten gratis een hersteladvies aan te bieden. In dat gesprek moeten ze hun klanten helpen een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van die beleggingsverzekering: voortzetting, wijziging of stopzetting.”

Uit eerder Nibud-onderzoek onder bezitters van een beleggingsverzekering blijkt dat de meeste consumenten die wel een wijziging hebben aangebracht in hun beleggingsverzekering, daar heel tevreden over zijn. Wilmink: “Voor velen heeft het financieel iets opgeleverd, doordat ze geen maandelijkse kosten meer hebben (23%) of een hogere eindopbrengst verwachten (18%). Bovendien gaf meer dan de helft aan na het hersteladvies beter te weten hoe hij er financieel voor staat en meer grip te hebben op zijn financiële situatie.”

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond steunt het initiatief van het Nibud. Directeur Richard Weurding: Wij vinden het van belang vindt dat ook consumenten worden bereikt die om welke reden dan ook niet met hun eigen verzekeraar of adviseur in gesprek willen.”

Nederlandse huishoudens kijken wat minder somber naar hun toekomstige financiële situatie, maar geven tegelijkertijd aan minder goed rond te kunnen komen dan vorig kwartaal.

Dit blijkt uit de ING BudgetBarometer, een periodiek onderzoek van de ING onder Nederlandse huishoudens en hun financiën.
De stand van de ING BudgetBarometer is in het eerste kwartaal van 2013 uitgekomen op 79 punten, tegen 75 punten in het vierde kwartaal van 2012.
Eén op de tien huishoudens heeft vanwege hogere assurantiebelastingen onlangs hun verzekeringen aangepast. Nog eens 9% heeft het voornemen dit binnenkort te gaan doen.

Veel pensioenfondsen kondigden onlangs aan dat ze per 1 april 2013 gaan korten op de pensioenen. Lang niet iedereen blijkt hiervan op de hoogte en er is weinig voornemen om dit jaar extra te gaan sparen voor de oude dag.

Consumenten betalen onder meer assurantiebelasting over hun auto-, opstal-, inboedel, woonhuis-, reis-, annulerings- en rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekeringen vormen samen een flinke uitgavenpost. Voor iets meer dan één op de tien (11%) huishoudens was deze verhoging reden om verzekeringen aan te passen. Ruim een derde (36%) van de huishoudens die iets heeft gewijzigd, heeft één of meerdere goedkopere verzekeringen afgesloten. Ook heeft 18% verzekeringen opgezegd en heeft 4% dubbele dekkingen teruggebracht. Naast de 11% van de huishoudens die hun verzekeringen al hebben aangepast, is nog eens 9% dat van plan.

Dit kwartaal komt de ING BudgetBarometer uit op een stand van 79 punten. In het vierde kwartaal van 2012 was dat nog 75 punten. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat Nederlandse huishoudens nu wat minder somber zijn over hun financiële toekomst.
Maar tegelijkertijd geven meer (26%) Nederlandse huishoudens aan nu moeilijker rond te komen dan drie maanden geleden.

Van de huishoudens die moeilijker kunnen rondkomen noemt iets minder dan een kwart (23%) de stijgende prijzen als belangrijkste reden dat zij de eindjes lastiger aan elkaar kunnen knopen.
Verschillende belastingverhogingen dreven namelijk recent de prijzen flink op. Zo zijn de assurantie- en de energiebelastingen per 1 januari verhoogd. Ook de btw-verhoging uit oktober laat zijn sporen nog na.

Ten opzichte van een jaar geleden bedroeg de inflatie in februari 3,0%. Het ING Economisch Bureau verwacht wel dat de inflatie de komende tijd zal dalen en gemiddeld uit zal komen op 2,5%. Pensioenen In deze ING BudgetBarometer heeft de ING huishoudens ook gevraagd naar hun ideeën om pensioenen veilig te stellen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) eist dat de dekkingsgraad per fonds ten minste 105% bedraagt. Om dat te kunnen realiseren zijn er 68 pensioenfondsen die hun pensioenen per 1 april 2013 verlagen. Over het algemeen zijn Nederlanders boven de 55 jaar het best op de hoogte van deze kortingen. Een pensioenkorting kan reden zijn om extra te gaan sparen voor de oude dag.

Hoewel velen geraakt worden door korting op hun pensioen, is maar 8% bereid dit jaar nog extra te gaan sparen voor later. Gevraagd naar mogelijke oplossingen stelt 40% van de Nederlanders voor dat de pensioenfondsen hun verplichtingen op een andere manier zouden moeten gaan berekenen. Dit kan ervoor zorgen dat de problemen naar later worden verplaatst. Ouderen geven vaker (46%) aan voor deze oplossing te kiezen.

Eén op de drie (32 procent) Nederlandse bedrijven zegt de bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd te hebben. Daarentegen geeft 36 procent aan de bedrijfsvoering niet of nauwelijks te hebben gedigitaliseerd. Kleine bedrijven zijn minder ver met digitalisering dan grote bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit onderzoek naar ICT-gebruik onder bedrijven in Nederland.
De mate van digitalisering hangt sterk samen met de grootte van het bedrijf; van de grote bedrijven (500 of meer werknemers) heeft 65 procent de bedrijfsvoering in hoge mate gedigitaliseerd, van de kleinste bedrijven (twee werknemers) is dit slechts 24 procent. Bijna de helft van deze kleine bedrijven is naar eigen zeggen niet of nauwelijks gedigitaliseerd. In dit onderzoek gaven bedrijven zelf aan in hoeverre zij gedigitaliseerd zijn.
Verstuurde e-facturen verdubbeld
Een voorbeeld van meer digitalisering onder Nederlandse bedrijven is de toename van het gebruik van e-facturen. Het aandeel verzonden e-facturen verdubbelde in 2018 bijna ten opzichte van het jaar daarvoor, van acht procent naar veertien procent. Ook het gebruik van elektronische facturen anders dan e-facturen (bijvoorbeeld in PDF) is de afgelopen twee jaar toegenomen: van 40 procent in 2016, naar 60 procent in 2018. Hierdoor is het aandeel papieren facturen de afgelopen twee jaar gehalveerd, van 50 procent in 2016 naar 24 procent in 2018.
Het gebruik van een Customer Relationship Manager (CRM) systeem om klantengegevens digitaal te beheren is de afgelopen twee jaar toegenomen van 46 procent van de bedrijven in 2016 tot 56 procent van de bedrijven in 2018.

 

Bestuurders van roze auto's veroorzaken de meeste aanrijdingen met andere automobilisten. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars. Het minst schadegevoelig zijn groene auto's.

Het Centrum heeft ook gekeken naar de aanrijdingen per automerk. Hier wordt lijst aangevoerd door Chevrolet. Het minst schadegevoelig is de Mini.

Het percentage auto's dat in 2018 een aanrijding heeft veroorzaakt per autokleur:
Roze 2,35%
Bruin 2,28%
Crème 2,19%
Zwart 2,12%
Grijs 2,00%
Beige 1,97%
Paars 1,90%
Wit 1,88%
Rood 1,87%
Blauw 1,85%
Oranje 1,83%
Geel 1,77%
Groen 1,60%

Het percentage auto's dat in 2018 een aanrijding heeft veroorzaakt per automerk:
Chevrolet 2,52%
Suzuki 2,39%
Mercedesbenz 2,26%
Mitsubishi 2,24%
Toyota 2,23%
Audi 2,13%
Honda 2,10%
Kia 2,07%
Citroen 2,05%
Seat 2,02%
Peugeot 1,96%
BMW 1,94%
Volkswagen 1,93%
Ford 1,93%
Mazda 1,90%
Nissan 1,90%
Opel 1,89%
Fiat 1,89%
Renault 1,85%
Volvo 1,84%
Alfaromeo 1,83%
Hyundai 1,80%
Skoda 1,70%
Mini 1,56%

Vorige week is op Prinsjesdag bekendgemaakt welke veranderingen er in 2016 plaatsvinden in de zorg. Het kabinet wil dat de kwaliteit van zorg verbetert. Er komt bijvoorbeeld extra geld vrij voor betere zorg en opleiding van verplegend personeel in verpleeghuizen. Verder gaan de nominale premies van de zorgverzekeringen omhoog, terwijl ook de zorgtoeslag stijgt. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering voor u op een rijtje.

Volgend jaar verdwijnen er geen behandelingen uit het basispakket. Wel zijn er een aantal uitbreidingen;

Prenatale chirurgie bij open ruggetje
De behandeling is op dit moment alleen in Leuven mogelijk. De beoordeling vindt plaatst in een Nederlands Universitair Medisch Centrum.

Prenatale testen
In Nederland mag de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen worden uitgevoerd en vergoed na een positieve uitslag van de combinatietest. De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek en een nekplooimeting en laat zien hoe groot de kans is op een kind met het Downsyndroom. Wanneer er sprake is van een verhoogde kans, wordt er een vervolgonderzoek gedaan (NIPT). Hierbij kan voor 99 procent worden vastgesteld of het ongeboren kind het Downsyndroom of een andere afwijking aan de chromosomen heeft of niet. Er zijn vrouwen die in het buitenland op eigen kosten een NIPT laten uitvoeren. Hier is een combinatietest voorafgaand aan de NIPT niet verplicht. Wanneer deze test positief is, komen zij op dit moment niet in aanmerking voor een vergoeding van de vervolgtesten. Dit knelpunt wordt met ingang van 1 januari 2016 weggenomen.

Zittend ziekenvervoer bij intensieve kinderzorg
Alle kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging, krijgen vanaf 2016 recht op het vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf als dit medisch noodzakelijk is. Nu krijgen alleen nierdialyse- en oncologiepatiënten, rolstoelers en blinden/zeer slechtzienden een vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Volgend jaar veranderen onder meer de nominale premies, zorgtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage. Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen;

Stijging premie
In 2016 is de verwachting dat de premie met gemiddeld € 85 per jaar stijgt naar € 1.243 per jaar. Dit is ongeveer € 7 per maand. De uiteindelijke premie stelt de zorgverzekeraar zelf vast.

Zorgtoeslag
Waar de premie stijgt, gaat ook de zorgtoeslag omhoog. Zo wordt de maximale zorgtoeslag € 1.103 voor eenpersoonshuishoudens, waar het nu € 942 is. Bij de meerpersoonshuishoudens stijgt het van € 1.791 naar € 1.935. Het kabinet verwacht dat de stijging van de zorgtoeslag niet groot genoeg zal zijn om de premiestijging volledig te compenseren.

Inkomensafhankelijke bijdrage
De inkomensafhankelijke bijdrage is een werkgeverspremie, die wordt berekend over het loon van de werknemer. Het premiepercentage voor werkgevers daalt in 2016 van 6,95% naar 6,75%. Zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden betalen zelf de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor hen geldt een verlaagd tarief van 5,50% in 2016.

Premie Wet Langdurige Zorg
Het premiepercentage voor de Wet Langdurige Zorg blijft in 2016 ongewijzigd, namelijk 9,65%. Deze premie geldt voor de eerste twee belastingschijven.

Inkomstenbelasting
De Nederlandse burger draagt via de inkomensbelasting bij aan de financiering van de zorgkosten. Gemiddeld betaalt een volwassene € 1.406 aan zorg via de inkomstenbelasting in 2016. Dit was € 1.412 in 2015.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de Basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. Het verplicht eigen risico stijgt in 2016 met € 10 naar € 385.

In de zorgnota zitten uiteindelijk weinig verrassende wijzigingen. Naast de verbeterde zorg, wil de overheid de uitgaven beheersen en minder hard laten groeien.

"Door het provisieverbod krijgen consumenten meer inzicht in wat ze betalen voor advies over en distributie van financiële producten.

Dankzij deze transparantie kunnen consumenten een betere keuze maken: voor het soort dienstverlening en voor een bank, verzekeraar of onafhankelijk financieel dienstverlener. Het is de verwachting dat hierdoor meer concurrentie ontstaat op de prijs en kwaliteit.

Dat is goed nieuws voor de consument", aldus de AFM. Via een persbericht laat de AFM weten dat het belangrijk is dat banken, verzekeraars en onafhankelijke adviseurs consumenten in staat stellen om gemakkelijk hun weg te vinden in deze nieuwe situatie, zodat zij goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. "Dat kunnen veel consumenten nu nog niet of met moeite.
RTL Nieuws meldde bijvoorbeeld woensdag 27 februari dat de kosten voor het openen van een bankspaarrekening sterk uiteenlopen bij de verschillende aanbieders, en dat die kosten zich moeilijk laten vergelijken.
Daar is de consument niet mee geholpen", vindt de AFM. "Het nieuwe DVD dat alle aanbieders en onafhankelijke financiële dienstverleners per 1 juli 2013 moeten gebruiken, laat consumenten helpen om de dienstverlening en de kosten beter te vergelijken.

Tot die tijd moeten marktpartijen zelf zorgen dat hun informatie duidelijk en vergelijkbaar is voor de consument.

Het moet kraakhelder zijn welke dienstverlening consumenten mogen verwachten en wat de daaraan verbonden kosten zijn.
Aanbieders moeten een kostprijsmodel ontwikkelen en gebruiken om de advies- en distributiekosten te bepalen. Dit model wordt door de accountant gecontroleerd.

De AFM let scherp op juiste toepassing van dit kostprijsmodel, waaronder ook de wijze waarop dit bij bankspaarproducten wordt toegepast.
Op het moment dat de AFM onverklaarbaar grote verschillen ziet in de kosten van verschillende diensten, kan dat aanleiding zijn voor nader onderzoek."

Volgens de AFM blijft het belangrijk dat consumenten zichzelf eerst de vraag stellen of ze financieel advies nodig hebben of dat ze zelf weten welk financieel product past bij hun persoonlijke situatie.
"Bij complexe producten met fiscale componenten (bijvoorbeeld banksparen) doen consumenten er verstandig aan om bij twijfel deskundig advies in te winnen. Aan dat advies hangt een prijskaartje.
Het is goedkoper als consumenten zelfstandig (dus zonder advies) een financieel product afsluiten (het zogenoemde execution only), maar dat is niet voor iedereen geschikt.

Het is belangrijk om te beseffen dat een verkeerde keuze veel geld kan kosten in de toekomst.

Overigens zijn er diverse (online) middelen beschikbaar om consumenten te helpen bij het maken van een keuze.
Deze verscheidenheid in diensten en kosten is goed voor de consument. Nu deze kosten transparant zijn, kan hij beter bepalen wat hij nodig heeft en waarvoor hij wel en niet wil betalen.
Voordat het provisieverbod van toepassing was betaalde hij deze kosten ook, maar deze waren vaak niet zichtbaar."

Crédit Agricole (Interbank, Ribank en Voorschotbank) heeft 90 miljoen euro gereserveerd om klanten te compenseren voor te hoge rentes op leningen. Ook gaat de bank, die vermoedelijk honderdduizenden doorlopende kredieten verkocht, per 1 mei alle doorlopende kredieten opzeggen.
Dit stelt Crédit Agricole in een reactie aan het televisieprogramma Kassa. De bank zegt met de maatregelen te komen naar aanleiding van de uitspraak van het Kifid en om klanten te helpen naar een toekomst zonder schulden. Stichting Geldbelangen van Rob Goedhart, die ook in de uitzending te zien was, speelde hierbij een belangrijke rol.
Volgens Geldbelangen hebben consumenten tenminste 500 miljoen euro teveel aan rente betaald. Na de uitspraak van het Kifid heeft Geldbelangen zo’n honderd situaties doorgerekend en is hierbij uitgegaan van 'voorzichtige berekeningen'. Daar kwam uit dat consumenten gemiddeld 9.000 euro teveel rente hebben betaald. Volgens Goedhart gaat het in totaal om een paar honderdduizend gedupeerden.
De zaak kwam aan het rollen toen Goedhart in 2014 van iemand hoorde dat zij 13,6 procent rente betaalde op een lening van 45.000 euro. “Dat kon niet waar zijn, want de rente was sinds de crisis-jaren 2008-2009 sterk verlaagd naar historische laagte. En overigens adverteerde Interbank toen met 4,5 procent.”
Een moeizame strijd bij het Kifid volgde. Toen Kassa van BNN/Vara er in 2016 aandacht aan besteedde kwam de zaak Van Arkel aan het licht. Familie van Arkel (toen achter in de vijftig) moest een rente van 12,3 procent betalen op een lening van rond 30.000 euro, losten nauwelijks af en ze hadden het vooruitzicht dat ze tot hun 72-ste nog tienduizenden euro’s naar de bank moesten brengen. In 2016 besloten de Van Arkels op TV over hun schuld te praten. En dat bracht volgens Goedhart de menselijk impact goed naar voren. Uiteindelijk, in 2020, krijgen ze te horen dat ze recht op compensatie hebben en dat brengt een schuldenvrij pensioen dichterbij.
Hoewel Geldbelangen blij is met de uiteindelijke uitspraak van het Kifid betreurt de stichting dat het zo lang heeft moeten duren. Over de rol van de AFM heeft Geldbelangen geen goed woord over. "Toen Geldbelangen al in 2016 voor een aantal mensen hulp bood in een soort tussenoplossing met de bank verbood de AFM de stichting om dat te doen. Stichting Geldbelangen kreeg zelfs een officiële waarschuwing van de autoriteit. Wij waren in 2016 bereid alles wat wij wisten met de AFM te delen en de foute zaken van de kredietbanken te bestrijden. In plaats daarvan klapte de AFM ons de deur in het gezicht. Wij vragen ons echt af of de AFM nog snapt waartoe zij op aarde is: de consument beschermen! En snapt zij dat niet dan kun je het instituut beter opheffen."
Geldbelangen zegt verder geen medelijden met de bank te hebben. "De moedermaatschappij in Frankrijk maakt 4 tot 5 miljard euro winst per jaar. Ze kan dus gemakkelijk die tenminste 500 miljoen terug geven aan de Nederlandse consumenten."

In 2018 zijn in Nederland ruim 157.000 starters een eigen bedrijf begonnen, 15% meer dan in 2017. Een ruime meerderheid van de starters is werkzaam als zzp’er. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters ook de komende jaren nog hoog zal blijven.
Die aanhoudende groei wordt volgens de economen veroorzaakt door digitalisering en structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt. Mede dankzij bijvoorbeeld online platformen als Uber en Temper kunnen zelfstandigen relatief eenvoudig aan opdrachten komen. Tegelijkertijd waarschuwen de economen dat eventueel nieuw overheidsbeleid voor starters en/of zzp’ers, de groei van het aantal starters in de toekomst kan beperken.
Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau: “Zo bestaat er onduidelijkheid over de juridische arbeidspositie van zelfstandigen die voor online platformen als Deliveroo en Helpling werken. Zijn dit ondernemers of werknemers? Daarnaast kan eventuele afschaffing of verkrapping van de startersaftrek of invoering van een verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers mensen ontmoedigen om een eigen bedrijf op te zetten.”
Groeisectoren
Vooral in de transport & logistiek en de bouw nam het aantal starters in 2018, met respectievelijk 38% en 34%, fors toe. Mede door de combinatie van een aanhoudende economische groei en een krappe arbeidsmarkt kan het lucratief zijn om hier als zzp’er aan de slag te gaan. Het aandeel starters is vooral hoog in de vier grote steden. Waar dienstensteden als Amsterdam en Utrecht relatief veel starters in de zakelijke dienstverlening en ICT hebben, heeft Den Haag relatief veel starters in de bouw, wat al jaren een populaire sector is onder starters.

Zelfrijdend werkmaterieel rijdt steeds vaker op de openbare weg, waardoor er relatief veel ongelukken mee gebeuren. Per 1 juli 2015 is daarom het T-rijbewijs wettelijk verplicht voor het op de openbare weg besturen van zelfrijdend werkmaterieel en soortgelijke voertuigen – bijvoorbeeld Motorrijtuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS).

Aangescherpte leeftijdsgrens Tot 1 juli 2016 mogen 16- en 17-jarige bestuurders de weg op als ze een Certificaat van  Vakbekwaamheid hebben. Deze certificatie konden tot 1 juli 2015 worden  behaald. Tot 1 juli 2016 kunnen de certificaten bij de gemeente omgewisseld worden voor een T-rijbewijs. Daarna zijn de certificaten niet meer geldig, en is een T-rijbewijs verplicht.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wijst erop dat het aantal afgewezen verzoeken om leningen voor het midden- en kleinbedrijf met 18 procentpunt is toegenomen. Kleine kredieten worden bijna niet meer verstrekt.

Nijboer riep bankiers op het Nederlands MKB niet de nek om te draaien. Nijboer wil dat het kabinet met de banken een zogenaamde krediettop belegt over de kredietverlening aan Nederlandse banken en aan mensen die een hypotheek willen. Zo'n top moet de haperende kredietverlening aan burgers en bedrijven weer lostrekken, zo staat in De Telegraaf.

Ook starters op de woningmarkt hebben grote problemen een hypotheek te krijgen. De banken zeggen dat ze streng zijn omdat dat moet van de Autoriteit Financiële Markten, maar AFM zegt dat er ruimte is voor maatwerk, aldus Nijboer. "De patstelling moet doorbroken worden.'' Fracties als de SP en GroenLinks stelden voor om de mogelijkheden van crowdfunding te vergroten. Het CDA pleit voor meer coöperatieve kredietunies. De SP vroeg minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën te kijken naar een speciale kredietbank die door de overheid zou moeten worden gerund.

Het kabinet heeft de Universiteit Maastricht laten weten te vinden dat er geen geld naar criminelen moet gaan. Dit voordat de Universiteit na een malsomware-aanval losgeld betaalde.
Minister Van Engelshoven schrijft aan de Tweede Kamer: "Door de Universiteit Maastricht ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat er losgeld is betaald aan de criminele organisatie die de ransomware-aanval uitvoerde, inclusief de hoogte van het bedrag. Voordat de Universiteit Maastricht hiertoe over is gegaan, heb ik de universiteit kenbaar gemaakt dat de regering van mening is dat er geen geld naar criminelen toe moet vloeien. Het is de eigen afweging van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht geweest om het losgeld te betalen. De universiteit heeft mij te kennen gegeven dat de betaling van het losgeld, inclusief alle overige kosten die samenhangen met de ransomware-aanval, bekostigd zijn uit de verkoop van een deelneming van de holding Universiteit Maastricht."
Uit onderzoek door Fox-IT blijkt dat halverwege oktober via phishing e-mails, de aanvaller eerste toegang heeft gekregen tot het netwerk van de Universiteit Maastricht. Vervolgens heeft de aanvaller in een periode van ruim twee maanden, zichzelf toegang verschaft tot de rest van het netwerk van de Universiteit Maastricht. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat aan het begin van de avond van 23 december de zogenaamde ransomware is uitgerold in het systeem, waarmee op minimaal 267 servers alle bestanden zijn versleuteld. Onder de getroffen systemen bevonden zich zeer kritieke systemen voor de bedrijfsvoering en enkele back-upservers.
Fox-IT geeft aan dat de werkwijze van de aanvaller overeenkomt met een bij hen bekende criminele groepering, die –volgens hun informatie- al meer dan 150 slachtoffers heeft gemaakt in 2019.
Uit het rapport van Fox-IT blijkt dat de oorzaak van dit incident kon ontstaan door een combinatie van enkele ontbrekende belangrijke beveiligingsupdates, beperkte segmentatie binnen het netwerk, het niet opvolgen van verschillende alarmsignalen en ongelukkig menselijk handelen.

Het dienstenpakket dat na een overlijden wordt uitgekeerd op basis van een natura uitvaartpolis, blijkt in de praktijk niet altijd goed aan te sluiten bij de uitvaartwensen. Regelmatig ontvangen nabestaanden na afloop een factuur die ze niet zagen aankomen.

Dit blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net naar de uitvaartwensen onder ruim 2.300 Nederlanders. Volgens directeur Leon Schouten maakt het onderzoek vooral duidelijk dat het belangrijk is om eens in de zoveel jaar te controleren of de uitvaartverzekering nog aansluit bij de huidige uitvaartwensen.

Ouderen versus jongeren

De uitvaartwensen van Nederlanders veranderen en laten zich steeds vaker vertalen in een persoonlijkere, meer informele en intieme uitvaart, met na afloop een toost op het leven. Ook gaven veel deelnemers aan het onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net aan, dat de kleding tijdens een uitvaart niet meer persé zwart en heel netjes hoeft te zijn. Gekeken naar leeftijd heeft de groep 18-30 jaar vanzelfsprekend heel andere uitvaartwensen dan de 75-plussers. Waar jongeren vooral kiezen voor een informeel en groots afscheid en een borrel na de crematie, geeft de groep 75 plussers aan de voorkeur te hebben voor een intieme maar formele begrafenis en aansluitend een kopje koffie.

Proosten op het leven

Het afsluitende kopje koffie met het plakje cake legt het in dit onderzoek af tegen een afsluitende borrel met een hapje. Dit verschilt overigens wel behoorlijk per provincie. De feestvierders zijn vooral te vinden in Flevoland en Noord-Holland. Hier geeft 68,6% van de inwoners aan dat zij willen dat hun nabestaanden proosten. Met name in Groningen is het kopje koffie met bijna 70% de traditionele afsluiter gebleven.

Cremeren omdat het goedkoper is

70% van de ondervraagden liet weten dat ze gecremeerd willen worden. Motivaties hiervoor zijn de lagere kosten en de zorg voor de nabestaanden. Mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van een graf. In de leeftijdscategorie 18-30 jaar is cremeren het meest populair. Maar liefst 84,2% geeft aan gecremeerd te worden. In de categorie 75 jaar en ouder is dit nog maar 42,5%.

Het einde van het jaar is weer in zicht: tijd om uw zorgverzekering eens goed onder de loep te nemen. Door veranderingen in uw leefsituatie of gezondheid, maar ook door overheidswijzigingen in het basispakket, kan het zomaar zijn dat een andere verzekering beter bij u past.

Vergelijk en bespaar
Met de vergelijkingsmodule op onze website (zie bij particulier onder bereken ziektekostenverzekering) vindt u in een paar klikken de zorgverzekering die het beste bij u past. Zo voorkomt u dat u betaalt voor zorg die u niet nodig heeft. Door goed te vergelijken, bespaart u tot honderden euro's per jaar!

Wilt u de vergelijkingsmodule samen met een van onze adviseurs doorlopen? Maak dan gerust een afspraak via telefoonnummer [073-8221209] of stuur een e-mail naar [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.].

Gratis besparingscheck
Wist u dat u flink kunt besparen op uw verzekeringspremies als u meerdere verzekeringen bij ons onderbrengt? Hoeveel u precies kunt besparen, rekenen wij graag gratis voor u uit. Maak gerust een afspraak via bovenstaande contactgegevens.

Wat staat er in het woningmarktakkoord? Het kabinet heeft met enkele oppositiepartijen een akkoord gesloten over de woningmarkt. De maatregelen uit het akkoord kunnen gevolgen hebben voor kopers en huurders. Wat betekent het akkoord voor kopers?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor kopers:
•De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken blijft 30 jaar. De hypotheek moet tijdens de looptijd in maximaal
 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.
 Dit geldt al sinds 1 januari 2013.
•Maar het is mogelijk om naast deze hypotheek een tweede hypotheek af te sluiten tot maximaal 50% van de
 waarde van de woning. Deze tweede hypotheek kan gebruikt worden om een gedeelte van de lasten van de
 eerste hypotheek te betalen. Daardoor kunnen volgens het kabinet de maandlasten in de eerste jaren lager
 uitvallen, doordat er netto minder wordt afgelost. De rente van deze tweede hypotheek kan echter niet worden
 afgetrokken van de belasting. Bovendien blijft er na 30 jaar een hypotheekschuld over, omdat de tweede
 hypotheek niet in 30 jaar afgelost hoeft te worden.
•Er is meer budget voor het verstrekken van startersleningen.
•De btw op renovatie en verbouwingen in de bestaande bouw wordt tijdelijk verlaagd naar 6% (van 1 maart 2013
tot 1 maart 2014).

Wat betekent het akkoord voor huurders?.Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor huurders: •De huren stijgen tot maximaal 4% boven inflatie in plaats van de in het Lente-akkoord afgesproken 6,5%. Dit
 geldt voor de inkomensgroep boven € 43.000 per jaar. •Voor de inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000
 stijgen de huren tot 2% boven inflatie in plaats van 2,5%.
•Voor de inkomens tot € 33.614 gaat de huur omhoog met 1,5% boven inflatie.
•Huurders die er in inkomen op achteruitgaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.
•De hoogte van de huur wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde, maar wordt bepaald aan de hand van punten.

Bron: Rabobank

In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege een mogelijke privacyschending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018. De sterke stijging van het aantal klachten ten opzichte van het jaar daarvoor is voor een deel te verklaren door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Na invoering van die privacywet was het aantal privacyklachten veel hoger dan daarvoor.
In 2019 verrichtte de AP 138 onderzoeken naar aanleiding van klachten. Bij 25 daarvan is een overtreding geconstateerd. Die onderzoeken leiden tot een boete of een andere sanctie. Een groot deel van de klachten handelde de AP op een andere manier af. Bijvoorbeeld door een brief met de uitleg van de privacyregels te sturen aan de organisatie die vermoedelijk de regels overtreedt. Of door de te bemiddelen tussen de indiener van de klacht en de organisatie waarover de klacht ging.
Schending privacyrecht
De meeste klachten (29 procent) gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen of geen volledige inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame (vijftien procent) en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl zij dit niet weten of willen. Zij worden dan bijvoorbeeld gebeld door onbekende bedrijven met aanbiedingen.

De Belastingdienst zal voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer verstrekken aan alle eenmanszaken in Nederland. Het betekent een privacy-vriendelijk alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

De ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland vermelden het btw-identificatienummer op hun facturen en hun website. Dat nummer bevat hun BSN. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had daarom een aanpassing geëist. “Het BSN is een vertrouwelijk nummer bestemd voor communicatie tussen burger en overheid en moet niet openbaar worden gemaakt”, zo stelt de privacywaakhond. De Belastingdienst werd verzocht voor 1 januari 2020 met een alternatief te komen.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, foto) heeft de aanpassing aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Hij is tevreden met het alternatief: “Ik ben het eens met de AP dat het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer onwenselijk is. Het is daarom goed dat er een werkbare oplossing gepresenteerd is die de privacy van ondernemers beschermt en tegelijkertijd de heffing van de btw verzekert.”

Voor de betrokken ondernemers betekent het dat zij eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen en hun eigen administratie en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen moeten zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer overweg kunnen.

Nieuw ICT-systeem als structurele oplossing
Een in september benoemde driekoppige commissie onderzocht op verzoek van Snel hoe het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer beëindigd kon worden. Hierbij was het ook van belang dat de heffing van de btw niet in gevaar komt.

Aanvankelijk leek dat pas mogelijk bij de invoering van een nieuw ICT-systeem voor de btw. De commissie onderkent ook dat een nieuw ICT-systeem een structurele oplossing moet bieden voor het nummerprobleem, maar komt met een variant (de factuurvariant) die de periode overbrugt tot dit nieuwe systeem gerealiseerd wordt. Naar het oordeel van de commissie is deze factuurvariant voor 1 januari 2020 in te voeren.

In de interne systemen van de Belastingdienst blijft het bestaande, op het BSN-gebaseerde nummer in gebruik. Dat kan ook omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het BSN voor is bedoeld. Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en wordt bij contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer. Hiermee kan de interne verwerking door de Belastingdienst ongestoord verlopen.

Je rijdt jarenlang schadevrij, dan bouw je voor elk schadevrije jaar een korting op. Hoewel deze Bonus/Malus regeling bij elke verzekeraar weer verschillend is, word je in principe voor je nette rijgedrag beloond. Dat zelfs kan oplopen tot 80%! Maar nu komt het. Stel dat je één jaar geen auto rijdt, dan kun je al die schadevrije jaren in een klap kwijt zijn. Zomaar, zonder enige reden. Dat ging te ver. Bijna alle verzekeraars hebben onder druk van de consument de maatregel teruggedraaid tot gemiddeld 3 jaar. Maar hoe zit het dan als je in een leasewagen gaat rijden?

Leaserijders opgelet!
Stel je wordt leaserijder dan verlies je na één jaar ook je schadevrije jaren, omdat de leasemaatschappij de verzekeringnemer is. Ga je daarna weer privé rijden dan kan de premie nogal hoog uitvallen. Dan is het goed om te weten dat je je autoverzekering mag opschorten. Jouw schadevrije jaren blijven dan nog drie jaar geldig. Je moet wel zelf een opschorting aanvragen bij je verzekeraar. Aan de andere kant is een verzekeraar verplicht om jouw schadevrije jaren bij te houden in een informatiesysteem, de zogenaamde Roy Data. Een centrale database waaraan alle verzekeraars het aantal schadevrije jaren moeten doorgeven zodra een autoverzekering is beëindigd. Sluit je een nieuwe verzekering af dan checkt je verzekeraar hier je schadevrije jaren.

Maak een sport van je Bonus/Malus ladder
Over besparen gesproken: houd de B/M ladders van de verschillende verzekeraars eens tegen het licht. Op een bepaald moment kan het lucratief zijn om over te stappen naar een andere verzekeraar. Je neemt dan gewoon je schadevrije jaren mee.

Nog een tip: voor de B/M ladder maakt het niet uit of het een grote of kleine schade is. Als je een schade claimt is de terugval op de B/M ladder hetzelfde. Bij kleine schades is het dus slim om de schade voor je eigen rekening te nemen. Het negatieve effect kan namelijk jarenlang doorwerken.
Bron: Eufin.nl (28-07-14)

Stap 1:
Bepaal je beleggingsdoel en check of dat nog haalbaar is
Ruim de helft van de beleggers heeft niet bepaald wat hij wil bereiken met beleggen. Dat blijkt uit consumentenonderzoek van de AFM eind 2012. En dat terwijl slim vermogen opbouwen juist begint met het hebben van een doel.
Hoeveel geld heb je nodig en wanneer heb je dat nodig? Hoe bereik je vervolgens je doel? Ruim een kwart van de beleggers die wel een doel heeft, controleert tijdens de looptijd van de belegging niet of dat haalbaar blijft. Zo weet je niet of je nog op schema ligt.
Check daarom jaarlijks of je doel nog haalbaar is. Daarmee houd je zicht op je financiële toekomst en heb je nog tijd om bij te sturen als het even minder goed gaat.

Stap 2:
Wees realistisch over rendement en doe een jaarlijkse check
Veel beleggers worden bij hun keuze voor beleggen vooral geprikkeld door het te behalen rendement. Uit ons consumentenonderzoek blijkt dat beleggers de komende drie jaar gemiddeld een jaarlijks rendement van 10,6% verwachten. De afgelopen drie jaar was het gemiddelde rendement van de AEX slechts 0,7% (exclusief dividend). De grootste optimisten blijken ook nog eens het minst te controleren welk rendement zij daadwerkelijk behaald hebben.
Ruim de helft van de beleggers weet bovendien niet welk rendement ze in 2011 hadden. Voorkom teleurstellingen in de toekomst en check welk rendement je hebt behaald. Daarmee houd je zicht op je eigen financiële situatie.

Stap 3:
Kijk kritisch naar de kosten en switch zo nodig naar een ander product of aanbieder
Bijna zes op de tien beleggers heeft geen idee hoe hoog de kosten zijn die zij gemiddeld per jaar betalen. Juist de kosten hebben een belangrijke invloed op het nettorendement van de beleggingen. Het loont daarom om de totale kosten van verschillende beleggingsdiensten met elkaar te vergelijken en zo nodig over te stappen naar een andere aanbieder.
Overstappen is voor veel beleggers een grote stap, blijkt uit ons onderzoek. Slechts 7% van alle beleggers is in de afgelopen drie jaar gewisseld van aanbieder. Zeven op de tien beleggers zijn zelfs nog nooit overgestapt. Toch kan dat verstandig zijn. Houd grip op je eigen financiële situatie en vergeet niet dat je altijd de mogelijkheid hebt om over te stappen.

Tags: beleggen, financiele-planning, home

De helft van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2019 meer dan basis digitale vaardigheden, tegen 33% gemiddeld in de EU. Daarmee behoort ons land tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software.
Samen met Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk behoort Nederland tot de kopgroep van landen met het grootste aandeel inwoners met meer dan basis digitale vaardigheden. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS en andere EU-lidstaten. Het laagst is het aandeel inwoners met meer dan basis digitale vaardigheden in Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije (10-11%). Ook Italië, Griekenland en Polen scoren op dit punt veel lager (rond 20%) dan het EU-gemiddelde. De digitale vaardigheid van de Nederlandse bevolking was altijd al hoger dan gemiddeld in de Europese Unie.
Softwaregebruik scoort lager
Op het deelgebied ‘informatie’ was het aandeel Nederlanders in 2019 met meer dan basis digitale vaardigheden groter (89%) dan op de andere deelgebieden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld informatie opzoeken via internet maar ook om bestanden verplaatsen en foto’s opslaan in de cloud. Het EU-gemiddelde was hier 71%. Het deelgebied ‘software’ ligt wat lastiger voor veel Nederlanders en Europeanen. Op dit terrein beschikte 55% van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden. Het EU-gemiddelde was 41%. Dit deelgebied omvat onder andere het gebruik van kantoorsoftware zoals programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets. Ook zelf computerprogramma’s schrijven in een programmeertaal behoort tot dit deelgebied.
Op het deelgebied ‘communicatie’ (zoals e-mailen, bellen via internet en sociale netwerken gebruiken) en ‘computers/online diensten’ had vorig jaar respectievelijk 83% en 81% van de Nederlanders vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Het EU-gemiddelde was 67% voor ‘communicatie’ en 59% voor ‘computers/online diensten’.
Vaardigheden naar leeftijd
Wat mensen kunnen met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en opleiding. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan basis digitale vaardigheden bij jongeren ruim vier keer zo groot als bij ouderen. Van de jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar had 78% meer dan basis digitale vaardigheden. Onder ouderen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar was dit in 2019 aandeel 18%.
Van de hoogopgeleiden had 68% digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder de laagopgeleiden (30%). De verschillen in digitale vaardigheden tussen mannen en vrouwen zijn kleiner. Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 54%, tegen 45% onder de vrouwen.
Vergelijking EU-onderzoeken
Het CBS-onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ werd in 2019 onder 4.800 Nederlanders in de leeftijdscategorie van 16 tot 75 jaar gehouden. Alle EU-landen passen dezelfde onderzoeksmethode toe, waardoor uitkomsten van Nederland Europees vergelijkbaar zijn.

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt.
De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2019. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2019, net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder zijn afgesproken. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen voor burgers, het volledige overzicht van alle wijzigingen (incl. bedrijven) vindt u hier.
Invoering tweeschijvenstelsel
Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 21.000 per jaar. Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%. Het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,55% naar 36,65%. Het tarief in de huidige vierde schijf daalt van 51,95% naar 51,75%.
Verhoging algemene heffingskorting
Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 per jaar toe. De heffingskorting stijgt in 2019 met € 212 tot € 2477 voor inkomens tot € 20.384 per jaar. Ook inkomens tussen € 20.384 en € 68.507 profiteren van de verhoging van de algemene heffingskorting, alleen wel minder.
Arbeidskorting
Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen. De maximale arbeidskorting stijgt in 2019 met € 150 tot € 3399. Daarnaast bouwt de arbeidskorting in 2019 sneller af. Hier profiteren werkenden met een inkomen tussen circa € 10.000 en € 41.000 van.
Ouderenkorting
De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2019 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting. In 2019 wordt het maximale bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 178 verhoogd tot € 1.596. Voor ouderen met een inkomen boven € 36.000 bouwt de ouderenkorting vanaf dit jaar geleidelijk af. Ouderen met een inkomen tussen € 36.000 en € 47.000 profiteren hiervan, omdat de ouderenkorting in 2018 nog direct daalde naar € 72 wanneer het inkomen boven de inkomensgrens uitkwam.
IACK
Werknemers die werk combineren met de zorg voor jonge kinderen hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting zal in 2019 anders berekend worden. Mensen met een inkomen tussen de € 5000 en € 25.000 kunnen minder IACK tegemoet zien, omdat het basisbedrag van €1000 verdwijnt. Wel gaat het opbouwpercentage waarmee berekend wordt op hoeveel IACK je recht hebt, omhoog van 6,16% naar 11,45%. Hierdoor wordt de maximale IACK (€ 2835 in 2019) al bij een lager inkomen bereikt.
Boodschappen
Het kabinet betaalt de verlaging van de lasten op arbeid gedeeltelijk door economisch minder verstorende belastingen te verhogen. Zo worden boodschappen iets duurder door een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dit betekent in de praktijk dat boodschappen van € 100 in 2019 € 2,83 duurder worden.
Eigen woning
Aftrekposten zijn kosten die mensen mogen aftrekken van het inkomen, waardoor zij minder inkomstenbelasting betalen. Voor de hogere inkomens (inkomen boven € 68.507) wordt het tarief van een aantal aftrekposten afgebouwd, zoals de hypotheekrenteaftrek. In 2019 bedraagt het tarief voor hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens 49%. Tegelijkertijd daalt het eigenwoningforfait naar 0,65%. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de wet Hillen) beperkt. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd over een periode van 30 jaar.
Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen, tot een bedrag € 1700 per jaar. Daarnaast wordt de door de Belastingdienst gehanteerde uurvergoeding om te beoordelen of sprake is van vrijwilligerswerk verhoogd naar € 5.
Vergroening
Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen zullen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.
Verhoging tabaksaccijns
Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 6 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder (accijns + btw).

Het eerste vrijwillige ZZP-pensioenfonds is een feit. APG-dochters Inadmin en Loyalis nemen de uitvoering voor hun rekening.

Binnenkort wordt een uitvoeringsovereenkomst ondertekend met de samenwerkende ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, PZO en FNV zelfstandigen. Vanaf maandag is het mogelijk om de website www.startjezzppensioen.nl te bezoeken, waar meer informatie te vinden is over de regeling. De regeling zou in januari 2015 van start kunnen gaan.

Dit pensioeninitiatief combineert volgens de initiatiefnemers de voordelen van individuele keuzevrijheid en de kracht van het collectief. Zzp’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en 70 jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar.

De samenwerkende ZZP-organisaties en Inadmin en Loyalis werken in de komende periode de nadere details en de manier waarop het pensioeninitiatief concreet wordt uitgevoerd, verder uit. Daarnaast worden stichtingsbestuur en inspraak van de deelnemers nader vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat het een regeling voor én door ZZP’ers is.

De collectieve pensioenregeling is mogelijk geworden dankzij een jarenlange lobby van de samenwerkende ZZP-organisaties voor de aanpassing van de wet- en regelgeving.

Tags: home, mkb, pensioenen

Ook directeur Coen Teulings van het CPB kwam met soortgelijke geluiden. Volgens Knot is er een nieuw fundament gelegd voor de huizenmarkt met de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het verplicht aflossen van de hypotheekschuld.

Alleen heeft hij niet in de gaten dat het cement nog nat is en dat de bestedingskracht van de potentiële kopers nog steeds wordt uitgehold.
"Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 9,6% goedkoper dan in januari 2012.

De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is de grootste sinds het begin van de prijsindex bestaande koopwoningen in 1995.
De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in januari 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2003.
Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 19%", aldus Het Kadaster. Eerder, november vorig jaar, hebben we aangegeven dat dit kan oplopen tot 24%.

Het grootste deel van de daling heeft de markt dus gehad, maar een herstel zal vanwege het nieuwe fundament traag en moeizaam gaan.

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2019 toegenomen tot 308.000 euro. Het is de eerste keer sinds het begin van de meting in 1995 dat de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen boven de drie ton uitkomt.
In Bloemendaal werd met 832.000 euro gemiddeld het meeste betaald voor een bestaande koopwoning. In Delfzijl het minst, daar werd gemiddeld 155.000 euro betaald. In 326 gemeenten was de gemiddelde koopsom hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.
De gemiddelde verkooprijs was in de provincie Noord-Holland het hoogst. Hieronder valt Amsterdam met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 485.000 euro. Acht van de tien gemeenten met de hoogste gemiddelde verkoopprijs liggen in de provincie Noord-Holland. Amsterdam valt net buiten de top tien van gemeenten met de hoogste huizenprijzen. Zes van de tien gemeenten met de laagste gemiddelde verkoopprijs liggen in de provincie Groningen.

Alle 30 hoverboards die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de afgelopen periode onderzocht, vertonen ernstige tekortkomingen. De belangrijkste tekortkoming is dat de batterij van de onderzochte apparaten kan ontbranden als deze te lang aan de oplader ligt. De kans hierop kan worden verkleind als consumenten voorzorgsmaatregelen nemen. De NVWA heeft de betrokken fabrikanten, importeurs en distributeurs opgedragen hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat deze producten uit de handel worden gehaald en dat afnemers en consumenten zo snel mogelijk worden geïnformeerd via gerichte mailings of algemene publiekswaarschuwingen.

De NVWA adviseert consumenten die al een hoverboard hebben, te letten op de algemene veiligheidswaarschuwingen en gerichte mailing over de producten van de fabrikanten en distributeurs van deze hoverboards. De NVWA zal de algemene veiligheidswaarschuwingen van deze bedrijven ook publiceren op haar website. Daarnaast adviseert de NVWA het hoverboard alleen op te laden als men in de buurt is en kan ingrijpen. Dus bijvoorbeeld niet tijdens het slapen of wanneer men niet thuis is. Als het hoverboard is opgeladen, is het aan te raden om deze van de oplader los te koppelen.­

Later dit jaar zal de NVWA de resultaten van het onderzoek op naam publiceren. Dat is nu nog niet mogelijk omdat de NVWA aan juridische procedures gebonden is waaronder bindende termijnen voor hoor en wederhoor. De NVWA inventariseert op dit moment of er andere producten met vergelijkbare batterijen zijn waar dezelfde problemen spelen als bij hoverboards.

Bij meer dan 10% van de reparaties bij autoschade is sprake van fraude. Het Verbond noemt dat 'volstrekt onacceptabel' en roept de autoschadeherstelbranche op maatregelen te nemen.

Het Verbond van Verzekeraars reageert daarmee op een grootschalige steekproef waarbij 500 blikschadereparaties in de ongestuurde schadestroom grondig zijn onderzocht. De steekproef is – onder regie van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond – uitgevoerd door acht autoverzekeraars.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de fraudegevallen de werkelijke herstelkosten gemiddeld ruim 18% lager uitvallen dan de calculatie op basis waarvan is vergoed - met uitschieters tot boven de 50%.

De modus operandi van niet-integere herstellers blijkt zeer veelzijdig. Experts ontdekten dat niet-gebruikte onderdelen in rekening werden gebracht en werkzaamheden niet of maar beperkt werden uitgevoerd, bijvoorbeeld het niet vervangen, maar uitdeuken van plaatwerk. Ook bleek gecalculeerd spuitwerk regelmatig niet of nauwelijks te hebben plaatsgevonden.

Indirect leidt fraude tot hogere verzekeringspremies. Verzekeraars vinden de gesignaleerde misstanden daarom zowel vanuit bedrijfseconomisch als maatschappelijk oogpunt onacceptabel.

Verzekeraars doen een beroep op de schadeherstelbranche om de problematiek uiterst serieus te nemen. De branche moet erkennen dat er sprake is van een structureel probleem en maatregelen nemen om fraude te voorkomen. De eerste gesprekken die het Verbond met de branche heeft gevoerd over deze problematiek waren 'bemoedigend'.

Tags: home, schade, verzekeringen

De gemiddelde betaalde jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, is met € 11 gedaald tot circa € 1.215, zo blijkt uit een jaarlijks mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

Het ministerie van VWS voorzag in september nog een stijging van de nominale premie in 2013 van € 20. De daling van de nominale premie is enerzijds veroorzaakt doordat verschillende zorgverzekeraars hun jaarpremie hebben verlaagd ten opzichte van 2012, anderzijds doordat verzekerden zijn overgestapt naar een financieel aantrekkelijker alternatief.

Veel verzekerden waren dit jaar namelijk uit op kostenbesparing. Dat werd op vier manieren gerealiseerd: door te kiezen voor een relatief goedkope (internet)polis (van 770.000 verzekerden in 2012 tot ruim een miljoen in 2013), door te gaan deelnemen aan een collectiviteit (van 68% naar 70%), door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico (van 6% naar 8%) of door de aanvullende verzekering te schrappen (van 87% naar 84%).

Hierdoor zijn bijna 1,2 miljoen Nederlanders, ofwel 7% van de verzekerden van zorgverzekeraar veranderd. Daarmee is de mobiliteit van zorgverzekerden voor het vierde achtereenvolgende jaar toegenomen, aldus het mobiliteitsonderzoek.
Daarbij koos 13% van de verzekerden voor een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg.

Vrijdag brachten DNB-President Klaas Knot en Petra Hielkema, divisiedirecteur toezicht verzekeraars, een bezoek aan het Verbond van Verzekeraars. Tijdens een informele dialoog met het Verbondsbestuur kon de lage rente niet uitblijven. “Verzekeraars zullen daar primair zelf mee moeten dealen”, was de boodschap van Knot.
‘Kijk nog eens kritisch naar het huidige productaanbod’
De toezichthouder wil de verzekeraars daarbij wel helpen door open te staan voor een dialoog en het aanbieden van een horizontale blik. De horizontale blik vraagt om uitleg. Knot legt uit dat de toezichthouder kan spiegelen en vergelijkingen maken. “Als ik tegen verzekeraar A zeg dat zijn risicobeheer niet op orde is, voelt hij zich waarschijnlijk beledigd. Maar als ik tegen hem zeg dat ik bij vijf verzekeraars naar het risicobeheer heb gekeken en hij staat op plek vijf, dan vraagt hij wat de nummers één tot en met vier anders doen. Dat is toch net een ander gesprek en een constructievere manier om toezicht te houden en het risicobeheer op een hoger plan te krijgen.”
Lange adem
Knot merkt tijdens het gesprek op dat de lage rente geen kortstondige situatie zal zijn en verzekeraars ook de komende jaren nog moeten rekenen met een lage rente. Dat betekent volgens de bankpresident dat er een beroep moet worden gedaan op het verandervermogen van de sector.
Als tip geeft Knot de verzekeraars mee nog eens kritisch te kijken naar het huidige productaanbod. Rendementsgaranties zijn wat hem betreft iets uit het verleden en economisch niet meer rendabel. Langlopende verplichtingen zijn volgens hem niet meer te betalen en klanten zullen met dat gegeven iets meer beleggingsrisico moeten accepteren. Ook verwacht Knot dat er (nog) meer druk komt te staan op de kosten. Tegelijkertijd ziet hij in het meer en beter gebruik maken van data juist een kans voor de verzekeraars.
ECB-beleid
Volgens het Verbondsbestuur weet Knot als geen ander dat de lage rente zorgt voor een moeilijke situatie voor lange termijn beleggers, waaronder verzekeraars. In een verslag van de dialoog citeert het Verbond Knot met de volgende passage: “Die lage rente is wel de realiteit. Het is wat het is. En het is heel makkelijk om naar de ECB te wijzen, maar ook zonder ECB-beleid zou de rente niet zo heel veel hoger zijn geweest. De rente daalt al sinds 1980. Wij hebben altijd gedacht dat een rente die daalt ook wel weer een keertje zal stijgen, maar kijk eens naar Japan. Daar is de rente al meerdere decennia laag.”

 

Als gevolg van een motie in de Tweede Kamer gaat het verbod op asbestdaken niet begin maar eind 2024 in. De Tweede Kamer heeft ook een evaluatiemoment bedongen: het ministerie moet voor 2022 aangeven hoe het staat met de sanering.

De NVM zegt "in de praktijk nog veel problemen bij de sanering van asbest te zien, zeker wanneer dit niet gepaard gaat met voldoende financieringsmogelijkheden. Het is goed dat de Tweede Kamer dit probleem onderkent. In 2022 zal moeten blijken of deze problemen voldoende zijn opgelost".

Vereniging Eigen Huis vindt het "positief dat de Tweede Kamer van mening is dat het asbestdakenverbod voor huiseigenaren uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn. Dat de staatssecretaris dit onderkent en hiervoor enkele toezeggingen doet, vinden wij niet meer dan een noodzakelijke voorwaarde".

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een landelijk asbestfonds onderzoekt voor mensen die de sanering niet kunnen financieren. Ook is de vraag hoe de sanering kan worden gecombineerd met verduurzaming

Het aantal faillissementen in Nederland neemt in 2014 met 15% tot 20% af. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen met gemiddeld 8% af. De Nederlandse afname is dus fors hoger.

Dat blijkt uit de Economic Outlook van kredietverzekeraar Euler Hermes, die de verwachte faillissementsontwikkeling van 42 landen in kaart brengt. Euler Hermes verwacht in 2015 een afname van 7% van het aantal faillissementen in Nederland, terwijl het wereldwijde gemiddelde een afname van 3% zal zijn.

Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes: "Het is aantoonbaar dat voornamelijk exporterende ondernemingen gevestigd in Nederland meer profiteren van de achterliggende periode dan de ondernemingen welke zich puur hebben gericht op de binnenlandse markt." In Nederland ziet de kredietverzekeraar een BBP-groei van 0,7% in 2014 en 1,2% in 2015.

Ook de strikte overheidsmaatregelen hebben eraan bijgedragen dat Nederland tot de internationale top van de faillissementsafname behoort. Toemen: "Net als Nederland hebben landen als Ierland, Portugal, Denemarken en Spanje te maken gehad met forse bezuinigingsmaatregelen en programma's om schulden af te bouwen. Dat heeft de private sector krachtig gemaakt, waardoor investeerders de private sector in deze landen eerder als veilige haven zien."

De ontwikkeling betekent nog niet dat het bedrijfsleven opgelucht adem kan halen. Toemen: "Het herstel is in zicht, maar het aantal bedrijven dat failliet gaat, ligt nog altijd ruim 20% hoger dan in de jaren 2003-2007. De effectieve economische groei is momenteel te klein om het aantal faillissementen – dat nog steeds historisch is – nog verder terug te brengen."

Tags: home, mkb

De NVM heeft een systeem gelanceerd waarmee huiseigenaren hun woning via een NVM-makelaar, eenvoudig, tegen lage kosten en met toestemming van de hypotheekverstrekker tijdelijk kunnen verhuren.
Het zogenoemde NVM Verhuurplatform, dat in samenwerking met Huisover is ontwikkeld, biedt een uitweg voor dubbele woonlasten als gevolg van de moeilijke koopmarkt.

Het Verhuurplatform ondersteunt de procedure voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet. Eigenaren kunnen inkomsten ontvangen uit verhuur zolang de woning te koop staat, maar kunnen bij verkoop van hun woning het huurcontract toch relatief snel beëindigen. Op deze manier kunnen dubbele woonlasten worden beperkt.
Woningbezitters kunnen voor een tijdelijke verhuuropdracht terecht bij een NVM-makelaar. De NVM-makelaar die de woning in verkoop heeft, is een vertrouwenspersoon voor de eigenaar.

Ger Hukker, voorzitter van de NVM: "Steeds meer banken zetten makelaars buitenspel bij de tijdelijke verhuur van particuliere koopwoningen. Woningbezitters die hun huis tijdelijk willen verhuren worden door de banken verplicht of zeer streng aangeraden zich te wenden tot enkele preferred suppliers.
Niet alleen makelaars zijn de dupe, ook de keuzevrijheid van de consument verdwijnt door het gevoerde beleid."

Het NVM Verhuurplatform biedt huiseigenaren juist de mogelijkheid met toestemming van banken over te gaan tot tijdelijke verhuur. Banken krijgen de mogelijkheid het proces in te richten en te controleren. Bij diverse banken, waaronder ABN Amro en ING, kan toestemming worden aangevraagd.
Binnen het NVM Verhuurplatform is het proces volledig geautomatiseerd voor de makelaar en de hypotheekverstrekker. Eerst wordt nagegaan of de woningeigenaar aan de benodigde voorwaarden voldoet en wordt een voorwaardelijke toestemming voor verhuur aangevraagd bij de hypotheekverstrekker.
Na voorwaardelijke toestemming kan een vergunning voor verhuur bij de gemeente worden aangevraagd. Als een huurder is gevonden, verstrekt het platform de benodigde contracten en akten, waarna definitieve toestemming van de hypotheekverstrekker volgt.

Eind 2019 stond er bij de banken voor 368 miljard euro aan spaargeld uit van Nederlandse huishoudens. Dat is zo’n 13 miljard euro (3,5%) meer dan een jaar geleden. De netto inleg bedroeg 12 miljard euro en is volgens DNB sinds 2009 – toen die 14 miljard euro bedroeg – niet meer zo hoog geweest.
Over heel 2019 was de netto inleg van vrij opneembare spaarrekeningen hoger dan in 2018: 11,4 miljard euro tegen 4,5 miljard euro. Van de 368 miljard euro spaargeld stond 313 miljard euro (85%) op vrij opneembare spaarrekeningen. De overige 55 miljard euro stond op deposito’s met vaste looptijd, waaronder ook bijvoorbeeld bouwdeposito’s en rekeningen ten behoeve van spaarhypotheken of spaarloonregelingen vallen.
Lage rente
Naast de netto inleg bedroeg de bijgeschreven rente vorig jaar 1,2 miljard euro. Dat was in 2018 nog 1,4 miljard euro. Eind 2019 kwam de gemiddelde rente op deposito’s met vaste looptijd en vrij opneembare spaarrekeningen uit op 0,37%, 9 basispunten lager dan een jaar eerder.
Dat de netto inleg van spaargeld toch toeneemt ondanks de relatief lage rente er op, kan volgens DNB worden verklaard door het spaardoel-effect: voor eenzelfde gewenst eindbedrag is bij een lagere rentevergoeding meer spaargeld nodig. Ook het voorzorg-motief kan meespelen, dus dat huishoudens meer gaan sparen uit onzekerheid over de economie en eigen financiën.

Het rentepercentage dat momenteel over spaarrekeningen wordt vergoed, kruipt steeds dichter naar nul procent. Per half september bedraagt het gemiddelde nog maar 0,19 procent. Ter vergelijking, begin 2009 lag dat op 3,64 procent. Diverse spaarrekeningen boden een rente van meer dan 5 procent. Vanaf dat punt zijn de rentetarieven gedaald. Hoe worden de spaarrentetarieven bepaald en wat zijn de verwachtingen?

De geldmarkt is goeddeels een gewone markt, waar vraag en aanbod grote invloed hebben op de prijzen van geld oftewel rente. Ook hebben toezichthouders een belangrijke rol in de totstandkoming van de rente. Banken hebben om verschillende redenen doorlopend geld nodig. Bijvoorbeeld om een tijdelijk tekort op te heffen als de vraag naar geld vanuit hun klanten hoger is dan de bank beschikbaar heeft, om te investeren of om uit te lenen in de vorm van kredieten en hypotheken. Een bank heeft grofweg drie manieren om aan geld te komen: van spaarders, van elkaar of van de Europese Centrale Bank (ECB). De prijs van de laatste twee varianten bepalen voornamelijk de hoogte van spaarrentes.

Refi-rente
Als banken geld willen lenen bij de ECB dan betalen ze hiervoor de ‘refinancing-rate’ (herfinancieringsrente), afgekort tot de refi-rente. De hoogte van deze rente bepaalt de ECB zelf. Door middel van dit rentetarief kan de ECB de economie stimuleren of juist afremmen. Een lage refi-rente stelt banken in staat om goedkoop aan geld te komen, wat ze op hun beurt voordelig aan bedrijven kunnen uitlenen of anderszins kunnen investeren. Door verhogen of verlagen van de refi-rente heeft de ECB een instrument in handen om de economie te beïnvloeden teneinde inflatie in de hand te houden en prijsstabiliteit te bevorderen. Mutatie van het tarief geschiedt enkele keren per jaar en vormt doorgaans nauwelijks een verrassing. Deze voorspelbaarheid draagt bij aan de rust op de financiële markten.

Euribor
Lenen banken bij elkaar euro’s, dan betalen ze daarvoor de Euro Interbank Offered Rate oftewel de Euribor. Deze rente wordt ook wel gezien als de inkoopprijs voor kortlopende leningen. De hoogte van deze tarieven wordt bepaald door vraag en aanbod, maar ook door zaken als de groei van de economie en de hoogte van de inflatie. In tegenstelling tot de refi-rente, worden de Euribortarieven elke werkdag vastgesteld door een speciaal bankenpanel bestaande uit banken met een zeer goede kredietbeoordeling. Aangezien de rentes door banken zelf worden bepaald, kunnen ze direct inspelen op actuele ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De hoogte van de Euribor-tarieven is voor een groot deel afhankelijk van de hoogte van de refi-rente. In de praktijk betekent dit dat wijzigingen van de refi-rente bijna altijd zal leiden tot soortgelijke aanpassing van de Euribor tarieven.

Uitgevlakt
Spaarrentes ten slotte, worden weer voor een belangrijk deel bepaald door de Euribor-rente. Zo is de hoogte van spaarrentes in de basis vaak een combinatie van de driemaands Euribor rente plus een opslag. Waar het verloop van met name de Euribor-tarieven nog wel eens grillig kan zijn, zijn de fluctuaties van de spaartarieven doorgaans meer uitgevlakt. Al met al geldt, dat deze drie rentetarieven -refi-rente, Euribor-rente en de spaarrente-nauw met elkaar zijn verbonden. Dit is ook terug te zien in de grafiek, waarin de wijzigingen van de drie tarieven tegen elkaar zijn afgezet.

De lage spaarrente kan dus voor een belangrijk deel verklaard worden door de huidige hoogte van de refirente en Euribor-rente. Op het moment dat de refirente en/of de Euribor=rente laag is, kunnen banken heel goedkoop geld lenen bij de ECB of bij elkaar. Dit is de situatie waar we ons al sinds het hoogtepunt van de kredietcrisis in bevinden. Vanaf het najaar van 2008 zijn de refi-rente en Euribor-rente in een vrije val naar beneden gegaan. Geld lenen bij de ECB of bij elkaar werd steeds goedkoper. Dit heeft ervoor gezorgd dat banken minder geïnteresseerd werden in geld van spaarders en dat de onderlinge concurrentie om geld van spaarders aan te trekken verdween. Met enige vertraging is dit ook in de figuur terug te zien. De gemiddelde spaarrente maakte vanaf 2009 een duikvlucht. In de periode 2009-2010 ging het een daling van het gemiddelde van ongeveer 45 procent. Dat gebrek aan concurrentie blijkt ook wel uit de lage spaarrentetarieven van de drie traditionele grootbanken: een schamele 0,03 procent.

De omgekeerde situatie kan uiteraard ook voorkomen. Zowel begin 2000 als begin 2006 steeg zowel de refirente als de Euribor-rente aanzienlijk. Op een gegeven moment werd het goedkoper voor banken om geld te lenen bij spaarders in plaats van bij de ECB of bij elkaar en om ervoor te zorgen dat er genoeg spaargeld binnen kwam, gingen banken de spaarrente verhogen.

Spaarrente in 2019
Vorige week kwam de Raad van Bestuur van de ECB weer bijeen om een besluit te nemen ten aanzien van de belangrijkste rentetarieven in de eurozone. Zoals verwacht heeft ze de rentetarieven onveranderd gelaten. Al tijden probeert de ECB de bestedingen in de eurozone aan te jagen, zodat de inflatie gaat stijgen naar om en nabij het door de ECB nagestreefde inflatiepercentage van 2 procent. Door de refi-rente op nul procent te houden, probeert ze sparen minder aantrekkelijk te maken zodat de consumptie toeneemt en er meer wordt geïnvesteerd.

Naast een lage refi-rente houdt de ECB zich ook al vanaf begin 2015 bezig met het opkopen van staatsobligaties om de economie te stimuleren en de inflatie aan te jagen. Terwijl de meningen verschillen over de effecten van het opkoopprogramma, worden de stimuleringsmaatregelen dit jaar verder afgebouwd naar nul en zal het programma per januari 2019 definitief worden stop gezet. Met het stoppen van deze stimuleringsmaatregelen, lijkt een verhoging van de refi-rente voorlopig niet aan de orde. De algemene verwachting is dat de ECB de herfinancieringsrente op zijn vroegst pas in het tweede deel van 2019 zal gaan verhogen, aangezien de inflatie in de eurozone nog steeds achterblijft bij de gewenste 2 procent. En dus valt te vrezen dat sparen ook het komende jaar nog weinig op zal leveren.

62% van de Nederlanders heeft er alle vertrouwen in dat zijn toekomstige pensioenvoorziening goed geregeld is.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van FitVermogen.nl (online beleggingsplatform van ING IM). Toch gaat de helft van de respondenten er vanuit dat van alle politieke en sociale veranderingen, de verschuivingen in de pensioensector hen het hardst zal raken op financieel vlak.

In 2013 en 2014 hebben respectievelijk 66 en 29 pensioenfondsen hun pensioenen gekort vanwege een te lage dekkingsgraad. Ook verlaagt de overheid de pensioenpremie. Het jaarlijkse opbouwpercentage voor pensioenen mag vanaf 2015 niet hoger zijn dan 1,875%, nu is dat nog 2,05%.

Uit het onderzoek kwamen opvallende verschillen in pensioenverwachtingen naar voren tussen zowel verscheidene leeftijdsgroepen als mannen en vrouwen. Hoewel driekwart van de Nederlanders, 40 jaar of ouder, verwacht tussen zijn 65e en 67e met pensioen te gaan, vreest bijna tweederde van de jongeren dat zij na het 67e levensjaar nog moeten doorwerken.

Van de ondervraagde mannen heeft tweederde veel vertrouwen in zijn toekomstige pensioenvoorziening, terwijl meer dan de helft van de vrouwen denkt niet voldoende pensioen op te bouwen. De leeftijd waarop mannen verwachten met pensioen te gaan ligt overigens iets lager dan bij vrouwen.

Tags: financiele-planning, home, pensioenen

Overlijdensrisicoverzekeringen kosten nog maar een derde van wat ze 6 jaar geleden kostten. Deze forse premiedalingen zijn onder meer het gevolg van de hogere levensverwachting. Ook digitalisering zorgt voor lagere premies. Toch verklaren deze factoren niet de volledige premieverlaging.

Verzekeraars nemen nu onder druk van de sterk toegenomen concurrentie genoegen met veel minder winst. Nieuwe klanten profiteren hier fors van, meldt Independer.nl. Verzekeraars als Legal & General, ASR Verzekeringen en Reaal Verzekeringen hebben hun premies tot 75% verlaagd.
Maar de lagere premies gelden bij de meeste verzekeraars alleen voor nieuwe klanten. En dat betekent dat trouwe klanten nog steeds veel te veel betalen voor hun overlijdensrisicoverzekering. Door over te stappen kunnen zij duizenden en soms wel tienduizenden euro's aan premie besparen.
Overigens belooft verzekeraar GoedIdee als enige een premieverlaging voor bestaande klanten als het tarief voor nieuwe klanten wordt verlaagd.

Een echtpaar van 40 jaar, beide niet rokend, sloot op 1 december 2008 bij Delta Lloyd een overlijdensrisicoverzekering af voor 200.000 euro met een looptijd van 25 jaar. Op dit moment betalen zij daarvoor een premie van 149,73 euro per maand.
Als dit echtpaar de ORV opnieuw zou afsluiten bij Delta Lloyd zou de premie 67,50 euro per maand bedragen voor de resterende looptijd (20 jaar).
Dat is een jaarlijkse besparing van bijna 1.000 euro. Over de gehele looptijd scheelt dat bijna 20.000 euro. Als dit echtpaar zou overstappen naar de goedkoopste aanbieder, Reaal Verzekeringen, zouden zij nog meer kunnen besparen. De maandpremie bij deze verzekeraar bedraagt 56,72 euro. Per maand scheelt dat 93 euro. Over de resterende looptijd van 20 jaar bedraagt de besparing ruim 22.000 euro.

Tros Radar heeft maandagavond aan dit onderwerp aandacht besteed. Onderstaande casus kwam daarin aan de orde. Daaruit blijkt wel dat ook bij kleinere verzekerde bedragen overstappen loont. Genoemde besparingen zijn dan ook geen incidenten.

Vrijwel iedereen die een overlijdensrisicoverzekering voor 2008 heeft afgesloten, kan besparen door over te stappen. Doordat de tarieven voor mannen en vrouwen gelijk zijn getrokken eind 2012, kunnen mannen meer besparen op een overlijdensrisicoverzekering dan vrouwen. Een man (1972, niet-roker) heeft in juli 2008 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor 50.000 euro (gelijkblijvend). De verzekering loopt nog tot juli 2032. Op dit moment betaalt deze meneer bij RVS 18,99 euro per maand. Bij TAF Quantum Leben zou hij voor dezelfde verzekering 6,55 euro per maand betalen. Dat scheelt maandelijks 12,44 euro. Over de resterende looptijd (228 maanden) komt dat neer op een besparing van 2.836 euro. Sluit deze meneer de verzekering van TAF Quantum Leben af via Independer.nl dan kost hem dat nog wel 195 euro bemiddelingskosten. De uiteindelijke besparing komt daarmee uit op 2.641 euro.

Het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging terzake van het Reglement verkeerstekens en verkeersborden (RVV) 1990 voor, die momenteel wordt geconsulteerd op internet. Daarnaast worden enkele kleinere wijzigingen geconsulteerd. Zo wordt het voeren van verlichting op de kleding of helm van motorrijders en hun passagiers met de toevoeging van artikel 41b expliciet verboden.
Er wordt een substantiële daling van het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) verwacht omdat het overlijdens- en letselrisico bij de vervoermiddelen waar de snorfietsers naar zullen overstappen kleiner is. Daarnaast neemt door de helmplicht de kans op ernstig hoofdletsel af bij de snorfietsers die op de snorfiets blijven rijden.
Er bestaat sinds 1 juli 2018 al een helmplicht voor bestuurders en passagiers van een snorfiets wanneer de wegbeheerder bij verkeersbesluit heeft bepaald dat de snorfiets op de rijbaan moet rijden. Hiertoe kan een wegbeheerder besluiten als er sprake is van grote drukte op het fietspad.
De gemeente Amsterdam is tot nu toe de enige wegbeheerder in Nederland die deze maatregel heeft genomen. Sinds 8 april 2019 moet de snorfiets op de meeste wegen binnen de ring A10 op de rijbaan rijden en moeten de bestuurders en passagiers verplicht een helm dragen.
Er komen geen regels om overal in Nederland de snorfiets van het verplichte fietspad naar de rijbaan te verplaatsen.

Bijna alle verzekeringsmaatschappijen die brandverzekeringen aanbieden voor bedrijven, maken gebruik van clausules waarin een elektrakeuring verplicht wordt gesteld. Waarom is dat eigenlijk en wat houdt zo’n keuring precies in?

Waarom keuren
Een goedwerkende elektronische installatie is voor elk bedrijf onmisbaar en wordt door iedereen vanzelfsprekend geacht. Kleine aanpassingen zoals een extra stopcontact of schakelaar worden vaak door een handige ondernemer zelf opgepakt. Of er wordt gewerkt met verlengsnoeren en kabelhaspels. Zolang alles nog goed werkt, is er niet altijd voldoende aandacht voor periodiek onderhoud aan de installatie.

Veel ondernemers onderschatten op deze manier het risico dat een slecht onderhouden elektrische installatie met zich meebrengt. Stof kan zich ophopen in de groepenkast, muizen kunnen aan kabels knagen en kabels kunnen oververhit raken en smelten wanneer haspels niet volledig zijn uitgerold of wanneer ze in een kluwen bij elkaar liggen.

Dit soort omstandigheden kunnen leiden tot onveilige situaties waarbij iemand een elektrische schok kan krijgen of waarbij brand kan ontstaan. Er wordt geschat dat 30% van alle branden bij bedrijven ontstaat door een defect in de elektrische installatie. Dat is de reden waarom verzekeraars een periodieke elektrakeuring eisen.

Hoe werkt het
Er zijn verschillende keuringsnormen in gebruik als het gaat om de elektra bij bedrijven. Een elektrakeuring moet minimaal elke 5 jaar plaatsvinden. Voor bedrijven met een relatief hoge belasting van de elektrische installatie is elke 3 jaar de regel. Hieronder worden twee keuringsnormen kort uitgelegd.

NEN 3140

Op basis van (onder andere) de Arbo wet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. De NEN 3140 norm bevat veiligheidsbepalingen voor elektrische installaties. Bij een keuring volgens deze norm vindt onder andere een visuele inspectie plaats en worden de nodige metingen verricht. Soms wordt er een thermografisch onderzoek gedaan waarbij de temperatuur van de groepenkast in beeld wordt gebracht met een thermische camera. Zo wordt zichtbaar welke groepen (te) warm worden, zodat daar maatregelen tegen genomen kunnen worden. De bevindingen van de keuring worden gerapporteerd aan de opdrachtgever. Het rapport bevat tevens aanbevelingen om onveilige situaties te voorkomen of te verhelpen.

NTTA 8220

De keuring volgens de NTTA norm richt zich meer op de brandrisico’s bij de elektrische installatie. De opzet is hetzelfde: middels visuele inspectie en metingen worden de zwakke punten van de elektrische installatie in kaart gebracht en in het bijbehorende rapport worden aanbevelingen gedaan om deze adequaat te verhelpen.

Wie voert de keuring uit
Verzekeraars stellen soms eisen aan de vakbekwaamheid van de elektrotechnische bureaus die deze keuringen uitvoeren. In ieder geval is het de bedoeling dat de keuring wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd en vakkundig bedrijf. Op die manier krijgt de ondernemer een vakkundig advies en een uitgebreide rapportage. Na de inspectie is de ondernemer volledig op de hoogte van de kwaliteit en veiligheid van zijn elektrische installatie.

Het opvolgen van de aanbevelingen van de installateur is niet alleen belangrijk om de dekking op de verzekeringspolis te waarborgen, maar het draait ook om de veiligheid van de medewerkers en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Kortom, de periodieke elektrakeuring is voor elk bedrijf verstandig om te doen. Ook als de verzekeraar het niet verplicht stelt.

Volgens Stichting Odin, gespecialiseerd in claim- en hersteladviezen voor woekerpolissen, noemt de nieuwe compensatieregeling van Aegon een doekje voor het bloeden.

18 juni 2014

"Woekerpolissen kunnen op zo'n vijftien punten in meer of mindere mate defecten vertonen. Alhoewel het positief is dat verzekeraars schoorvoetend toegeven dat er veel mis is met deze beleggingsverzekeringen, doet deze Aegon compensatie slechts zeer beperkt recht aan de volledige gebreken in de polis", aldus de stichting, die er op wijst dat de compensatie alleen geldt voor polissen met een ingangsdatum tot 1 januari 1999, terwijl uit AFM feitenonderzoek van 2008 blijkt, dat circa tweederde van alle woekerpolissen na 1 januari 1999 zijn verkocht. "Daarbij komt, dat consumenten die hun polis al hebben beëindigd voor 14 juni 2013, hun polis zelf moeten aanmelden voor een compensatieberekening bij Aegon en dat pas na 15 augustus 2014 kunnen doen. Dat zijn onnodige barrières, die het uiteindelijke aantal compensaties verder omlaag duwt. Veel van die beleggingsverzekeringen hadden een looptijd van vijftien jaar en zijn inmiddels dus vaak beëindigd.:
Volgens de stichting biedt de compensatie een gedeeltelijke 'premierestitutie' op de overlijdensrisicoverzekering in de polis. "Verschillende belangenorganisaties berekenden al, dat de nu geboden compensatie 70 tot 90 procent lager ligt dan de Hoge Raad in een eerdere uitspraak redelijk vond. Ook de effecten van die te hoge verzekeringspremies op de beleggingsresultaten (het hefboomeffect) blijven onduidelijk. Zorgelijk is, dat bij de nog lopende polissen de overlijdensrisicoverzekering nog steeds in de polis blijft zitten. En dat is nu juist naar de toekomst toe een groot risico voor de verdere waardeontwikkeling in de polis. De geboden oplossing is een versoberde versie van wat de Hoge Raad redelijk acht, en niet toekomstgericht. Daarmee is het slechts een doekje voor het bloeden."
De stichting raadt consumenten met zo'n polis aan zich in ieder geval wel aan te melden voor de regeling, maar dit in combinatie te doen met aanmelding bij andere organisaties, die zich sterk maken voor een betere compensatie en/of verbetering van de woekerpolis.

NIeuwe rechtszaak

Stichting Woekerpolisproces heeft ondertussen aangekondigd een nieuwe rechtszaak tegen Aegon te beginnen omdat de verzekeraar een veel lagere vergoeding aan houders van een Koersplan-polis uitkeert dan de Hoge Raad een jaar geleden gelastte. Volgens voorzitter Pieter Lijesenmoet Aegon op basis van de uitspraak van de Hoge Raad een bedrag van 1000 tot 1500 euro per polishouder vergoeden. Dat komt voor de restgroep uit op ongeveer 1 miljard euro. "Aegon betaalt nu 150 à 200 miljoen euro, een vijfde van wat het volgens de Hoge Raad zou moeten zijn." Stichting Koersplandewegkwijt ging wel akkoord met de compensatie.

Tags: stichting odin / aegon / woekerpolis

Het bezoek aan de website van het Nibud is vorig jaar bijna verdubbeld. Bezochten in 2011 nog 2,4 mln mensen de site van het instituut voor budgetvoorlichting, in 2012 waren dat er meer dan 4 mln.

Het Nibud ziet de toename aan belangstelling als een bevestiging van de zorgen bij consumenten over hun koopkracht en andere geldzaken.
Veel bezoekers kwamen vorig jaar naar de speciale Nibudsite Persoonlijkbudgetadvies.nl.
Bijna 160.000 mensen gebruikten de rekentool om inzicht te krijgen in hun persoonlijke inkomsten en uitgaven, tegen 115.000 in 2011.

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink ziet het als een positieve bijwerking van de crisis dat mensen bewuster met hun geld omgaan. "Mensen zoeken duidelijk houvast en praktische informatie over geldzaken", aldus Wilmink. "Het streven van het Nibud is mensen daarbij inzicht te geven in hoe ze er daadwerkelijk financieel voor staan."

De vorig jaar vernieuwde Buffer Berekenaar werd vooral in de laastste maanden van het jaar massaal geraadpleegd. In 2012 berekenden 140.000 mensen hoeveel geld ze achter de hand moeten houden, een jaar eerder waren dat er 60.000. De gezamenlijke website Zelfjeschuldenregelen.nl van het Nibud en de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) werd vorig jaar door 200.000 mensen geraadpleegd, tegenover 110.000 in 2011.

Reaal ziet dat Nederlanders onvoldoende preventieve maatregelen om stormschade te voorkomen. Aldus de verzekeraar aan de vooravond van de eerste grote storm van het jaar, Ciara. Sitske Mauritsz, COO Schadeverzekeringen bij Reaal: "Nederlanders treffen nog onvoldoende maatregelen om hun eigen bezittingen optimaal te beschermen en laten zich toch nog te vaak verrassen door stormachtig weer. In de zomerperiode veroorzaken rondvliegende trampolines en barbecues vaak veel schade. Dat zal in februari wel meevallen. Maar ook in deze periode kan storm voor vervelende situaties zorgen. Veel trampolines staan nog gewoon buiten en door het huidige zachte weer worden zonneweringen momenteel volop gebruikt.
"De winter is vaak de periode dat er minder aandacht is voor de tuin. Toch is het belangrijk om toch ook even de schutting te controleren en goed te kijken naar bijvoorbeeld loshangende takken. Maar wees ook alert op je overige eigendommen en breng ze tijdig in veiligheid. En let ook extra op spullen die bij een storm schade kunnen toebrengen aan je huis, je winkel- of bedrijfspand of aan de woning van je buren. En mocht je onverhoopt toch stormschade hebben, zorg dan dat deze snel verholpen wordt. Na een storm zien we namelijk vaak veel waterschade ontstaan. Lekkage kan achteraf voor hoge kosten en veel ellende zorgen.”

De koopkrachtveranderingen lopen volgend jaar behoorlijk uiteen. Uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt op basis van de miljoenennota die het kabinet vandaag presenteerde, komt een grillig beeld.

De verschillen lopen uiteen van -0,9% tot +2,8%. Werkenden met een modaal inkomen (2.100 euro netto per maand) gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit, maar hun koopkracht stijgt veelal met minder dan 1%. Bij sommige werkenden met een lager inkomen ziet het Nibud minnetjes.

Stijging tot +128 euro
Vrijwel iedereen profiteert van de belastingverlagingen, de verhoging van de heffingskortingen en de loonstijgingen. Tweeverdieners met bovenmodale inkomens profiteren het meest, zij hebben 128 euro per maand meer te besteden. Mensen die in 2019 geen hoger salaris ontvangen, hebben baat bij de belastingverlichting. Hun koopkracht gaat er op vooruit omdat de heffingskortingen stijgen.

Dit geldt niet voor de bovenmodale inkomens, hier blijven de heffingskortingen gelijk. Ondanks de stijging van de zorgpremie, de btw-verhoging en de algemene prijsstijgingen hebben de meeste huishoudens volgend jaar meer te besteden, gemiddeld 35 euro per maand meer.

Daling tot -26 euro
Gezinnen met kinderen zullen in sommige gevallen hun koopkracht zien dalen. Tweeverdieners met kinderen gaan erop achteruit als één van de partners minder verdient dan het minimumloon. De veranderde combinatiekorting leidt voor deze huishoudens tot een koopkrachtdaling van 0,2 tot 0,9%.

Voor een gezin met een modaal inkomen van 35.000 euro en één kind, waarvan één van de partners 10.000 euro per jaar verdient, betekent dat een koopkrachtdaling van 26 euro per maand. Voor alleenverdieners jonger dan 55 jaar geldt dat zij opnieuw zullen merken dat de algemene heffingskorting van de niet-verdienende partner (de ‘aanrechtsubsidie’) verder wordt afgebouwd.

Btw-verhoging
Het lage btw-tarief stijgt volgend jaar van 6 naar 9%. Onder het lage btw-tarief vallen onder andere voeding, boeken en theatervoorstellingen. Deze verhoging zorgt naar verwachting voor een prijsstijging van 0,6%.

Samen met de algemene prijsstijgingen betekent dat een stijging van de prijzen met gemiddeld 2,4%. Huishoudens die relatief veel uitgeven omdat zij een dieet, medicijnen en/of zorghulpmiddelen nodig hebben, gaan er waarschijnlijk iets minder in koopkracht op vooruit.

Stijging uitkeringen hoger dan pensioenen
Niet alleen de lonen gaan omhoog, ook de uitkeringen stijgen. Van de bijstandsgerechtigden gaan stellen met kinderen er het meest op vooruit, hun koopkracht stijgt met 30 euro per maand. De ouderen merken ook iets van de lastenverlichting omdat de ouderenkorting stijgt. De aanvullende pensioenen worden echter maar licht geïndexeerd (0,2%) en daarom stijgt de koopkracht van gepensioneerden minder hard dan die van andere groepen. Van 0,1% (voor een echtpaar met een aanvullend pensioen van 40.000 euro) tot 1,3% (voor een echtpaar met een aanvullend pensioen van 7.500 euro).

Voor het eerst sinds jaren gaan gepensioneerden er niet op achteruit. Om hier optimaal van te kunnen profiteren, is het wel belangrijk dat ouderen alle toeslagen aanvragen, waar zij voor in aanmerking komen.

Stellen meer zorgtoeslag dan alleenstaanden
De premie voor de basiszorgverzekering stijgt met 10 euro. De laagste inkomens worden gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag. Hierbij zijn stellen beter af dan alleenstaanden. Zij krijgen maximaal 24 euro meer, alleenstaanden ontvangen maximaal 8 euro om de premiestijging op te vangen.

Kinderopvangtoeslag stijgt flink
De prijzen van de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaan omhoog, de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind gaat echter ook omhoog. Buitenschoolse opvang wordt iets goedkoper.

Voor mensen met kinderen op de buitenschoolse opvang stijgt de koopkracht daardoor meer dan voor mensen die gebruik maken van de dagopvang.

De SEPA-wetgeving is sinds 1 februari van kracht.

Bent u nog niet klaar voor SEPA? Rond uw openstaande punten dan snel af.

Met de nieuwe regels voor financiële dienstverlening kunnen consumenten een bewuste keuze maken voor een verkoper van financiële producten of een onafhankelijk adviseur.

Goede informatie over de voordelen van onafhankelijk advies helpt consumenten bij het maken van die keuze. "Alle aanbieders zeggen met de mond het nut en noodzaak van onafhankelijk advies.
Het werkelijke gedrag is lang niet altijd in lijn met die liefdesverklaring.

Er zijn aanbieders die wel echt durven inzetten op onafhankelijk advies. Vanuit geloof in eigen product en performance.

U als klant heeft meer dan ooit behoefte aan hoogwaardig onafhankelijk advies. Naar u als klant zullen we snel en indringend duidelijk moeten maken dat een wezenlijk verschil zit tussen verkopen en adviseren.

De sterke stijging van het aantal werkenden in de doelgroep Participatiewet die onder de No-riskpolis valt, heeft geleid tot een sterk stijging van de uitkeringsjaren in 2019. Het UWV: "Daarnaast speelt ook het effect van de groeiende bekendheid met de No-riskpolis een rol. Deze grotere bekendheid leidt ertoe dat meer werkgevers een beroep doen op de regeling en dat leidt vervolgens tot meer uitkeringsjaren." Het UWV verwacht dat de uitkeringsjaren "ook in 2020 stijgen, zij het minder dan in 2019, omdat de populatie werkenden die onder Participatiewet valt na 2019 naar verwachting minder hard zal stijgen".

De rentetarieven die banken hanteren voor klanten die rood staan, bedragen gemiddeld 9,96 procent, zo blijkt uit een analyse van Geldshop.nl. ING en Rabobank hanteren de hoogste rentetarieven bij roodstand.

Beide banken rekenen een debet-rentevoet van 12,90 procent bij 500 euro tot 1.000 euro roodstand. De rente van andere banken schommelt bij deze roodstanden tussen 9 en 11 procent. Bij 2.500 euro roodstand is de rente gemiddeld 9,47%. Klanten van ING en Triodos kunnen niet 2.500 euro rood staan. ING hanteert een maximale roodstand van 2.000 euro en bij Triodos Bank geldt een maximum roodstand van 1.000 euro.

Knab hanteert van alle onderzochte banken het laagste tarief, 5 procent (ongeacht de hoogte van de roodstand). Hierbij geldt echter wel de harde eis van Knab dat men alleen rood kan staan als er voldoende spaargeld op een andere Knab-rekening staat.

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is gebaseerd op de te betalen rente plus bijkomende kosten, zoals kosten voor de betaalrekening en de bankpas. Dit percentage is onder andere in het leven geroepen om leenproducten gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Triodos heeft bij 500 euro roodstand het hoogste JKP; namelijk 22,20 procent. Bij 1.000 euro heeft Knab het hoogste JKP; namelijk 16,93 procent. Klanten van de Rabobank hebben bij 2.500 het hoogste JKP (13,90 procent). ASN hanteert de laagste tarieven bij zowel 500 euro (10,95 procent), 1.000 euro (10,95 procent) als 2.500 euro (9,78 procent).

Het Verbond van Verzekeraars heeft een op consumenten gerichte website gelanceerd. VanAtotZekerheid.nl geeft objectieve informatie over verzekeren en helpt consumenten kritisch te kiezen bij het afsluiten van een polis.

De website VanAtotZekerheid.nl vervangt de oude site allesoververzekeren.nl. In de nieuwe website is ook de site allesoverdepolis.nl geïntegreerd. Op die site stonden de verschillende stappen die je tegenkomt bij het afsluiten, wijzigen of stopzetten van een verzekering. Die informatie is nu ondergebracht op VanAtotZekerheid.nl, onder de noemer 'Verzekeren in 4 stappen'.

Het Verbond houdt de informatie op peil door de site te monitoren en klanten de mogelijkheid te geven vragen te stellen.

Tags: home, marketing-en-management

Meer dan ooit heeft de consument op dit moment behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie.
Goed opgeleide adviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen en inzicht geven om de werkelijke koopkracht van vermogen transparant te maken.

De gemiddelde consument heeft geen enkele notie wat inflatie op langere termijn met de koopkracht van vermogen doet.
De meeste mensen hebben geen idee over de bedragen die nodig zijn voor een goede oudedagsvoorziening.

Iemand die op 65 jaar een 20-jarige bruto lijfrente wil ontvangen van jaarlijks € 40.000 zal op 65-jarige leeftijd daarvoor een vermogen moeten hebben opgebouwd van € 550.000,=.

Het is belangrijk dat u zo vroeg mogelijk geholpen wordt bij het inzicht in uw financiële toekomst.

Het definitieve overstappercentage voor de zorgverzekering bedraagt 6,5. Dat is 0,3% meer dan het voorlopige percentage waarmee Vektis eind januari naar buiten kwam. Het definitieve percentage overstappers is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen was het definitieve percentage 7,0%.
Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars. Verzekerden die gewisseld zijn tussen twee polissen van één zorgverzekeraar zijn niet meegerekend als overstapper. Daarnaast zijn verzekerden die van zorgverzekeraar veranderen als gevolg van een overgang van een collectief contract ook niet meegerekend als overstapper.
In april publiceert Vektis in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland een uitgebreide analyse van het overstapseizoen in de publicatie Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2020.

Uitgaande van de huidige ontwikkelingen zouden onbemande passagiersdrones al binnen vijf jaar operationeel kunnen zijn. Die ambitieuze voorspelling doet Robert Otto, RvB-lid Achmea, aan de vooravond van de Amsterdam Drone Week.

Daarmee zouden de passagiersdrone er zelfs eerder kunnen zijn dan zelfrijdende auto’s. Die snelheid wordt volgens Otto veroorzaakt door het simpele feit dat het gebruik van het luchtruim uniform wordt gereguleerd en er in de lucht geen rekening gehouden hoeft te worden met voetgangers en fietsers.

Nieuwe risico’s
Als verzekeraar kan Achmea geen traditionele benadering gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten en -diensten voor deze nieuwe risico’s, zegt Otto in een gesprek met de organisatie van het event. “Er zijn geen historische gegevens beschikbaar. Daarom zullen we nieuwe technieken moeten gebruiken om de risico’s te begrijpen. Daarvoor moeten we uit het gebouw komen en daar zijn waar de ontwikkelingen plaatsvinden. Het belangrijkste doel voor ons is om meer te weten te komen over om nieuwe verzekeringsproducten en -diensten te ontwikkelen.

Gebruik van het luchtruim
Het zou Otto niet verbazen als in de gezondheidssector het gebruik van drones in levensreddende situaties op korte termijn vaker wordt ingezet. Bijvoorbeeld voor het transport van bloed of organen tussen ziekenhuizen.

Hij ziet twee grote uitdagingen om dit voor elkaar te krijgen. “De grootste uitdaging is de regulering. Alles moet opnieuw worden uitgevonden. Hebben we snelwegen in de lucht nodig? Hoe snel mogen drones vliegen en doen ze dit naast- of boven elkaar? Hoe garanderen we de privacy in de lucht? In de toekomst komt er wellicht één reeks voorschriften en normen voor de hele wereld, zoals die er nu ook zijn voor het huidige gebruik van het luchtruim. De andere uitdaging waarvoor we staan zijn de landingspunten op de grond. Drones moeten toch ergens landen.”

Amsterdam Drone Week
Achmea is partner van de Amsterdam Drone Week, die van 26 tot en met 30 november wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. Robert Otto heeft binnen Achmea het onderdeel Innovatie in zijn portefeuille. Hij zit in de Raad van Aanbeveling van dit evenement

De kredietverlening aan het mkb krijgt een nieuwe impuls. Negen verzekeraars gaan via ABN Amro mkb-leningen verstrekken.

De negen verzekeraars Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Generali, De Goudse, Nationale-Nederlanden, SNS Reaal en VvAA, steken samen met ABN Amro in totaal 280 miljoen euro in de samenwerking MKB Financiering. De verzekeraars en ABN Amro nemen ieder de helft van dit bedrag voor hun rekening. In de samenwerking wordt het risico en het rendement op de nieuwe mkb-leningen ook fifty-fifty verdeeld tussen de twee groepen.

Het beschikbare beleggingsvermogen bij verzekeraars wordt ingezet om aan kredietvraag vanuit het mkb te voldoen. ABN Amro verzorgt de kredietverstrekking en het risicomanagement.

De partijen mikken met de financiering op het kleinere mkb. De kredieten bedragen maximaal één miljoen euro en hebben een looptijd van maximaal zeven jaar. Voor met name kleine en middelgrote ondernemingen is krediet via de bank vaak de enige mogelijke vorm van financiering.

Voor de verzekeringssector is de samenwerking een concrete mogelijkheid om te investeren in het mkb in Nederland, een categorie die nog nauwelijks toegankelijk is voor verzekeraars. De samenwerking is een resultaat van het position paper 'Investeren in Nederland', dat het Verbond vorig jaar heeft uitgebracht. Voor ABN Amro zijn de beschikbare gelden een nieuwe bron van kapitaal en funding. Voor de mkb-klanten verandert aan de voorkant niets: het loket voor hun financiering blijft ABN Amro.

Naar verwachting zal op korte termijn worden gestart met de gezamenlijke financiering van het mkb. De samenwerking MKB Financiering is daarmee één van de eerste gezamenlijke financieringsinitiatieven richting MKB dat, na bekendmaking van tal van plannen, ook daadwerkelijk van start gaat.

Eerder al investeerden de negen verzekeraars dertig miljoen euro in Qredits, dat kleine kredieten (tot 150.000 euro) verstrekt aan het klein-mkb. De kredietvraag zal naar verwachting stijgen door de aantrekkende economie.

Tags: home, kredieten, mkb

De prijsindex bestaande koopwoningen noteerde in januari een nieuw record. Verkochte bestaande koopwoningen waren volgens de index die maand 9,6 % goedkoper dan in januari 2012.

Deze prijsdaling is de grootste sinds het begin van de prijsindex bestaande koopwoningen in 1995.
De daling is verklaarbaar door de verandering van de hypotheekregels per 1 januari. Kopers hebben mogelijk eind vorig jaar nog willen profiteren van de oude hypotheekregels. Dit zorgde eind 2012 voor een grotere vraag naar koopwoningen, wat tot een toename leidde van het aantal transacties.

In de laatste vier maanden van 2012 lagen de prijzen nagenoeg op hetzelfde niveau. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in januari 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 19 procent. In de eerste maand van 2013 wisselden 6.260 woningen van eigenaar.
Ten opzichte van een jaar geleden is de teruggang in transacties bijna 12 procent

In 2019 zijn er 271.039 nieuwe bedrijven gestart, aldus Graydon. Dat is 5,9 procent meer dan in het jaar ervoor en niet eerder lag dat aantal zo hoog.
Het aantal faillissementen nam echter ook toe (plus 3,9 procent), terwijl het aantal bedrijven dat om andere redenen werd stopgezet is afgenomen (min 2,3 procent). In totaal is de Nederlandse bedrijfspopulatie in 2019 derhalve gegroeid met 143.627 entiteiten. Dit is 14,2 procent meer dan in 2018.
De grootste netto-groei was in 2019 te zien bij de Zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en de Groot- en detailhandel. Deze drie sectoren zijn goed voor bijna de helft (45,1 procent) van de totale netto-groei. Opvallend is de groei van de Groot- en detailhandel. Die sector is gegroeid met 17.052 bedrijven, een stijging van maar liefst 76,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.
Op regionaal niveau is in elke provincie een toename te zien van het aantal starters. De grootste toename noteert Graydon voor Flevoland (9,1 procent) en Overijssel (8,6 procent). In absolute aantallen zijn de meeste starters begonnen in Zuid-Holland (plus 63.393), Noord-Holland (plus 61.195) en Noord-Brabant (plus 35.690).

Jongeren die op zichzelf gaan wonen kunnen met de nieuwe online tool SnelZekerCheck.nl controleren of ze voldoende verzekerd zijn. Door vragen te beantwoorden, wordt duidelijk voor welke risico’s ze gedekt zijn en welke risico’s om aandacht vragen.

Het idee voor SnelZekerCheck.nl komt voort uit het Jongeren Innovatie Programma (JIP) van het Verbond van Verzekeraars, waarin jonge professionals van verschillende verzekeraars innovatieve ideeën leren te ontwikkelen voor de verzekeringssector. De tool is bedacht om het bewustzijn over verzekeringen en risico’s onder jongeren te vergroten.

Thematische vraagstelling
Met behulp van de tool beantwoordt de gebruiker per thema, bijvoorbeeld wonen of reizen, een aantal ja/nee vragen over zijn situatie. Hierdoor worden de relevante risico’s en verzekeringen van de gebruiker in kaart gebracht. Na beantwoording van de vragen geeft de tool per thema weer wat in orde is en waar nog aandachtspunten zijn. Op basis daarvan kan de gebruiker zelf besluiten of hij actie wil ondernemen. De website waarschuwt niet alleen voor risico’s waarvoor je niet verzekerd bent, maar besteedt ook aandacht aan het mogelijk dubbel verzekerd zijn

Niet alleen voor studenten
“Met de start van het nieuwe academisch jaar verruilen een hoop jongeren het ouderlijk huis voor een studentenkamer, wat natuurlijk ook invloed heeft op hun verzekeringen”, vertelt Verbondsdirecteur Richard Weurding. “Uit eigen onderzoek weten wij echter dat jongeren niet altijd goed op de hoogte zijn van wat wel en niet verzekerd is. Je moet natuurlijk al een hoop dingen regelen als je op kamers gaat. Kijk dan ook naar je verzekeringen zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan als er bij je wordt ingebroken of je hebt schade die je niet zelf kunt betalen”.

De SnelZekerCheck.nl is niet alleen handig voor studenten die op kamers gaan, maar ook voor jongvolwassenen die hun eerste huur- of koopwoning intrekken.

Maar liefst 88% van de managers zou liefst vandaag nog medewerkers binnen zijn bedrijf vervangen als er daarvoor geen enkele belemmering zou zijn.

Dit blijkt uit het wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal 2014 van Yacht. Slechts 18% van de managers zegt momenteel over exact de juiste mensen te beschikken. Zonder externe belemmeringen als wet- en regelgeving zou 40% van de managers medewerkers vervangen; bij geen enkele belemmering is dit zelfs 88%. Slechts 12% zou niemand vervangen als er geen enkele belemmering zou zijn.

Dick Koopman, directeur bij Yacht: "De resultaten zijn in mijn ogen onthutsend. Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland sprake is van een grote mismatch en daardoor leiden we economische schade."

Deze mismatch wordt grotendeels veroorzaakt door een combinatie van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en door de huidige regelgeving. Managers weten niet welke kennis in de toekomst nodig is en kunnen dus niet vroegtijdig inspelen op een toekomstige kennisbehoefte. Met als gevolg nu: een mismatch van huidige medewerkers met de bestaande functie-eisen. Omdat medewerkers niet zo maar ontslagen kunnen worden, omdat ze niet meer aan het profiel voldoen, zitten managers nu met een niet-optimale equipe.

Bij organisaties die verder vooruit kijken en weten wat de ontwikkelingen zijn op de markt en op de arbeidsmarkt is men over het algemeen veel meer tevreden over de medewerkers. Daarvan geeft 35% aan over exact de juiste mensen te beschikken. De oorzaak van de mismatch moet ook gezocht worden bij de managers zelf: zij zijn onvoldoende in staat hun medewerkers mee te nemen in ontwikkelingen en hen te laten weten wat er in de toekomst van hen verwacht wordt.

Tags: carriere, home, mkb

De AFM waarschuwt consumenten voor één of meer mogelijke oplichters die zeggen bij de toezichthouder te werken.
Minstens één consument is in de regio Rotterdam benaderd door de neptoezichthouder.
Dinsdagavond kreeg een inwoner van het Rijnmondgebied een onbekende man aan de deur die zich uitgaf als medewerker van de AFM en informatie over hypotheken zei te verzamelen. Hij stelde voor de hele financiële situatie van deze consument door te nemen.
De AFM heeft direct aangegeven dat het géén medewerker is en dat het waarschijnlijk om oplichting gaat.

Volgens de toezichthouder zijn of worden mogelijk meer mensen door de oplichter benaderd. "De AFM wil benadrukken dat zij nooit ongevraagd bij consumenten langskomt en nooit naar persoonlijke financiële gegevens zal vragen", aldus de toezichthouder die consumenten die in aanraking komen met de neptoezichthouder aanraadt zich te melden bij de politie of het Meldpunt van de AFM.

Minister Dekker van Rechtsbescherming komt per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat mensen die hun boetes wel willen betalen, maar dat door problematische schulden niet kunnen, niet verder in de problemen komen.
De noodstop gaat gelden voor verkeersboetes en strafrechtelijke geldelijke sancties, zoals door de rechter of het OM opgelegde boetes.
De regeling ziet er als volgt uit:
 Mensen die door schulden hun boete niet kunnen betalen, en waarbij geen uitzicht bestaat op betaling, kunnen een noodstop van maximaal 4 maanden krijgen.
 Het CJIB schort de inning dan op en er worden geen nieuwe verhogingen opgelegd.
 De persoon die de noodstop krijgt moet zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Wordt deze hulp gestart, dan kan de noodstop met 8 maanden worden verlengd.
 De boete wordt na de noodstop (in termijnen) afbetaald.
 De noodstop kan worden beëindigd als afspraken niet worden nagekomen.
Kans bieden
Hiermee geeft minister Dekker invulling aan de ambitie in het regeerakkoord om de stapeling van boetes bij te laat betalen te maximeren, en daarmee ook aan de Brede schuldenaanpak van het kabinet. Dekker: “Mensen die wel willen betalen, maar vanwege problematische schulden niet kunnen, moeten we niet onnodig dieper in de problemen brengen. Met deze nieuwe procedure snijdt het mes aan twee kanten. Het punitieve karakter van boetes blijft overeind staan. Maar we bieden mensen ook een kans om met schuldhulpverlening hun leven weer op de rails te krijgen.”

In 2016 werd nog verwacht dat een ingangsleeftijd van de AOW van 70 jaar al in 2044 zou worden bereikt. Door de minder snel stijgende levensverwachting zal dit naar verwachting bijgesteld worden naar 2047. KPNG becijferde dat het kabinet ook in 2024 kan afzien van een verhoging van de AOW-leeftijd.

‘Als onze winters kouder worden en onze zomers heter, dan betekent dat meer sterfte onder ouderen.’

Vorig jaar besloot de overheid op basis van de cijfers van het CBS om de ingangsleeftijd van de AOW in 2023 niet te verhogen naar 67 jaar en 6 maanden. Op basis van het projectiemodel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft KPMG berekend hoeveel lager de levensverwachting vergeleken met eerdere berekeningen op dit moment is. Op basis hiervan verwacht KPNG ook geen verhoging van de AOW-leeftijd in 2024.

Hogere sterfte
KPNG: “Uit de analyse blijkt dat voor mannen die dit jaar worden geboren de levensverwachting op dit moment bijna half jaar lager ligt dan vastgesteld in eerdere prognoses. Voor vrouwen is deze bijna een jaar lager. Voor 65-jarige mannen is het effect beperkt en voor 65-jarige vrouwen is de levensverwachting ongeveer een half jaar minder dan eerdere verwachtingen. Meer sterfgevallen, met name als gevolg van hardnekkige griepepidemieën en strengere winters, lijken de belangrijkste oorzaken van de huidige rem op de levensverwachting.”

Levensverwachting stijgt
Dit betekent overigens niet dat de levensverwachting afneemt, zegt Egbert Kromme, actuaris en partner bij KPMG Advisory. “Het betekent wel dat deze minder snel stijgt dan eerder was voorspeld. De ingangsleeftijd van de AOW is gekoppeld aan de levensverwachting. De minder hard stijgende levensverwachting zorgt dus voor een minder snelle verhoging van de ingangsleeftijd van de AOW, ook op langere termijn.”

Tijdelijke trendbreuk?
Volgens Kromme zou sprake kunnen zijn van een breuk in de trend dat Nederlanders steeds ouder worden. “Wellicht is de klimaatverandering hiervan de oorzaak. Als onze winters kouder worden en onze zomers heter, dan betekent dat meer sterfte onder ouderen. Als dit het geval blijft dan zal de levensverwachting structureel lager zijn dan eerder voorspeld. Het kan echter ook zijn dat de laatste jaren uitzonderingen zijn op een eerder vastgesteld patroon en dat de hogere sterfte incidenteel is. In dat geval zal de AOW ingangsleeftijd alsnog sneller gaan stijgen.”

Klanten met een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden hadden vooraf moeten horen welke kosten zouden worden ingehouden. Deze zwaarwegende 'conclusie' heeft advocaat-generaal Eleanor Sharpston uitgebracht aan het Europees Hof. Neemt het Hof het advies over, dan komt volgens de stichting Wakkerpolis een miljardenclaim dichterbij.

13 juni 2014

Alleen al NN heeft tussen 1992 en 2008 ruim 500.000 beleggingsverzekeringen verkocht. Volgens Wakkerpolis zouden de houders van deze 'woekerpolissen' gemiddeld 6.000 euro aam verborgen gehouden kosten kunnen claimen. In totaal zou het bij NN gaan om een claim van ruim 3 miljard euro. En ook voor de verenigingen en stichtingen die andere verzekeraars onder vuur nemen, zou een arrest van het EU-Hof nieuwe munitie opleveren om hun claim kracht bij te zetten.

Voor NN - dat binnenkort een beursnotering krijgt - zijn de druiven extra zuur als het zover zou komen. De verzekeraar heeft zelf gevraagd om deze zaak voor te leggen bij het Hof in Luxemburg. Dit nadat de rechtbank in Rotterdam de vraag had opgeworpen of verzekeraars zich in de jaren dat de beleggingsverzekeringen werden verkocht aan allerlei 'open normen' zoals de zorgplicht moesten houden. Deze vraag wordt door Sharpston niet rechtstreeks beantwoord. Wel stelt zij vast dat verzekeraars, op grond van de Europese verzekeringsrichtlijn uit 1992, potentiële klanten precies hadden moeten vertellen welke kosten zouden worden ingehouden.

Tags: woekerpolisaffaire / wakkerpolis / nationale-nederlanden

De Consumentenbond vindt dat hypotheekklanten een wettelijk recht zouden moeten krijgen op een redelijke hypotheekrente.
Een toezichthouder zou moeten voorkomen dat geldgevers onredelijke kosten in rekening brengen.

De bond doet het voorstel naar aanleiding van berichten dat de hypotheekrente in ons land 1% hoger zou liggen dan nodig is. Volgens cijfers van het Centraal Planbureau betalen Nederlanders jaarlijks € 6,7 mld te veel hypotheekrente, stelt de bond. "De noodzaak om in te grijpen in de hypotheekmarkt is ook voor de overheidsfinanciën groot omdat de staat - en dus elke belastingbetaler - via de hypotheekrenteaftrek meebetaalt aan de te hoge hypotheekrente." De Consumentenbond wijst naar de energiesector, waar in 2004 een vergelijkbare constructie is ingevoerd. "De NMa kent de kostprijs die energieleveranciers betalen, en toetst de energietarieven daaraan, met een geheime formule.
Wil een leverancier te hoge tarieven berekenen, dan kan de NMa ingrijpen."

Acht op de tien eigenaars zijn zich ervan bewust dat hun slimme apparaten gehackt kunnen worden. Toch weet de helft niet wat zij moeten doen als dit gebeurt en is een kwart niet bekend met wat de gevolgen van een hack zijn. Dat blijkt uit onderzoek door MOA in opdracht van Economische Zaken.
Twee derde verandert het wachtwoord van hun slimme apparaten direct na aanschaf. Bijna de helft gebruikt unieke wachtwoorden voor ieder slim apparaat. Bijna drie op de tien nemen, naast het gebruiken van veilige en unieke wachtwoorden, ook andere maatregelen om hun slimme apparaten te beveiligen.
Bijna drie kwart (73 procent) van de Nederlanders van zestien tot en met 65 jaar zegt één of meerdere slimme apparaten in huis te hebben. Gemiddeld hebben zij 3,3 slimme apparaten. Ruim een kwart (27 procent) zegt er geen te hebben. Ruim de helft van deze laatste groep, blijkt bij nader inzien wel degelijk een of meer slimme apparaten te bezitten. Zij hebben dan vaak een printer verbonden via wifi, Smart TV en/of een smartwatch.
De meest populaire slimme apparaten zijn de Smart TV (54 procent) en een printer verbonden met wifi (47 procent). Slimme apparaten die men ook relatief vaak in huis heeft zijn: slim horloge (25 procent), slimme speaker/assistenten (24 procent), slimme thermostaat (21 procent) en/of slimme verlichting of lampen (achttien procent).
Bijna acht op de tien eigenaars weten dat slimme apparaten regelmatig een update nodig hebben. Ruim twee derde (68 procent) geeft aan dat zijn of haar slimme apparaten weleens een update ontvangen (handmatig of automatisch). Tien procent geeft aan dat dit niet gebeurt en ruim een vijfde weet het niet. Ruim de helft stelt het updaten van zijn of haar slimme apparaten weleens uit en/of vergeet dit weleens. Ruim een derde controleert regelmatig of er updates beschikbaar zijn voor hun slimme apparaten.

Sommige medicijnen kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. Beter is het om onder invloed van bepaalde medicijnen niet te rijden. Bij controle kunt u een fikse boete krijgen. Bij het veroorzaken van een schade zijn de gevolgen nog veel groter. In het uiterste geval bent u niet verzekerd en betaalt u schades zelf.

Met een auto in het drukke verkeer rijden brengt op zich al grote risico’s met zich mee. Als u onder invloed bent van drank, drugs of bepaalde medicijnen neemt de kans op een ongeval toe. Rijden onder invloed van drank en drugs wordt al streng op gecontroleerd, maar medicijnen zijn een nog steeds onderschat gevaar.

Mag u in de auto rijden na het gebruiken van medicijnen?
Door medicijnengebruik kunt u vermoeid raken of zelfs licht in het hoofd zijn. In de bijsluiter leest u of u nog wel of niet in een auto mag rijden met de medicijnen. Vaak staan er bijwerkingen in de bijsluiters die erop duiden dat u eigenlijk niet achter het stuur mag stappen. U kunt bijvoorbeeld vermoeid raken door de medicatie. Andere bijsluiters hebben een zwaardere waarschuwing tegen het rijden in een auto of in/op een ander motorrijtuig. U kunt door medicijnen bijvoorbeeld slaapaanvallen krijgen. Ook bij een lichtere waarschuwing tegen het rijden in een auto neemt u bewust een risico, en dat kan gevolgen hebben.

U kunt ook online controleren of u met uw medicatie toch nog een auto mag besturen. Zie hiervoor Rijveiligmetmedicijnen.nl. U kunt op de website zoeken naar de medicatie die u gebruikt.

Ook een combinatie van medicijnen kan invloed hebben
Ook als in de bijsluiter geen waarschuwing staat voor het beïnvloeden van de rijvaardigheid kan een combinatie van medicijnen toch weer effect hebben. Dit kunt u navragen bij de huisarts. Maar het is belangrijk om ook goed naar uw lichaam te luisteren. Bij vermoeidheid of duizeligheid kunt u gewoon niet een auto besturen. Daar heeft u het oordeel van uw huisarts niet bij nodig. Bij twijfel kunt u beter wel overleggen met de huisarts.

Keert de verzekeraar uit bij medicijnengebruik?
Bij een ongeval door uw schuld kan het gebruiken van medicijnen tot gevolg hebben dat de verzekeraar schade niet vergoedt. Of de verzekeraar keert uit aan de tegenpartij en gaat de schade vervolgens weer op u verhalen. Ook gezien vanuit de veiligheid van uzelf, de inzittenden in uw auto en andere weggebruikers moet u het risico niet willen lopen. Als u vermoeid in de auto stapt zet u levens op het spel.

De Belastingdienst heeft een nieuwe van aangifte doen gepresenteerd. In de toekomst is het niet langer nodig een aangifteprogramma te downloaden; de aangifte kan volledig online gebeuren.

De Belastingdienst start met een proef onder een groep mensen die uitstel heeft aangevraagd voor hun belastingaangifte over 2013. Zij kunnen volledig online belastingaangifte doen. Dit heeft als voordeel dat men sneller aan de slag kan en vanaf elke locatie. Via een eigen account op Mijn Belastingdienst en met DigiD kunnen deelnemers de aangifte invullen. Het bestaande aangifteprogramma blijft gewoon in gebruik.

De online aangifte ziet er anders uit dan mensen in het huidige aangifteprogramma gewend zijn. In de online aangifte zijn de vragen niet per box ingedeeld, maar per thema. De Belastingdienst verwacht dat de nieuwe weergave beter aansluit bij de belevingswereld van mensen. Of dit ook zo wordt ervaren is een belangrijk onderdeel van de proef.

Belastingplichtigen die hun aangifte over 2013 nog moeten indienen en mee willen doen kunnen deelnemen door naar www.belastingdienst.nl/aangifte te gaan en daar te kiezen voor 'online aangifte doen'.

Tags: fiscaal, home

Een Britse verzekeraar moet komiek Rowan Atkinson zo'n £ 900.000 (€ 1,04 mln) betalen voor de schade die zijn peperdure sportauto opliep bij een crash in augustus 2011.

De schadevergoeding is de hoogste die ooit in Groot-Brittannië is uitgekeerd voor schadereparatie aan een enkele auto na een ongeval. Het record stond tot nu op een schadevergoeding van £ 300.000 die de Britse verzekeraar Aviva in 2010 moest uitkeren.

Atkinson, die wereldwijd grote faam verwierf als Mr. Bean en Blackadder, crashte in augustus 2011 met zijn McLaren F1 op de snelweg nabij Peterborough.
De acteur had de auto in 1997 met de inkomsten van zijn eerste Mr. Bean-film had gekocht voor £ 640.000, al is de waarde van dit model sportauto sindsdien vervijfvoudigd.
Na het ongeval zat de achterkant van de bolide grotendeels in elkaar en werd de 6,1 liter motor 18 meter verderop gevonden.

De reparatie van de wagen door McLaren nam een jaar in beslag.

Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 25 jaar is in 2019 met 61,8 procent gestegen in vergelijking met 2018, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Deze sterke toename is opmerkelijk, omdat juist starters het moeilijk hebben op de huizenmarkt. De opmars van deze groep huizenkopers is volgens De Hypotheker mede te danken aan de financiële steun die zij krijgen van ouders, bijvoorbeeld in de vorm van een schenking. Ruim 94 procent van de jonge huizenkopers die in 2019 een woning kochten tussen 100.000 en 300.000 euro deed dit met inbreng van eigen middelen. Ruim drie op de tien brachten zelfs meer dan tien procent van de totale koopsom zelf in.
Door de oververhitte woningmarkt en het beperkte huizenaanbod in de grote steden wijken veel huizenkopers uit naar andere regio’s. De grootste stijging van het aantal jonge huizenkopers is volgens De Hypotheker zichtbaar in Friesland. In deze provincie hebben bijna 109 procent meer starters jonger dan 25 jaar een woning gekocht. Ook Noord-Holland scoort hoog (plus 100 procent). Op lokaal niveau doet de grootste stijging zich hier voor in de gemeenten Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Beverwijk en Velsen. Doordat grote steden als Amsterdam en Haarlem op slot zitten en er een zeer beperkt aanbod in de prijsklasse onder 250.000 euro is, wijken veel huizenkopers uit naar deze randgemeenten. Ten slotte is ook in Limburg sprake van een sterke stijging (plus 88,5 procent). Zowel voor Limburg als Friesland geldt dat de huizenprijzen hier minder snel stijgen dan in de Randstad, waardoor er meer betaalbare woningen beschikbaar zijn voor jonge starters.
Het gemiddelde hypotheekbedrag van huizenkopers tot 25 jaar laat een flinke stijging zien. In 2017 bedroeg het gemiddelde hypotheekbedrag 158.822 euro, nu is dat 195.022 euro. Volgens De Hypotheker besluiten veel jonge huizenkopers toch over te gaan tot de aankoop van een huis, omdat ook het beschikbare huuraanbod veel te laag is en zij geen andere optie zien.
Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker: "De huizenprijzen zijn dusdanig hoog dat jonge huizenkopers vaak genoodzaakt zijn om bovenop deze bijkomende kosten nog meer eigen middelen in te brengen om de financiering rond te krijgen. Bovendien is overbieden eerder regel dan uitzondering op de oververhitte huizenmarkt, waardoor ook hiervoor extra eigen geld nodig is om kans te maken op een woning. Niet iedereen heeft dit geld zomaar beschikbaar, waardoor alleen starters met vermogende ouders nog in aanmerking komen voor een huis. De stijging van het aantal jonge huizenkopers lijkt positief, maar verhult dat de positie van starters eigenlijk alleen maar zorgelijker wordt.”

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht. De overgangsregeling die van toepassing was, is per 1 juli 2018 geëindigd. Werkgevers moeten daarom vanaf nu voldoen aan de nieuwe Arbowet om boetes te voorkomen. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Per 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking. Als werkgever heeft u de taak het preventiebeleid binnen uw organisatie te voeren. Wat betekenen deze wetswijzigingen voor uw organisatie en uw contract met uw Arbodienst ?

Met de vernieuwde Arbowet wil de regering medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid, meer aandacht voor preventie creëren én de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. Doel: een aantal basiszaken rondom arbodienstverlening moet er in ieder geval in worden opgenomen.

Second Opinion
Per 1 juli hebben medewerkers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Een werknemer die het niet eens is met de diagnose van de bedrijfsarts, mag een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts is verplicht om hieraan mee te werken. Deze second opinion moet komen van een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij de organisatie waar de eigen bedrijfsarts werkt.

Preventief spreekuur
Iedere werknemer heeft, ook zonder ziekmelding, direct toegang tot de bedrijfsarts via een preventief spreekuur. De Arbowet geeft werknemers het recht om de bedrijfsarts op eigen initiatief te bezoeken. Toestemming van u als werkgever is niet nodig om gebruik te maken van het open spreekuur van de bedrijfsarts. De werknemer is zelfs niet verplicht om dit bezoek te melden. Doel: klachten over de gezondheid op het werk eerder signaleren en zo uitval van uw personeel voorkomen

Preventiemedewerker
De nieuwe Arbowet geeft een grotere rol aan preventiemedewerkers. Zij krijgen als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de OR. Onder de nieuwe Arbowet krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht over wie de rol van preventiemedewerker krijgt en wat de positie is van deze persoon in de organisatie.

Meldingsplicht beroepsziekte
Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die is veroorzaakt door het beroep, of door de omstandigheden op het werk. In het nieuwe basiscontract staat duidelijk aangegeven dat bedrijfsartsen zich toeleggen op het voorkomen van beroepsziekten. Het signaleren van een beroepsziekte is de eerste stap op weg naar het voorkomen van het ontstaan van die beroepsziekte in de toekomst.

Overleg met MR en/of kerndeskundigen
Bedrijfsartsen mogen overleggen met personeelsvertegenwoordigers. Dat kunnen leden zijn van de ondernemingsraad. Uiteindelijk is het doel is om adequate bedrijfsgezondheidszorg te kunnen leveren door nauwer betrokken te raken bij het beleid over gezondheid in de onderneming.

Vrije toegang tot de werkvloer
De bedrijfsarts moet de ruimte hebben om iedere werkplek te bezoeken en krijgt vrije toegang tot de werkvloer, om een duidelijker beeld te krijgen van gezondheidsrisico’s op het werk. De bedrijfsarts kan u met deze informatie beter adviseren over aanpassingen van werkprocessen die de gezondheid op het werk stimuleren, risico’s verminderen en zo uitval voorkomen. Het mag ook ook een andere deskundige (bijvoorbeeld een veiligheidskundige, arbeid- en organisatieadviseur of arbeidshygiënist) zijn die het werkplekbezoek uitvoert.

RI&E
In het kader van meer aandacht voor preventie en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, moet het in kaart hebben en brengen van de risico’s op de werkplek van de medewerkers meer aandacht krijgen. Na inventarisatie van de risico’s volgt een plan van aanpak om de invloed van deze risico’s op de gezondheid van werknemers te inventariseren. Het is goed om een RI&E elke 4 jaar een update te geven. Vergeet daarbij ook niet de registratie van arbeidsongevallen en de preventieve aanpak daarvan.

Europeesche Verzekeringen wil een graantje meepikken van het WK-voetbal. Reizigers met een Allrisk Annuleringsverzekering kunnen hiervan gebruik maken als Nederland tijdens hun vakantie de finale haalt.

"Veel Nederlanders volgen het WK Voetbal op hun vakantiebestemming, maar als Nederland in de finale komt, kijken de meesten toch het liefst in eigen land", verklaart Europeesche. Nederlanders die hun vakantie hiervoor annuleren of afbreken, krijgen via de Allrisk Annuleringsverzekering de annuleringskosten vergoed. Voor dit speciale event krijgen zij ook het reguliere eigen risico van 25% vergoed.

Om voor de WK finale gebruik te maken van de Allrisk Annuleringsverzekering, kunnen supporters deze nog afsluiten tot uiterlijk 8 juli 2014. De verzekering kan zowel kortlopend als doorlopend worden afgesloten.

Tags: home, verzekeringen

De Letselschade Raad vindt het onacceptabel dat letselschadevergoedingen vanaf 1 januari worden aangemerkt als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de AWBZ.

De raad wijst op de negatieve inkomensgevolgen voor slachtoffers en stelt ook dat de bijtelling de schadeafhandeling kan bemoeilijken. Bij de vaststelling van schadevergoedingen wordt tot nu toe geen rekening gehouden met een vermogensinkomensbijtelling.

Dat slachtoffers de schadevergoeding moeten inzetten voor de verhoogde bijdrage AWBZ vindt De Letselschade Raad een aantasting van de rechtszekerheid. "Een letselschadevergoeding is gebaseerd op iemands beperkingen door een ongeval en de effecten daarvan op de verdiencapaciteit, de mate van zelfredzaamheid en het toekomstperspectief", aldus de raad. "Doordat slachtoffers de schadevergoeding moeten aanspreken om de verhoogde eigen bijdrage te betalen, is er geen sprake meer van een vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Voor mensen die zwaar gehandicapt raakten bij een ongeval, vormt de schadevergoeding de buffer tussen een leven óp of zelfs beneden het sociaal minimum. Aantasting van deze zekerheid is onacceptabel.
" Als de bijtelling voortaan wordt meegenomen bij de berekening van de schadevergoeding leidt dit er volgens de raad toe dat de hoogte van de claims stijgt waardoor de behandeling van letselschade wordt bemoeilijkt. "Belangenbehartigers zullen voortaan een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst willen opnemen, zodat slachtoffers de verzekeraar kunnen aanspreken als hun financiële situatie verslechtert bij toekomstige beleidswijzigingen.
Een dergelijk voorbehoud maakt van de schadeafwikkeling een open einderegeling, wat onzekerheid geeft voor verzekeraars en wat slachtoffers belemmert bij de verwerking van het ongeval."

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de eerste maand van 2020 teruggelopen van 103% naar 101%. Door wereldwijde angst voor het Coronavirus liepen de rendementen op aandelen terug en was er een vlucht naar meer veilige havens, wat de rente deed dalen.
Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde met 1% naar 102%. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Kortingen zijn volgens Aon nog steeds een realistisch scenario voor eind 2020.
Situatie blijft kwetsbaar
Een aantal pensioenfondsen bevinden zich nog onder de aangepaste kritische grenzen van 90% en 100%. Dit zijn met name de grote fondsen, zoals het ABP en Zorg en Welzijn. Het ABP eindigde 2019 met een dekkingsgraad van 95,7%, Zorg en Welzijn met een dekkingsgraad van 96,4%, PMT met 97,6% en PME met 96,9%. Kortingen zijn voor eind 2020 echt nog steeds een realistisch scenario, zeker met deze daling van januari.
Uitbraak Coronavirus
Na een goede start werd de markt halverwege januari onrustig, doordat Amerika de pijlen op Europa richtte en het Coronavirus in China uitbrak. Beleggers trekken parallellen met de uitbraak van SARS en de nadelige gevolgen daarvan voor de markten. Sinds de berichten over het Coronavirus daalden de aandelen met ongeveer 4%, terwijl de olieprijs met 10% en de 30-jaars swaprente 0,29% daalden.
De vastrentende waarde portefeuille steeg door de rentedaling met bijna 6%. Het Coronavirus heeft volgens Aon de meeste impact op de Chinese aandelenbeurzen. De daling van deze aandelen zien we terug in het negatieve rendement van aandelen van opkomende landen van 3,4%. De aandelen ontwikkelde markten behaalden deze maand nog een klein positief rendement van 0,7%. Per saldo eindigde de portefeuille ruim 3% in de plus.

Door een Europees akkoord wordt de kans een stuk kleiner dat in de toekomst de overheid een bank moet redden. Eerst zullen aandeelhouders en investeerders worden aangesproken. Daarnaast komen er minimumeisen aan het eigen vermogen. Minister Hoekstra heeft deze afspraken op 25 mei 2018 gemaakt met zijn Europese collega’s in het kader van de Europese Bankenunie.

Minister Hoekstra is blij met het Europese akkoord over de banken: “Spaarders en belastingbetalers in heel Europa lopen door het akkoord minder financiële risico’s. In de afgelopen jaren zijn diverse banken in grote financiële problemen gekomen. In een aantal gevallen moesten overheden de banken redden. Daarvoor draaide uiteindelijk de belastingbetaler op. Door het akkoord dat wij vandaag bereikt hebben, is de kans dat dit in de toekomst gebeurt aanzienlijk afgenomen.”

Aandeelhouders en investeerders kunnen straks makkelijker worden aangesproken als een bank in de problemen komt. Grote Europese banken moeten buffers hebben van minimaal 8% van hun balans. Ook moeten alle banken in Europa te allen tijde minimaal 3 procent eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het geld dat zij hebben uitgeleend. Systeembanken krijgen hogere eisen opgelegd. Hoe hoog die eis moet worden, wordt per bank bepaald op basis van de omvang.

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat naar verwachting 30% meer juridische geschillen opleveren door arbeidsconflicten. Dat komt voornamelijk door de vele open normen die deze wet hanteert.

Dat stelt rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener Arag. De nieuwe wet werd dinsdag 10 juni door de Eerste Kamer aangenomen. Volgens Arag zullen ondernemers moeite hebben met de veranderde regels en de onduidelijke wetgeving kan veel extra werk en zorgen veroorzaken.

Mr. Martijn Brouner, unit manager Rechtshulp Arbeid: "Deze nieuwe wet hanteert meerdere malen zogenaamde open normen waardoor de wet niet klip en klaar meldt hoe het nu precies is. Dat zal in veel gevallen de rechter moeten beslissen."

Deze onduidelijkheid zal naar verwachting van Arag een forse toename van arbeidsconflicten tot gevolg hebben. "Wij houden rekening met een stijging van 30% van het aantal arbeidszaken, dat nu al op een hoog niveau ligt door de economische crisis." Vooral kleine ondernemers en ondernemingen zonder P&O-afdelingen zullen hier de dupe van worden.

Naast de gewijzigde ontslagregeling worden, gefaseerd, nog andere maatregelen doorgevoerd. Over de juridische gevolgen van deze maatregelen maakt Brouner zich zorgen. Arag heeft een whitepaper op haar website gepubliceerd waarin de belangrijkste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid voor ondernemers worden behandeld.

Tags: home, mkb

Het aantal arbeidszaken is volgens rechtsbijstandverzekeraar Arag sterk aan het stijgen.

In 2012 steeg het aantal arbeidszaken bij Arag met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De verzekeraar verwacht dat dit jaar het aantal zaken onverminderd hoog blijft.
Het aantal meldingen van ontslagen via het UWV Werkbedrijf en vaststellingsovereenkomsten steeg vorig jaar het hardst, respectievelijk 118% en 58% ten opzichte van 2011.

Mieke Berkhout, manager rechtshulp bij Arag: "Bedrijven hebben door de recessie van 2009 minder reserves om de nieuwe recessie op te vangen. Daar waar in 2009 met name de kleinere bedrijven moesten inkrimpen, zien wij nu dat ook de grotere bedrijven het niet langer kunnen volhouden en gedwongen zijn om afscheid te nemen van hun medewerkers."
Ze noemt de druk die werkgevers hierbij op werknemers leggen "opvallend". "Het komt steeds vaker voor dat werknemers slechts één dag de tijd krijgen om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst", aldus Berkhout.

Het kabinet grijpt verder in bij consumentenvuurwerk. Knalvuurwerk en vuurpijlen worden ook verboden. Eerder kondigde het kabinet al aan zwaar vuurwerk (categorie F3) en single shots (ook categorie F2) als consumentenvuurwerk te verbieden.
De regering kondigt tegelijkertijd meer handhaving aan, maar legt de bal wat dit betreft bij OM en gemeenten: "Het openbaar ministerie heeft in zijn advies aangegeven de opsporing en vervolging naar vermogen te gaan intensiveren. Daarnaast zal op lokaal niveau strakker moeten worden gehandhaafd op het afsteken van illegaal vuurwerk. De pakkans zal moeten worden verhoogd. Dit vereist een samenspel van gemeenten, openbaar ministerie, politie en gemeentelijke handhavers. Ook zal er komende jaren meer inzet nodig zijn voor preventief optreden op plekken waar zich afgelopen jaren tijdens de jaarwisseling of gedurende het jaar ernstige incidenten voordeden. De inzet zal moeten worden bepaald op basis van de bekende en verwachte risico’s en vereist capaciteit van de politie en gemeentelijke handhavers. Bij de jaarplanning zal met de extra inzet rond de jaarwisseling rekening moeten worden gehouden. Dit zal binnen de bestaande politiecapaciteit gebeuren."

Een dashcam, of dashboard camera, achter de voorruit van een auto, je ziet het steeds vaker. Er zijn zelfs autofabrikanten die vanuit de fabriek een dashcam standaard leveren of op de optielijst hebben staan. Maar een dashcam is tegenwoordig, als after market accessoire, overal te koop en hoeft niet veel te kosten.

Een dashcam is een kleine videocamera die speciaal gemaakt is om te filmen vanuit een auto of ander voertuig. De dashcam begint automatisch met filmen zodra de auto gestart wordt. Hierdoor worden alle gemaakte autoritten vastgelegd. In principe doen alle dashcams hetzelfde, ze filmen de weg aan de voor- en/of achterkant van de auto. De meeste dashcams zijn voorzien van GPS, waardoor de locatie, de rijsnelheid en de rijrichting wordt vastgelegd.

Internet staat inmiddels vol met filmpjes die gemaakt zijn met een dashcam. Veel van deze filmpjes zijn afkomstig uit Rusland. Dat is op zich niet zo gek, want in Rusland is een dashcam verplicht om verzekeringsfraude te voorkomen. Dankzij de dashcam wordt ook in andere landen steeds meer inzichtelijk wat er onderweg in het verkeer allemaal gebeurt. De dashcambeelden worden ook steeds vaker gebruikt om duidelijkheid te krijgen bij een ongeluk of bij een andere schadesituatie.

Maar het filmen van medeweggebruikers kan soms problemen opleveren vanwege de privacy van anderen. In diverse landen gelden ook weer verschillende regels voor het gebruik van een dashcam. Op dit moment gelden in onderstaande landen (op alfabetische volgorde vermeld) de volgende regels voor het gebruik van een dashcam in het verkeer:

België

Het gebruik van een dashcam is toegestaan. De beelden mogen worden overgedragen aan politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen, maar mogen niet openbaar gepubliceerd worden.

Denemarken

In Denemarken is de dashcam toegestaan, mits het snoer en de camera zelf het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Daarnaast is het niet toegestaan om op privéterrein te filmen en moet er rekening worden gehouden met de privacywetgeving.

Duitsland

Het is expliciet verboden om een dashcam te gebruiken die continu opnames maakt. Het lijkt wel toegestaan om een dashcam in te zetten die alleen fragmenten opslaat (tot 60 seconden), waarbij de camera automatisch aan- en uitschakelt (bijvoorbeeld bij hard remmen). Er is echter nog geen rechterlijke uitspraak die dit bevestigt. De beelden mogen uitsluitend gebruikt worden als bewijsmateriaal voor politie en justitie en niet openbaar gepubliceerd worden. Wordt dat toch gedaan, dan riskeert men een (zeer) forse boete.

Frankrijk

Er is geen wet- en regelgeving specifiek over een dashcam. Er zijn wel zeer strikte regels over het filmen in de openbare ruimte. Het wordt daarom sterk afgeraden om in Frankrijk met een dashcam te rijden.

Hongarije

In Hongarije is een dashcam toegestaan, maar het publiceren van de beelden is pas toegestaan wanneer deze volledig anoniem zijn gemaakt (nummerbord en chauffeur onherkenbaar) in verband met de privacywetgeving en databeveiliging.

Italië

In Italië is een dashcam toegestaan, maar er is wel wetgeving waardoor men beelden met kentekens niet mag publiceren zonder toestemming.

Kroatië

In Kroatië mag een dashcam gebruikt worden, maar deze moet uitgezet worden bij bijvoorbeeld een grensovergang of andere plekken waar filmopnames normaliter ook verboden zijn. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving.

Luxemburg

Het gebruik van een dashcam is verboden. Waarschijnlijk worden de regels na 25 mei 2018 (inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacyrichtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) gewijzigd. Dan wordt het toegestaan om onder bepaalde voorwaarden een dashcam te gebruiken.

Nederland

Het gebruik van een dashcam is toegestaan in Nederland. De dashcam mag niet het zicht van de bestuurder belemmeren of op een andere manier afleiden. Filmen op de openbare weg is toegestaan, dus ook met een dashcam. Het verspreiden van de beelden is wel aan regels gebonden. In verband met de privacywetgeving mag een persoon of een kentekenplaat niet herkenbaar in beeld worden gebracht, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De beelden mogen worden overgedragen aan politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen, maar mogen niet openbaar gepubliceerd worden. De rechter besluit of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.

Oostenrijk

In Oostenrijk geldt een algemeen verbod om mensen te filmen zonder toestemming. Hierdoor geldt dit automatisch ook voor filmen met een dashcam.

Portugal

In Portugal is het niet toegestaan om persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan. Een uitzondering hierop is wanneer de filmer een vergunning heeft van de Portugese Data Protection Authority.

Slovenië

In Slovenië is een dashcam toegestaan wanneer de beelden niet te herleiden zijn tot personen, tenzij hier specifiek toestemming voor is gegeven.

Spanje

In Spanje is een dashcam wel toegestaan, maar deze mag niet afleiden of het zicht van de bestuurder belemmeren. Daarnaast mag de dashcam niet bediend worden tijdens het rijden. Er mag niet gefilmd worden in openbare ruimten en er is toestemming nodig van de inzittenden van de gefilmde auto. Ook zijn er veel regels over data protection waardoor het gebruik van een dashcam in Spanje ten zeerste wordt afgeraden.

Tsjechië

Een dashcam mag het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Beeldmateriaal kan worden gebruikt als (in)direct bewijs maar de beelden mogen niet zonder toestemming gepubliceerd worden.

Verenigd Koninkrijk

Het gebruik van een dashcam is toegestaan onder de voorwaarden dat in de cabine zelf niet gefilmd mag worden en het zicht van de bestuurder niet door de dashcam belemmerd wordt. Er mogen uitsluitend korte fragmenten worden opgeslagen. De beelden mogen worden overgedragen aan politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen, maar mogen niet openbaar worden gepubliceerd.

Zwitserland

In Zwitserland is een dashcam toegestaan, maar alleen op het dashboard of op de voorruit. Het zicht mag niet belemmerd worden en de dashcam mag niet tijdens het autorijden worden bediend. De beelden mogen niet zomaar gepubliceerd worden.

Social media

Als u met de auto naar het buitenland gaat en u heeft een dashcam in uw auto, wees er dan van bewust dat filmen met de dashcam niet altijd en overal is toegestaan. Het is verstandig om, voordat u de dashcam gebruikt in een ander land dan Nederland, goed op de hoogte te zijn van de regels over het gebruik van dashcams in dat land. Let er ook op dat de beelden niet op social media komen te staan in verband met de privacy van de gefilmde personen.

De markt voor bestaande koopwoningen trekt dit en volgend jaar weer langzaam maar zeker aan. Het aantal verkochte woningen neemt toe en de prijzen zullen weer licht stijgen.

Dat stelt de Rabobank vandaag in haar Kwartaalbericht Woningmarkt. De bank denkt dat het aantal verkochte woningen dit jaar zal toenemen naar 130.000 tot 140.000, na een dieptepunt van 110.103 in 2013. De prijzen zullen naar verwachting weer licht stijgen (0-1% in 2014 en 1-3% in 2015).

Een aantal factoren zorgt ervoor dat woonconsumenten het nu een goede tijd vinden om een woning te kopen. De belangrijkste daarvan zijn de sterk toegenomen betaalbaarheid van woningen en het verbeterde sentiment op de woningmarkt. Volgens de Rabobank zijn deze factoren sterker dan tegenkrachten als restschuldproblematiek en verder oplopende werkloosheid.

Hoewel een vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 nog een daling laat zien van 1,5% zijn de huizenprijzen over de laatste negen maanden met 1,3% gestegen. Ook nam het aantal eigendomsoverdrachten fors toe.

Het eerste kwartaal van 2014 was qua verkoopaantallen het beste eerste kwartaal sinds 2008. Rabobank verwacht dat het aantal verkochte woningen verder zal stijgen, maar gezien de lagere leencapaciteit en de betrekkelijk grote groep huishoudens met een potentiële restschuld zal de snelheid van deze toename dit jaar nog beperkt blijven. Volgend jaar zal het reëel beschikbare inkomen per huishouden eindelijk weer duidelijk stijgen.

Daarnaast zal de prijsstabilisatie het vertrouwen in de woningmarkt verder doen toenemen. Een positieve prijsontwikkeling zal de restschuldproblematiek volgend jaar bovendien iets beperken, waarmee de doorstroming geleidelijk beter op gang zal komen.

Tags: financiele-planning, home, hypotheken

De PVV heeft een speciale website geopend waar Nederlanders elke vorm van fraude in de zorg kunnen melden. Met de site www.fraudeloketzorg.nl hoopt de partij een deel van de 2 tot 5 miljard aan zorgfraude te achterhalen die jaarlijks wordt gepleegd.

"Er verdwijnen jaarlijks miljarden euro's in de zorg door fraude," aldus Reinette Klever van de PVV. "Als we dit terughalen kunnen we bijvoorbeeld de zorgpremie bijna halveren."

De PVV vindt dat het ministerie van VWS veel te weinig doet om de fraude in de zorg een halt toe te roepen. Daarom is de PVV met dit online fraudeloket zelf achter de knoppen gaan zitten. "Iedereen kan via het fraudeloket misstanden doorgeven, van foute declaraties tot het onnodig laten terugkomen voor controles.
Ook zaken als vervalste verzekeringspasjes, vervalste recepten of illegale medicijnen en ondeugdelijke hulpmiddelen zijn vormen van fraude die mensen kunnen melden op de website." Alle serieuze berichten worden door de PVV geanonimiseerd aan de minister van VWS overhandigd.

Laat verzekerden de nota checken. De PVV heeft eerder al voorgesteld om de zorgnota voortaan eerst naar de patiënt te sturen. Deze kan de rekening dan controleren en vervolgens doorsturen naar de zorgverzekeraar. Klever: "Dit heeft twee voordelen.
Ten eerste krijgt de patiënt zelf inzicht in de kosten, wat bij kan dragen aan het zuinig omgaan met zorg.
Ten tweede ziet de patiënt gelijk fouten in declaraties, bijvoorbeeld een poliklinisch bezoek dat gedeclareerd wordt als een klinische opname." Terug dus naar de werkwijze van de particuliere zorgverzekering.

Bijna de helft van de autobezitters kreeg het afgelopen jaar een hogere premie voorgeschoteld door zijn autoverzekeraar. Voor nieuwe klanten verhoogden Klaverblad, ZLM, ASR en Allianz het afgelopen jaar hun premies het meest.
Dat blijkt uit een panelonderzoek van de Consumentenbond onder 4000 autobezitters. De premieverhoging vond meestal aan het eind van het contractjaar plaats. Vaak gebeurde dat zónder dat de situatie van de verzekerde was veranderd, bijvoorbeeld door geclaimde autoschade of een verhuizing.
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Veel verzekeraars voeren als reden voor de verhoging aan de gestegen schadelast. Ze hebben naar eigen zeggen te maken met meer en/of duurdere schades. In de meeste gevallen bleef de premiestijging beperkt tot 10%, maar 1 op de 13 panelleden kreeg een forsere verhoging voor de kiezen van meer dan 20 tot soms boven de 50%.”
Informatie onvoldoende en te laat
Voor een premiewijziging moet de verzekeraar een geldige reden hebben en daarover heldere informatie aan de klant geven. Molenaar: “Dat gebeurt vaak niet. Een derde van de ondervraagden kreeg alleen bericht over de nieuwe premie en moest zelf de verhoging uitrekenen. Van de ondervraagden kwam 7% er pas achter dat de premie was verhoogd via de bankafschrijving, 40% kreeg minder dan een maand vooraf bericht over de prijsstijging en 14% kreeg helemaal geen bericht.”
Scherpere gedragsregels
In mei 2019 sprak de Consumentenbond de verzekeraars al aan op de gebrekkige informatie aan klanten. “Verzekeraars moeten volgens hun eigen gedragsregels de klant ‘tijdig’ informeren. Maar wat is tijdig? Wij vinden dat verzekerden minimaal twee maanden voor de premievervaldatum moeten worden geïnformeerd over tariefswijzigingen, waarbij ook meteen duidelijk is wat de oude en de nieuwe premie is”, vindt Molenaar. “In overleg met het Verbond van Verzekeraars hebben we aan de verzekeraars gevraagd om met voorstellen te komen die de informatievoorziening rondom premieverhogingen verbetert. Wij zullen aan de hand van dit nieuwe onderzoek aandringen op een snelle reactie daarop vanuit verzekeraars.’

Ieder bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door een klant. Of het nu gaat om een handelsbedrijf, een winkel, een aannemer of een horecabedrijf; in elke branche kan dat voorkomen Niemand vindt het prettig om aansprakelijk gesteld te worden dus bedrijven doen veel moeite om dit zoveel mogelijk te voorkomen. In de eerste plaats natuurlijk door de kans op schade zo klein mogelijk te maken. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch nog iets mis gaan. Ook dan willen bedrijven de aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken. Daarom maken bedrijven vaak ook nog gebruik van een zogenaamd exoneratiebeding in leverings- en/of servicevoorwaarden.

Wat is een exoneratiebeding

Een exoneratiebeding is een bepaling die aansprakelijkheid uitsluit, die er anders op basis van de wet wel zou zijn. Zo’n bepaling kan op allerlei plaatsen voorkomen, zoals in een koopovereenkomst, in algemene voorwaarden, in leveringsvoorwaarden of bijvoorbeeldals disclaimer op een website. De inhoud van de bepaling kan kort of lang zijn maar heeft altijd als strekking dat de klant het betreffende bedrijf niet aansprakelijk kan stellen voor, al of niet met naam genoemde, schade.

Voorbeelden van een exoneratiebeding

Zoals hierboven beschreven, zijn er veel verschijningsvormen waarin een exoneratiebeding kan voorkomen. De meest bekende zal ongetwijfeld zijn die van het bordje bij de garderobe of die in de kleedkamer: ‘de directie van bedrijf X is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van uw eigendommen’. Een ander voorbeeld is de bepaling in algemene voorwaarden van een IT bedrijf waarin wordt gesteld dat ‘aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag’.

Of het advocatenkantoor wat in haar voorwaarden heeft staan dat ‘de aansprakelijkheid van advocatenkantoor X voor schade, die verband houdt met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kantoor X aanspraak geeft’.

Aandachtspunten

Het is heel begrijpelijk dat bedrijven en zelfstandigen een exoneratiebeding gebruiken in overeenkomsten of in leverings- en algemene voorwaarden. Maar of de toepassing van zo’n beding geldig is, is van verschillende factoren afhankelijk. Een aantal voorbeelden.

Particulieren of bedrijven

De hoedanigheid van de contractpartijen is van belang. Zo heeft het toepassen van een exoneratiebeding bij een overeenkomst tussen een bedrijf en een particulier minder kans op succes dan bij een overeenkomst tussen bedrijven onderling. De consument geniet bescherming vanuit de wet. Omdat veel mensen de neiging hebben om akkoord te gaan met voorwaarden zonder deze nauwkeurig gelezen te hebben, heeft de wetgever een zwarte en een grijze lijst opgesteld met daarin bepalingen die kunnen voorkomen in algemene voorwaarden van overeenkomsten met consumenten. Op de zwarte lijst (6:236 BW) staan bepalingen die niet in algemene voorwaarden opgenomen mogen worden omdat zij ‘onredelijk bezwarend’ zijn. Op de grijze lijst (6:237 BW) staan bepalingen waarvan vermoed wordt dat deze onredelijk bezwarend zijn. De gebruiker die zich hierop wil beroepen zal moeten aantonen dat dit niet het geval is. Het exoneratiebeding staat op de grijze lijst. Er is zelfs nog een Europese blauwe lijst waarin bedingen zijn opgenomen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn indien deze worden gebruikt in algemene voorwaarden die toepasselijk zijn op een overeenkomst tussen een professionele partij en een consument.

Met of zonder instemming

Het is niet mogelijk om iemand te binden aan een eenzijdige mededeling. Een exoneratiebeding moet dus wel gezien en akkoord bevonden zijn door de wederpartij. Dit kan overigens ook stilzwijgend, bijvoorbeeld door een werkterrein te betreden door een deur of hek waar met grote letters op vermeld staat: “betreden op eigen risico”.

Mocht de betreffende deur echter open staan, waardoor de tekst niet leesbaar is, dan is het een andere situatie. De benadeelde heeft het bord niet gelezen en heeft dus de bepaling niet aanvaard.

Wel of niet bekend met het beding

Een beroep op een exoneratiebeding heeft minder kans van slagen wanneer deze ‘verborgen’ in de algemene voorwaarden is opgenomen, waarbij de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van deze voorwaarden, bijvoorbeeld bij een alledaagse transactie zoals het kopen van een stuk gereedschap. Dit vormt dan een vernietigingsgrond voor de wederpartij (artikel 6:233 aanhef en onder b BW).

Het is een ander verhaal wanneer er over de voorwaarden is onderhandeld voordat de overeenkomst tot stand kwam. Dan mag verondersteld worden dat de wederpartij wél kennis heeft genomen van de voorwaarden en dus ook van het exoneratiebeding.

Conclusie

Een exoneratiebeding is een bepaling die veel gebruikt wordt, maar die in lang niet alle gevallen geldig is.

Bent u een ondernemer en bent u van plan om een exoneratiebeding in uw voorwaarden op te nemen, dan is het aan te raden om advies in te winnen van een jurist.

Bent u als consument of als ondernemer in een situatie verzeild waarin een exoneratiebeding tegen u wordt ingeroepen, dan geldt natuurlijk hetzelfde. Neem niet zomaar genoegen met de mededeling dat de tegenpartij niet aansprakelijk is op basis van de voorwaarden.

Nederlandse consumenten zijn dan wel positiever gaan denken over hun persoonlijke economische situatie, maar in de praktijk zijn hun geldproblemen alleen maar toegenomen. Wat bij jongeren opvalt is hun nonchalante houding.

Dit constateert creditmanagementorganisatie GGN in haar jaarlijkse onderzoek 'Zo betaalt Nederland'. Minder dan de helft van de Nederlanders zegt goed te kunnen rondkomen. Niet alleen de problemen bij mensen met een beneden modaal inkomen nemen verder toe, ook de modale inkomens hebben het dit jaar aanzienlijk zwaarder gekregen.

Hoewel het aantal mensen dat verwacht komend jaar meer te kunnen besteden voor het eerst sinds jaren sterk is gestegen (van 29% naar 48%), hebben meer mensen moeite met de betaling van hun rekeningen. Minder dan de helft (47%) van de huishoudens zegt goed rond te kunnen komen, 40% kan net uitkomen, de overige 13% kan dit niet. Ook het aantal huishoudens dat rood staat is gestegen, van 42% naar 46%.

Vooral de zorg lijdt onder het betaalgedrag van Nederland. Facturen van zorgverzekeraars en zorgverleners (huisarts, tandarts, fysiotherapeut) staan bovenaan de lijst van rekeningen die te laat worden betaald. Voor het eerst staat de energierekening in de top-3 van slecht betaalde rekeningen.

Wat bij jongeren opvalt is hun nonchalante houding. Zij neigen ernaar hun situatie te positief in te schatten en problemen weg te wuiven. Zij zijn vaker te laat gaan betalen, waarbij vergeetachtigheid en gemakzucht veel vaker dan gemiddeld de oorzaken zijn. Ook hebben zij vaker geen gedetailleerd zicht op hun financiële situatie en uitgavenpatroon.

Van de groep van 18 t/m 24 jaar ervaart 3% grote en 14% kleine betaalproblemen. Meer dan de helft van hen denkt hier echter liever niet over na, bijna driekwart verwacht dat de problemen tijdelijk zijn en jongeren liggen er minder dan gemiddeld wakker van.

Tags: financiele-planning, home

Consumenten kiezen dit jaar fors minder voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Ook is er veel meer belangstelling voor het opschroeven van het eigen risico, wat de maandpremie verder drukt.

Uit een onderzoek naar de vergelijkingen die consumenten maakten vanaf eind december tot en met Tweede Kerstdag, blijkt dat de vraag naar vergoeding van fysiotherapie met een kwart is gedaald: van 66,4% in 2011 naar 49,4% in 2012.

Nu kiest 64,9% van de volwassenen voor een vergoeding van tandartskosten, vorig jaar was dat 74,9%.

Een grote groep consumenten kiest dit jaar voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico met € 500 naar € 850. Meer dan een verdubbeling van het aantal wat hier vorig jaar voor koos.

Ten opzichte van vorig jaar hebben dit jaar ongeveer 4 keer zoveel Nederlanders hun zorgverzekering kritisch bekeken en gekeken naar een overstap naar een andere zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars kampen dan ook nu met een topdrukte om de vragen, aanvragen en opzeggingen van consumenten te kunnen verwerken.

Er wordt 75 miljoen euro geïnvesteerd om de eerste Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) op te starten. Die moeten ervoor zorgen dat tussen nu en 2030 de kosten voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen tot 40% omlaag gaan.
Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties investeert 40 miljoen euro en vanuit samenwerkende organisaties zoals onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de bouw-, techniek-, en energiesector komt de resterende 35 miljoen. De eerste vier van deze consortia die in 2020 aan de slag gaan zijn de Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, Helena all-electric, Future Factory en WarmingUP.
Vaak beginnen de samenwerkende organisaties met onderzoek en experimenten zoals proefopstellingen, voorbeeldwoningen en pilots. De volgende stap is het gebruiken van de nieuwe technieken en processen op veel grotere schaal, bijvoorbeeld in een hele woonwijk. Voor dit ‘opschalen’ is veel kennis en menskracht nodig, daarom duurt de ontwikkeling meestal enkele jaren.
Lagere kosten
De kosten van verduurzaming kunnen volgens het ministerie op verschillende manieren omlaag. Bijvoorbeeld door het digitaliseren van het ontwerpproces en het robotiseren van de productiestraat. Hierdoor worden ook sociale innovaties mogelijk, zoals beter samenwerken van het eerste idee tot en met de uitvoering en het bundelen van vraag en aanbod.
250 miljoen gereserveerd
Tot 2030 heeft het kabinet in totaal 250 miljoen gereserveerd voor deze Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s. In deze programma’s werkt de overheid samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan vraagstukken zoals het verwarmen van wijken met duurzame energiebronnen en het betaalbaar isoleren van naoorlogse woningen.

Goed omgaan met geld is net zo belangrijk als verkeersles. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in de Week van het geld Krant 2018. De krant wordt op 6 maart verspreid, maar is nu al te vinden op www.weekvanhetgeld.nl.

Hoekstra: "Ik vind het belangrijk dat iedereen al jong leert om met geld om te gaan. Ik heb zelf vier kinderen. Die zijn nog jong, maar ik denk als vader natuurlijk goed na over wat ik ze allemaal zou willen leren. Goed omgaan met geld staat hoog op mijn lijstje. Dat is net zo belangrijk als verkeersles, aardrijkskunde of taal. Bijna alles in deze wereld kost geld, dus is het goed als je snapt wat je met geld kunt doen.

"Dat brengt me op het thema van de Week van het geld: ‘Wanneer ben je rijk?’ Als je een mooi huis en een dure auto hebt? Als je gezond bent? Of als je veel vrienden hebt? Een hele interessante vraag voor jong en oud."

De Week van het geld is dit jaar van 12 tot en met 16 maart.

Aegon, Allsecur, Reaal, De Goudse, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Avéro Achmea hebben hun schadevrije jarenbeleid aangepast.

5 juni 2014

Volgens Independer komen ze hiermee tegemoet aan een oproep van de vergelijker om eerlijker om te gaan met schadevrije jaren. "Consumenten die langer dan één jaar geen autoverzekering hebben, raakten tot voor kort bij de meeste verzekeraars in één keer al hun opgebouwde schadevrije jaren kwijt. En daarmee ook alle bijbehorende premiekortingen. Die kortingen kunnen oplopen tot wel 80 procent. Mensen die hun auto opnieuw willen verzekeren moeten soms weer 10 jaar zonder schade rijden om op hun oude kortingspercentage terug te komen", aldus Independer.

Nadat Independer deze werkwijze dit voorjaar in TROS Radar aan de kaak stelde, hebben zeker zeven verzekeraars hun beleid aangepast. Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en Allsecur hebben laten weten tot maximaal drie jaar terug te kijken. "Bij hen behouden consumenten dus het recht op hun eerdere premiekorting, ook als zij tot drie jaar geen verzekering op hun naam hadden staan. Verschillende andere verzekeraars zeggen hun schadevrije jarenbeleid opnieuw onder de loep te zullen nemen."

Independer ziet de verruiming naar 3 jaar als een eerste stap naar noodzakelijke hervormingen van het schadevrije jarenbeleid. "Omdat schadevrije jaren de belangrijkste factor zijn bij het berekenen van de premie, voelen consumenten zich vaak oneerlijk behandeld", zegt Ruud Martens, algemeen directeur van Independer. "Met veel van hun klachten zijn wij het eens. Vaak hebben mensen hoge premiekortingen opgebouwd, omdat ze tientallenjaren hebben gereden zonder enige schade. Als zo iemand een paar jaar geen autoverzekering op zijn naam heeft, is het niet eerlijk om al zijn premiekorting ineens af te nemen. Met dit beleid worden mensen onterecht voor duizenden euro's op kosten gejaagd. Wij vinden dat opbouw en afbouw van schadevrije jaren gelijk op zouden moeten gaan. Op die manier lever je elk jaar zonder autoverzekering een klein beetje korting in."

Tags: independer / aegon / allsecur / reaal / de goudse / delta lloyd / nationale-nederlanden / avéro achmea

Ruim de helft van de bevolking (55%) zegt als gevolg van het regeerakkoord meer te willen sparen om tegenvallers op te kunnen vangen.

Dit blijkt uit een klein onderzoek dat Delta Lloyd heeft gehouden naar de houding van consumenten ten opzichte van bancaire lijfrente, het pensioenbewustzijn en het spaargedrag in het algemeen.
Ondanks alle slechte berichten denkt 68% na pensionering over (meer dan) voldoende inkomen te kunnen beschikken.

Het aantal wegens wanbetaling ingediende schadeclaims is vorig jaar sterk gestegen, blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius. In aantallen bedroeg de stijging 17,1%, wat een ruime verdubbeling in vergelijking met 2018. In waarde bedraagt de stijging 20,7%.
Een toename van het aantal schadeclaims is volgens Atradius een graadmeter voor de ontwikkeling van faillissementen. Hoewel veel bedrijven in Nederland 2019 van de economische groei hebben geprofiteerd met hogere omzetten, hebben zij volgens de kredietverzekeraar ook vaker te maken gehad met onbetaalde rekeningen die uiteindelijk tot schadeclaims hebben geleid. Edwin Kuhlman, hoofd acceptatie Atradius Nederland: “Nu het economisch klimaat naar verwachting zal verslechteren, verwachten we dat meer bedrijven de komende tijd een beroep op hun kredietverzekering zullen doen.”
Amazon voert druk op
De claims deden zich met name voor in de retail, waar sprake was van een aantal grote faillissementen. Deze ontwikkeling zet zich in het komende jaar – mede door de komst van Amazon naar Nederland – waarschijnlijk voort, vertelt Kuhlman. “De komst van Amazon zal niet alleen fysieke winkels treffen, maar zet ook de prijzen en marges van andere online spelers onder druk. Partijen die inmiddels goed gepositioneerd zijn en voldoende financiële slagkracht hebben, zullen het beste in staat zijn om deze concurrentie het hoofd te bieden.”
Bouwsector
Behalve de retail is ook de bouwsector nog niet uit de gevarenzone. Hoewel de sector in de eerste helft van het jaar goed presteerde, zijn de effecten van het beleid rond stikstof en PFAS nog uiterst onzeker, benadrukt Kuhlman. “Veel lopende bouwprojecten zijn gestaakt. Als een bedrijf daarnaast nieuwe projecten in portefeuille heeft waar nog geen vergunningen voor zijn afgegeven, komt de liquiditeit onder druk te staan. Op den duur kan dit tot een toename van het aantal faillissementen leiden.”
Europa
Over de grens laat het Verenigd Koninkrijk opnieuw een forse toename zien van de claims (meer dan 10%), mede als gevolg van een sterke stijging van het aantal faillissementen in de retail en eerder vorig jaar ook in de bouw. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van het hoogste aantal achterstallige facturen (35,1%). Daarvan staat 7,9% langer uit dan 90 dagen, opnieuw het hoogste percentage in de regio, en dat kan uiteindelijk leiden tot een claim.
Voor andere belangrijke handelspartners van Nederland is het beeld gunstiger. Zo waren er in Duitsland, ondanks de terugval van de maakindustrie, relatief weinig schades, zijn de vooruitzichten in België goed, presteerde Frankrijk gemiddeld en heeft Italië het, gezien de onzekere economische omstandigheden, volgens Atradius redelijk goed gedaan.

Het kabinet verlengt de opschorting van de handhaving van de wet DBA tot in ieder geval 1 januari 2020. Dat liet minister Koolmees vrijdag aan de Tweede Kamer weten. Het streven is dat de in het regeerakkoord voorziene maatregelen voor de vervanging van de wet DBA per 1 januari 2020 in werking treden. Na de inwerkingtreding van deze maatregelen wordt het handhavingsmoratorium volgens het regeerakkoord gedurende maximaal een jaar gefaseerd afgebouwd.

Handhaving vindt wel plaats bij evidente kwaadwillendheid. Vanaf 1 juli 2018 wordt niet langer alleen bij de ernstigste gevallen van kwaadwillenden gehandhaafd maar kan er ook bij andere kwaadwillenden worden gehandhaafd.

Koolmees: "De andere kwaadwillenden, waarbij er vanaf 1 juli 2018 ook kan worden gehandhaafd, zijn de kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Dit betekent dat de Belastingdienst kan handhaven, als de Belastingdienst de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen: 1) er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking; 2) er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid; 3) er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

"In dergelijke gevallen wordt veelal een oneigenlijk voordeel behaald en/of het speelveld op een oneerlijke manier aangetast. Deze handhaving vindt plaats in het kader van de reguliere controles loonheffingen."

De zachte Nederlandse winter heeft de retailsector goed gedaan. Hierdoor liet het eerste kwartaal van 2014 in vergelijking met 2013 voor verschillende branches een sterke groei zien.

Dat stellen de analisten van ABN Amro. Door de zachte winter daalden de uitgaven aan energie en namen de bestedingen in de detailhandel in duurzame artikelen - zoals kleding en elektronica - toe. Daarnaast profiteerden doe-het-zelfzaken en tuincentra van het zachte weer.

Vorig jaar leden deze branches juist extra onder het slechte weer in het eerste kwartaal. Hierdoor liet het eerste kwartaal van 2014 in vergelijking met 2013 voor deze branches een sterke groei zien.

De non-food retail als geheel heeft sowieso goed gepresteerd en toonde een volumegroei van 0,7 procent. Dit is de eerste groei sinds 2010, toen er ook één kwartaal groei zichtbaar was. Het is bovendien de grootste groei sinds 2008. Food-retail liet juist een volumedaling zien in het eerste kwartaal van 1,3 procent. Grote boosdoener was het ontbreken van de paasinkopen, die dit jaar in het tweede kwartaal vielen.

Retail als geheel dook hierdoor net in de rode cijfers: het volume daalde met 0,1%, maar volgens ABN Amro is dit nog steeds het beste kwartaalresultaat sinds 2011.

Door de goede start van 2014 heeft ABN Amro haar jaarprognoses naar boven bijgesteld. Zij verwacht nog steeds een geleidelijke verbetering gedurende het jaar, maar de meevaller in het eerste kwartaal stuwt de cijfers over het hele jaar. Daarom zal de retail als geheel per saldo na vijf jaar van dalende volumes naar verwachting stabiliseren.

ABN Amro denkt dat vooral de non-food retail over vrijwel de gehele linie weer groei zal laten zien. Per saldo komt de groei hier uit op 1% in 2014 en 2% in 2015. Food-retail zal nog een kleine daling van ongeveer 0,5% tonen in 2014, maar ook dit zal in 2015 worden omgezet in een groei van 1%.

Deze positieve vooruitzichten betekenen echter niet dat de crisis in de retail volledig achter de rug is. ABN Amro benoemt dat de volumes zich na vijf jaren van krimp op een dieptepunt bevinden. Structurele problemen in de sector - zoals een overschot aan vloeroppervlak en een overgang naar een meer online gedreven, cross-channel consumentenbenadering - blijven uitdagingen die omzetten en marges ook in de komende jaren zullen beïnvloeden.

Daarnaast zal ook de consument, die de afgelopen jaren een forse vermogensdaling voor de kiezen heeft gehad, de komende jaren voorzichtig blijven. Dit heeft tot gevolg dat de volumes voorlopig slechts mondjesmaat zullen stijgen.

Tags: home, mkb

Een kwart van wintersporters is niet verzekerd voor wintersport of weet dat niet zeker. Dit blijkt uit onderzoek van reisverzekeraar Europeesche verzekeringen.

Ruim een kwart van de Nederlanders (29%) gaat deze winter met vakantie. Ongeveer de helft hiervan gaat op wintersport. Ondanks dat 91% van alle wintersporters wel een reisverzekering heeft afgesloten, heeft 14% geen extra wintersportdekking afgesloten. Nog eens 9% weet niet of zij dat hebben gedaan.

Dat is opvallend omdat 38% van de wintersporters aangeeft wel eens een blessure te hebben opgelopen op de piste. Circa twee op de vijf wintersporters (17%) heeft wel eens een blessure aan de knie gehad. Andere delen van het lichaam waar wintersporters wel eens aan zijn geblesseerd zijn: (scheen)been (5%), pols (5%), arm (4%), rug (4%) en hoofd (4%).

Reisverzekeringen vergoeden de kosten van ongevallen bij off-piste skiën vaak niet. Zelfs niet als men een aanvullende wintersportdekking heeft, aldus Independer. Verzekeraars die wel dekking bieden bij off-piste skiën, stellen hiervoor meestal extra veiligheidseisen.
Independer: "Bij ruim de helft van de reisverzekeringen vervalt de wintersportdekking als men off-piste gaat skiën of snowboarden. Ongeveer een derde biedt nog wel dekking, maar deze is vaak beperkt en er gelden bovendien extra voorwaarden, zoals: alleen dekking als buiten de piste skiën is toegestaan, alleen dekking indien men onder begeleiding is van een gediplomeerde begeleider, geen dekking als men gaat skiën bij lawinewaarschuwing."

Subsidies, premiekortingen en andere loonkostenvoordelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door veel werkgevers niet benut. Bijna 40 procent van de werkgevers weet niet eens van het bestaan ervan, zo blijkt uit het rapport ‘Nieuwe regelingen, nieuwe risico’s’ van Aon.

Loonkostensubsidies alleen al kunnen een werkgever ruim 150.000 euro per langdurige zieke of arbeidsongeschikte werknemer opleveren. Bijna de helft van de werkgevers zegt eerder iemand aan te nemen als hij daarvoor subsidie krijgt. Bijna tweederde (62 procent) van de organisaties heeft de afgelopen vijf jaar mensen met een arbeidsbeperking aangenomen, maar slechts 38 procent maakt ook gebruik van de premiekortingen en subsidieregelingen.

“Het aanbod aan werknemersregelingen is groot en de regelingen zelf zijn vaak complex,” zegt Koen Kerstens, Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland. “Het is daarom goed denkbaar dat werkgevers de tegemoetkomingen laten liggen omdat hun prioriteiten elders liggen. Toch snijden werkgevers zichzelf daarmee in de vingers: loonkostensubsidies alleen al kunnen tienduizenden euro’s per langdurige zieke of arbeidsongeschikte werknemer opleveren.”

Er gaat nog veel mis bij het aanbieden van serviceabonnementen. Zo geeft de helft van de financiële dienstverleners onvoldoende begrijpelijke en duidelijke informatie aan de klant.

Minister Dijsselbloem (Financiën) voelt er niets voor om de nieuwe hypotheekregels die per 1 januari ingaan alsnog te versoepelen. Dit stelt de minister vandaag in een interview in de Volkskrant.

Onder meer de eerste Kamer had het kabinet opgeroepen om af te zien van de verplichte aflossing van de gehele hypotheek in 30 jaar. In een motie die de Eerste Kamer voor het kerstreces aannam, riepen de senatoren op om de verplichte aflossing te beperken tot maximaal de helft van de hypotheek.

Dijsselbloem vindt dit geen goed idee. "Dat moeten we gewoon niet doen. Ik geef u op een briefje dat als de begrotingscommissaris dat hoort, hij zegt: Nederland stelt de aanpak van zijn onevenwichtigheden wéér uit."

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft zondag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag.
Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.
De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij rood mogen staan. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.
Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst.
Zondag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade aan woonhuizen en auto's als gevolg van de januaristorm van 18 januari zeker 90 miljoen euro. Schade aan overheidseigendommen, bedrijven en landbouwsector zijn nog niet meegeteld.

De stichting Salvage moest 63 keer in actie komen nadat complete daken, soms zelfs van meerdere woningen en panden tegelijk, door de storm werden verwoest.

Het is de tweede miljoenenstorm dit jaar, na de eerste op 3 januari met een geschat schadebedrag van circa 10 miljoen euro. Een tweede storm kort na een eerste zorgt vaak voor extra schade als gevolg van half losliggende dakpannen en reeds beschadigde bomen, aldus het Verbond.

Het Verbond benadrukt dat de schade waarschijnlijk nog hoger was uitgevallen als de autoriteiten niet hadden gewaarschuwd voor de felle storm.

De stormschade van 18 januari was van een grote omvang – en is volgens de huidige ramingen de op twee na grootste van deze eeuw. De storm Kyrill zorgde op 18 januari 2007 voor een schadepost van 175 miljoen euro. De schade na de storm Christian op 28 oktober 2013 bedroeg 115 miljoen euro. Jaarlijks trekken er vier á vijf stormen over het land, met een gemiddelde jaarschade van 50 miljoen euro, aldus het Verbond.

Een groeiend aantal werknemers wil graag zelf uitmaken bij wie zij hun pensioen onderbrengen. Aegon verwacht op den duur een stelsel waarin de keuze voor een pensioenuitvoerder vrij is.

Dat blijkt uit onderzoek van Aegon naar de pensioenvoorbereiding van mensen in loondienst. In totaal gaat het om 16.000 mensen in vijftien landen. Herman Kappelle, directeur bij Aegon en bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht, ziet dat drie op de vier werknemers het verplichte pensioen wel steunt. "Werknemers weten van zichzelf dat hun pensioenbewustzijn laag is. Ze zijn blij dat er automatisch pensioenpremie wordt ingehouden op hun salaris. Gelukkig staat dat ook niet ter discussie."

Anders is dat bij de verplichting om het pensioen bij een specifiek pensioenfonds of verzekeraar op te bouwen. "Ik zie vooral bij jongeren een groeiende behoefte om zelf uit te maken bij wie ze pensioen opbouwen. Veel werkgevers zijn nu verplicht om hun regeling te laten uitvoeren door een bedrijfstakpensioenfonds. Ik verwacht op den duur een stelsel waarin de keuze voor een pensioenuitvoerder vrij is."

Een ander opvallende uitslag van het onderzoek is dat deeltijdpensioen de nieuwe norm gaat worden. Meer dan de helft van de werknemers verwacht straks geleidelijk met pensioen te gaan of zelfs gewoon door te werken na hun 67ste. Slechts een derde denkt nog 'ouderwets' van de een op de andere dag te stoppen met werken. "Deeltijdpensioen is nu al mogelijk. Zowel juridisch als fiscaal. De werkgever moet de mogelijkheid opnemen in zijn pensioenregeling en de pensioenuitvoerder moet bereid en in staat zijn deeltijdpensioen uit te voeren. Daarnaast ligt er een taak bij de sociale partners om de werknemer beter voor te bereiden op het nemen van dit soort individuele beslissingen. Want de verantwoordelijkheid voor een goed pensioen verschuift definitief naar de werknemer", aldus Kappelle.

De kwaliteit van verzekeraars loopt fors uiteen, constateert Adfiz in haar Prestatie Onderzoek 2012.

"Wij zien daarom in het Onderzoek een stevig bewijs dat onafhankelijk advies in alle sectoren een belangrijke functie heeft. De onafhankelijk adviseur kan kwaliteit mee laten wegen bij de aankoopbeslissing van de klant", aldus algemeen directeur Hanneke Hartman van Adfiz.

Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Het gaat goed met de opsporing van gestolen jonge auto’s. De schadelast van die auto’s is fors gedaald, van 130 miljoen euro in 2015 naar 85 miljoen vorig jaar, zo laat het Verbond van Verzekeraars weten.

Het terugvindpercentage van jonge auto’s is behoorlijk gestegen sinds 2012: van 22 procent toen naar 36 in 2017. Volgens Wouter Verkerk, directeur van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), is dat onder meer te danken aan het verbeterde registratieproces. “Samen met de Nationale Politie en de RDW doen wij er alles aan om een gestolen auto zo snel mogelijk te registreren én te signaleren. Verschil met vroeger is dat de politie-aangifte en de diefstalsignalering twee verschillende processen waren bij twee partijen. Nu is dat één proces en staat er binnen twee uur na aangifte een internationale diefstalsignalering online.”
Die tijdwinst helpt enorm, benadrukt hij. “Wij merken bijvoorbeeld dat de export van gestolen auto’s naar het Oostblok ingewikkeld is geworden. De kans dat je nog ongehinderd bij de Pools-Duitse grens komt, wordt steeds kleiner, doordat gestolen auto’s die nog in Nederland rijden, veel sneller worden opgemerkt.”

Alhoewel meer dan 80% van de particuliere beleggers zegt (deels) voor de langere termijn te beleggen, is dat in de praktijk vaak niet zo. Meer dan 70% kiest voor een beleggingshorizon korter dan 12 jaar.

Dit blijkt uit de ING BeleggersBarometer van de maand mei. Meer dan 80% van de particuliere beleggers zegt (deels) voor de langere termijn te beleggen. Hiervan belegt de helft alleen maar voor de lange termijn, terwijl de andere helft dit combineert met beleggen voor de korte(re) termijn.

Gevraagd naar de eigen beleggingshorizon, geeft 72% aan dat deze niet langer is dan 12 jaar. Bij 20% ligt deze zelfs tussen 0 en 4 jaar en bij 25% tussen 5 en 8 jaar. Daarnaast belegt driekwart van de beleggers ook met geld dat ze op korte termijn nodig denken te hebben. Ook geeft slechts iets meer dan de helft van de beleggers aan hun portefeuille af te stemmen op hun beleggingshorizon.

ING: "Beleggers lijken te denken dat ze met pakweg 8 tot 10 jaar bezig zijn 'op de lange termijn'. Ervaringen uit het verleden leren echter dat het rendement op dergelijke periodes behoorlijk kan fluctueren. Wie naar de wereldindex kijkt in de afgelopen 40 jaar, ziet dat je pas bij 13 jaar aaneengesloten beleggen in aandelen zeker was geweest van een positief rendement. En pas bij een periode van 15 jaar altijd meer had opgehaald dan met sparen. Omgekeerd geldt dat koersen op korte termijn flink kunnen schommelen. Hoe dichter bij het einde van je beleggingshorizon, hoe minder risicovol je dus zou moeten beleggen. Het is echt van belang dat je je portefeuille afstemt op zowel je doel als je horizon."

Pieter Lijesen, in het verleden onder meer actief met Nationale Hypotheek Pas, heeft de Vereniging Woekerpolis.nl opgericht. Volgens hem kunnen consumenten met een beleggingspolis via collectieve procedures een veel hogere kostencompensatie loskrijgen bij verzekeraars dan nu mogelijk is. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de site www.woekerpolis.nl. " Aan de ene kant heb je twee door verzekeraars betaalde stichtingen die samen met verzekeraars heel hard roepen dat de woekerpolisaffaire is opgelost. Zij worden feitelijk ook nog gesteund door de overheid die eigenlijk liever niet ziet dat de werkelijke schade wordt vergoed, omdat dan de solvabiliteit van verzekeraars verder onder druk komt te staan. Aan de andere kant heb je miljoenen ontevreden gedupeerden die straks hun hypotheek niet kunnen aflossen of met een pensioentekort zitten. De rechtspraak is echter duidelijk; de veroorzaker van de schade moet betalen. En dat is nou precies waar wij voor gaan zorgen", belooft Lijesen. Hij heeft juridische specialisten ingeschakeld die beloond worden op grond van de resultaten die worden behaald.

'Restaurant dienen gedurende de aangekondigde periode gesloten te worden. Afhalen is daarmee niet toegestaan. Eten bezorgen is wel toegestaan, mits hier voorzichtig mee wordt omgegaan', zo meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport zondag 15 maart op Twitter.

‘Thuisbezorgen mag, afhalen niet’, zo zegt VWS-woordvoerder Tanja van Dijk. De woordvoerder maakt daarbij geen onderscheid tussen de verschillende typen bedrijven die een afhaal hebben. ‘We zeggen nu: afhalen mag niet.’ KHN meldt hierover contact te hebben met het ministerie, omdat de branchevereniging zou zijn verzekerd dat zowel afhaal als bezorging mogelijk zou zijn. Bij afhaal zou het dan om weinig mensen gaan en met een afstand van 1,5 meter van elkaar.

Horecaondernemers zochten afgelopen week naar alternatieven om omzetderving te voorkomen door het coronavirus. Onder meer door in te zetten op het afhalen én berzorgen van gerechten. Alleen dat laatste mag op dit moment nog.

Ook Rijks* maakte het bezorgen én afhalen van gerechten mogelijk. Dat laatste mag nu niet meer, meldt het ministerie. Het menu van Rijks wordt tevens bezorgd via Deliveroo en Uber Eats, wat wel wordt toegestaan.

Afhaal en bezorging eerst niet genoemd
Onder meer Kwalitaria, Family, Foodmaster, Snackpoint en Domino’s hadden al naar leden gecommuniceerd dat afhaal en delivery niet hoeven te sluiten, omdat dat tijdens de persconferentie niet expliciet werd benoemd door de minister. McDonald’s laat weten wel alle vestigingen helemaal te sluiten, dus ook de McDrive en McDelivery.

Thuisbezorgd meldde eerder op de avond al open te blijven. Bezorgland.nl wil ondernemers daarbij ontzien te komende periode. ‘Wij nemen tijdens de crisis de iDEAL-kosten voor onze rekening’, zegt Hendrik de Gooijer van Bezorgland. ‘Dit om contant geld zo veel mogelijk te beperken.’

‘Thuisbezorgd.nl heeft begrepen dat de overheidsmaatregelen ter beperking van het corona virus zijn bedoeld ter beperking van de bijeenkomst van groepen mensen. Het is daarom niet aannemelijk dat de eten-bestelsite zal worden gesloten, conform ook het overheidsbeleid in andere Europese landen.’ Thuisbezorgd.nl maakt morgen (16 maart) meer maatregelen bekend, om ‘de zeer zwaar geraakte restaurantsector’ te ondersteunen.

Contactloos bezorgen
Thuisbezorgd.nl is eigendom van Takeaway.com. Alle dochterondernemingen zijn nog altijd actief, bijvoorbeeld ook in Italië. Het bezorgplatform kondigde afgelopen vrijdag aan voorlopig contactloos te bezorgen. De bestelling wordt bij de deur achtergelaten, om direct contact tussen klant en bezorger te vermijden.

Horeca dicht tot en met 6 april
Alle horeca gaat dicht vanaf vandaag (15 maart) 18.00 uur tot en met 6 april in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de strijd tegen het coronavirus.

De W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is van toepassing voor alle motorrijtuigen die zich op W.A.M.-plichtig gebied bevinden, de openbare weg.

Een deelnemend motorrijtuig aan een optocht, bijvoorbeeld een praalwagen die meerijdt in een carnavalsoptocht, moet verzekerd zijn voor het W.A.M.-risico.

Zo’n deelnemend motorrijtuig is vaak een tractor, een vrachtwagen (de trekker met oplegger), een ex-SRV wagen. Of een personen- of bestelauto met aanhanger.

Vaak zijn deze motorrijtuigen al verzekerd bij een reguliere verzekeraar, maar de kans is aanwezig dat die verzekeraar een uitsluiting in de polisvoorwaarden heeft opgenomen voor deelname aan (carnavals-)optochten. Of, in het geval van bijvoorbeeld een ex-SRV wagen, het motorrijtuig is niet gekentekend en ook niet verzekerd.

De W.A.M.-dekking op een praalwagenverzekering verleent dekking voor schade die de bestuurder van een praalwagen toebrengt aan een ander. De bestuurder moet dan wél voor deze schade aansprakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn:

De bestuurder van de praalwagen kan, zonder aanleiding, een plotselinge stuur- of rembeweging maken waardoor mensen die zich op de praalwagen bevinden (er van af) vallen en hierbij letsel oplopen;
De bestuurder van de praalwagen kan een aanrijding veroorzaken met een ander motorrijtuig of met een persoon. Bijvoorbeeld met een geparkeerd staande auto op het parcours van de optocht. Of met een toeschouwer die op de hoek van de straat naar de optocht staat te kijken en waarbij de bestuurder van de praalwagen de bocht te nauw neemt en de toeschouwer aanrijdt;
De opbouw van de praalwagen kan, door een ondeugdelijke montage, losraken van de praalwagen en hierbij schade veroorzaken aan andere deelnemers, mensen op de praalwagen of aan toeschouwers langs de kant van de weg.

Het overgrote deel van de Nederlanders (66%) denkt niet dat de crisis voorbij is. Dit resulteert erin dat alle inkomensgroepen blijven bezuinigen. Een lichtpuntje: veel mensen willen wél meer uitgeven aan het opknappen of verbouwen van de woning. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud naar de beleving van de crisis op de uitgaven van Nederlanders, dat is uitgevoerd met behulp van creditmanagementorganisatie GGN.

Alhoewel één op de vijf Nederlanders vindt dat het slechter met de economie gaat, denkt 34% daarentegen dat de crisis voorbij is. Dit zijn vooral hoger opgeleide mannen met een bovenmodaal inkomen die goed kunnen rondkomen. 20% van hen merkt in zijn dagelijkse leven dat het beter gaat met de economie.

In het Nibud-rapport 'De crisis voorbij' blijkt verder dat bijna 65% van de Nederlanders het afgelopen jaar heeft bezuinigd en 67% zal dit ook komend jaar doen. Dit laatste percentage is nagenoeg gelijk aan 2013; toen gaf 70% van de Nederlanders aan te bezuinigen.
Alle inkomensgroepen bezuinigen, ook opvallend veel mensen die zeggen goed te kunnen rondkomen. Ruim de helft van de Nederlanders (52%) geeft aan bepaalde uitgaven te hebben uitgesteld. Uitstellen van uitgaven is een vorm van bezuinigen die men pas in een verder gevorderd stadium toepast. Eerst zal men zoeken naar een goedkopere variant van datgene wat men wil hebben. Als het geld er echt niet is, wordt de koop uitgesteld.

Bijna 30% van de Nederlanders verwacht dit jaar meer te gaan uitgeven dan vorig jaar. En 44% van hen verwacht dat te doen omdat ze denken dat de economie aantrekt. Aan iedereen die heeft bezuinigd is gevraagd of ze van plan zijn weer geld uit te gaan geven dit jaar. Weinigen zijn dit echt van plan, slechts 20%.

Een positieve uitschieter ziet het Nibud bij mensen die hebben bezuinigd op het opknappen of verbouwen van de woning. Van hen zegt 30% daar weer meer geld aan te willen uitgeven. Met name de hogere inkomens gaan dat doen. Ook voor de meeste andere uitgavenposten blijken vooral de hogere inkomens, de hoger opgeleide mannen en diegenen die goed kunnen rondkomen van plan meer geld uit te gaan geven.

Tweede Kamer stemt in met belastingplan. 
De nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente gaan in per 1 januari 2013.

Wie na deze datum een nieuwe hypothecaire lening afsluit, krijgt alleen renteaftrek als de lening in dertig jaar volledig en tenminste annuïtair wordt afgelost.
Voor bestaande hypotheken verandert in beginsel niets. Deze maatregelen maken deel uit van het Belastingplan 2013 dat is goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Een andere maatregel is dat rente op restschulden tien jaar lang in aftrek mag worden gebracht. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

De termijn waarin een vermindering van overdrachtsbelasting geclaimd kan worden bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand, wordt tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden. Het lage tarief in de overdrachtsbelasting geldt vanaf 2013 ook voor zogeheten aanhorigheden die later verkregen worden, zoals de tuin, garages en schuren.

Waar het gemiddelde nieuwbouw rijtjeshuis met 128 vierkante meter woonoppervlakte groter is dan ooit, is de bijbehorende achtertuin daarentegen sinds de jaren vijftig gekrompen tot 80 vierkante meter. Dat concludeert vastgoedadviseur Colliers International op basis van hun recentste woningmarktonderzoek.
Gemiddeld zijn voor- en achtertuin samen nog maar 87 vierkante meter groot. “Door de jaren heen zijn we groter gaan bouwen voor steeds kleinere huishoudens”, zegt Frank Verwoerd, hoofd onderzoek bij Colliers. “Daarnaast willen bewoners meer ruimte voor andere zaken, zoals een walk-in-closet, game room of man cave.”
Voortuin
De gemiddelde voortuin was halverwege de vorige eeuw nog twintig vierkante meter, de achtertuin 115. “Vooral de voortuin is tegenwoordig vaak niet meer dan een perkje, en de bewoners stappen steeds vaker vanuit de voordeur direct de openbare weg op. In de optielijstjes bij nieuwbouwwoningen kiezen kopers massaal voor de maximale grootte. Daarmee worden de tuinen gereduceerd tot het formaat van een postzegel”, zegt Verwoerd.

 

Ook in 2018 wil eenderde van de werknemers ander werk of voor zichzelf beginnen, zo blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van BeFrank.

De cijfers komen overeen met die van vorig jaar. Ruim 60 procent van de mensen die willen veranderen, wil wel in loondienst blijven werken. “De arbeidsmarkt is door de opkomst van allerlei vormen van flexwerkers - met name ZZP’ers - erg in beweging. Het kabinet wil het gat tussen flexwerkers en mensen met een vast contract kleiner maken, maar vooralsnog hebben flexwerkers nu vaak een slecht pensioenvooruitzicht’’, zegt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank.

De meerderheid van de werknemers wil geen lager pensioen, ook al betekent dit langer doorwerken en/of een hogere pensioenpremie. Een groot deel heeft geen mening, waarschijnlijk doordat werknemers het moeilijke kwesties vinden.

Het CBS heeft aan de hand van vier pensioendilemma's onderzocht hoe werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, denken over de pensioenproblematiek. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de werknemers het logisch vindt dat mensen langer moeten doorwerken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Deze keus wordt vaak onderbouwd met het argument dat mensen langer gezond blijven en ouder worden.
Daar staat bijna een kwart tegenover die het juist logischer vindt dat de pensioenen verlaagd worden. Langer doorwerken zou volgens veel van hen voor veel mensen niet realistisch zijn.

Als er te weinig geld is om alle pensioenen uit te kunnen betalen, kiest een naar verhouding klein aandeel (28%) voor verlaging van de huidige pensioenen. Het belangrijkste argument om niet voor deze optie te kiezen is dat mensen die tegen de pensioenleeftijd aanzitten voor dit pensioen hebben betaald. Het alternatief, een hogere premie voor werknemers en werkgevers, kan met bijna de helft op meer steun rekenen.

Indien werknemers zelf een pensioenregeling zouden mogen kiezen, dan prefereert ruim de helft een hogere premie nu, resulterend in een hoger pensioen. Zij vinden, zo is de redenering, het belangrijk om hun levensstandaard te kunnen behouden en om leuke dingen te kunnen blijven ondernemen. Ruim 30% zou liever een lagere premie betalen, en later een lager pensioen ontvangen.

Veruit het grootste deel (73%) is voorstander van een regeling waarin pensioenpremies voorzichtig worden belegd, ook al vallen de pensioenen dan waarschijnlijk lager uit. Werknemers willen geen risico lopen met hun pensioengeld. Slechts 9% prefereert een risicovol beleggingsbeleid.

Bij alle pensioendilemma's valt op dat een groot deel geen mening heeft. Dit komt waarschijnlijk doordat werknemers het moeilijke kwesties vinden.

Inmiddels heeft u waarschijnlijk uw nieuwe ziektekostenverzekering van uw huidige ziektekostenverzekering ontvangen van uw verzekeraar.

Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u uw huidige polis wilt vergelijken met andere verzekeraars.
Daarnaast kunnen wij het ons voorstellen dat u wilt kijken of dat u niet over dient te stappen om de dekkingen te krijgen welke u wilt.

Daarom hebben wij op onze site een vergelijker geplaatst. Hierop kunt u de premies online vergelijken met uw huidige verzekering maar ook vergelijken op dekkingen. Eventueel kunt u ook online uw nieuwe ziektekostenverzekering aanvragen en uw huidige verzekering op laten zeggen.

Om naar deze vergelijkingstool te gaan volgt u de volgende stappen:
- Particulier
- Bereken ziektekostenverzekering. Hier klikt u op het icoontje en u kunt zelf aan het vergelijken gaan.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag van u.

De gemiddelde slagingskans van een aanvraag voor een externe bedrijfsfinanciering ligt voor de groep microbedrijven (2 tot 10 werkzame personen) op 81% en voor middenbedrijven (50-250 werkzame personen) op 96%. Bij het grootbedrijf leidt 98% van de aanvragen tot een daadwerkelijke financiering.
Dat schrijft het CBS op basis van de tweede editie van de Financieringsmonitor. De onderliggende enquête – uitgezet onder bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen in de business economy – heeft betrekking op de periode juli 2018 tot juli 2019. De Financieringsmonitor wordt bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Naast bedrijfsgrootte dragen ook financiële gezondheid en de beschikbaarheid van veel onderpand bij aan de slaagkans van een financieringsaanvraag. De handel en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering. Bedrijven in deze bedrijfstakken kunnen financiers minder onderpand, en dus minder zekerheden bieden.
Financieringsbehoefte
Van het midden- en kleinbedrijf had 20% behoefte aan externe financiering in de periode van juli 2018 tot juli 2019. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen gaf nog 24% aan een financieringsbehoefte te hebben. Van de bedrijven die aangeven een financieringsbehoefte te hebben, verkent 83% de mogelijkheden. Ruim twee derde van deze laatste groep doet vervolgens daadwerkelijk een aanvraag voor financiering. Hiervan kreeg 84% de financiering ook rond.
Opvallend daarbij is te vermelden dat vrouwelijke ondernemers met een financieringsbehoefte, er minder vaak in slagen in die behoefte te voorzien dan mannelijke ondernemers: 37% versus 52%. Voor deze analyse zijn twee jaargangen van de Financieringsmonitor gecombineerd. De uitkomsten hebben dus betrekking op de periode van juli 2017 tot juli 2019.
Vrouwelijke ondernemers verkennen de mogelijkheden minder vaak en doen ook minder vaak een aanvraag. Bijvoorbeeld omdat ze vaker dan mannelijke ondernemers op voorhand al verwachten de gezochte financiering niet te zullen krijgen of dat deze te duur zal zijn. Maar als bedrijven van vrouwelijke ondernemers uiteindelijk wel een externe financieringsaanvraag doen, hebben zij dezelfde slaagkans als mannelijke ondernemers, zo blijkt uit de enquête.
Meer geld nodig
Hoewel de financieringsbehoefte onder ondernemers is afgenomen, is het verlangde bedrag wel groter geworden. In het mkb in de business economy was het gewenste bedrag aan externe financiering tussen juli 2018 en juli 2019 in doorsnee 175.000 euro. Dat wil zeggen dat de helft een lager bedrag zocht en de andere helft een hoger bedrag. Een jaar eerder was dit 105.000 euro. Dit hangt volgens het CBS samen met een afname van de financieringsbehoefte, die het sterkst zichtbaar is bij de kleinste bedrijven.

Bijna een kwart van de ondernemers (23 procent) verwacht in 2018 meer concurrentie en een derde verwachte een hogere omzet, zo blijkt uit de Ondernemersbarometer van Allianz. Aan het onderzoek namen ruim 1100 zzp’ers en mkb’ers deel.

Vier op de tien ondernemers maakt zich zorgen over de eigen kennis van trends en ontwikkelingen in hun vakgebied. Mkb’ers maken zich daar meer zorgen over dan zzp’ers. Deze zorgen zijn er meer bij jongere ondernemers.

Ondernemers merken gelukkig ook dat de economie aantrekt. Het aantal opdrachten stijgt. Met name groot mkb’ers (33%) zien dat zij hogere marges behalen. Onder klein mkb’ers is dat slechts 13%. Ook de omzetverwachtingen zien er in de ogen van veel ondernemers rooskleurig uit. Bijna een derde (31%) verwacht dat zijn omzet de komende twee jaar groeit. Klein mkb’ers (43%) zijn hier het meest overtuigd van.

De Eerste Kamer is akkoord met de plannen van het kabinet voor de fiscale hervorming van de pensioenen. De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage, treden daarmee op 1 januari 2015 in werking.

De wetswijziging hangt samen met de gestegen levensverwachting en de stapsgewijze verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Als gevolg van de aanpassingen zullen pensioenpremies dalen, wat voor werknemers resulteert in een hoger netto loon. Dit geeft een bestedingsimpuls aan de economie.

Bovendien leiden de aanpassingen tot een besparing op de Rijksbegroting die oploopt tot circa 2,8 miljard euro in 2017 (structureel circa 1,2 miljard euro). Daarmee is het één van de grote hervormingen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher.

Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (voor pensioen op basis van middelloon). Hiermee kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.

Diverse ingebouwde waarborgen zorgen ervoor dat de lagere pensioenopbouw doorwerkt in een daling van de pensioenpremie. Daarnaast blijft de aftopping van het pensioengevend inkomen ongewijzigd; op 100.000 euro (in 2015). Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon.

Het ministerie van Financiën heeft op verzoek van het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA besloten de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% toch per 1 januari door te voeren.

Eerder was een ingangsdatum van 1 april vastgesteld, maar dat stuitte op uitvoeringsproblemen bij verzekeraars, schrijft staatssecretaris Weekers aan de Tweede Kamer.

Om ontduiking tegen te gaan, was het nieuwe tarief van toepassing op alle (schade)verzekeringen die in 2013 worden gesloten of prolongeren.
Bij deze methode zou de verzekeraar ook over de reeds betaalde premies (bijvoorbeeld bij jaarbetaling), over de periode vanaf 1 april tot aan de betaalde datum, een naheffing moeten houden voor de verhoging van de assurantiebelasting.

De kosten om de administratieve systemen aan deze methode aan te passen en tot naheffing en inning van de extra assurantiebelasting over te gaan, zijn hoog.
Bovendien vindt de branche het onwenselijk dat verzekerden bij deze methode een naheffing assurantiebelasting ontvangen.

Het Verbond, gesteund door Adfiz en de NVGA heeft daarom gepleit voor invoering per 1 janauri. Dit jaar kan het 21%-tarief nog wel worden ontweken.
Het is niet uit te sluiten dat dit de nederlandse staat honderden miljoenen euro's zal gaan kosten.

Daarom wordt in het Belastingplan 2013 een bepaling opgenomen die regelt dat de hogere assurantiebelasting ook geldt voor premies die tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april 2013.

Als blijkt dat de anticipatie dermate hoog is dat de beoogde extra opbrengste van 1.222 miljoen in 2013 niet behaald wordt, laat het kabinet die bepaling via een klein koninklijk besluit in werking treden. Blijkt de mate van anticiapatie mee te vallen, dan laat het kabinet die bepaling niet in werking treden.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Met deze wetswijziging wordt de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging) per woningcorporatie vastgesteld op inflatieniveau. De huren van sociale huurwoningen stijgen daardoor voor zittende huurders minder snel.
De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020. De maximale huursomstijging is het percentage waarmee het gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde zelfstandige huurwoning (eengezinswoningen, appartementen) per kalenderjaar mag stijgen. De gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie wordt vanaf nu op inflatieniveau gesteld (dat was inflatieniveau plus 1%). Hierdoor wordt de gemiddelde huurverhoging bij huurders van corporaties beperkt.
Lokaal afwijken
Deze wetswijziging maakt het daarnaast mogelijk voor een woningcorporatie om met huurdersorganisaties en gemeenten in de prestatieafspraken lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging dan inflatieniveau af te spreken, tot maximaal inflatie plus 1%. Deze lokaal hogere maximale huursomstijging kan ingezet worden om investeringscapaciteit te creëren voor bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering. In Amsterdam is vooruitlopend op deze wetswijziging bijvoorbeeld al een dergelijke hogere huursomstijging afgesproken.

Wie in Duitsland op winterrubber rondrijdt dat is geproduceerd op of na 1 januari 2018, moet een sneeuwvlok symbool op de banden hebben staan. Staat het symbool er niet op? Dan riskeer je een boete van minimaal 60 euro! Even opletten dus.

Consumenten die een persoonlijke lening willen afsluiten, zoek de afgelopen jaren steeds vaker naar hoge leenbedragen. Vooral woningbezitters kiezen steeds vaker voor een persoonlijk lening.

Dit blijkt uit onderzoek van Independer, dat een analyse maakte van ruim 180.000 kredietvergelijkingen over het eerste kwartaal van 2012, 2013 en 2014.
In het eerste kwartaal van 2012 zocht 17,9% van de consumenten naar een leenbedrag van 20.000 euro of meer. In dezelfde periode van 2014 lag dit percentage op bijna 29,5%.

Ook kiezen mensen steeds vaker voor een persoonlijke lening in plaats van een doorlopend krediet. In 2012 koos 57% voor een persoonlijke lening. In 2014 is dat gestegen naar bijna 67%.

Opmerkelijk is de sterke stijging van een kleine groep mensen die zoekt naar bedragen van meer dan 50.000, euro, in zowel persoonlijke leningen als doorlopend krediet. In 2012 zocht 2,6% naar een lening van 50.000 euro of meer. In 2014 steeg dit percentage naar 7,3%, bijna drie keer zo veel dus.

Vooral woningbezitters kiezen steeds vaker voor een persoonlijk lening. "Wij denken dat dit komt door de aangescherpte regels voor hypotheekrenteaftrek en door een toegenomen behoefte aan zekerheid", zegt Joop Cohen, Manager Bancair en Levensverzekering bij Independer. "Bij een persoonlijke lening weet je precies wat je vaste maandlasten zijn en wanneer de lening weer is afgelost."

Huiseigenaren die willen verbouwen moeten in veel gevallen, naast hun hypotheek, een lening afsluiten. Dit geldt ook als zij een restschuld overhouden bij de verkoop van hun vorige huis. Alleen bij een persoonlijke lening kun je de rente voor je woning aftrekken, zolang het geld maar wordt gebruikt voor de woning. Dit kan niet bij een doorlopend krediet.

De pensioenuitkeringen voor de komende generatie zullen met bijna een kwart dalen door de maatregelen uit het regeerakkoord. Dat heeft MHP, de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, berekend.

De maximale jaarlijkse pensioenopbouw wordt in het regeerakkoord verlaagd naar 1,75%. Ook wordt de fiscale vrijstelling van pensioenpremies beperkt tot een inkomen van € 100.000.
Die aanpak leidt volgens MHP voor iemand die begint met een inkomen van 30.000 euro per jaar en na 40 jaar werken eindigt met € 60.000, straks nog maar tot een jaarlijks pensioen van € 22.350.
Volgens het huidige regime kan zo iemand nog een pensioen van € 28.750 opbouwen.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, wees er vorige week al op dat een grote groep mensen een pensioen van 70% van het gemiddelde inkomen niet zal bereiken. "Er mag bij een pensioen gebaseerd op de middelloonregeling (zoals bij ABP) jaarlijks nog maar 1,75% pensioen opgebouwd worden. Het huidige opbouwpercentage bij ABP is 2,05%", aldus het pensioenfonds.

Uit nieuw onderzoek van de DNB blijkt dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Huurders (30%) en alleenstaanden met kinderen (40%) zijn aanzienlijk vaker financieel kwetsbaar.
Hoewel 2.000 euro nog relatief bescheiden is vergeleken met de adviesbedragen voor een reservepotje van bijvoorbeeld het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), verwacht een ruime meerderheid van de groep die dit bedrag niet binnen een maand bij elkaar kan krijgen, zelfs niet eens in staat te zijn om 500 euro bij elkaar te brengen.
Ook rood staan op een betaalrekening is een belangrijke indicator voor een verhoogde kans op financiële kwetsbaarheid: 45% van deze groep is volgens de enquête niet in staat om binnen een maand 2.000 euro bij elkaar te krijgen als zich een onverwachte tegenvaller voordoet.
Substantiële groep
Terwijl de enquête die ten grondslag ligt aan het onderzoek een paar jaar geleden is gehouden, bevestigen recente metingen voor Nederland volgens de toezichthouder dat een substantieel deel van de Nederlanders financieel kwetsbaar is. DNB: “Het is weinig geruststellend dat ondanks meerdere jaren met een gunstige economische ontwikkeling en een dalende werkloosheid, nog steeds een substantiële groep Nederlanders financieel kwetsbaar is bij onvoorziene gebeurtenissen. Dit betekent dat hoewel Nederlanders over het geheel genomen bekend staan als een spaarzaam volk, circa een miljoen Nederlandse gezinnen zich in een financieel kwetsbare positie bevinden.”
Zoektocht naar geld
Er zijn verschillende manieren voor respondenten om aan middelen te komen bij een financiële tegenvaller. Een overgrote meerderheid zegt een betaal- of spaarrekening aan te spreken in het geval van een financiële noodzaak. Een op de zes geeft aan voor het hele bedrag of een deel van het bedrag een beroep te doen op familie en vrienden. De derde meest genoemde optie is het gebruik van een creditcard.
Bezittingen verkopen
Op het moment dat het totale geldbedrag niet direct beschikbaar is op een betaal- of spaarrekening wordt een grote variëteit aan manieren gebruikt om aan het geld te komen. Onder de groep respondenten met een of meerdere bankrekeningen met roodstand wordt het aangaan van leningen het vaakst genoemd als manier om geld bij elkaar te krijgen. Naast het gebruik van een creditcard of het doen van een beroep op familie en vrienden, zegt de groep respondenten die rood staat op een of meer bankrekeningen ook relatief vaak meer te gaan werken of bezittingen te verkopen, bijvoorbeeld op Marktplaats, om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen.

Bij een autoschade wordt het vaak uw verhaal tegen het verhaal van de tegenpartij. Het bewijs leveren dat u gelijk heeft is vaak lastig. Maar nu is er de dashcam. Met de beelden kunt u uw verhaal aantonen. Wat voegen de beelden van de dashcam toe?

De dashcam is in Rusland al zeer gebruikelijk. In Nederland ziet u ze ook steeds vaker. Bij schade kunnen de gemaakte beelden handig zijn. Ze kunnen lastige welles nietes spelletjes voorkomen. Maar mag u de beelden überhaupt gebruiken? Is het zomaar toegestaan om opnames te maken? U filmt namelijk wel mensen.

Wat is een dashcam?

Het is een afkorting voor dashboard camera. Tijdens het rijden wordt er vanachter het voorraam gefilmd. De beelden worden tijdelijk opgeslagen op een sd-kaartje. Het doel is het vastleggen van wat er voor uw auto gebeurt. De camera’s kunt u in verschillende uitvoeringen en in verschillende kwaliteiten krijgen.

Worden beelden van de dashcam gebruikt bij schade?

Verzekeraars vragen vaak niet om de beelden, maar dat komt hoofdzakelijk doordat de meeste automobilisten nog geen opnames maken. Als de beelden duidelijkheid verschaffen over de toedracht van de schade, beschikt de verzekeraar graag over deze gegevens. Een enkele verzekeraar vraagt er zelfs al naar bij een schade. Maar niet altijd zijn de beelden van toegevoegde waarde. Bij een ongeval buiten het beeld, blijkt de toedracht niet uit de beelden. De beelden kunnen wel aantonen dat u bijvoorbeeld niet van rijstrook wisselde op het moment van het ongeluk. Dus indirect kunnen de beelden toch bruikbaar zijn.

Vertellen de beelden de waarheid?

Met kennis van zaken zijn de beelden te manipuleren. Een gefilmd ongeval kan niet veel aan veranderd worden, maar de optische snelheid van de auto waar de dashcam in zit kan wel vertraagd worden. De beelden zijn dus niet voor 100% betrouwbaar, maar een ongeval is weinig aan te monteren in de video.

Mag u zomaar filmen in het openbaar?

Het gebruiken van een dashcam is toegestaan in Nederland. Het blijft natuurlijk wel een lastig issue als we het over de privacy hebben. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen de beelden gebruikt worden om inzicht te krijgen wie aansprakelijk is bij een ongeval. U mag ze dus naar de verzekeraar sturen als bewijsmateriaal. Dus kunnen de beelden nuttig zijn. U mag gemaakte beelden niet zomaar online zetten. Door het onherkenbaar maken van mensen en het onleesbaar maken van kentekens zult u er wel mee weg komen.

In Duitsland is de dashcam niet toegestaan. Verdiep u eerst in de wetgeving in andere landen voordat u met de auto met een camera de grens over gaat.

Maar liefst 90% van de ondernemers weet niet wat ziekteverzuim in het bedrijf kost of wat het verlagen van verzuim kan opleveren.

Dit blijkt uit een onderzoek van ArboNed onder ruim 2.300 werkgevers, met een omvang tot 500 werknemers. Hoe hoog het verzuim is in het bedrijf, is bij de ondernemer vaak wel bekend. Maar wat dit verzuim hem kost, dus vaak niet.
"Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 bedroeg 3.8%, met uitschieters naar beneden en boven variërend per branche. Het terugbrengen van verzuim kan duizenden euro's besparing opleveren", aldus ArboNed.

ArboNed lanceert vandaag een nieuwe campagne, gericht op het bewust maken van ondernemers wat verzuim kost. Ondernemers kunnen op de website van ArboNed berekenen hoeveel ze kunnen besparen, als het verzuim met 1% of meer wordt verlaagd.

De Texaanse verzekeraar SCA Promotions wil $ 12 mln (ca. € 10 mln) terughebben van oud-wielrenner Lance Armstrong. SCA betaalde Armstrong het bedrag aan bonussen voor de zeven overwinningen van de Amerikaan in de Tour de France maar wil het geld terug nu de titels hem vanwege dopinggebruik zijn ontnomen.

Als Armstrong niet over de brug komt, stapt de verzekeraar naar de rechter. SCA meent sterk te staan in een eventuele rechtszaak vanwege een valse verklaring die Armstrong zou hebben afgelegd in een arbritagezaak die liep in 2005 en 2006 en ook toen handelde over vermeend dopinggebruik.

SCA betaalde toen wel $ 7,5 mln aan premies, rente en juridische kosten maar wil onder meer dat geld nu alsnog terug. "Armstrong is niet langer de winnaar van een Tour de France en daarom is het ongepast om vast te houden aan welke bonusbetaling door SCA dan ook", aldus Jeff Dorough, advocaat van de verzekeraar.

Tijdens het tijdperk Armstrong had US Postal, een van zijn voormalige ploegen, een verzekering afgesloten bij SCA waarmee de wielrenploeg het financiële risico afdekte van de bonussen bij eventuele Tour de France overwinningen.
Al in 2004 betichtte SCA Armstrong impliciet van verzekeringsfraude toen de dopinggeruchten over de Texaan sterker werden. SCA weigerde toen een bonus van $ 5 mln te betalen waarna Armstrong naar de rechter stapte. Die stelde de wielrenner in het gelijk omdat in het oorspronkelijke verzekeringscontract geen voorwaarden stonden over dopinggebruik.

[ Bron: AFP ]

Het aantal mensen dat hun inkomen voornamelijk als zelfstandige verdient, is in de periode 2007-2018 met 260.000 toegenomen tot 1,3 miljoen personen. Vooral in de zakelijke dienstverlening en in de zorg nam het aantal zelfstandigen toe. Vooral in de zorg en handel komen vaker relatief lage inkomens voor.
Het CBS publiceerde vandaag nieuwe en gedetailleerde cijfers over het inkomen van zelfstandigen per bedrijfstak. Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening (+78.000), de gezondheids- en welzijnszorg (+55.000), de bouwnijverheid (+56.000) en in de handel (+8.000). In de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij was sprake van krimp (-4.000).
Ruim 58% van de zelfstandigen was in 2018 in een van de vijf genoemde bedrijfstakken actief; in 2007 was dat 54%. In 2007 was het grootste aantal zelfstandigen actief in de handel, in 2018 heeft de zakelijke dienstverlening die koppositie overgenomen.
Inkomens
Inkomens van minder dan 5.000 euro komen vooral voor in de handel (2018: 15%) en de zorg (2018: 13%). Hierdoor is volgens het CBS het mediane inkomen ook het laagst in de handel (30.000 euro) en zorg (31.000 euro). In de bouw en landbouw komen meer inkomens tussen de 20.000 en 50.000 euro voor. Wel liggen in de bouw deze middeninkomens op een hoger niveau dan in de landbouw. Het mediane inkomen in de bouw is met 39.000 euro dan ook een stuk hoger dan in de landbouw (31.000 euro). Zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening hebben met 45.000 euro het hoogste mediane inkomen.

 

"Ramen dicht. Lichtje aan. Deur op slot." Aldus de mantra die Justitie in een video lanceert in de strijd tegen woninginbraken. De voice over van de video: "Groot, klein, oud, nieuw, vrijstaand of op een rijtje inbrekers kijken niet naar hoe je woont maar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. Doe daarom altijd ramen dicht, lichtje aan en deur op slot. Ramen dicht. Lichtje aan. Deur op slot. Ramen dicht. Lichtje aan. Deur op slot. Dicht. Aan. Op slot. Ook als je maar heel even de deur uitgaat. Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl."

De campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’ is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en haar campagnepartners en geeft informatie en tips om de eigen veiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld het voorkomen van woninginbraak en heling.

Op 1 juli 2013 stond 2,5% van alle woningen in Nederland langer dan anderhalf jaar leeg. In totaal staan 140.000 woningen leeg, waarvan 190.000 woningen langdurig leeg.

Van leegstand is sprake als op een woonadres niemand staat ingeschreven. Dat kan gebeuren om verschillende redenen: de woning, de regio of de buurt zijn bijvoorbeeld niet zo aantrekkelijk. Maar een leegstaande woning kan ook een tweede woning zijn die door de eigenaar wel degelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld in vakanties, of voor verhuur aan toeristen. Toch staat deze woning dan administratief leeg.

Eén op de drie leegstaande woningen is binnen zes maanden weer bewoond. Deze kortdurende leegstand treedt vaak op bij verhuizingen en verbouwingen. Enige leegstand is nodig voor een goede doorstroming op de woningmarkt.

De langdurige leegstand is vooral groot in toeristische gebieden, waar veel tweede woningen staan. Ook in veel krimpregio's is de leegstand hoger dan het landelijk gemiddelde.

Van de vier grote steden heeft Utrecht de laagste langdurige leegstand (minder dan 3%). In Amsterdam en Rotterdam staat ruim 3% van de woningen langere tijd leeg, in Den Haag bijna 5%. In Den Haag wordt een deel van de leegstaande woningen bewoond door diplomaten die daar niet staan ingeschreven. (Bron: CBS)

De verhoging van de assurantiebelasting is uitgesteld tot 1 april 2013. Dit staat in het concept-regeerakkoord dat de onderhandelaars van VVD en PvdA vandaag hebben gepresenteerd. De toekomstige coalitiepartijen steken ook een stokje voor consumenten die de verhoging willen ontwijken.

Het tarief van de assurantiebelasting wordt vanaf 1 april volgend jaar verhoogd van nu 9,7% naar 21%.

Het overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is op alle premies die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31 maart, ongeacht wanneer deze premies betaald zijn.

Bij het bekend worden van de verhoging kwamen van diverse kanten adviezen hoe consumenten het beste de hogere belasting konden ontlopen. Zo was er het idee om verzekeringen op basis van een maandpremie nog voor het einde van het jaar over te sluiten naar een jaarpremie. Zo zou het hogere assurantiebelastingtarief nog een jaar kunnen worden ontweken. VVD en PvdA blokkeren nu die ontsnappingsroute.

De commissie-Borstlap pleit in haar donderdagmiddag verschenen eindrapport inderdaad voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Wat de inrichting betreft, staat de Commissie "een publiek uitgevoerde verzekering voor ogen die alle werkenden basisinkomenszekerheid biedt. Dit impliceert een keuze voor een uitkering op het niveau van het bestaansminimum. In lijn met de systematiek van de volksverzekeringen kan deze basisuitkering worden aangevuld door daarvoor maatregelen te treffen op individueel niveau, bij cao, of via een wettelijke regeling"
De Commissie adviseert "om voor werknemers de werknemersverzekeringen als verplichte aanvulling op de basisuitkering te laten bestaan. Zelfstandigen houden boven het basisniveau de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun aanvullende zekerheid willen regelen".
De basisuitkering wordt gefinancierd door een uniforme premie die door de werkenden wordt opgebracht.
Om moreel risico te voorkomen, stelt de Commissie voor "een wachttijd in te bouwen die qua lengte parallel loopt met de periode waarin werkgevers bij ziekte het loon doorbetalen aan werknemers. Bij ongewijzigd beleid zou dit betekenen dat voor zelfstandigen een wachttijd gaat gelden van twee jaar. In lijn met de overwegingen van de Commissie in paragraaf 5.2 wordt de duur van de civiele loondoorbetalingsplicht en de re-integratieverplichting echter teruggebracht naar een jaar.
"Daarbij zou kunnen worden overwogen ook de re-integratieverplichtingen van de werkgever, naast verkorting van de loondoorbetalingsplicht, minder zwaar te maken, bijvoorbeeld door deze te beperken tot investeringen in de herplaatsing van zieke werknemers binnen het eigen bedrijf (het zogenoemde eerste spoor) en het opzegverbod bij ziekte daarop af te stemmen. Als er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf en die ook niet kunnen worden gecreëerd, zou het dienstverband dan kunnen worden beëindigd. Met deze maatregel zouden vooral kleinere werkgevers kunnen worden ontlast. Wegens gebrek aan herplaatsingsmogelijkheden zullen zij volgens de huidige regels immers moeten zoeken naar re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever. Kleinere werkgevers worden zo in feite belast met een arbeidsbemiddelende taak en de vraag is of dat de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaat. Hier kunnen naar het oordeel van de Commissie publiek-private samenwerkingsverbanden – in het Wetboek van Werk 2025 de Werkhub genoemd201 – een rol spelen om te komen tot daadwerkelijk effectieve arbeidsbemiddeling."
Naar uniforme voorwaarden voor pensioenvoorzieningen
Basisinkomensbescherming gedurende de oude dag is georganiseerd met de AOW en eventuele overige aanvullende collectieve (inkomens)voorzieningen (bijvoorbeeld toeslagen). Voor aanvullend pensioen boven de AOW gelden nu afwijkende verplichtingen voor verschillende werkenden. Een in gelijke mate beschermen van werkenden vergt volgens de Commissie aanpassingen in de richting van een gelijk speelveld. "In dit kader ligt een aanvullende voorziening in het fundament voor alle werkenden, boven de huidige AOW, in de toekomst voor de hand."
In dit verband adviseert de Commissie het kabinet "de generieke mogelijkheden zoals geschetst in de perspectiefnota toekomst pensioenstelsel nog eens nader te bezien. De Commissie is zich bewust dat door een dergelijke maatregel oversparen kan toenemen. Om dit tegen te gaan kunnen verdergaande keuzevrijheden worden ingebouwd (in lijn met het pensioenakkoord) en/of de fiscale facilitering van pensioenopbouw worden beperkt tot een bepaald pensioengevend inkomen".

Het aantal brandclaims is vorig jaar licht gedaald – vermoedelijk doordat het aantal dagen met heftig noodweer (onweer, wolkbreuken) beperkt was. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond noteerde 103.657 claims in 2016, iets minder (circa 600) dan het jaar ervoor. De meeste brandschadeclaims op opstal- en inboedelverzekeringen zien verzekeraars rondom de jaarwisseling. Vaak gaat het ook om kleine brand- of schroeischade.

De top vijf van brandoorzaken zijn koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. In dit digitale tijdperk van smartphones en tablets adviseren brandweer en verzekeraars om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden als men niet thuis bent of ligt te slapen. Ook belangrijk: voorkom ‘overladen’. "Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen."

De impact van noodweer – wolkbreuken en onweer leiden tot brandjes – liet zich duidelijk zien tijdens het noodweer in juni vorig jaar. Het aantal brandclaims lag die 23e juni op landelijke schaal 2 á 3 keer zo hoog als gemiddeld.

Er heerst nog steeds geen gunstig investeringsklimaat in Nederland, vinden mkb-ondernemers. Ze zijn wel ietsje positiever dan een jaar geleden. Vooral de grotere bedrijven zijn optimistisch.

Eén op de vijf mkb-ondernemers verwacht in de komende twaalf maanden meer te investeren, terwijl een kwart daarentegen van plan is minder te investeren. Dat blijkt uit cijfers van het ING Economisch Bureau en de periodieke ING InvesteringsBarometer.

De Nederlandse economie klimt langzaam uit het dal. Voor dit jaar wordt een lichte economische groei verwacht, en neemt het consumentenvertrouwen enigszins toe. Ook de investeringen in het mkb vertonen voorzichtig weer een opgaande lijn, al blijven ze ook dit jaar nog op een laag niveau.

Circa één op de vijf ondernemers in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) vindt het nu een gunstige tijd voor bedrijfsinvesteringen, terwijl één op de vier het nog altijd een ongunstige tijd vindt.

Naarmate een bedrijf groter wordt neemt het optimisme onder ondernemers overigens toe. In het middenbedrijf (50 – 250 werknemers) vindt een kwart van de ondernemers het momenteel een gunstige tijd voor bedrijfsinvesteringen. Dit komt onder meer doordat met name grotere bedrijven vaker internationaal actief zijn, en daardoor eerder profiteren van de aantrekkende export. Bijna de helft van de geplande investeringen in het mkb betreft vervangingsinvesteringen, gevolgd door investeringen in nieuwe producten en in nieuwe technologieën.

Verzekerden gaan volgend jaar fors meer betalen voor hun verzekeringen. Dat meldt het FD op basis van het akkoord dat onderhandelaars Mark Rutte en Diederik Samsom bekend hebben gemaakt. Zo gaat onder meer de assurantiebelasting omhoog van 9,7% naar 21%.

Daarmee wordt het schrappen van de forensentaks en de langstudeerboete gecompenseerd. De maatregel moet de staat per jaar 1,4 miljard euro opleveren. Ook het vitaliteitssparen, een kruising tussen levensloopsparen en spaarloon, is ter ziele.

De assurantiebelasting is de laatste jaren al een steeds grotere inkomstenbron geworden voor de overheid, meldt het FD. In 2000 droegen Nederlanders per jaar 512 miljoen euro af aan assurantiebelasting, maar het belastingtarief steeg de afgelopen jaren steeds verder, mede omdat Nederlanders relatief veel verzekeringen hebben. Vorig jaar leverde de maatregel 861 miljoen euro op. En doordat begin dit jaar het belastingtarief is verhoogd van 7,5% naar 9,7%, zullen Nederlanders dit jaar nog meer kwijt zijn aan hun verzekeringen.

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen MKB’ers daarom in het kader van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling)een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart is er in totaal vijftien miljoen euro beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook in september kunnen ondernemers subsidie aanvragen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.
Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot 25.000 euro.

Uit de nieuwe NIVEL Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel blijkt dat de bereidheid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen daalt. "Ons onderzoek laat zien dat mensen in 2015 minder solidair zijn dan in 2013. 73 procent van de Nederlanders gaf in 2013 aan solidair te zijn met anderen, in 2015 is dit gedaald tot 63 procent."

NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Er lijkt sprake van een ‘eigen schuld’-gedachte. Er bestaat een hoge solidariteit met mensen met een niet zo goede gezondheid en een genetische aanleg voor een ernstige ziekte. Tegelijkertijd blijken mensen minder solidair ten aanzien van leefstijl-gerelateerde zorgkosten.” In het rapport Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel worden verschillen in solidariteit en mogelijke verklaringen hiervoor verder toegelicht.

Drie van de tien Nederlanders hebben onvoldoende financiële ruimte voor het onderhoud van hun huis. Toch vindt ruim de helft een eigen huis een goede investering voor de toekomst. Dit blijkt uit een grootschalig Woononderzoek dat GfK uitvoerde in opdracht van BLG Wonen. "Veel mensen slagen er niet in hun woonwensen te matchen met hun eigen financiën", zegt directeur Rein Wispelweij.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim tweeduizend Nederlanders in het kader van het 60-jarig bestaan van BLG Wonen. Bij de oprichting in 1954 werd al gesproken over de waarden van een eigen huis. Huizenbezit moest gaan leiden tot de verduurzaming van woningen, economische weerbaarheid en spaarzaamheid. "Zestig jaar later zijn deze waarden nog steeds actueel", constateert Wispelweij: "Consumenten zouden moeten kijken hoe zij hun woning duurzamer kunnen maken en kunnen investeren in onderhoud. Dat maakt dat consumenten ook in de toekomst met plezier kunnen wonen."

Bij een financiële meevaller zou 19 procent van de ondervraagden dit besteden aan een nieuwe badkamer. Ook het opnieuw inrichten van de woning of een nieuwe keuken zijn populair. Op dit moment heeft 30 procent van de Nederlanders echter niet voldoende financiële ruimte voor het verbeteren van zijn huidige woning. Als het gaat om het wel of niet inbrengen van spaargeld voor woningverbetering zijn de meningen verdeeld.

Eigen risico zorgverzekering verhoogd: In 2013 is het bedrag van het verplicht eigen risico € 350,- (dit was € 220,- in 2012). Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat u een vergoeding krijgt.

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt, heeft u geen eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico bepaalt de overheid. Waarvoor geldt een eigen risico? Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico.

In 2013 hoeft u geen eigen risico te betalen voor:
■bezoek aan de huisarts
■verloskundige zorg
■kraamzorg
■hulpmiddelen in bruikleen
■na-controles van nier- of leverdonoren
■ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen).

Wijzigingen basisverzekering Vergoedingen die verlaagd of vervallen zijn :
- IVF (in-vitrofertilisatie) Bij in-vitrofertilisatie (ivf) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met
  zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder. In
  de basisverzekering worden 3 ivf-pogingen vergoed. Dit blijft in 2013 gelijk voor alle vrouwen onder de 43 jaar.
  Vanaf 2013 geldt dat de eerste en tweede ivf-poging bij vrouwen tot 38 jaar alleen vergoed wordt wanneer er
  maximaal 1 embryo teruggeplaatst wordt. Dit geldt niet voor de derde ivf-poging. Vrouwen van 43 jaar en ouder
  krijgen helemaal geen ivf-poging meer vergoed.
- Eenvoudige loophulpmiddelen De vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen vervalt. Hieronder vallen
  krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens. Loopwagens en
  blindentaststokken blijven wel vergoed.
- Eigen bijdrage bij verblijf in een ziekenhuis Verblijft u in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan
  wordt er een eigen bijdrage van € 7,50 per dag in rekening gebracht. Dit is voor de kosten van voeding en
  verblijf. 

De Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen van het kabinet nog goedkeuren. De plannen zijn gemaakt voordat de verkiezingen plaatsvonden. Daardoor kan het zijn dat het nieuwe kabinet de plannen nog wijzigt. Kijk voor meer informatie over de wijzigingen van de basisverzekering bij de Rijksoverheid.

Vergoedingen die verhoogd of toegevoegd zijn:
- Programma's voor stoppen met roken worden vergoed in de basisverzekering. Hieronder vallen ook
  geneeskundige ingrepen en andere kleine behandelingen die u ondersteunen bij het veranderen van gedrag. U
  mag per kalenderjaar maximaal één programma volgen.
- Mondzorg onder de 18 jaar Vanaf 2013 is er geen leeftijdsgrens meer voor fluoridebehandelingen door de
  tandarts. Eerst lag die grens bij zes jaar, maar kinderen krijgen steeds jonger grotemensentanden. Daarom mag
  de behandeling ook worden vervroegd.
- Dieetadvisering De basisverzekering vergoedt ook dieetadvisering. Het gaat dan om voorlichting over voeding en
  eetgewoonten met een medisch doel. U krijgt maximaal drie behandeluren per kalenderjaar vergoed.
- Eigen bijdrage voor gehoorapparaten Voor een gehoorapparaat betaalt de verzekerde 25% van de prijs als eigen
  bijdrage. In 2012 was er sprake van een maximum vergoeding van € 509,50. Deze maximum vergoeding komt
  te vervallen. Als het toestel duurder is dan € 679,33, dan is het voordeliger om het toestel in 2013 te
  kopen. 
De Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen van het kabinet nog goedkeuren. De plannen zijn gemaakt voordat de verkiezingen plaatsvonden. Daardoor kan het zijn dat het nieuwe kabinet de plannen nog wijzigt. Kijk voor meer informatie over de wijzigingen van de basisverzekering bij de Rijksoverheid.

Overige wijzigingen:
- zorgverzekering Verhoging van de premie De overheid heeft de rekenpremie voor de basisverzekering met
  € 104,- verhoogd. De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid minimaal nodig
  hebben om de kosten van de basisverzekering te dekken. Waarom is de rekenpremie verhoogd? De verhoging
  van de rekenpremie komt onder andere doordat zorgverzekeraars in 2013 meer moeten vergoeden. Dit betekent
  dat zij meer kosten hebben.

In de basisverzekering wordt vanaf 2013 ook een gedeelte van onderstaande kosten betaald:
■Zorg voor revaliderende ouderen (geriatrische revalidatie) wordt nu vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere
  Ziektekosten (AWBZ). Dit wordt vanaf 1 januari 2013 vergoed door zorgverzekeraars.
■Opleidingskosten van verpleegkundigen worden vanaf 1 januari 2013 ook betaald door zorgverzekeraars.

Nu de rekenpremie bekend is gaan zorgverzekeraars de premies vaststellen. In november zullen de meeste verzekeraars hun premies bekend gaan maken.

Compensatie 2e lijns GGZ Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te ingewikkeld zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Vanaf 2013 krijgen verzekerden met een inkomen die niet meer is dan 110% van het sociaal minimum een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage voor de behandeling. Dit betekent dat deze verzekerden hun eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) automatisch terugkrijgen.

Experiment marktwerking mondzorg wordt stopgezet In 2012 waren de tarieven in de mondzorg vrij. Tandartsen mochten zelf bepalen wat ze voor hun diensten rekenden. In 2013 wordt dat weer teruggedraaid naar de situatie zoals die was in 2011. De overheid stelt weer wettelijke maximum tarieven in. Dat betekent dat deze tarieven bij elke tandarts, mondhygiënist of orthodontist hetzelfde zijn.

Volgens onbevestigde berichten woensdagavond wil het kabinet toe naar een basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De NOS: "Bronnen rond het kabinet bevestigen dat het kabinet het komende half jaar met voorstellen voor een collectieve verzekering aan de slag gaat. Volgende week zou daar het eerste overleg over zijn. Politiek verslaggever Ron Fresen: 'Het voorstel is er echt niet een-twee-drie. Wat gaat het kosten voor ZZP'ers en wat betekent het voor de mensen die nu al wel verzekerd zijn? Allemaal politiek gevoelige vragen, maar de beweging deze kant op, is ingezet.'"
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de verwachte voorstellen van de commissie-Borstlap. Een ander verwacht voorstel: één in plaats van twee jaar loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte.
Eerder deze week pleitte de PvdA voor "een volksverzekering en pensioenopbouw voor iedereen. Iedereen die werkt krijgt steun als het even tegenzit. Het moet niet uitmaken of je liever als zelfstandige aan de slag gaat of meer hecht aan een vast contract. Waar het om gaat is dat alle werkenden moeten kunnen rekenen op een goed pensioen én een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid".

Adfiz heeft, net als het Verbond van Verzekeraars, bedenkingen tegen het plan van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht te verkorten van twee naar één jaar.

Volgens Adfiz lijkt de maatregel aanlokkelijker dan hij is omdat werkgevers hiermee al na één in plaats van twee jaar de grip verliezen op de re-integratie van hun zieke werknemers. “Bovendien worden ze geconfronteerd met hogere sociale lasten en een overheid die zich intensiever gaat bemoeien met hun verzuimbeleid en dus bedrijfsvoering. Of dit een wenselijke beweging is, valt nog te bezien”, aldus Vincent van Dijk, voorzitter van de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz.

Volgens Adfiz is het bewezen effectiever als de werkgever de re-integratie in eigen hand houdt. Bovendien is het de werkgever die de rekening gepresenteerd krijgt als de re-integratie-inspanningen in het tweede jaar er niet toe leiden dat de werknemer in datzelfde jaar terugkeert naar de werkvloer. Dit in de vorm van een hogere, verplichte uniforme premie.

Adfiz stelt dat de doorbetaling van het loon van een zieke werknemer door het UWV ergens van betaald moet worden. "Dit houdt in dat de werkgever geconfronteerd wordt met een hogere, verplichte uniforme premie waaraan alle kleine werkgevers moeten bijdragen. Hoe hoog de premie hiervoor wordt, is nog niet te zeggen. Dat zal afhankelijk zijn van het aantal werknemers dat in het tweede jaar loon ontvangt uit de gezamenlijke pot. Dit betekent dat een werkgever die investeert in een actief verzuimbeleid met aandacht voor preventie en re-integratie opdraait voor collega’s die hier minder actief mee bezig zijn. Op deze manier wordt een verkeerd signaal afgegeven aan de werkgever die werk heeft gemaakt van zijn verzuimbeleid. En laat dat net een onderwerp zijn waar de overheid de laatste jaren juist zoveel aandacht in heeft gestopt”,aldus Van Dijk.

Voor de eerste keer in bijna acht jaar rapporteren de Nederlandse banken een stijgende vraag naar woninghypotheken, terwijl voor het tweede kwartaal een verdere toename wordt verwacht. Dit schrijft De Nederlandsche Bank naar aanleiding van de driemaandelijkse Bank Lending Survey van de ECB.

Volgens de Nederlandse banken is de vraag naar woninghypotheken in het eerste kwartaal van 2014 gestegen. De banken noemen vooral het betere vooruitzicht op de woningmarkt als reden voor de opleving. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo de helft van de banken een verdere opleving. Enkele banken hebben in de ECB-enquête aangegeven dat zij hun acceptatiecriteria voor woning­hypotheken iets hebben aangescherpt. De laatste keer dat banken per saldo een versoepeling rapporteerden van hun acceptatie­criteria is bijna zeven jaar geleden. Voor het tweede kwartaal wordt geen verdere aanscherping verwacht. Een verruiming van de criteria zit er volgens de banken echter nog niet in.

Bij de bedrijfskredieten zien de banken eveneens een aantrekkende vraag waar het gaat om krediet aan grote ondernemingen. De vraag naar krediet vanuit het mkb lijkt nog enigszins achter te blijven. Voor het komende kwartaal zijn de banken optimistischer. De acceptatie­criteria voor bedrijfskrediet zijn bij de meeste banken onveranderd gebleven. Wel versoepelde een enkele bank de voorwaarden voor krediet aan grote ondernemingen.

Per 1 januari 2013 komen mensen met een laag (verzamel) inkomen en met een bescheiden vermogen op de bank niet meer in aanmerking voor de zorgtoeslag.

De zorgtoeslag is nu alleen inkomensafhankelijk en bij inkomens vanaf 35.000,= is er geen recht meer op zorgtoeslag.

De wet wordt uitgebreid met een vermogenstoets die bepaalt dat er ook geen aanspraak op zorgtoeslag is indien de grondslag van het sparen en belggen in box 3 meer bedraagt dan 80.000,=. Dit bedrag geldt ook voor de partnersituatie. Dit bedrag kan in de volgende jaren jaarlijks worden aangepast.

De koopkracht stijgt dit jaar vooral bij werkenden met kinderen (1,5 tot 4,5%). Niet-werkenden met een uitkering en gepensioneerden gaan er daarentegen nauwelijks in koopkracht op vooruit (vaak minder dan 1%). Dat heeft het Nibud berekend.
De prijzen stijgen met gemiddeld 1,6% en de gemiddelde loonstijging is 2,8%. Dankzij beleidsmaatregelen en de loonstijgingen stijgt de koopkracht van werkenden met kinderen over het algemeen. Veel werkenden profiteren van de verhoging van de arbeidskorting.
De (bijstands)uitkeringen gaan ook omhoog, maar blijven achter bij de loonstijgingen. De koopkrachtstijging van mensen met een uitkering blijft steken onder de 1%, wat betekent dat zij per maand slechts 10 tot 20 euro meer te besteden hebben. Voor veel gepensioneerden met alleen AOW of daarbij een klein pensioen geldt hetzelfde. Daarnaast blijft hun koopkrachtstijging achter doordat de pensioenen opnieuw niet worden geïndexeerd. Het Nibud had dit vorig jaar al voorspeld.
Huurtoeslag flexibeler toegepast
De harde inkomensgrens voor de huurtoeslag is sinds dit jaar vervallen. In plaats daarvan wordt de grens nu inkomensafhankelijk afgebouwd en hierdoor komen meer huishoudens voor huurtoeslag in aanmerking. Het Nibud adviseert mensen om op toeslagen.nl een proefberekening te maken om te zien of zij in 2020 huurtoeslag kunnen krijgen. Op dezelfde site kunnen zij de toeslag vervolgens zelf aanvragen.
Voor veel huishoudens zal de energierekening daarnaast lager zijn omdat de belasting op energie dit jaar omlaag gaat.
Kindgebonden budget vaker toegepast
De inkomensgrens voor stellen met kinderen is sinds dit jaar verhoogd. Daarmee hebben meer huishoudens met kinderen in 2020 recht op kindgebonden budget. De beperkingen die de kinderbijslag kende voor 16- en 17-jarigen, vervallen. Daardoor is er geen maximum bedrag meer dat zij mogen bijverdienen.
Ook blijven hun ouders kinderbijslag ontvangen als zij al voor hun 18e studeren in het hoger onderwijs. Eerder verviel in dat geval het recht op kinderbijslag. Om dit te compenseren, wordt de kinderbijslag dit jaar niet geïndexeerd.
Mensen die kinderbijslag ontvangen én in aanmerking komen voor het kindgebonden budget hebben dit in december al automatisch voor de eerste keer ontvangen. Het Nibud adviseert hen om het inkomen waarop de Belastingdienst de hoogte van de tegemoetkoming heeft gebaseerd, goed te checken. “De Belastingdienst kijkt naar het verzamelinkomen van 2018. Als je salaris in de tussentijd hoger of lager is geworden, moet je dat meteen doorgeven,” zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.
Nibud Koopkrachtberekenaar
In de Nibud Koopkrachtberekenaar zijn de nieuwste cijfers verwerkt. In deze tool is te zien hoe de koopkracht voor 117 veel voorkomende huishoudens verandert. Het Nibud adviseert huishoudens om met behulp van het Persoonlijk Budgetadvies en een jaarbegroting na te gaan welke keuzes zij dit jaar kunnen maken.

In 1950 haalde de helft van degenen die in dat jaar 65 waren hun tachtigste levensjaar. De helft van de 65-jarigen in 2016 zal 86 worden, op basis van de huidige sterftekansen. In 1950 was de kans om 90 te worden 9 procent, nu is dat 31 procent, aldus het CBS.

Het CBS verwacht dat de levensverwachting van 65-jarigen in 2023 zal toenemen tot 20,5 jaar. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. Deze verwachting valt lager uit dan in de prognose van 2016, toen deze op 20,7 jaar werd gesteld. Dat komt doordat de nieuwe prognose gebaseerd is op recentere sterftecijfers dan de prognose van 2016. In de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van 2017 stierven meer mensen dan in de oudere prognose was verwacht. Dergelijke fluctuaties in de feitelijke sterfte zorgen ieder jaar voor kleine schommelingen in de levensverwachting.

De bevolkingsprognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet. In november 2016 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden. Aan de hand van de nu bekendgemaakte prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2023 wordt de AOW-leeftijd in 2023 vastgesteld.

Het aantal woonverzekeringen dat een eigen risico van 0 euro kent, is gedaald van ruim 60% in 2010 naar minder dan 30% in 2014. Hiermee worden de producten voor de consument die zo nu en dan een schade claimt, aanzienlijk duurder.

Dat stel MoneyView na een uitgebreide vergelijking van woonverzekeringen. Hieruit blijkt onder andere dat er geen enkele verzekering meer is met een zogenaamde uitgebreide dekking, maar dat uitsluitend extra uitgebreide en all-risk dekkingen worden geboden.

De premies stijgen licht, echter het aantal producten dat geen eigen risico kent is gedaald van ruim 60% in 2010 naar minder dan 30% in 2014. Hiermee worden de producten voor de consument die zo nu en dan een schade claimt, toch aanzienlijk duurder.

Bij nieuwe hypotheken is vanaf 1 januari de rente alleen nog aftrekbaar als de huiseigenaar ok daadwerkelijk maandelijks aflost.
Alle andere hypotheekvormen zullen volgend jaar buiten de fiscale regeling gaan vallen.

Wie op 1 januari 1995 omgerekend 100 euro op zijn spaarrekening had staan, behaalde tot en met 2019 een gemiddeld rendement van 71,5%. Wie in 2005 begon komt nog maar tot een rendement van bijna 28%. Spaarders die pas in 2015 begonnen moeten het doen met een rendement van slechts 2,38%.
Dit blijkt uit een analyse die vergelijkingssite Geld.nl heeft gemaakt op basis van eigen data en die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de analyse blijkt dat vooral de laatste 5 tot 10 jaar het gemiddelde rendement op een spaarrekening fors is gedaald. “De spaarrentes doken vanaf 2013 onder de 2% en zijn sindsdien alleen maar zijn blijven dalen”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit.
Inflatie
Het toch al lage rendement wordt vervolgens door het inflatiespook grotendeels weer opgeslokt. Bulthuis: “We hebben ook gekeken wat de inflatie de afgelopen 25 jaar deed met het rendement op spaargeld. Helaas zie je dat vanaf het jaar 2000 na aftrek van inflatie nauwelijks nog rendement wordt behaald. Vanaf 2010 ga je zelfs dik in de min met het rendement op je spaargeld. De inflatie heeft de waarde van het spaargeld dus flink aangetast. Eigenlijk zijn we dus al jaren aan het interen op de waarde van ons spaargeld. En we moeten er helaas aan wennen dat dit ook nog wel een aantal jaren zo zal blijven.”

Op 13 september 2017 is bekend gemaakt dat Generali Group overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van Generali Nederland aan de Nederlandse verzekeringsmaatschappij a.s.r. Beide partijen hopen de overname te kunnen afronden in het eerste kwartaal van 2018. De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Consument en Markt.

In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties straks voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Opvallend is dat flexkrachten nu vaker voor specifieke kennis worden ingehuurd dan alleen voor de traditionele piek/ziek-opvang.

Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van flexkrachten dit de komende jaren gaan intensiveren. Overall gezien is er sprake van een duidelijke groei in vrijwel alle sectoren.

Ruim een derde van de onderzochte bedrijven geeft aan dat ze groei van flexibele contracten voorziet in de komende jaren. Zo'n 25% geeft aan te verwachten dat het vaste contract zal afnemen. De grootste groei in flexibele contracten wordt verwacht in tijdelijke contracten, gevolgd door uitzendkrachten/gedetacheerden, oproepcontracten en samenwerking met zzp'ers. In bijna alle sectoren wordt groei verwacht met name in de financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, overheid en onderwijs en in zorg en welzijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven en organisaties over de gehele linie flexibeler zijn geworden. Werkprocessen worden flexibeler, de inzetbaarheid wordt flexibeler en de houding van het personeel wordt flexibeler.

De AFM waarschuwt consumenten voor het sluiten van een krediet bij Emporium Financial (ook handelend onder de namen Magnum Financial en Mango Krediet). Deze partijen zijn namelijk actief als kredietaanbieder zonder dat zij daarvoor een vergunning hebben.

Toezichthouder AFM heeft meldingen ontvangen over deze partijen, die klanten vragen vóór het sluiten van een overeenkomst een bedrag te betalen als verzekeringspremie. "Het is onverstandig om een premie te betalen, voordat de lening daadwerkelijk is ontvangen."

De AFM adviseert consumenten extra op te letten als een aanbieder gebruik maakt van gratis e-mailadressen via onder meer gmail.com en hotmail.com en raadt hen aan altijd waarschuwingslijsten te raadplegen voordat zij een contract sluiten.

Uit het onderzoeksrapport ‘De persoonlijke financiën van Nederland’ komt naar voren dat 43% van de Nederlanders vindt dat schuldeisers soepeler moeten omgaan met schulden, maar 62% is wel van mening dat schulden altijd betaald moeten worden. Slechts 7% ziet kwijtschelden als optie.
Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 1.665 Nederlanders, in opdracht van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect. Van de respondenten stelt 24% dat juist de mensen die hun schulden niet betalen hard moeten worden aangepakt.
Probleemschulden
Michel van Leeuwen, directeur bij Flanderijn, begrijpt de publieke opinie dat schulden betaald moeten worden, maar stelt tegelijkertijd dat persoonlijke omstandigheden hier soms om vragen. “Een passende en duurzame oplossing voor een betalingsachterstand is soms ook het kwijtschelden van een schuld of een deel daarvan, zeker wanneer er ook sprake is van andere problemen zoals ziekte of werkloosheid. In de afgelopen weken hebben meerdere gemeenten laten weten dat zij schulden kwijtschelden in de strijd tegen probleemschulden. De conclusies van het onderzoek laten zien dat veel Nederlanders het hier niet zomaar mee eens zijn. Om draagvlak voor dit soort ontwikkelingen te creëren is het enorm belangrijk dat het goed wordt uitgelegd.”
Deurwaarder
Het inschakelen van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisaties voor het innen van schulden of openstaande rekeningen wordt – vanzelfsprekend – niet toegejuicht. Een derde van de respondenten zou zelfs nooit meer iets kopen bij een organisatie die een incassobureau op hen heeft afgestuurd. Dit percentage is hoger onder mensen die weleens contact hebben gehad met een deurwaarder (38%), vergeleken met mensen die dit contact nog nooit hebben gehad (30%).
Contactvoorkeuren
Als mensen contact hebben met een dergelijke organisatie over hun betalingsachterstand, dan hebben ze bij voorkeur contact in de avonduren (46%) of tijdens werktijden (41%). Een bezoek of belletje voor werktijd (8%) of in het weekend (4%) wordt minder op prijs gesteld. Het grootste deel van de respondenten geeft aan voorkeur te hebben voor face to face contact (31%), maar ook e-mail (30%) en telefoon (23%) zijn gewilde opties. Moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp (4%), een online portal (2%) of live chat (1%) genieten minder de voorkeur. Hierin zijn wel duidelijke verschillen zichtbaar tussen leeftijdsgroepen. Onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar geeft 14% de voorkeur aan WhatsApp, terwijl dit bij 46-plussers maar 1% is.

Tijdgebrek frustreert ondernemers, zo blijkt uit onderzoek van de Amersfoortse.
Te weinig tijd voor innovatie, te weinig tijd voor klanten, te weinig aandacht voor de strategie, het vinden van een balans tussen werk en privé en aandacht voor een gezonde leefstijl: het zijn de vijf dilemma’s die ondernemers de meeste kopzorgen bezorgen, zo blijkt uit onderzoek van De Amersfoortse onder duizend ondernemers.

Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan 15 procent of minder van zijn tijd te besteden aan innovatie, terwijl voor slechts 40 procent dit ook de gewenste tijd is die ze aan innovatie willen besteden. Ondernemers zouden ook meer tijd aan nieuwe klanten willen besteden. Slechts één op de vijf ondernemers heeft een langetermijnstrategie voor de komende één tot drie jaar. Volgens een kwart van de ondernemers is de grootste uitdaging bij het opstellen van een lange termijn strategie de drukte van de dag.
Vier op de vijf ondervraagden geeft aan een gezonde levensstijl te hebben. De ondernemers vinden van zichzelf dat ze voldoende gezond eten en op regelmatige tijden, ze sporten voldoende om fit te zijn en ze luisteren naar eigen zeggen naar hun lichaam als ze moe zijn. Negen op de tien ondernemers geeft aan tevreden te zijn met de balans tussen werk en privé.
Directeur aov Frank Romijn: "Ondernemers vinden het niet erg om veel werk te verzetten en lange dagen te maken. Maar dat is ook hun valkuil. Ze negeren fysieke en mentale signalen die aangeven dat ze roofbouw plegen op lichaam en geest. Vaak wordt pas te laat aan de bel getrokken."

De top-5 dilemma’s waar ondernemers mee te maken hebben is:
1. Structureel tijd inplannen of ik ben te druk met de dagelijkse gang van zaken
2. Focus op bestaande of nieuwe klanten
3. Tijd vrij maken om te sporten of alleen als ik tijd over heb
4. Ik luister naar mijn lichaam als ik moe ben of ik ga door tot het werk af is
5. Lange termijn of ik leef met de dag

Bijna 75% van het mkb zal in 2015 beschikken over een 'mobiele website', die rekening houdt met mobiele bezoekers. Dat is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar.

Dat zijn de resultaten uit een onderzoek van het Utrechtse online marketing bureau Zeo, gehouden onder meer dan 150 Nederlandse mkb-ondernemers. Het onderzoek, dat jaarlijks plaatsvindt, is er op gericht inzicht te verschaffen in de online marketing trends binnen het mkb.

Vorig jaar werd in dit onderzoek duidelijk dat 41,9% van de ondernemers in het mkb een website had die geschikt was voor mobiel gebruik. Een jaar later blijkt uit een herhaling van dat onderzoek dat het aantal mobiele websites is gestegen met ruim 38%. Het aantal mkb'ers dat aangeeft te beschikken over een mobiele website komt hiermee uit op 58%.

Van de overige ondernemers geeft 40% aan dat zij van plan zijn binnen een jaar over te gaan naar een website die is aangepast voor mobiel gebruik. Dit zou betekenen dat volgend jaar bijna 75% van de ondernemers in het mkb rekening houdt met mobiele bezoekers door middel van een geoptimaliseerde website of app.

Indien iemand zijn huis al snel doorverkoopt kan dit tot 2015 tegen gunstigere voorwaarden.
Als de woning binnen 36 maanden wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen over de meerwaarde van het huis overdrachtsbelasting te betalen. Die termijn was tot op heden nog 6 maanden.

Staatssecretaris Weekers (Financiën) hoopt dat woningen hiermee beter betaalbaar worden en wil daarmee de ingestorte huizenmarkt een stimulans geven.

Zowel particuliere woningeigenaren als ondernemers die net een bedrijfspand hebben gekocht, kunner er gebruik van maken.

De Consumentenbond adviseert reizigers om niet zomaar de reis- en annuleringsverzekering aan te vinken die luchtvaartmaatschappijen of reisbureaus aanbieden. De dekking valt vaak tegen en de voorwaarden zijn onduidelijk, zegt de bond op basis van de polisvoorwaarden van 15 reisaanbieders.
Veel reisorganisaties bieden klanten tijdens het boekingsproces standaard verzekeringen aan van internationale verzekeraars. Met een premie van gemiddeld 5% van de reissom en veel beperkende voorwaarden niet de meest gunstige optie, concludeert de Consumentenbond.
Annuleringsverzekering
Voor wat betreft de annuleringsverzekering spant vliegticketverkoper WTC de kroon met premies tot wel 28% van de reissom. “Daarvoor krijgt de verzekerde bij annulering slechts 85% van de ticketkosten terug. Daarbovenop betaalt de klant aan het reisbureau nog eens 50 euro, zodra hij aanspraak maakt op de verzekering. Bovendien stopt de verzekering 48 uur voor vertrek”, aldus de Consumentenbond.
Hoewel Sunweb en TUI beiden melden dat de klant met de aangeboden verzekering ‘om elke reden’ mag annuleren, worden in de polisvoorwaarden van de verzekeraar zelf (de Europeesche) diverse uitsluitingen genoemd. “Denk daarbij aan noodweer op de vakantiebestemming, een ernstig ziek huisdier en zelfs het faillissement van de reisorganisatie.”
Naar aanleiding van het onderzoek heeft reisorganisatie Sunweb de slogan bij de door hen aangeboden annuleringsverzekering veranderd van ‘Annuleren om elke reden’ naar ‘Ruimere annuleringsdekking’.
Reisverzekering
Bij de verzekeringen die Easyjet en Schipholtickets aanbieden zijn zoek- en reddingskosten uitgesloten van dekking, maar op de verzekeringskaart waarin de verzekeraar de belangrijkste kenmerken van zijn product samenvat, kon de Consumentenbond deze uitsluiting niet terugvinden. “Dat blijkt pas na lezing van de uitgebreide polisvoorwaarden, terwijl dit bijvoorbeeld voor wintersporters, wandelaars en zeilers een belangrijke dekking is. Maar ook de wintersportdekking ontbreekt in de meeste reisverzekeringen, zelfs bij aanbieders van vluchten naar winterbestemmingen.”
Bagagedekking
De reisverzekeringen die door de Consumentenbond werden onderzocht scoren ook slecht op bagagedekking. Vooral de dekking van elektronica, zoals laptops, camera’s en smartphones, is minimaal. Expedia biedt een verzekering aan die smartphones en tablets zelfs helemaal uitsluit van dekking. Net als fietsen, kunstgebitten, gehoorapparaten, sleutels, brillen, lenzen en reisdocumenten. Ook Ryanair (Europ Assistance) sluit elektronica, brillen en contactlenzen uit van dekking. Bij bagage die wel onder de dekking valt, keert de verzekeraar alleen uit als de verzekerde een aankoopbewijs kan laten zien.

Wist u dat er landen zijn waar toeristen verplicht zijn een reisverzekering te hebben? Die verplichte reisverzekering moet bovendien aan bepaalde eisen voldoen. Wij zetten graag de verschillende landen met bijbehorende eisen voor u op een rij.

Rusland
Wie naar Rusland reist, moet een visum aanvragen. Om een visum te kunnen krijgen moet u kunnen aantonen dat u verzekerd bent tegen ziektekosten in Rusland. Alleen het overleggen van een polisblad of verzekeringspasje is niet voldoende. U moet een Engelstalige verklaring (‘Ruslandverklaring’) overleggen. Hierin moet expliciet vermeld worden dat medische kosten door de reisverzekeraar worden vergoed. Ook moet duidelijk zijn uit de verklaring dat er een werelddekking van toepassing is, of dat de polis ook geldig is in de Russische Federatie.

Cuba
Bij aankomst in Cuba moet u kunnen aantonen dat u in het bezit bent van een reisverzekering met een dekking voor medische kosten. Het is sterk aan te raden om ook naar Cuba een Engelstalige verzekeringsverklaring (‘Cubaverklaring’) mee te nemen. Maar daarmee bent u er nog niet. Wanneer de Cubaanse overheid de reisverzekeraar/alarmcentrale namelijk niet op hun lijst van erkende reisverzekeringen heeft staan, bent u alsnog verplicht in Cuba een Cubaanse reisverzekering af te sluiten. Informeer dus altijd vooraf of de betreffende verzekeraar erkend wordt in Cuba.

Venezuela
Ook in Venezuela is het verplicht een geldige reisverzekering te hebben. Hier kan door de autoriteiten naar gevraagd worden. Ook hier het advies een Engelstalige verklaring mee te nemen. Uit de verklaring moet duidelijk worden dat er een dekking is voor medische kosten van minstens € 30.000,-. Bijzonder is dat Venezuela ook een bagagedekking van minimaal € 750,- eist.

Let op! Vraag de Engelstalige verzekeringsverklaring tijdig aan.

MyTravelPlanner.nl
Kijk eens op MyTravelPlanner.nl. Dit is een website die u helpt met de belangrijkste voorbereidingen van een reis. U krijgt hier kosteloos advies over veiligheid, reisdocumenten, gezondheidsrisico’s, geldzaken, verzekeringen, vervoer en bagage.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een gevoelige tik uitgedeeld aan de Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars. Verzekerden moeten voortaan zelf een advocaat kunnen kiezen in een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure, zoals dat ook in andere lidstaten het geval is. De rechtsbijstandverzekeraar bepaalt dus niet langer wie namens de verzekerde optreedt, maar mag nog wel voorwaarden stellen.

Nu polishouders vrije keuze hebben als het tot een procedure komt, zullen verzekeraars vaker zaken moeten uitbesteden aan advocaten. Dat is veel duurder dan afhandeling door de eigen juridische medewerkers. De verwachting is dat de kosten voor verzekeraars en daarmee de premies sterk zullen stijgen.

Het geven van een opdracht hiervoor aan een advocaat of andere rechtshulpverlener die niet in dienst is van de maatschappij mag alleen worden gedaan door de maatschappij. Als een verzekerde dit zelf doet, zonder tussenkomst van de maatschappij, dan zullen de kosten niet vergoed worden.

 

In samenwerking met Vereniging Eigen Huis heeft verzekeraar Neerlandse de Catastrofeverzekering geïntroduceerd. Deze verzekering dekt de schade als een woning beschadigd raakt als gevolg van een overstroming of een aardbeving en zelfs door een terroristische aanslag of bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Sinds de Watersnoodramp in 1953 beschouwen verzekeraars het overstromingsrisico als technisch onverzekerbaar.

De nieuwe verzekeraar Neerlandse slaagde erin het risico onder te brengen bij Lloyds of Londen. De Catastrofeverzekering keert maximaal 75.000 euro per gebeurtenis uit. Op de website van Neerlandse kan een huiseigenaar zien welk overstromingsrisico zijn huis loopt, en de verzekeringspremie berekenen.
De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de risico's in de woonomgeving.

Het jaar van de verharde markt. Zo kenschetste NVGA-voorzitter Ron Gardenier het afgelopen jaar in zijn speech tijdens de algemene ledenvergadering. "Met name op brand heeft geleid tot massaal opgezegde polissen, significante en soms niet realistische premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en krimpende capaciteit. Onverzekerbaarheid is één van de meest besproken topics van het laatste kwartaal 2019. De klant centraal stellen, toch ook een belangrijk thema bij onze verzekeraars, lijkt ver weggezakt en heeft plaats gemaakt voor het verzekeren van objecten en hoedanigheden waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de klant die hierachter zit. Dit alles als gevolg van een gewijzigde risk appetite en de noodzaak van minder volatiliteit."
Volgens Gardenier versterken verzekeraars elkaar hierin. "Het beleid is dan ook veelal overeenkomstig met als gevolg grote groepen klanten die niet dan wel slechts deels verzekerd kunnen worden via de Nederlandse markt. Wij zijn dan ook van mening dat hier slechts ten dele sprake is van onverzekerbaarheid maar dat het veel meer gaat over verzekerbereidheid. Gevaar dat op de loer ligt is dat deze markt verschuift naar het buitenland en dat is volgens mij slecht voor de bv Nederland. Daarom is het evident dat de NVGA doorgaat met het aantrekken van nieuwe spelers voor de volmachtmarkt." Recent werden Rhion en Maas Lloyd verwelkomd.

Wie op reis naar de tandarts moet, kan de kosten daarvan niet claimen op de reispolis als sprake is van achterstallig gebitsonderhoud. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-370.

Via de link op deze site kunt u weer zelf een vergelijking maken voor uw ziektekostenverzekering.
Ga hiervoor naar de rubriek: Particulier
En vervolgens: Bereken en vergelijk zelf uw ziektekostenverekering.

Veel succes ! Indien u meer wilt weten of nog vragen heeft, laat het ons weten.

Waarschijnlijk zult u inmiddels over bovengenoemde overheidsmaatregel, welke per 1 oktober van kracht gaat, gehoord hebben.

Echter willen wij u, dit op deze manier nogmaals onder de aandacht brengen. Zodat u hiermee alvast rekening kunt houden in de offertes, in uw prijzen en prijslijsten van de producten welke u eventueel verkoopt (als u producten inclusief B.T.W. verkoopt dient u alvast rekening te houden dat u hierop een prijsverhoging dient door te voeren).

Deze verhoging van de B.T.W. is één van de maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Wanneer gebruikt u het B.T.W. tarief van 21% ?
U gebruikt het B.T.W. tarief van 21% voor goederen en diensten welke u levert vanaf 1 oktober 2012. De datum van levering is hierbij bepalend en niet de factuurdatum.
U gebruikt het oude B.T.W. tarief van 19% als u de goederen of diensten levert voor 1 oktober 2012, ook als u pas na 1 oktober factureert. Hou hier dus rekening mee.

Gemiddeld keren schadeverzekeraars per dag 24,5 mln euro uit. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). In 2008 dook het CVS ook al eens in deze cijfers. Toen kwam de gemiddelde uitgekeerde schade per dag uit op 16,9 mln.
Dit jaar is een schrikkeljaar en dat betekent een dag extra risico voor verzekeraars. Reden voor het CVS – onderdeel van het Verbond van Verzekeraars – om uit te rekenen wat deze extra dag schadeverzekeraars kost. Eenzelfde rekenexercitie voor levens- en inkomensverzekeringen is een stuk complexer en daarom niet uitgevoerd.
De meeste schade komt volgens het CVS voor rekening van autoverzekeraars en bedraagt gemiddeld 10,8 mln euro per dag. Opstal/inboedel komt op 7,3 mln en transport op één miljoen. De categorie overig levert ten slotte dagelijks een schadepost op van 5,4 mln euro. Verzekeraars houden overigens rekening met de extra dag in een schrikkeljaar, door bij de premievaststelling uit te gaan van 365 en een kwart dagen per jaar.
Schrikkeldagstorm
In 2008 berekende het CVS dat verzekeraars dagelijks gemiddeld zo’n 16,9 mln euro aan schadepenningen uitkeren. Ook toen was motorrijtuigenschade met 7,9 mln euro de belangrijkste kostenpost. In 2008 ging het overigens goed mis op de extra dag in februari en werd door een schrikkeldagstorm voor 3,9 mln euro schade aangericht.

Allianz heeft een akkoord bereikt met Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die in het verleden zijn verkocht. Alle polishouders die zijn aangesloten bij de drie claimstichtingen profiteren van de compensatieregeling. De tegemoetkoming verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders is. Volgens de claimstichtingen gaat het om een substantiële vergoeding met een minimum van 500 euro per polis.

27 juni 2017
Allianz is tevreden met de regeling die is getroffen met de drie claimstichtingen. ”Dit is voor de betrokken polishouders, maar ook voor ons, een belangrijk moment. We kunnen ons nu samen met onze klanten nog meer richten op de toekomst.” De compensatieregeling verandert volgens de verzekeraar niets aan het actieve beleid van Allianz om zijn individuele polishouders met een beleggingsverzekering te helpen. Allianz wijst hierbij op opties als hersteladvies en overstapmogelijkheden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gegronde klachten op individuele basis op te lossen. "Vanzelfsprekend blijft deze laatste mogelijkheid ook naar de toekomst open", aldus Allianz.

Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces nemen de uitvoering van de regeling inzake de tegemoetkoming van leden met een beleggingsverzekering van Allianz over. De compensatie verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders AFM en DNB zijn vooraf door Allianz geïnformeerd over het akkoord.

De oktoberstorm die gisteren over ons land raasde en twee mensen het leven kostte, heeft volgens eerste schattingen van het Verbond van Verzekeraars voor € 95 mln aan materiële schade veroorzaakt. Hierbij zijn schades aan de overheids- en landbouwsector nog niet meegerekend.

Veel schade werd aangericht door bomen die – nog flink in het blad – ontworteld raakten en op auto's of woningen vielen. Ook rondvliegende dakpannen en puin veroorzaakten schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen.

De stormschade gisteren was weliswaar fors, maar wordt nog overtroffen door de storm Kyrill, die op 18 januari 2007 voor een schadepost van meer dan € 200 mln zorgde. Een 'normale' herfststorm veroorzaakt een schade die al snel meer dan € 1 mln bedraagt.

Code rood Volgens het Verbond was de schade gisteren nog groter geweest als de autoriteiten niet hadden gewaarschuwd voor het naderend onheil. "Omdat het KNMI tijdig een code rood aangaf en ook de brandweer in sommige streken met adviezen aan de bevolking kwam is waarschijnlijk veel ellende voorkomen", vermoedt algemeen directeur Richard Weurding.
Volgens expertisebureau CED kun je je eigenlijk niet goed voorbereiden op dergelijke heftige stormen: "Regulier onderhoud aan gebouwen voorkomt vanzelfsprekend een hoop ellende, maar als de wind met 130 kilometer per uur aanzet, dan is het bijna onvermijdelijk dat er schade ontstaat.

Tegen het omwaaien van vrachtwagens is wel degelijk iets te doen, door bijvoorbeeld een rijverbod in te stellen bij een bepaalde windkracht. Hier is bij wet nog niets voor geregeld, waardoor we hiermee ook nog veel mee worden geconfronteerd.
Volgens CED worden zeker niet alle schades vergoed: "Indien een schade expert vaststelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud, dan kan de verzekeraar een beroep doen op een uitsluiting in de polisvoorwaarden. Maar als er sprake is van schade bij windkracht 11 of soms meer, dan kan op deze clausule geen beroep worden gedaan, want in dat geval is er sprake van overmacht.
Daarnaast kan er voor woonhuisverzekeringen ook een eigen risico op stormschades van toepassing zijn.

Verzekeraars zetten de komende dagen extra mankracht in, om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken. "Schades die direct actie vereisen zullen direct gemeld worden en die zullen wij binnen enkele dagen van onze klanten (verzekeraars) ontvangen", aldus CED. Kleinere schades worden in de loop van de komende weken en soms maanden bij de verzekeraars gemeld, vaak met herstelnota's of offertes. Verder leert de ervaring dat een groot aantal schadeclaims bij de callcenters van de verzekeraars wordt gemeld.

Verzekeraars spelen wel in op het hoge aanbod van schades ten gevolge van een gebeurtenis als deze storm, constateert CED: "Veelal wordt het grensbedrag voor gedupeerden door verzekeraars verhoogd alvorens een schade-expert wordt ingeschakeld. Hierdoor ontvangen gedupeerden reeds toestemming het hersteltraject in te zetten en men kan dan achteraf de reparatienota's indienen waarna deze worden uitbetaald. Helaas kan het zo zijn dat hierdoor verzekeraars meer schade uitbetalen dan strikt noodzakelijk is. Immers, controle op de staat van onderhoud en uitvoering van de herstelwerkzaamheden wordt hierdoor teniet gedaan."

Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat tussen 2003 en 2011 de kans dat een woningeigenaar schade aan zijn huis oploopt bijna is verdubbeld tot 9,5% (was 5%).

De laatste vijf jaar is het gemiddelde schadebedrag per waterschadeclaim gegroeid tot 1.636,= (was 1.519,=). Gemiddeld kwam er in 2011 één waterschadeclaim binnen per 25 opstalverzekeringen (in 2007 was dat nog één schade op de 45 polissen).

Grootste boosdoeners op het waterschadevlak zijn problemen met waterleidingen. Dat komst volgens het C.V.S. doordat nieuwe technieken worden toegepast, zoals knelkoppelingen. Als deze koppelingen bij de aanleg namelijk niet goed worden aangeknepen, is de kans groot dat ze binnen enkele jaren gaan lekken met leidingbreuk tot gevolg.

Klimaatveranderingen zorgen ook voor meer schade. Dakgoten en rioleringen kunnen de toegenomen grootte van regenbuien steeds moeilijker aan.

Overigens is de kans op diefstal eveneens groter geworden. Vorig jaar was die één op de 100 polissen (vijf jaar terug nog één op de 200 polissen). Dit zou vooral te wijten zijn aan actievere professionele bendes.

Wie het nieuws een beetje volgt kan het niet gemist hebben: bepaalde rentes zijn al negatief geworden.
Op korte termijn wordt de stand van de rente in de Eurozone grotendeels beïnvloed door Europese Centrale Bank. De ECB heeft de hoop om de economie van eurolanden te stimuleren met deze maatregel. Maar hoe zit het met geld lenen bij negatieve rentes?
Negatieve rente maakt geld lenen aantrekkelijk
Een negatieve rente maakt het zeer aantrekkelijk om geld te lenen. In theorie kan er namelijk geld verdiend worden met de lening. In Denemarken geeft Jyske Bank al negatieve rente op hypotheken. Het gaat om een rentebedrag van -0,5 procent dat de huiseigenaren ontvangen in de vorm van een klein bedrag aan gratis extra aflossing. Er hoeft niet alleen geen rente over de hypotheek betaalt te worden maar het levert zelfs wat op om een eigen woning aan te schaffen!
Zo ver is het in Nederland nog niet, maar consumenten merken wel dat sparen weinig meer oplevert. Het kan trouwens verstandig zijn om een nieuwe lening af te sluiten tegen een gunstige lage rente om hiermee een oudere schuld met een hogere rente af te lossen. Onderaan de streep ben je hierdoor gunstiger uit.
Bedrijven verdienen aan negatieve rentes
In de markt voor bedrijfsleningen wordt tegenwoordig soms geld verdiend aan het negatieve rendement. Er zijn namelijk steeds meer bedrijven die leningen uitgeven waar ze geld op toe krijgen in plaats dat ze de beleggers moeten betalen. Dit klinkt te gek om waar te zijn maar werkt als volgt. Een bedrijf leent bijvoorbeeld €1000,- uit aan een belegger tegen een rente van 0 procent. Omdat dit bedrijf technisch gezien bij een negatieve rente geen lening kan uitschrijven, krijgt de belegger €1010,-. Op het moment dat de schuld wordt afgelost wordt de €1000,- terugbetaald en houdt het bedrijf daarbij het verschil van €10,-, de negatieve rente.
Tot op heden zijn er nog geen Nederlandse bedrijven die hier aan doen. Het is namelijk wel belangrijk dat er een bestemming is voor het geleende geld omdat het anders alsnog bij de bank belandt. Dit kost momenteel geld waardoor het niets oplevert.
Beleggen bij lage spaarrente
Beleggen wordt voor veel consumenten interessanter bij lage spaarrentes. Hier valt namelijk een (veel) groter rendement op te behalen dan op spaargeld. De basisregel is wel dat een hoger rendement hand in hand gaat met een hoger risico. Bij obligaties is de kans dat het geld dat je uitleent aan bedrijven of overheden weer terugkomt groot.
Echter hebben obligaties zoals hierboven toegelicht door de lage rentestanden soms ook al negatieve rendementen. Hierdoor verdient de consument niet aan de obligaties, maar het bedrijf die de obligaties uitgeeft wel. Wereldwijd staan de aandelenmarkten op recordstanden, waardoor het rendement ten opzichte van obligaties historisch gezien zeer hoog is.

 

"De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

24 juni 2017
NN: "De Commissie van Beroep van het Kifid heeft een uitspraak gedaan in een individuele klachtzaak van een NN-klant over zijn beleggingsverzekering. In de uitspraak oordeelt de Commissie, dat NN bij het sluiten van deze verzekering meer informatie had moeten verstrekken dan de wet- en regelgeving destijds voorschreven. Aangezien de uitspraak van de Commissie van Beroep bindend is in deze individuele zaak, zal NN de uitspraak nakomen ten aanzien van deze klant.
"NN is van mening dat zij zich steeds heeft gehouden aan de informatievoorschriften voorgeschreven door wet en regelgeving. NN vindt daarnaast dat de uitspraak van het Kifid in strijd is met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de toepasselijke Europese richtlijn aan EU-lidstaten ruimte laat om aanvullende informatie van verzekeraars te verlangen. Dergelijke door lidstaten verlangde informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn, nodig zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de verzekering en voor de verzekeraar voorspelbaar zijn ten tijde van het sluiten van de verzekering. De door het Kifid aangenomen aanvullende informatievereisten voldoen niet aan deze criteria.
"Nederlandse rechters en het Kifid zullen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de informatievereisten voor beleggingsverzekeringen nader interpreteren in procedures tegen NN en andere Nederlandse verzekeraars. De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan het eerder gepubliceerde standpunt van NN dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd."

Gamechanger
Wakkerpolis meent dat juist sprake is van een gamechanger in de slepende woekerpolisaffaire. Wakkerpolis spreekt van een "geweldige afloop voor de klanten van NN. De zaak heeft elf jaar gelopen en er is zes jaar geprocedeerd. Nationale-Nederlanden heeft kosten noch moeiten gespaard om dit te voorkomen, maar heeft definitief verloren: de eerste kosten zijn volgens het Kifid onterecht ingehouden. NN kan deze uitspraak niet meer aanvechten. Op grond van de uitspraak kan iedereen die ooit een beleggingsverzekering van Nationale-Nederlanden heeft gehad, via wakkerpolis.nl bij het Kifid aanspraak maken op terugbetaling. En NN is niet de enige verzekeraar waar dit speelt".
Op grond van de uitspraak kan volgens Wakkerpolis iedereen die vanaf 1990 een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden heeft gesloten, die kosten nu terugclaimen. "Per klant gaat het om circa 5.500 euro en totaal om 500.000 NN-klanten. Maar haast is geboden. Als mensen hun vordering niet heel snel aanmelden, kan hun claim vervallen en dan zullen ze niets meer krijgen. Stilzitten is gevaarlijk: zeker in dit dossier geldt ‘niets doen leidt tot niets krijgen'."

De Commissie van Beroep heeft Nationale-Nederlanden óók veroordeeld omdat ze in alle polissen ook nog een veel te hoge overlijdensrisicopremie heeft berekend. De hoogte van die schade zal nog worden vastgesteld in een aanvullende uitspraak.

De AFM waarschuwt consumenten geen kredieten af te sluiten bij kredietaanbieders:

  • Ookgeldlenen.nl
  • Kredietjeaanvragen.nl
  • Geldlenenkanhier.nl.

 

Ze hebben geen AFM-vergunning en brengen hoge kosten in rekening bij het afsluiten van een lening, waarschuwt de toezichthouder.

Geen van de consumenten die een melding hebben gedaan bij de AFM, heeft bovendien daadwerkelijk een lening ontvangen.

"De AFM heeft vastgesteld dat de heer J.H. Jansen handelt onder de naam Ookgeldlenen.nl en Incassobureau Royal. Ookgeldlenen.nl is op dit moment offline."

Voor de site met de naam Kredietjeaanvragen.nl is de heer N.H.W.R. Geeve verantwoordelijk, maar die is ook onbereikbaar, meldt de AFM.

De toezichthouder haast zich erop te wijzen "dat nog niet in rechte is vastgesteld dat deze overtreding is begaan. Het is wel voldoende aannemelijk dat deze overtredingen zijn begaan". De AFM roept consumenten via via het Meldpunt Financiële Markten (0800- 5400 540) meldingen door te geven over de kredietaanbieders.

"De AFM ontvangt geregeld signalen van consumenten die vóóraf geld betalen (zogenaamd een verzekeringspremie of administratiekosten) maar uiteindelijk geen lening krijgen.
Ook krijgt de AFM signalen van fraude met persoonlijke gegevens. Hier treedt de AFM tegenop. Consumenten kunnen op de website van AFM belangrijke aandachtspunten vinden bij het afsluiten van een lening."

SP-Kamerlid Renske Leijten wil een compensatiefonds in het leven roepen dat mensen compenseert die door een medische fout lichamelijk letsel op hebben gelopen en daardoor evidente financiële schade hebben.

Het fonds geeft mensen die zich aanmelden binnen een jaar uitsluitsel op de vraag of compensatie terecht is. Als dat zo is, dan keert het fonds de schade direct uit. Het fonds gaat vervolgens de kosten proberen te verhalen op de arts, op de zorgaanbieder of beiden.

Het Modern Werkenden Collectief pleit voor een financieel vangnet bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De regeling zou er als volgt uit moeten zien: verplichte deelname van iedere werkende die in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur heeft gewerkt; de bruto-uitkering is 75 procent van het WIA-maandinkomen en wordt toegekend aan alle werkenden die na een wachttijd van twee jaar nog steeds 80 procent tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn; een regeling waarbij het UWV de uitvoerder is; ZZP’ers die al een AOV-verzekering hebben, krijgen de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verlagen met de hoogte van de IVA-uitkering (IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten); de regeling wordt betaald door de werk-/opdrachtgever en/of door de overheid. De overheid kan dat deel van de zelfstandigenaftrek dat reeds gekort is, gebruiken voor de financiering.
Het Collectief: "Wij hebben een voorstel uitgewerkt voor een basisregeling die bijdraagt aan een gelijk speelveld en die gebaseerd is op traditionele solidariteit. Waarbij wij benadrukken dat deze verplichte basisregeling alleen als ‘oplossing’ wordt gezien om erger te voorkomen: een AOV-plicht alleen voor ZZP’ers. Zo’n specifieke ZZP-regeling gaat voorbij aan de grote verscheidenheid van werkvormen op de hedendaagse arbeidsmarkt en is weinig solidair."
Het Modern Werkenden collectief wordt gevormd door ONL en de Werkvereniging die samen een brede groep modern werkenden vertegenwoordigen – organisaties, verenigingen, platforms en andere netwerken van zelfstandigen en hybride werkenden.

Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

24 juni 2017
Blok: "Indien een voertuig permanent niet meer op de openbare weg wordt gebruikt, kan de voertuighouder het voertuig 'buiten registratie plaatsen'. Gevolg daarvan is dat de voertuiggebonden verplichtingen definitief eindigen. Schorsen is daarentegen bedoeld voor het 'tijdelijk' niet gebruiken van het voertuig. Met een onbeperkte termijn gaat het tijdelijke karakter van schorsen verloren en ontstaat het risico op een toename van het aantal ‘wrakken’ op het eigen terrein. Dit is niet wenselijk. Ik ben daarom geen voorstander van een onbepaalde schorsingstermijn."

Vakantiegangers die per auto naar Hongarije of Bulgarije gaan, moeten goed oppassen als ze hun auto daar naar de garage brengen. Volgens Allianz Global Assistance (AGA) komen uit deze twee Oost-Europese landen, die in opkomst zijn bij Nederlandse toeristen, steeds meer meldingen binnen van zogeheten garagefraude.

De garages stellen bijvoorbeeld dat een auto uitgebreid gerepareerd moet worden, terwijl er maar een klein probleem is. Ook stelen monteurs tijdens de 'reparatie' soms goede onderdelen uit de auto. Allianz raadt toeristen aan om in geval van panne zo veel mogelijk bij hun auto te blijven wanneer ze die in een garage laten repareren. Daarnaast is het goed om van te voren foto's te maken, zodat er aangifte kan worden gedaan bij de politie als er iets verdwenen is.

Dit jaar zijn er volgens een woordvoerder opvallend meer meldingen binnengekomen dan de afgelopen jaren. Een voorbeeld is een geval waar een automobilist naar een garage ging om een band te laten verwisselen. Achteraf bleek dat zijn drie andere banden stiekem waren verwisseld voor versleten exemplaren.

In Hongarije en Bulgarije bestaat er volgens Allianz geen organisatie die vergelijkbaar is met de Nederlandse branchevereniging Bovag. Garages hebben daardoor geen duidelijk keurmerk en Nederlandse toeristen worden door hun verzekeraar meestal simpelweg naar de dichtstbijzijnde garage gestuurd.

Volgens interne berekeningen van Sociale Zaken zullen de pensioenen van 12,6 miljoen deelnemers de komende twee jaren dalen met gemiddeld 8,2 procent. E

en woordvoerder van Sociale Zaken heeft inmiddels een bericht in de Volkskrant hierover bevestigd tegenover de Telegraaf, ook al wijst hij erop dat deelnemers niet noodzakelijk hetzelfde is als personen. "Sommige mensen hebben door het wisselen van baan meerdere pensioenfondsen."

De dalende pensioenen hebben vooral te maken met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Eerder werd bekend dat het ABPzijn pensioenen mogelijk met 14,5 procent moet verlagen in de komende twee jaar.
Minister Henk Kamp van Sociale Zaken overweegt de regels voor pensioenfondsen aan te passen, waardoor ze meer lucht krijgen. Hij studeert nog op de mogelijkheden hiertoe en wil volgende maand de knoop doorhakken.

Maar ook in het meest gunstige geval zal van 5,7 miljoen deelnemers het pensioen gemiddeld 6 procent dalen, blijkt uit de ambtelijke berekeningen van Sociale Zaken

Voor het eerst worden cyber incidenten wereldwijd als grootste bedrijfsrisico gezien, blijkt uit de negende Allianz Risk Barometer 2020. Met 39% staat dit risico op de eerste plaats, gevolgd door Bedrijfsschade en Aanpassingen in voorschriften en wetgeving, beiden scoren 37%.
De Allianz-risicobarometer geeft de belangrijkste bedrijfsrisico’s voor de komende 12 maanden weer, geïdentificeerd op basis van het inzicht van meer dan 2.700 experts op het gebied van risicobeheer uit 102 landen en gebieden. Cyber incidenten zijn niet alleen wereldwijd het grootste risico, in landen zoals Nederland en Frankrijk komen deze onderwerpen ook voor in de top 3. Zeven jaar geleden stond het cyberrisico wereldwijd nog op de 15e plaats met slechts 6% van de reacties.
Allianz: “Bewustwording van de cyberdreiging is de afgelopen jaren snel gegroeid door de toenemende afhankelijkheid van bedrijven van hun gegevens en IT-systemen en een aantal spraakmakende incidenten. Bedrijven worden geconfronteerd met een groeiend aantal cyberuitdagingen, waaronder grotere en duurdere datalekken, een toename van ransomware en incidenten met zakelijke e-mailcompromis (spoofing) én het vooruitzicht van rechtszaken na een evenement.”
Nederland
Uitgesplitst naar wat 23 Nederlandse respondenten hebben ingebracht, is een Nederlandse top-10 samengesteld. In ons lans staat Bedrijfsschade met 48% nog stevig op een eerste plaats. Met 39% volgt Cyber incidenten op twee en 35% van de stemmen zet Natuurrampen op de derde plaats. Daarmee is de top-3 gelijk gebleven aan die van 2019.
Bedrijfsschade
Bedrijfsschade domineerde 7 jaar lang de toppositie van de wereldranglijst. Dat wil volgens Allianz allerminst zeggen dat dit risico daarmee kleiner is geworden. “De trend naar grotere en meer complexe bedrijfsschades blijft als een paal boven water staan.”
Branden en natuurrampen zijn de belangrijkste oorzaken van bedrijfsonderbrekingsverliezen, die volgens experts tot 45% meer kunnen kosten dan de overeenkomstige materiële schade door dergelijke incidenten. “Tegenwoordig zijn de toeleveringsketens van veel bedrijven veel meer geïntegreerd, dus de financiële impact van een bedrijfsonderbreking wordt steeds groter”, legt Raymond Hogendoorn, Global Head of Property and Engineering Claims bij AGCS uit. “Een incident zoals een brand of een cyberaanval bij één bedrijf kan gevolgen hebben voor de hele ‘supply chain’ en gevolgen hebben voor meerdere fabrikanten.”
Klimaatrisico
Klimaatveranderingen stijgt naar een zevende plaats op het wereldtoneel, zijn hoogste positie ooit. Het komt ook al voor in de top 3 van bedrijfsrisico’s voor de regio Azië/Oceanië, aangedreven door experts op het gebied van risicobeheer in landen en gebieden zoals Australië, Hong Kong, India en Indonesië.
Bedrijven maken zich volgens Allianz op dit vlak het meest zorgen over fysieke verliezen door extreme weersomstandigheden, maar zijn ook bang voor kritiek van de consument en toenemende regelgevende en juridische stappen.

In 2016 vonden naar schatting 1.300 SEH-behandelingen in Nederland plaats naar aanleiding van letsel opgelopen tijdens gebruik van een hoverboard. De cijfers waren in 2015 nog verwaarloosbaar, aldus VeiligheidNL.

11 juni 2017
Hoverboards zijn onder kinderen en jongeren populaire, zelfrijdende tweewielers zonder stuur en zitting waar niet mee op de openbare weg mag worden gereden. Het maandelijks aantal letsels liep in de eerste helft van 2016 gestaag op tot ruim 200 in september. In vrijwel alle gevallen (97 procent) ontstond het letsel door een val, soms door een botsing. Twee derde deel (65 procent) van de slachtoffers liep een fractuur op, vaak aan de pols (35 procent).
Letsels door hoverboards worden in de overgrote meerderheid opgelopen door kinderen. Ruim de helft van de SEH-bezoekers met letsel door het gebruik van een hoverboard is in de leeftijd 10-14 jaar, ruim één op de tien 5-9 jaar.
Het aantal SEH-behandelingen als gevolg van een ongeval met een hoverboard is in vergelijking met waveboards en spacescooters aanzienlijk hoger, en slechts iets lager dan het aantal ongevallen met skateboards waarvan toch een veel groter gebruik wordt verwacht

Vereniging Eigen Huis meldt dat banken slechts de helft van de rentedaling op de kapitaalmarkt aan de consument doorgeven. Dit blijkt uit de Eigen Huis Rentebarometer van VEH.

Van mei 2012 tot en met mei 2013 is de gemiddelde hypotheekrente gemiddeld met 0,56 procentpunt gedaald (van 4,33 naar 3,77%). Tegelijkertijd is de extra winstmarge van de banken gestegen met 0,58 procentpunt (0,38 naar 0,96%).
VEH vindt het tijd voor de overheid om nu eindelijk eens in te grijpen en een maximum te stellen aan de winstmarges op hypotheken.

Bron: Infinance.nl

Niet het gerommel van Amerikaanse banken met hypotheken heeft in 2008 geleid tot de internationale crisis. Het waren de Chinezen die met hun spaardrift een fatale hausse veroorzaakten op de huizenmarkt in de V.S. met alle gevolgen van dien.

Dit stelt publiciste Heleen Mees in haar proefschrift "Changing Fortunes - How China's Boom Caused The Financial Crisis" waarop ze volgende week promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens Mees hebben exotische hypotheekproducten nauwelijks bij gedragen aan de crisis.
Ze wijst in haar onderzoek op het beperkte aandeel (minder dan 5%) dat deze producten in de periode 2000-2006 hadden in het totaal aantal hypotheken.

Ze ziet de oorzaak voor de crisis in de enorme spaardrift in China in dezelfde periode, die zorgde voor een lage rentestand in de V.S. Het grote aanbod van goedkoop geld zorgde voor een hausse op de huizenmarkt en het uiteindelijk klappen van de zeepbel, stelt Mees die na haar promotie aan de slag gaat als hoofddocent bij New York Unversity's Wagner Graduate School of Public Service.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), ingegaan op 1 januari, is onwerkbaar voor de horeca. Aldus voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bij de presentatie maandag van de economische analyse van horecajaar 2019.
Willemsen: "De WAB zorgt voor een enorme extra lastendruk in een branche waar de marges al laag zijn. We merkten eind 2019 al dat de frustratie en onmacht bij horecaondernemers groot is. Nu de wet daadwerkelijk in werking is getreden, zien wij de onvrede snel toenemen. Reparatie van de WAB is dan ook onze hoogste prioriteit."
Concreet houdt dit voor KHN in:alle onbepaalde tijd en alle seizoenwerk lage WW-premie.

Van de circa 7,7 miljoen huishoudens in Nederland hebben er 2,5 miljoen te weinig (spaar)geld achter de hand. Dat constateert budgetinstituut Nibud in het rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’. Het pleit ervoor mensen vaker ‘ongemerkt’ te laten sparen, zoals bij de aanschaf van een product.
Nibud: een op drie huishoudens zit krap

Alleen door zo te sparen kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen, vindt het Nibud. “Harder roepen dat sparen belangrijk is, heeft weinig zin. Vrijwel iedereen beseft dat sparen nodig is. Maar een deel van de huishoudens, met name de lage inkomens, ervaren simpelweg te weinig ruimte om te kunnen sparen. Daarnaast maken psychologische factoren het sparen moeilijk. Nu de spaarrente naar nul procent gaat, voelen nog minder mensen een prikkel om geld apart te zetten.”
Ongemerkte spaarpot

Nibud denkt dat het helpt als mensen bij de aankoop van een mobiele telefoon of auto direct geld apart kunnen leggen voor reparaties of vervanging. “Dan voelt de consument minder dat hij aan het sparen is. Dit zou ook kunnen bij de aanschaf van hypotheek voor een huis. Het maandelijks hypotheekbedrag zou verhoogd kunnen worden met een bedrag voor het onderhoud van het huis. Zo ontstaat er bijna ongemerkt een onderhoudspot.” Volgens Nibud zijn zorgverzekeraars op de goede weg door klanten aan te bieden het eigen risico in de zorg al maandelijks vooraf te betalen.
Andere mogelijkheden zijn het direct automatisch gaan sparen bij het openen van een bankrekening of pinsparen, waarbij het pinbedrag naar boven wordt afgerond en het extra bedrag automatisch op de spaarrekening komt. Nibud denkt ook aan het verloten van prijzen onder spaarders.
Vermogensvrijstelling

Volgens het instituut heeft de helft van de Nederlanders minder dan € 10.600 op betaal- en spaarrekeningen staan. Een derde van de huishoudens heeft een kleinere buffer dan Nibud adviseert: € 3.400 voor alleenstaanden met een minimuminkomen, € 4.300 voor paren zonder kinderen en met een laag inkomen en € 5.200 voor paren met twee kinderen.
Een optie is nog om de vermogensvrijstelling van € 1.500 a € 2.000 voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten op te trekken. “Trek de vermogensvrijstelling gelijk met de vrijstellingen die binnen de participatiewet zijn gesteld om in aanmerking te komen voor de bijstand. Dit maakt het voor iedereen eenduidig.”
Eerste publicatie door Rob van de Laar op 13 apr 2017
Laatste update: 13 apr 2017

Bijna de helft van de Nederlanders (44%) staat af en toe rood, zo blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van de AFM.
Van deze groep zegt 47% voor rood staan te kiezen omdat zij niet willen lenen.
Nog eens 20% zegt een consumptief krediet te duur te vinden.

GfK vroeg 511 consumenten naar hun ervaringen met rood staan. Maandelijks heeft 15% van de Nederlanders een negatief saldo op de betaalrekening.
Het gaat met name om mensen met minder dan € 10.000 spaargeld en mensen met een inkomen tussen de € 23.500 en € 39.000.

Opmerkelijk is dat 81% van de recente sluiters van een consumptief krediet wel eens rood staat: veel meer dan het landelijk gemiddelde.
Van deze groep staat zelfs 34% maandelijks in het rood.
Voor 17% van de kredietsluiters duurt die situatie gemiddeld langer dan drie maanden.

De grootste groep (39%) maakt voor de zekerheid gebruik van de optie om rood te kunnen staan; een kwart geeft aan dat het een standaardoptie is bij de bank.
Over dat laatste is de AFM kritisch: "Het gebruik maken van roodstand zou een weloverwogen beslissing van de consument moeten zijn.

" Twee derde denkt dat de gemiddelde rente bij rood staan lager is dan 12%, terwijl in werkelijkheid percentages tot boven de 14% worden berekend.

Het is verstandig om in de financiële planning voor uw gezin rekening te houden met de latere studietijd van uw kinderen.

Maar liefst 6 op de 10 studenten krijgt momenteel een gemiddelde bijdrage van de ouders om rond te kunnen komen, van 100,= per maand indien ze thuiswonen en 233,= indien ze op kamers wonen. Twee op de drie ouders betaalt voor de specifieke uitgaven van collegegeld, studieboeken etc.
Van alle studenten leent 6% geld van hun ouders.

Ruim driekwart van de studenten zegt een goede financiële opvoeding te hebben gehad van hun ouders. Zij hebben minder moeite met rondkomen en het bijhouden van hun administratie dan kinderen die vinden dat ze een minder goede financiële opvoeding hebben gehad.

Sowieso weegt de mening van vader en moeder nog zwaar als de studenten zijn uitgevlogen. Van de studenten die niet lenen, ziet 35% hier vanaf omdat het wordt afgeraden door de ouders.

Nederlanders zijn het meest optimistische volk van Europa en kijken samen met de Denen het meest positief richting de toekomst. Nederlanders zijn vooral tevreden over hun persoonlijke veiligheid, onderwijs, werk en hun arbeidsomstandigheden. Deze resultaten komen voort uit het onderzoek Protect & project oneself van Ipsos en werd in opdracht van BNP Paribas Cardif uitgevoerd in 26 landen.

Het kabinet is vooralsnog niet van zins uitkeringen wegens letselschade vrij te stellen van de vermogensinkomensbijtelling.

23 april 2017

Dat is op te maken uit het antwoord van staatssecretaris Van Rijn op Kamervragen.

Van Rijn geeft als argument de systematiek van de vermogensinkomensbijtelling bij het bepalen van eigen bijdragen. Het kabinet wil hier niet aan tornen.

Van Rijn: "Evenals ander vermogen wordt de schadevergoeding in beginsel relevant geacht voor het bepalen van de eigen bijdrage. Overigens wordt er vanuit gegaan dat letselschadeverzekeraars bij de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding rekening houden met de kosten die het slachtoffer heeft als gevolg van de vermogensinkomensbijtelling, zodat de vermogensinkomensbijtelling niet voor rekening van het slachtoffer zelf komt, maar wordt meegenomen in de begroting van de schade."

De wet staat uitzonderingen toe, maar als het gaat om schadevergoedingen biedt de Uitvoeringsregeling Awir op dit moment alleen de mogelijkheid vermogensbestanddelen uit te zonderen wanneer het gaat om vergoedingen voor immateriële schade.

Van Rijn: "Op dit moment ben ik nog in overleg met Slachtofferhulp Nederland en andere (ervarings)deskundigen om te bezien welke knelpunten in de praktijk worden ervaren bij de doorwerking van letselschadevergoedingen op het vermogen. Ook wil ik nog in overleg treden met het Verbond van Verzekeraars. Ik verwacht uw Kamer voor de zomer te kunnen informeren over de uitkomsten van deze overleggen."

Al twintig jaar blijft in Nederland de groei van het beschikbare huishoudinkomen achter bij de groei van het bruto binnenlands product (bbp), meldt De Nederlandsche Bank.

Per hoofd van de bevolking lag het reëel beschikbare inkomen van huishoudens in 2012 maar net iets hoger dan in 1997. Dit hangt in belangrijke mate samen met extra zorguitgaven en hogere pensioenpremies. "Die komen uiteindelijk weer ten goede aan huishoudens.

Zij zijn dus minder slecht af dan het lijkt", nuanceert DNB direct. Het netto beschikbare inkomen van Nederland maakte de afgelopen vijfentwintig jaar een vrij constant deel uit van het bbp, van om en nabij 85%. Maar onderliggend zijn er grote verschuivingen in de verdeling over huishoudens, overheid en bedrijven.
Na 1992 is het aandeel van huishoudens substantieel gedaald, terwijl dat van de overheid en bedrijven juist is gestegen. De niet-financiële vennootschappen hebben hun inkomensaandeel in deze periode flink weten te vergroten.

De winstgevendheid is verbeterd door een gematigde ontwikkeling van de lonen, lagere netto rentelasten en winstbelasting, en vooral door hogere inkomsten uit buitenlandse deelnemingen. In de loop der tijd zijn bedrijven steeds meer winst gaan inhouden. Ook hierdoor is het inkomensaandeel van niet-financiële vennootschappen toegenomen.

De overheid heeft eveneens een groter inkomensaandeel dan twintig jaar terug. Dit grotere aandeel is voornamelijk uitgegeven aan hogere individuele overheidsconsumptie. Daarbij gaat het om collectief gefinancierde goederen en diensten die individuele huishoudens ten goede komen, zoals onderwijs en zorg.
Maakte de individuele overheidsconsumptie in 1992 circa 12,5% van het bbp uit, twintig jaar later was dit opgelopen tot 17,5%. Dit komt vooral door de sterke stijging van de collectieve zorguitgaven na de eeuwwisseling.

Het inkomensaandeel van verzekeraars en pensioenfondsen is per saldo redelijk stabiel gebleven. Onderliggend zijn er wel verschuivingen opgetreden, vooral in de pensioensector. In vijftien jaar tijd heeft er een verdubbeling plaatsgevonden (van 3 naar 6% van het bbp) van de door werkgevers en werknemers betaalde pensioenpremies. Maar dat is wel ten koste gegaan van het beschikbare inkomen van huishoudens.

In de zorgverzekeringswet is geregeld dat u, als ouders, uw baby binnen 4 maanden na de geboorte moet aanmelden bij uw ziektekosten verzekeraar. Doet u dit niet, dan worden de zorgkosten die vanaf de geboorte zijn gemaakt, op u als ouders verhaald.

Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden voor de zorgverzekering. De kinderen moeten dan wel zijn aangemeld bij de zorgverzekeraar van één van de ouders.

Meld daarom uw kind op tijd aan en zorg op die manier er voor dat de kosten niet op u verhaald gaan worden.

In het najaar van 2019 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars. In totaal gaat het om 1,1 miljoen overstappers. Vorig jaar kwam het definitieve overstappercentage uit op 7%.
Verzekerden konden tot 1 januari 2020 hun zorgverzekering opzeggen, maar hebben nog tot uiterlijk 1 februari 2020 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Hierdoor kan het voorlopige percentage van 6,2% nog veranderen. Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (de risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen twee labels die onder dezelfde zorgverzekeraar vallen, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hierin niet meegerekend als overstapper.
Zorgverzekeringskaart
Het viel Vektis op dat opnieuw veel verzekerden bij hun keuze gebruik hebben gemaakt van de Zorgverzekeringskaart. Deze informatiekaart geeft voor elke zorgverzekering betrouwbare informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en maakt het vergelijken van polissen makkelijker. De Zorgverzekeringskaart wordt door zorgverzekeraars, financieel adviseurs en vergelijkingssites aan alle mensen voorgelegd tijdens het zoekproces naar een passende zorgverzekering.

 

Voldoende inkomen en het risico om arbeidsongeschikt te worden zijn de grootste ondernemerszorgen. Drie op de vijf ondernemers liggen hier wakker van. Positief gestemd zijn ondernemers over hun verwachte omzet voor 2017 en 2018. Bijna de helft voorspelt de komende twee jaar hogere omzetcijfers te halen. Dit blijkt uit onderzoek van Allianz onder ruim 500 zzp'ers en mkb-ondernemers.

2 februari 2017

Slechts 10 procent verwacht de komende twee jaar minder omzet te draaien. De positieve omzetverwachtingen zijn in lijn met de investeringscijfers die ondernemers voor het eerste kwartaal van 2017 voorzien. Over de gehele linie verwachten ondernemers evenveel te investeren als in het laatste kwartaal van 2017. Met name groot-mkb’ers zijn ambitieus: bijna een derde van hen zegt in het eerste kwartaal van 2017 meer te gaan investeren.

Ruim de helft van de ondernemers verwacht dat de concurrentie in 2017 gelijk blijft. Bijna een kwart voorziet dit jaar juist meer concurrentie. De werving van personeel blijft belangrijk, maar niet meer of minder dan de afgelopen maanden. Ondernemers zeggen in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk evenveel personeel aan te zullen nemen.

Ondernemerszorgen
Ondernemen is een vak apart, constateert Allianz. De zelfvoorziening in arbeid brengt risico’s met zich mee waar ondernemers ’s nachts weleens van wakker liggen. Voldoende inkomen en het risico op arbeidsongeschiktheid zijn de grootste ondernemerszorgen. De verzekeraar noemt het daarom opvallend dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Daarnaast piekert ruim de helft van de ondernemers over de gevolgen van een faillissement voor de financiële privésituatie.

Andere ondernemerszorgen zijn cybercriminaliteit (47 procent), concurrenten (45 procent) en de financiële staat van de onderneming (44 procent). Voor twee op de vijf ondernemers is het meekomen met trends en ontwikkelingen iets waar ze zich zorgen over maken. Hetzelfde geldt voor de financierings- en/of verzekeringsmogelijkheden.

De gemiddelde roodstand is in ons land al jaren aan het stijgen; niet omdat méér mensen rood staan, maar omdat degenen die rood staan dat voor steeds grotere bedragen doen, zo blijkt uit een recent onderzoek van MoneyView.

In tien jaar tijd is de gemiddelde roodstand ruim anderhalf keer zo groot geworden, van € 2.200 in 2004 tot € 3.800 in april 2013.
Tags: AM Signalen

Als consument dient u op te letten dat u geen advieskosten gaat betalen voor producten waar deze al middels provisie aan u in rekening zijn gebracht.

De consumentenbond vindt het op zichzelf een positieve ontwikkeling dat steeds meer tussenpersonen, in verband met het naderende provisieverbod, overstappen van een provisie beloning naar een directe beloning door de klant.
Wel kan dit er toe leiden dat u als consument straks ten onrechte dubbel betaalt voor advies (bijvoorbeeld bij een financiële controle door uw tussenpersoon) terwijl dit advies al betaald is via de (afsluit)provisie.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de factsheet 'WAB: payrolling - informatie voor inleners' gepubliceerd. De factsheet belicht de nieuwe regels die gelden sinds 1 januari. Belangrijkste veranderingen: verplicht informatie verstrekken over arbeidsvoorwaarden bij inhuur van personeel; meer rechten voor payrollwerknemers; minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener; minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener; recht op een adequate pensioenregeling per 1 januari 2021.

 

Het bod van NN Group van 2,5 miljard euro op Delta Lloyd, dat de volledige instemming heeft van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd, wordt op 29 maart, tijdens een buiitengewone vergadering van aandeelhouders, besproken. Verwachting is dat het bod wordt afgerond in het tweede kwartaal van 2017.

In de eerste helft van dit jaar daalde het percentage verzuimmeldingen van 4,1 % in 2012 tot 3,8 %. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlening 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. Het percentage werknemers dat aangeeft weleens ziek naar het werk te gaan, steeg het afgelopen jaar echter van 56 % naar 66 %.

Het is een bekend gegeven dat een stijgende werkloosheid leidt tot een daling van het ziekteverzuim. De reden hiervoor is niet dat Nederland gezonder is geworden. De arbodienst constateert dat 9 % van de respondenten ondanks ziekte toch naar het werk is gegaan. Dit doen ze uit angst voor de gevolgen van een ziekmelding, zoals baanverlies.

Volgens Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed, is dat percentage fors toegenomen. In 2010 gaf volgens hem 6 % van de werknemers aan bang te zijn dat hun baan op de tocht staat als ze lang of regelmatig verzuimen. Het percentage mensen dat aangeeft ziek naar het werk te gaan, omdat anders niemand het werk overneemt, is gestegen van 15 % in 2010 naar 25 % in 2013.

Dit kan volgens het onderzoek ook verklaren waarom de gemiddelde verzuimduur is gedaald van 23 dagen in 2012 naar 21 dagen in het eerste half jaar van 2013. 

In de verzuimoorzaken zag 365/ArboNed weinig verschuivingen het afgelopen half jaar: 37 % van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door klachten van spieren en gewrichten, 32 % door overige lichamelijke klachten en 31 % door psychische klachten. Verzuim met psychische klachten duurt langer (174 dagen) dan verzuim met lichamelijke klachten (166 dagen).

Rentes die banken in Nederland berekenen aan hun klanten zijn recent gestaag gedaald: kredieten voor bedrijven en consumenten zijn goedkoper geworden, terwijl ook de rentevergoeding op spaargeld is verlaagd, volgens de Nederlandse Bank .

In de eerste vijf maanden van 2012 is de gemiddelde hypotheekrente afgenomen. Personen die in mei een nieuwe hypotheek hebben afgesloten of over hun bestaande hypotheek hebben heronderhandeld, kwamen met hun bank een rente overeen van gemiddeld 4,33 procent, tegen bijna 4,54 procent aan het begin van het jaar.
De daling deed zich voornamelijk voor bij hypotheken met een relatief korte rentevaste periode (t/m 5 jaar).
In mei 2012 betaalde een huishouden voor een hypotheek met de korte rentevaste periode (maximaal 1 jaar) ongeveer 1,30 procent minder rente dan voor een hypotheek met een rentevaste periode van meer dan 10 jaar. Eind 2011 stond het verschil op 1,02 procent.

Nederlandse bedrijven (met leningen van meer dan 1 miljoen) betaalden in mei iets minder dan 2 procent, tegen 2,85 procent eind 2011. Op leningen kleiner dan 1 miljoen betaalden bedrijven gemiddeld 3,82 procent, tegen 4,43 procent een jaar eerder.

Het afgelopen jaar ontving Stichting Achmea Rechtsbijstand ruim 142.000 hulpvragen. Daarvan ging zo’n negentien procent over werk en ongeveer achttien procent over een situatie in het verkeer. De zaken over werk gaan in de meeste gevallen over ontslag (circa 43 procent). De geschillen in het verkeer gaan het meest over een parkeerschade, gevolgd door schade als gevolg van een bijzondere manoeuvre of achteroprijden.
De Stichting: “Bij de geschillen over ontslag zien we net als vorig jaar dat een reorganisatie de meest voorkomende reden is. Dit wordt gevolgd door langer dan twee jaar ziek zijn en een verstoorde arbeidsrelatie.”
Geschillen over wonen gaan het meest over huur en verhuur
Van de ruim 12.000 hulpvragen van ondernemers ging zo’n 25 procent over geschillen met dienstverleners. Dienstverlening is een hele brede term voor alles wat waarbij het onderwerp van de overeenkomst niet ‘stoffelijk’ is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in geval van een overeenkomst met een makelaar, energiebedrijf, telecomprovider, accountant of installatiebedrijf.

Verzekeraars hebben de eindleeftijd op de inkomensverzekeringen verhoogd. De ene op eindleeftijd 67, een ander op de AOW-leeftijd, al dan niet gemaximeerd op 70 jaar. De politiek heeft echter ook stappen gezet, waardoor de verzekeraars met eindleeftijd 67 jaar inmiddels alweer achter de AOW-feiten aanlopen.

Tot die conclusie komt Peter Abelskamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs, in zijn nieuwe blog. De beroepsvereniging voor en door actieve professionals werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid, vindt dat een nieuw inkomenstekort voorkomen kan én moet worden. Daarom pleiten zij voor een tijdige en correcte ophoging van de verzekeringsdekkingen, markt breed en met terugwerkende kracht.

Verzekeraars gaan een fonds oprichten ter ondersteuning van de kredietverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf. Daarvoor wordt minimaal € 170 mln beschikbaar gesteld.

Dat is een van de uitkomsten van een rapport dat is opgesteld door een commissie onder leiding van Delta Lloyd-topman Niek Hoek. Die is aangesteld om de problemen met de vastlopende mkb-financiering te onderzoeken.

Het rapport, opgesteld in samenwerking met The Boston Consulting Group en het Verbond van Verzekeraars, is dinsdagavond overhandigd aan minister Kamp (Economische Zaken). "Hier adviseren wij door meer aandacht voor microkredieten en de verruiming van fiscale mogelijkheden tot opbouw van eigen vermogen, ruimte te creëren. Verzekeraars hebben al toegezegd € 170 mln vrij te maken om financiering aan het mkb te verruimen. Dit vraagt wel de nodige aandacht qua regelgeving, vooral omdat toekomstige solvabiliteitseisen als Basel III voor banken en Solvency II voor verzekeraars de mogelijkheden voor kredietverlening aan het mkb mogelijk beperken. Uiteraard met behoud van de noodzakelijke financiële prudentie.

Het is ook belangrijk te constateren dat voor een groot deel van het mkb de financiering momenteel goed verloopt", aldus Hoek. Het mkb-fonds werd al eerder genoemd in het position paper 'Investeren in Nederland' van het Verbond van Verzekeraars. Volgens de koepelorganisaties hebben diverse verzekeraars een "soft commitment" afgegeven onder voorbehoud van "enkele technische uitvoeringsaspecten". Het fonds zal de komende maanden verder worden vormgegeven en worden voorgelegd aan alle Verbondsleden.

Op dit moment betaalt een gemiddeld gezin ruim 11.000 euro per jaar aan zorgkosten. Dit via de premie van de ziektekosten, het eigen risico en de inhouding voor de zorgverzekeringswet op het loonstrookje.

Als we niets doen dan betaalt ditzelfde gemiddelde gezin straks 23.000 eur per jaar aan de zorg. Dit wordt aangegeven door minister Edith Schippers van VWS richting de tweede kamer. Dit als start voor de discussie over de enorme kosten waar we mee te maken gaan krijgen in de zorg.

De stelling ‘Als u de verhuur van uw woonhuis niet doorgeeft aan uw verzekeraar, dan is (brand)schade veroorzaakt door de huurders niet gedekt’ is te kort door de bocht, en kan daarmee tot de categorie ‘fabel’ gerekend worden. In veel gevallen kan een schade bij verhuur toch nog gedekt zijn, ook wanneer de verzekeraar niet van de verhuur op de hoogte was.
Maar dat betekent niet dat u het verhuren van een woonhuis niet hoeft door te geven aan de verzekeraar. Geen enkele verzekeraar wil bij schade geconfronteerd worden met een onverwachte situatie. Door dit niet door te geven, loopt de verzekeringnemer een risico dat er discussie met de verzekeraar ontstaat, en dat een schade mogelijk niet of slechts gedeeltelijk wordt uitbetaald. Het is dan ook te allen tijde raadzaam om elke wijziging van het risico altijd door te geven aan de verzekeraar.

 

Maarten Camps, directeur generaal van het ministerie van Economische Zaken, is een voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Een proef met een opt-out verzekering zou de inkomensgrens voor zo’n verzekering moeten bepalen. Camps stelt dit in zijn nieuwjaarsartikel in economenblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

In het artikel wijst Camps op de ongelijke behandeling van werknemers, die sociale premies moeten betalen en daar inkomenszekerheid voor terugkrijgen, en zzp’ers die deze plicht niet hebben. “Deze binaire opzet maakt dat twee groepen suboptimaal worden bediend . Enerzijds de afhankelijke zelfstandigen: zelfstandigen die behoefte hebben aan afdekking van risico’s, maar dit in volledige vrijheid onvoldoende weten te organiseren. Anderzijds de zelfredzame werknemers: werknemers die baat zouden hebben bij meer keuzevrijheid om de verzekeringen die zij afnemen beter aan te laten sluiten op hun persoonlijke omstandigheden en voorkeuren, mede gezien hun risicodraagkracht.”

Gevolg is een patstelling
De moeilijkheid om dit verschil te overbruggen schuilt volgens Camps in het feit dat niet duidelijk is welke werkenden afhankelijk zijn en welke juist zelfredzaam. Deze vraag krijgt vooral aandacht bij de zelfstandigen. “Sommigen stellen voor om simpelweg alle zelfstandigen te verplichten zich te verzekeren. Anderen vinden dat veel te ver gaan. Het gevolg is een patstelling. Die patstelling zou doorbroken kunnen worden door, al lerend, beter inzicht te krijgen in hoe afhankelijke zelfstandigen kunnen worden herkend. Maar dan moeten we wel durven te experimenteren.”

Geschikte inkomensgrens
Concreet denkt de topambtenaar aan een proef voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In deze proef zijn zelfstandigen verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een opt-out – ze kunnen dus van de verzekering afzien. “Mogelijk ontstaat er rond een bepaald inkomensniveau een onderscheid tussen zelfstandigen die wel en zij die niet voor de opt-out kiezen. Dat zou dan een geschikte inkomensgrens kunnen zijn voor de introductie van een verplichte verzekering voor zelfstandigen. Maar de conclusie van het experiment kan ook zijn dat de automatische verzekering met opt-out gehandhaafd wordt voor alle inkomensgroepen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de gewenste vorm van solidariteit.

Ook voor werknemers
Op termijn biedt deze aanpak volgens Camps ook kansen om een stap verder te gaan. “Want als we verzekeringen beter kunnen laten aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van zelfstandigen, dan moet het ook mogelijk zijn om hetzelfde te realiseren bij werknemers. Daarbij zouden we dan de ervaring die is opgedaan met dit experiment kunnen gebruiken. Op den duur zou zo de kloof tussen werknemers en zelfstandigen kunnen worden verkleind.”

Zelfde pleidooi van Walta
De onderverzekering bij zelfstandigen is al langer een thema binnen en buiten de politiek. Bernardo Walta, commercieel directeur bij De Goudse Verzekeringen hield onlangs ook een pleidooi op amweb voor een verplichte AOV voor zzp’ers.

Het aantal gedwongen verkopen met verlies is in de eerste helft van 2013 bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het aantal gedwongen verkopen met verlies liep in de eerste helft van 2013 op naar 2.284. Dat is een stijging van 48%., vergeleken met 1.547 in de eerste helft van vorig jaar.

De sterke groei komt vooral door de aanhoudende daling van de huizenprijzen, echtscheidingen en toenemende werkloosheid.

Ondanks deze ontwikkeling is het garantievermogen van NHG op peil gebleven. Op basis van de in juni gepubliceerde liquiditeitsprognose is echter de verwachting dat het garantievermogen vanaf de tweede helft van dit jaar zal gaan afnemen. Vanaf 2018 zal het garantievermogen zich snel kunnen herstellen naar het huidige niveau. Aanspraken op de achtervang van de overheid worden daarom niet verwacht. "De te verwachten afname van het garantievermogen is gelet op de forse prijsdaling van woningen logisch", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. "Het garantievermogen is er juist voor bedoeld om in crisistijden toenemende verliezen als gevolg van gedwongen verkopen op te vangen.

De actuele liquiditeitsprognose bevestigt dat het waarborgfonds goed bestand is tegen de crisis." In de eerste helft van 2013 hebben in totaal 53.000 (2012: 60.000) huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 12% minder dan in de eerste helft van 2012. In de eerste helft van 2013 hebben 40.700 (2012: 45.400) huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met NHG. Dit betekent dat nog steeds ruim 80% van de kopers de aankoop van hun woning financiert met NHG. NHG is dus onverminderd populair bij kopers. De daling van het aantal nieuwe garanties is, naast het afnemen van het aantal verkopen, ook het gevolg van de verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van € 350.000 naar € 320.000.

In het segment boven de reguliere NHG-kostengrens van € 265.000 zijn in de eerste helft van 2013 nog slechts 3.600 nieuwe garanties geteld. Dat is 40% minder dan in de eerste helft van 2012. Deze dalende trend zal zich met de verdere afbouw van de NHG-kostengrens uiteraard voortzetten.

Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar zijn er al bijna 3.000 brom- en snorfietsen gestolen. Oftewel 25% meer dan in dezelfde periode van het vorige jaar.

Bromfietsdieven stelen op bestelling de snor- en bromfietsen en verkopen deze onder een vals kenteken of in onderdelen door. Let dus goed op de beveiliging en stalling van uw snor- en bromfiets !

Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft financiële goede voornemens voor het nieuwe jaar, aldus onderzoek van platform Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Toch weet meer dan de helft van de mensen (55%) nog niet welke veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari a.s. van invloed zullen zijn op hun portemonnee. Wijzer in geldzaken heeft een tool ontwikkeld waarmee iedereen een duidelijk en persoonlijk overzicht van deze veranderingen kan krijgen.

Voor veel mensen is de start van een nieuw jaar een belangrijk moment om te kijken waar ze op kunnen besparen. In de top drie staan besparen op de dagelijkse boodschappen (38%), besparen op winkelen (37%) en besparen op energie (27%). Jongeren (18-24 jaar) geven net als eind 2018 opvallend vaker aan te willen besparen op koffie halen (29%) en uit eten gaan (41%).

Bijna de helft van de Nederlanders (46%) is (nog) niet bekend met de verandering in de belastingschijven in 2020 (er komen twee belastingschijven in plaats van de huidige vier; 37,35 procent voor het inkomen tot en met € 68.507,- en 49,5 procent voor alles daarboven).

 

De rente op spaargeld is in de loop van 2016 steeds dichter naar nul procent gekropen. Aan het einde van het jaar is het gemiddelde spaarrentetarief uitgekomen op een percentage van 0,45%. Dat is bijna een halvering in een jaar tijd.

De Spaarrente Barometer van MoneyView laat zien dat de rentetarieven voor dagelijks opvraagbare spaarrentes vorig jaar continu een daling laten zien. Het gemiddelde spaarrentetarief bij een saldo van 10.000 euro kwam in de eerste week van 2016 nog uit op 0,87%. Is nu sprake van een halvering, in 2015 nam het gemiddelde spaarrentetarief ook af, toen met iets minder dan 30%.
Veel rentewijzigingen

In het eerste kwartaal van 2016 werden 43 rentewijzigingen geregistreerd, in het laatste kwartaal gaat het om 30 renteverlagingen.

Het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt is volgens onderzoek van ING het afgelopen kwartaal met 20 punten gestegen tot 102. De bank spreekt van de grootste stijging sinds de start van het onderzoek in 2006.

Zowel koopwoningbezitters als starters verwachten dat er de komende periode meer huizen worden verkocht. Vooral het optimisme over het aantal huizen dat zal worden verkocht is bij beide groepen toegenomen. Deze index is gestegen van 65 naar 100. Een op de vijf verwacht nu een stijging van de huizenprijzen.

Volgens Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken ING, is het "bemoedigend dat zowel koopwoningbezitters als starters meer vertrouwen hebben in de woningmarkt". Ruim twee derde van de starters is positief over de ontwikkeling van de huizenprijzen en vindt de huidige periode gunstig voor de aanschaf van een huis. Ook ruim de helft van de koopwoningbezitters denkt hier zo over.

Het aantal eigenaren dat via sparen en beleggen vermogen opbouwt (buiten de hypotheek) is gestegen van 16 naar 23 procent. Daarnaast zag ING over de eerste vijf maanden dit jaar het volume van tussentijdse aflossingen op de hypotheek toenemen met 47 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2012. "De in het laatste kwartaal van vorig jaar ingezette trend met tussentijds aflossen zet zich dit jaar duidelijk voort", aldus Noordervliet.

Bijna drie op de vier woningbezitters maken zich geen zorgen over de huidige situatie op de woningmarkt als het gaat over de waarde van hun woning in relatie tot hun hypotheek. Ruim een kwart maakt zich hier een klein beetje zorgen over.

Achttien procent van de woningbezitters is door de lagere btw op arbeidskosten in de bouwsector gaan denken over de optie om te verbouwen of te renoveren om de marktwaarde van hun woning te vergroten. Bijna een kwart was al van plan om aanpassingen aan de woning te doen en ziet de btw-verlaging als een steuntje in de rug.

Tags: ing / consumentenvertrouwen / woningmarkt

Met het nieuwe voorjaarsakkoord van de Kunduz-coalitie gaat er gesneden worden in de hypotheekrenteaftrek. Wat verandert er nu precies ? Een deel van de veranderingen moet nog nader ingevuld worden. Maar de hoofdlijn van het akkoord is duidelijk, maar wel ingewikkeld.

Het komt er op neer dat het kabinet er voor wil zorgen dat er minder riskant geleend wordt op het huis.

Belangrijk is dat nieuwe hypotheekleningen in 30 jaar volledig moeten worden afgelost in plaats van de huidige verplichting om 50% af te lossen. Dit betekent dat u naast de rente ook de volledige aflossing in 30 jaar dient te betalen. Dit betekent een verzwaring van de woonlast. Tevens wordt de aftrekbaarheid van de lening ingeperkt.

Nu kun je nog kiezen uit diverse hypotheekvormen. Met de wijziging blijft er in principe nog maar één hypotheekvorm die voldoet namelijk de annuïteitenhypotheek waarmee je maximaal voordeel behaalt op de hypotheekrenteaftrek. Deze maatregelen betekenen dat een hypotheek duurder zal gaan worden in de maandlast. Een voordeel is natuurlijk wel dat je na 30 jaar van de hypotheeklast af bent. Hierdoor zal het voor starters wel moeilijker gaan worden om een hypotheek te sluiten.

Deze maatregel geldt niet voor lopende hypotheken maar alleen voor nieuwe hypotheken.

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.
Hierdoor krijgen circa 115.000 extra huishoudens in een huurwoning met een inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen. Op de site van de Belastingdienst kunnen mensen berekenen of ze voor 2020 in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor de huidige huurtoeslagontvangers waarvan het inkomen ongewijzigd blijft verandert de wet niets. De maximale inkomensgrenzen gelden nog wel voor de afbakening van de doelgroep waarvoor corporaties op grond van de Woningwet passend moeten toewijzen. Denk hierbij aan een woning toewijzen met een huur onder de toepasselijke aftoppingsgrens.

Geplaatst door Redactie InFinance op 22 november 2016
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakt het vanaf 1 december 2016 mogelijk voor zzp’ers om al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek met NHG af te sluiten. Voorheen moest deze groep ten minste drie jaar actief zijn als zelfstandige.

Zelfstandigen kunnen vanaf 1 december terecht bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank voor een hypotheek met NHG. Hiermee kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot 231.132 euro. Andere geldverstrekkers kunnen ook aansluiten op dit initiatief. Zo start Woonfonds per 1 januari en kan men binnenkort ook bij NIBC Direct terecht.
Hoge drempel

Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling bij het WEW: “Ruim 1,28 miljoen Nederlanders verdienen als zzp’er hun hoofdinkomen. Veel van hen hebben behoefte aan een financiering van een eigen woning, maar ervaren hoge drempels. Het WEW stelt dat iedereen evenveel mogelijkheden moet hebben voor een verantwoorde financiering van de eigen woning, ongeacht de aard van het dienstverband en contractvorm. Ik ben er van overtuigd dat we met dit initiatief de drempels verlagen voor zzp’ers om een verantwoorde financiering voor een eigen woning te verkrijgen. Veel zzp’ers gaan hier voordeel van ondervinden.” Eerder schreef Dresens over dit onderwerp al een column op InFinance.nl.
Expertise

Het bepalen van een goed bestendig inkomen vraagt uitgebreide expertise. Dresens: “Zelfstandigen en hun hypotheekadviseurs lopen nog regelmatig tegen moeilijkheden aan bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek. Daarom heeft het WEW de samenwerking met experts gezocht. Zij stellen het toetsinkomen vast, op een manier die goed aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Er wordt meer gekeken naar iemands verdiencapaciteit, waarbij het niet uitmaakt binnen welke contractvorm iemand zijn inkomen heeft verdiend. Met het inschakelen van deze experts vergemakkelijkt het WEW het proces voor zzp’er en hypotheekadviseur. Na bepaling van het toetsinkomen wordt het reguliere hypotheektraject gevolgd. Zo kan een eigen woning door zzp’ers sneller en laagdrempeliger worden aangeschaft. Bovendien biedt de hypotheek met NHG voor zzp’er én geldverstrekker minder financiële risico’s.”

Deelnemers aan het Koersplan van Spaarbeleg (Aegon) hebben te veel premie betaald. Dat heeft de Hoge Raad vanochtend geoordeeld in de collectieve rechtszaak die tegen de verzekeraar was aangespannen door de stichting Koersplandewegkwijt.

"De beleggers wisten niet hoeveel overlijdensrisicopremie zij afdroegen in de overeenkomsten met Spaarbeleg. Zij hadden hier dus ook niet mee ingestemd. Zij hadden slechts een redelijke premie hoeven te betalen, zoals eerder berekend door het hof Amsterdam", aldus de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege verwerpt tevens het beroep van Aegon op verjaring.

De Kunduz-coalitie is het eens over het pakket aan bezuinigingen van 12 miljard euro.

Wat betekent het akkoord:
- De onbelaste kilometervergoeding gaat verdwijnen
- Reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer wordt belast
- Zakelijke rijders moeten belasting betalen voor hun leaseauto
- Politici krijgen minder lang recht op wachtgeld
- Geen loonsverhoging voor ambtenaren in 2013 en 2014
- Het hoge BTW-tarief wordt per 1 oktober verhoogd van 19 naar 21 procent
- Overdrachtsbelasting blijft 2%
- In 2013 worden grenzen van de belastingschijven niet gecorrigeerd met inflatie
- De BTW op uitvoerende kunsten gaat omlaag naar 6%
- De eerste 6 maanden van de WW-duur worden door de werkgever betaald.

Naast deze maatregelen is men nog bezig met de uitwerking voor:
- Een bezuiniging van 1,6 miljard op de zorg
- Hypotheekrenteaftrek. De hoofdlijnen hiervan zijn duidelijk maar de precieze invulling moet nog worden
  uitgewerkt
- Extra belasting voor hoge inkomens
- Meer belasting op milieuvervuilende activiteiten en investering van extra geld in woningissolatie en duurzaam
  bouwen
- Verhoging van de accijnzen op tabak, frisdrank en alcohol
- Verhoging van de AOW leeftijd vanaf 2013
- Verlaging van de ontslagvergoeding. Een verdere uitwerking van deze maatregelen zal in de komende periode
  duidelijk gaan worden.

Banken treffen voorbereidingen om in de toekomst negatieve spaarrente in te kunnen voeren. Tot die conclusie komt de Consumentenbond nadat Centraal Beheer deze week zijn klanten waarschuwde voor een rente van nul procent of lager. En ook ABN Amro maakt met een aanpassing van de algemene voorwaarden de weg vrij voor een negatieve rente, stelt de bond.
De Consumentenbond: "Centraal Beheer draait er in de aankondiging naar klanten niet omheen: ‘Door de aanhoudende rentedaling op de geld- en kapitaalmarkt kan de spaarrente in de toekomst nul procent of negatief worden. In de aangepaste voorwaarden (die gelden vanaf 18 januari 2020) staat dat wij voor verschillende saldo’s verschillende rentes mogen berekenen. Wanneer en hoe we dat doen, is nog niet bekend.’"
Directeur Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, maakt zich zorgen om de ontwikkelingen en wil harde garanties van de banken: "ABN Amro beloofde onlangs over spaartegoeden tot 100.000 euro geen negatieve rente te zullen rekenen. Die toezegging wil ik ook van de andere banken. De Volksbank en de Rabobank deden wel dezelfde belofte, maar alleen voor 2020. Wat er daarna gebeurt is onzeker. En ING laat helemaal niets los. Ik ben er dan ook niet gerust op."
Overigens is het volgens de bond nog maar zeer de vraag of eenzijdige aanpassing van de algemene voorwaarden zomaar mag. Molenaar: "We hebben dit voorgelegd aan een gespecialiseerd advocatenkantoor en zij geven aan dat eenzijdige aanpassing van de voorwaarden juridisch gezien mogelijk onevenredig bezwarend is voor de klant. Daarmee zou het een oneerlijk beding kunnen zijn, en dat zou weer kunnen leiden tot vernietiging."
De Consumentenbond pleitte eerder voor een verbod op negatieve spaarrente. Minister Hoekstra vindt zo'n verbod niet aan de orde. Wel zal hij de situatie bezien als het inderdaad tot negatieve rente komt.

Geplaatst door Redactie InFinance op 2 december 2016
Iedere zzp’er zou voortaan verplicht een basisverzekering moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Acture, private uitvoerder van de Ziektewet en WGA-specialist, heeft berekend dat een dergelijke verzekering kan worden aangeboden vanaf 100 euro per maand.

Acture stelt hierbij als voorwaarde dat deze verzekering zonder intredekeuring en aan alle zzp’ers moet worden aangeboden door verzekeraars. Op dit moment betaalt slechts een vijfde van de 800.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Het zijn vooral de zzp’ers met een hoger inkomen die een aov afsluiten. Maar ruim 80% van de zzp’ers heeft dus niets. Een aov is over het algemeen een forse kostenpost die maar beperkt aftrek vindt. Vandaar dat wij voor een verplicht stelsel zijn met een minimumverzekering om de terugval in inkomen te stoppen en om het beroep, wat anders op de samenleving wordt gedaan (bijstand) te beperken.”
Markt wil wel

Acture heeft het idee inmiddels met alle politieke partijen besproken. Derks: “De reacties zijn veelbelovend. Verzekeraars zien het ook wel zitten maar vinden een verzekeringsplicht daarbij wel als voorwaarde, willen zij een product aanbieden zonder intredekeuring. Ook ZZP Nederland is voor een alternatief naast de AOV. Wat ons betreft zijn nu deze partijen aan zet om tot een daadwerkelijke oplossing komen.”

Richard Weurding, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, plaatste in 2014 nog de nodige vraagtekens bij een plan van PvdA-Kamerlid Roos Vermeij voor een verplichte aov voor zzp’ers. In 2015 gaf het Verbond vervolgens aan dat zelfstandigen die zich niet verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico daar vaak een goede reden voor hebben.
Belangrijkste kenmerken

De vijf belangrijkste kernpunten uit het zzp voorstel van Acture zijn:

De basisverzekering verleent in de eerste twee jaar dekking op het niveau van het minimumloon. Dit komt overeen met de periode waarin een werknemer in het nieuwe stelsel recht heeft op loondoorbetaling.
Vanaf het derde ziekte jaar is de dekking 70% van het minimumloon. De uitkeringen lopen maximaal door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
Bij melding van arbeidsongeschiktheid geldt een eigenrisicotermijn van zes weken. De uitkeringen gaan lopen nadat een bedrijfsarts in een eerste keuring de arbeidsongeschiktheid heeft beoordeeld (toetsing gelijk aan de Wet verbetering poortwachter).
De verzekering werkt met een nominale premie, analoog aan de ziektekostenverzekering. (Premie-indicatie: circa € 100 per maand, op basis van data-analyse van Acture.)
Begeleiding, keuring en sanctionering van de verzekerde zijn op dezelfde leest geschoeid als bij uitvoering van de Ziektewet. Bij melding van arbeidsongeschiktheid betaalt de zzp’er eenmalig een bijdrage van € 100 om de begeleidingskosten te dekken.

De AFM constateert een toenemend aantal meldingen van consumenten die het advies krijgen om hun bestaande uitvaartpolis over te sluiten.

Uit de meldingen blijkt volgens de toezichthouder dat hier mogelijk sprake is van misleiding.
De AFM doet onderzoek naar een aantal adviseurs en bemiddelaars in uitvaartverzekeringen. MoRe Financieel Advies B.V. en Unique Verzekeringen B.V. zijn twee van de partijen die bij het onderzoek van de AFM zijn betrokken.
De AFM zegt opvallend veel klachten over deze partijen te ontvangen.

Normaliter brengt de toezichthouder tijdens een lopend onderzoek geen informatie naar buiten over individuele partijen.
Gepeperde rekeningen. Niet alleen het advies roept vragen op bij de consument, ook de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn onderwerp van discussie.
"Ze worden vaak niet, of te laat, op de hoogte gesteld dat advieskosten betaald moeten worden aan de adviseur of bemiddelaar.

Ook zijn er meldingen over de (hoge) kosten die de consument moet betalen voor het advies dat hij krijgt. Gemiddeld liggen deze kosten tussen de 350 en 500 euro", aldus de AFM.

Daarnaast wekken de betreffende adviseurs tijdens hun gesprekken de indruk dat zij werkzaam zijn voor de partij bij wie de consument zijn uitvaartverzekering heeft afgesloten, terwijl dat niet zo is.

Zorgenkindje van de AFM De uitvaartmarkt ligt al langer onder het vergrootglas van de toezichthouder. In 2011 publiceerde de AFM een rapport over de distributie van uitvaartverzekeringen. Dit onderzoek deed het nodige stof opwaaien.
Een vervolgonderzoek in 2012 maakte duidelijk dat de onderzochte instellingen de aanbevelingen uit het rapport van 2011 hebben opgepakt en ten aanzien van deze aanbevelingen verbeteringen lieten zien.
Het kon echter niet voorkomen dat de markt voor uitvaartverzekeringen ook in 2013 de bijzondere aandacht blijft vragen van de AFM.

Minister Edith Schippers heeft aan de Tweede Kamer een voorstel gedaan met betrekking tot de ziektekostenverzekeringen. In dit voorstel betaalt u met een natura ziektekostenpolis straks de rekening deels of volledig zelf, indien u naar een ziekenhuis gaat waarmee uw verzekeraar geen contract heeft.

Hiermee komt er een duidelijk onderscheid tussen een natura- en een restitutiepolis welke deze kosten wel volledig vergoedt. Ziektekostenverzekeraars moeten wel aan hun verzekerden op tijd laten weten met welke zorgverleners en ziekenhuizen zij een contract hebben gesloten voor de natura ziektekostenverzekering.

Het kabinet streeft ernaar om voor de zomer van 2020 een voorstel naar de Kamer te sturen inzake een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het kabinet, laat minister Koolmees weten aan de Tweede Kamer, "verwacht begin 2020 een uitvoerbaar en EMU-saldo neutraal voorstel van de Stichting van de Arbeid".

Ook volgend jaar zullen de premies van autoverzekeringen flink blijven stijgen, verwacht Goedkoopsteautoverzekering.net.

In een blog op de site schrijft de vergelijkingssite: “Jarenlang hielden autoverzekeraars de premie kunstmatig laag en zaten daarmee stelselmatig in de rode cijfers. Na veel waarschuwingen door DNB werd in 2016 dan eindelijk die trend doorbroken: premies schoten omhoog. Die tendens zet door in 2017. Mede doordat de ‘Amerikaanse’ claimcultuur overwaait naar Nederland, zal deze nieuwe teneur komende jaren verder doorzetten
Rode cijfers

Volgens Goedkoopsteautoverzekering.net is de premiestijging ingezet om verschillende redenen. “Naast de rode cijfers die autoverzekeraars weg proberen te werken, de hogere schadekosten door dure technologie in auto’s en de toename in klimaatverandering-gerelateerde schade, zijn de premiestijgingen aan schadeclaims te wijten. Uit een rapport van het Verbond van Verzekeraars bleek al dat het aantal verkeersclaims in 2015 voor het eerst weer toenam, met 6,5%. Toch lijkt vooral de algehele hoogte van de letselschadelast van belang bij de premiebeïnvloeding. Zo gaf Independer kortgeleden al aan dat de letselschadelast stijgt.”
Letselschadelast

De letselschadelast bestaat uit diverse onderdelen, waarbij oorzaken van de verhoging dus ook aan verschillende dingen kan liggen. “De stijging van de letselschadelast wordt door het Verbond en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) aan de kosten van deelgeschillen toegeschreven. Een deelgeschilprocedure wordt gestart wanneer het slachtoffer en de andere partij(en) het niet eens kunnen worden. Een rechter kijkt dan naar de zaak.”

Letselschadedeskundige Tjip Ridder lijkt deze oorzaak te simpel, en niet voldoende beargumenteerd: “Het is niet erg specifiek, ook omdat er geen cijfers ter onderbouwing worden gegeven.” Zelf ziet hij meer in een combinatie van factoren, waarbij onder meer de verhoogde claimbereidheid in Nederland een belangrijk onderdeel vormt.
Verhoogde claimbereidheid

“Die verhoogde claimbereidheid zie ik in de praktijk. De insteek verandert bij mensen: vroeger zagen ze zichzelf als iemand met pech, nu zijn ze mondiger en durven een claim in te dienen. Ook de hoogte van het smartengeld neemt toe. Door onze calvinistische inslag, in combinatie met de grotere afstand tussen slachtoffer en rechter, bleven bedragen lang laag in Nederland. In Amerika bijvoorbeeld wordt door een jury van gewone mensen besloten wat iemand moet krijgen. Gelukkig wordt het smartengeld nu toch hoger, omdat rechters kijken naar de landen om ons heen: Nederland is achtergebleven en moet meegaan.”

Minister Dijsselbloem van Financiën is teleurgesteld dat verzekeraars zich nog te weinig actief opstellen richting klanten met een beleggingsverzekering, zoals bleek uit de vorige AFM-rapportage. "Ik heb verzekeraars opgeroepen om nu alles op alles te zetten om bij de volgende toetsing van de nazorg beleggingsverzekeringen door de AFM betere resultaten te laten zien." Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van PvdA'er Henk Nijboer over de aanpak van de woekerpolisaffaire.

De minister vindt het actief benaderen en helpen van klanten met een beleggingsverzekering die niet meer voldoet minstens even belangrijk als goed flankerend beleid.
Op de vraag van Nijboer hoeveel woekerpolissen op dit moment nog een negatieve waarde hebben, moest Dijsselbloem het antwoord schuldig blijven, maar "iedere polis waarvan de uiteindelijke waarde nul of negatief is, is er één teveel.

Verzekeraars moeten op korte termijn zorgen dat alle klanten met een dergelijke polis actief worden benaderd, zodat zij zelf kunnen aangeven hoe ze hun beleggingsverzekering willen wijzigen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het los zetten van de overlijdensrisicodekking van de beleggingsverzekering kan deze mensen helpen.

De AFM zal toetsen hoe de nazorg beleggingsverzekeringen de komende tijd wordt opgepakt en hierover begin 2014 een rapportage uitbrengen." De compensatie voor te hoge en intransparante kosten die op grond van de akkoorden is overeengekomen is bij bijna alle verzekeraars inmiddels in de polissen gestort, aldus Dijsselbloem. "In de akkoorden zijn maxima voor de kosten opgenomen die lager liggen dan het percentage in het advies dat destijds door de ombudsman financiële dienstverlening is gegeven. Doorgaans is in de akkoorden een maximum opgenomen van 2,85% of 2,45% terwijl de ombudsman financiële dienstverlening destijds een maximum voorstelde van 3,5%.

Met de kostencompensatie uit de akkoorden is een bedrag van circa € 2,5 mld gemoeid." Dijsselbloem denkt dat weinig mensen gebruik zullen maken van de Commissie individuele schrijnende gevallen: "Omdat het in het belang van verzekeraars is om klanten tijdens de klachtenprocedure te helpen en niet bij mensen die dusdanig zwaar zijn geraakt de discussie op de spits te drijven."

Op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (A.V.B.) bestaat ook dekking voor schade als een werkgever heeft verzuimd om een toereikende verzekering te sluiten voor zijn werknemers die zich in verband met hun werk in het verkeer begeven. Dat heeft de Hoge Raad afgelopen week geoordeeld.
De Hoge Raad vindt dat de dekking van een A.V.B. ruim moet worden uitgelegd.

Het missen van een uitkering door de werknemer (in dit geval door een ongeval waar geen toereikende ongevallenverzekering was afgesloten door de werkgever), wat aangemerkt dient te worden als niet-gedekte zuivere vermogensschade, dient te vallen in een AVB polis gezien de functie welke deze vervult in het maatschappelijk verkeer en de verwachtingen daarvan.

(door Marco Pettinga, MoneyView) Ik maakte laatst een tijdreis. Ik had afgesproken met een aantal van mijn klasgenoten van de middelbare school. We genoten van elkaars verhalen over vroeger en nu. Een van mijn klasgenoten is digitaal helemaal connected; hij is netwerkarchitect en hij vertelt mij altijd enthousiast over digitale mogelijkheden en hoe we steeds meer zelf kunnen doen in de tijd van nu.
Zo regelt hij na werktijd vanuit de trein dat zijn huis comfortabel wordt verwarmd en dat een dampende kop koffie voor hem klaar staat. Als de trein vertraging heeft schakelt hij de verwarming wat later in en verandert hij de starttijd voor zijn verse bakje koffie. Als hij ‘s ochtends tijdens het tandenpoetsen een melding krijgt op zijn mobiel dat het bonenreservoir van zijn koffiemachine bijna leeg is, checkt hij nog voor vertrek of hij nog nieuwe heeft. Zijn voorraadkast pingde vorig jaar nog niet, tegenwoordig wel. Vorig jaar bestelde hij vanuit de trein nieuwe koffiebonen, tegenwoordig doet zijn koffiemachine dat zelf: via een eigen gemaakt e-mailscriptje stuurt zijn telefoon automatisch een bestelling naar zijn bevriende koffiehandelaar. Zo’n jongen is dat dus.
Hij weet dat ik voor MoneyView werk en hij vertelde mij de vorige keer dat we elkaar zagen dat hij ook voor zijn verzekeringen connected en selfsupporting is. Zo had hij net daarvoor online een nieuwe inboedelverzekering afgesloten, want die oude was toch echt veel te duur. Hij vertelde dat hij op de vergelijkingswebsite op de button ‘meest gekozen’
had geklikt (“Door consumenten gewaardeerd met een 8.3!”). Dat moest wel goed zijn dus. Het scheelde hem bovendien zomaar tientjes per jaar, er was geen eigen risico en de oude verzekering werd gelijktijdig opgezegd. En dat alles volledig zelf geregeld vanuit de trein, nog vóórdat de werkdag begonnen was!
Bij ons meest recente samenzijn informeerde ik – ik werk nu eenmaal bij MoneyView – naar de ervaringen met zijn nieuwe verzekering. Zijn reactie was niet mals: “Ik ben zo pissig op die verzekeraars hè! Allemaal plukkers!” Het bleek dat hij het deksel op de neus had gekregen voor een schade aan zijn telefoon. Zijn smartphone was al pingelend gevallen toen hij zijn bestelde koffiepakket op tafel schoof en daarmee zijn telefoon op de grond: scherm kapot. Zijn verzekeraar gaf echter niet thuis, toen hij (uiteraard online!) zijn schade probeerde te regelen. En dat terwijl hij nog wel had gezien dat er geen eigen risico is! “Staat er in die $%#@¡ kleine lettertjes dat je wél een eigen risico hebt voor je telefoon! Alsof ik dat allemaal ga zitten doorlezen!”
Achteraf bleek dat hij bij zijn vorige verzekeraar wel dekking voor de schade zou hebben gehad. Maar door zijn drang naar de laagste premie keek hij voorbij aan alles waar die lage premie geen dekking voor bood. Ik besloot op dat moment maar even wijselijk mijn mond te houden.
Met de oude vriendenclub schoven we aan in een eetcafé aan het plein. We keken uit op ons plaatselijke assurantiekantoor, aan de overkant van het plein. Mijn connected vriend merkte het op: “Toch bijzonder dat zo’n advieskantoor nog altijd bestaat. We kunnen tegenwoordig alles zelf. Zou jij daar naartoe gaan?”
Ik keek hem aan, gniffelde, en hief het glas: “Proost kerel! Ik zou zeggen: loop er eens naar binnen!”
Marco Pettinga is onderzoeker/productspecialist Inkomensverzekeringen bij MoneyView Schade en Zorg.

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van hun zorgverzekeringen. Zo denkt driekwart dat hun zorgverzekeraar standaard alle zorg vergoedt, maar in werkelijkheid geldt dat maar voor 8% van de Nederlanders.

Dat blijkt uit onderzoek van CustomerMatch in opdracht van Ohra. Een andere uitkomst is dat 62% van de ondervraagden niet weet hoe zij verzekerd zijn: via een budget-, natura-, restitutie- of zuivere restitutiepolis.
Keuzevrijheid

Vier op de vijf ondervraagden vindt vrije keuze een zeer belangrijk aspect van een zorgverzekering. Ook willen ze niet achteraf bijbetalen. “Veel mensen kiezen hun zorgverzekering vooral op basis van prijs, maar vergeten daarbij te checken of ze vrije zorgkeuze hebben en wat wel of niet vergoed wordt”, zegt directeur Maurice Koopman van Ohra. “Terwijl ze aangeven dit enorm belangrijk te vinden.”

De verzekeraar heeft deze week de website magikkiezen.nl gelanceerd. Die geeft consumenten inzicht in de soort zorgverzekering die zij hebben, de mate van keuzevrijheid en of er een kans is op bijbetaling.

Voorzitter van het Verbond van Verzekeraars Marco Keim verbaast zich erover dat de bezuiniging van € 3,2 mld die het kabinet heeft gepland voor het pensioenstelsel nog maar mondjesmaat tot discussie heeft geleid.

In NRC Handelsblad verwijt Keim de regering het publiek zand in de ogen te strooien door te blijven spreken van een adequaat pensioen. "Als je het pensioenstelsel verder uitholt, wees daar dan duidelijk over."
De Tweede Kamer debatteert volgende week over het wetsvoorstel waarmee de fiscale ruimte voor pensioensparen sterk wordt verkleind. "Gevolg: we moeten genoegen nemen met een pensioen dat kan terugvallen tot minder dan de helft van het laatstverdiende inkomen of noodgedwongen veel langer doorwerken. Zo werpt de economische crisis haar schaduw ver vooruit", aldus Keim.

Onder werknemers is nog weinig ophef ontstaan. Dat is volgens Keim begrijpelijk, omdat jongeren - die het hardst worden getroffen - het minst geïnteresseerd zijn in hun pensioen. "De gevolgen worden door de overheid bovendien gebagatelliseerd." De Aegon-topman doelt op de aanname van het kabinet dat de jongeren van nu doorsparen tot hun 72e en dat de pensioenaanspraken jaarlijks worden geïndexeerd. "Dat is, vindt ook de Raad van State, niet erg realistisch. De praktijk is namelijk dat maar weinig werknemers zo'n lange periode zonder onderbreking pensioenpremie afdragen."
In stilte is de vuistregel voor een adequaat pensioen verlaagd van 70% van het laatstverdiende loon naar 70% van het gemiddelde loon, zegt Keim. "Dat betekent nogal wat en de vraag is vooral: wordt zo'n inkomensniveau maatschappelijk wel aanvaard? Er is haast nog geen woord aan vuilgemaakt." Keim wil dat de regering meer duidelijkheid schept over de gevolgen van de ingrepen in het pensioenstelsel. "Zodat werknemers weten wat ze straks nog van hun pensioen kunnen verwachten, en zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen." (NRC Handelsblad, pag. 15)

Vanaf 1 april kunt u bij Delta Lloyd gebruik maken van een nieuwe aanschafwaarderegeling voor tweedehands auto's met een ouderdom tussen de één en vijf jaar.

Als u voor een beperkt casco of een volledig casco (all risks) verzekering kiest krijgt u bij totaalverlies binnen drie jaar na aanschaf van de auto het volledige aankoopbedrag terug.

Voor deze nieuwe aanschafregeling betaalt u als klant geen extra premie.

Het kabinet zet in op een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit in het kader van de strijd tegen het witwassen. Op dit moment vallen beroeps- of bedrijfsmatige handelaren als kopers en verkopers van goederen onder de reikwijdte van de Wwft indien de betaling van de goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 10.000 euro of meer.
Andere maatregelen die maandag door de ministers Hoekstra en Grappenhaus ter internetconsultatie zijn voorgelegd: instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, kunnen makkelijker gegevens met elkaar uitwisselen en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft kunnen informatie met elkaar delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.
De ministers over het geplande verbod: "Het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen is van groot belang, omdat hierdoor de integriteit van het financiële stelsel wordt aangetast. Bescherming van het financiële stelsel begint aan de voorkant, waar het criminelen zo moeilijk mogelijk gemaakt moet worden om illegaal verkregen vermogen binnen het financiële stelsel te brengen. Het verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren is hierop gericht."
De consultatie sluit 14 januari.

 

Net als in de eerste twee kwartalen zet de daling van de spaarrentes ook door in het derde kwartaal van 2016. Op dit moment ligt de gemiddelde rente bij een saldo van 10.000 euro op 0,53%. Exact een jaar geleden sloeg de Spaarrente Barometer van MoneyView nog uit naar een stand van 0,96%.

De Spaarrente Barometer van MoneyView laat daarmee zien dat het rentetarief voor spaarrekeningen verder richting nullijn gaat. Van de 32 aanbieders op de Nederlandse spaarmarkt hebben 28 aanbieders in totaal in het derde kwartaal 68 spaarproducten qua rente naar beneden bijgesteld. Van deze 28 aanbieders zijn er 10 aanbieders waarbij de rente in deze periode twee keer is gedaald.
RegioBank hoogste rente

Op dit moment is nog slechts één product op de Nederlandse spaarmarkt verkrijgbaar waarbij de rente 1% of hoger is. Dat is RegioBank Eigen Huis Sparen. Bij dit product geldt wel een beperkende voorwaarde in de vorm van opnamekosten.

In totaal wordt bij net iets meer dan de helft van de 57 aangeboden producten (31) nog een rente vergoed van boven 0,50%. Het hoogste spaarrentetarief voor een product zonder beperkende voorwaarden geldt momenteel bij Knab Flexibel Sparen en Nationale-Nederlanden Internetsparen, namelijk 0,80%.

Mededingingsautoriteit ACM (voorheen NMa) ziet niets in de plannen van verzekeraars om consumenten via een verplichte aanvullende dekking op brandpolissen te verzekeren tegen overstromingen.

Klant en verzekeraar moeten daarin vrije keuze hebben, vindt de ACM. Het Verbond van Verzekeraars vindt die mening "een gemiste kans op solidariteit".
Het Verbond wil de verplichte overstromingsdekking volgend jaar invoeren. "Bij een verplichte regeling kunnen ook verzekeraars niet meer zelf bepalen of zij een verzekering tegen de gevolgen van overstromingen willen aanbieden, hetgeen onwenselijk is", vindt de mededingingsautoriteit.

Als de kosten van de dekking worden doorberekend aan de klant, zou dat bovendien een lastenverzwaring van mogelijk € 310 mln per jaar betekenen. "Door een verplichte verzekering wordt de keuzevrijheid van consument en bedrijven beperkt en worden zij ongevraagd met een lastenverzwaring geconfronteerd terwijl de voorgestelde verzekeringsconstructie niet in een behoefte voorziet", zegt ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn.
De helft van de Nederlanders woont in gebieden die niet kunnen overstromen en de uiterwaarden zijn uitgesloten van de voorgestelde dekking, merkt hij op.

De ACM vindt dat de verplichte verzekeringsconstructie in strijd is met mededingingsregels omdat het de keuzevrijheid voor verzekeraars, consumenten en ondernemingen uitschakelt. 'Voor de consumenten en bedrijven die wel risico dragen en die zich daar tegen willen verzekeren bestaan al oplossingen."

Ook zouden de betrokken ministeries en belangenorganisaties voor consumenten en ondernemers het voorstel niet steunen. Het Verbond vindt het ACM-oordeel "een gemiste kans". "Dat een dekking geen overbodige luxe is, maken de recente overstromingen in Duitsland, Tsjechië en enkele Oost-Europese landen duidelijk."
Het Verbond vindt dat de politiek nu aan zet is. Morgen is er een Kamerdebat over waterveiligheid.

De koepelorganisatie vindt dat er feitelijk geen lastenverzwaring is bij een verplichte overstromingsdekking: "Immers, als de overheid na een ramp bijspringt worden de kosten middels belasting ook collectief door de maatschappij betaald."
Het Verbond stelt dat 60% van de Nederlanders woont en werkt in gebieden met overstromingsgevaar en wijst op Duitsland, waar inwoners zich vrijwillig kunnen verzekeren. "Veel Duitsers die afgelopen week zijn getroffen door het hoge water, draaien zelf voor de schade op.
Zij hebben de verzekering niet afgesloten vanwege de hoge kosten." Daarom zou er een betaalbare basisdekking moeten komen, vindt het Verbond. "Een collectieve regeling is nodig om de onvermijdelijke antiselectie te doorbreken en de kosten voor de verzekeringsconstructie acceptabel te houden.

Dat hoeft niet meer dan een paar euro per maand per polishouder te zijn." Het voorstel zou markwerking juist mogelijk maken: "Verzekeraars behouden alle ruimte voor aanvullende dekking, premiedifferentiatie en eigen risico's. Overigens staat het verzekeraars vrij in concurrentie de premie voor de basisdekking zelf te bepalen."

In hun rapportage aan De Nederlandse Bank hebben ruim 100 pensioenfondsen aangegeven dat ze moeten korten op de pensioenen. Dit is voor deze pensioenfondsen noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn.

Dit raakt miljoenen actieve deelnemers, gepensioneerden en zogenaamde slapers.

De fondsen korten gemiddeld met 2,3%. Voor de meeste fondsen geldt dat het korten pas op 1 april 2013 aan de orde is. Een definitief besluit wordt door de fondsen pas eind 2012 genomen. Enkele fondsen voeren al per 1 april 2012 een korting door.
De Pensioenfederatie heeft een lijst gepubliceerd van 80 van de 103 fondsen, inclusief hun kortingpercentages. 23 hebben niet aan het verzoek van de federatie voldaan om de korting te mogen publiceren.

Ruim een kwart van de Nederlandse ZZP'ers geeft in onderzoek in opdracht van Omniplan aan bereid te zijn het huis te verkopen wanneer hij of zij onverhoopt arbeidsongeschikt wordt.
72 procent van de zelfstandigen gaat er vanuit niet arbeidsongeschikt te raken.

Dat een groot gedeelte van de ZZP’ers niet verwacht dat dit lot hen zal treffen, komt ook terug in het percentage dat niks geregeld of gespaard heeft voor het geval men toch arbeidsongeschikt raakt. Maar liefst 51 procent van de ZZP’ers geeft aan geen verzekering of financieel vangnet te hebben

Hoewel de meerderheid van de ondervraagden dus niks geregeld heeft, zegt 67 procent precies te weten wat de financiële gevolgen zullen zijn van een mogelijke arbeidsongeschiktheid. Op een open vraag over wat de ZZP’ers dan precies geregeld hebben, antwoordt een meerderheid dat ze (een bescheiden) vermogen achter de hand hebben voor het geval ze arbeidsongeschikt worden.
Maarten Boddeüs van Omniplan: “Hoewel het begrijpelijk is dat het achter de hand hebben van een (bescheiden) vermogen een goed gevoel geeft, is het in de praktijk vaak bij lange na niet genoeg, en het volstaat dan ook zeker niet als oplossing voor arbeidsongeschiktheid. Wanneer we deze twee uitkomsten naast elkaar leggen moeten we constateren dat de Nederlandse ZZP’er de financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid vaak nog ernstig onderschat zo blijkt ook uit onze doorrekeningen.”

Een behoefte aan hulp om meer inzicht te krijgen lijkt nauwelijks aanwezig te zijn onder de respondenten. Slechts 21 procent van hen geeft aan wel graag persoonlijk geholpen te worden door een bank of een financieel adviseur om meer inzicht te verwerven in de concrete financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid. Boddeüs: “Dit percentage neemt vermoedelijk aanzienlijk toe wanneer ZZP’ers een concreet inzicht krijgen van de risico’s die zij lopen. Hier ligt een taak voor de financieel dienstverlener om mensen op een laagdrempelige manier (online) bewust te maken van de financiële gevolgen in het geval van een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.”

 

De daling van het aantal werklozen zet stevig door. In de afgelopen drie maanden bedroeg de afname gemiddeld 13 duizend per maand, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling is het sterkst onder 45-plussers.

De werkloosheid kwam in september uit op 510 duizend. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7% van de beroepsbevolking. In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid nu bijna 100 duizend lager, maar wel nog 200 duizend hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310 duizend personen het laagste punt van de afgelopen jaren. Vijfenhalf jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid op 699 duizend.

Het sterkst was de afname van de werkloosheid onder 45-plussers. Ruim de helft van de totale werkloosheidsdaling in het afgelopen jaar kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. In september 2016 kwam het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200 duizend uit. Een jaar daarvoor waren er nog 250 duizend 45-plussers werkloos.

Minder WW-uitkeringen uit bouw, grafische industrie en zorg en welzijn
Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind september 424 duizend lopende WW-uitkeringen, 2 duizend (-0,6%) minder dan in augustus. UWV verstrekte tot en met september dit jaar 377 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 52 duizend minder (-12,1%) dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel minder nieuwe uitkeringen kwamen er dit jaar vanuit de sectoren bouwnijverheid (-27,7%), de grafische industrie (-24,5%) en zorg en welzijn (-22,6%).

WW-percentage veel hoger bij 50-plusser en lager opgeleiden
Voor laagopgeleiden (7,1%) en 50-plussers (7,5%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,8%. Van de laagopgeleiden in de WW behoort meer dan de helft (56%) tot de leeftijdsgroep 50-plus.

De invoering van sekseneutrale premies heeft geleid tot een verschuiving. Vrouwen van 50 jaar die nu een verzekering afsluiten, betalen gemiddeld 20 % meer dan een jaar geleden. Mannen van 45 jaar betalen juist tot 21% minder.
Dat blijkt uit een onderzoek dat MoneyView in opdracht van de Consumentenbond heeft uitgevoerd.

Verzekeraars zijn vanaf december 2012 verplicht om gelijke premies te hanteren voor mannen en vrouwen. Tot die tijd was het gebruikelijk om een hogere levensverwachting voor vrouwen te hanteren ten opzichte van mannen.

Het Europese Hof van Justitie zette een streep door deze rekenmethode.

Dat de premies voor mannen door dit besluit zouden dalen was voorzien, toch noemt de Consumentenbond noemt verschillen die zijn ontstaan verrassend. "Vrouwen van 25 jaar betalen gemiddeld 4 % meer premie dan in april 2012, vrouwen van 50 jaar gemiddeld 20 % meer. Voor mannen van 25 tot 45 jaar daalde de gemiddelde premie met ongeveer 15 %, voor mannen van 50 jaar met 12 %."

Als u als particulier voor 1 april 2012 een rechtsbijstandverzekering sluit bij Nationale Nederlanden dan krijgt u daar een gratis abonnement op de Consumentenbond bij.

Aanleiding voor de actie is dat de rechtsbijstandpolis van Nationale Nederlanden, welke wordt uitgevoerd door SRK, in een test van de Consumentenbond vorig jaar als beste uit de bus is gekomen.

De meeste inbraken worden in december gepleegd. Logisch, want in die maand zijn mensen vaak niet thuis vanwege familiebezoekjes tijdens de feestdagen. Goed dus om dan extra alert te zijn op het inbraakrisico. Over dat inbraakrisico bestaan enkele misverstanden. Die hebben we hieronder op een rij gezet.
Inbrekers komen ’s nachts
Dat zou je denken, maar het tegendeel is waar. Ruim de helft van alle inbraken vindt overdag plaats, als mensen op hun werk zijn of even boodschappen doen. Overdag inbreken is ook eenvoudig als bewoners ergens anders gezellig met familie Sinterklaas, Kerst of oud en nieuw aan het vieren zijn. Een derde van de inbraken vindt ’s avonds plaats en slechts 10% van de inbraken zijn ’s nachts.
Inbrekers zijn alleen geïnteresseerd in grote en dure huizen
Inderdaad wordt in woningen met een hoge WOZ-waarde en in buurten met dure huizen relatief vaak ingebroken. Maar ook juist in goedkopere (huur)woningen, slaan inbrekers vaak hun slag. De beveiliging van deze huizen is vaak van mindere kwaliteit, met name het hang- en sluitwerk laat te wensen over. De kans op een woninginbraak in achterstandswijken is zelfs 40 tot 60 % hoger dan in andere stedelijke gebieden. Ook al is er ogenschijnlijk minder te halen in deze wijken, een dief gaat graag voor makkelijk en snel.
Inbrekers bereiden zich goed voor op hun volgende “klus”
Nee, dit is niet waar; 70% van de inbrekers zijn zogenaamde gelegenheidsinbrekers. Een inbraak is dan ook zelden een gerichte klus, inbrekers grijpen eenvoudigweg iedere kans die ze zien. Even weg, raampje open en je portemonnee of tablet die in het zicht lag op tafel, is weg. Snel succes, weinig risico’s en een goede buit, daar gaat het een dief om.
Het kost tijd en moeite om in te breken
Integendeel. Slechts een halve minuut heeft een inbreker gemiddeld nodig om ergens binnen te komen.
Een inbreker zet alles op alles om binnen te komen
Nee. Een inbreker neemt maximaal 3 minuten de tijd om ergens binnen te komen. Duurt het langer, dan neemt de kans op ontdekking toe. De inbreker kiest dan het hazenpad want hij vertrekt liever met lege handen dan met geboeide handen.
Om een beter beeld te geven van hoe en wanneer inbrekers te werk gaan, heeft het Politiekeurmerk Veilig Wonen een inbraakchecker online geplaatst. Ontdek welke tijden het populairst zijn onder inbrekers en op welke manier zij het vaakst binnenkomen. Interessant om voor jezelf in te vullen, maar ook een mooie manier om je klanten alert te maken op het inbraakseizoen.

Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), Rialto Verzekeringen en beroepsaansprakelijkheidverzekeraar BAVAM heten vanaf nu de Vereende. Het Waarborgfonds Motorverkeer (inclusief het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars, de Milieupool, de Atoompool en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) krijgen allen als toevoeging ‘door de Vereende’ dezelfde uitstraling.

26 september 2016

Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende, licht toe: “Dit doen we omdat we eenduidig, vindbaar en herkenbaar willen zijn en omdat we beter willen laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De Vereende is een bedrijf met een bijzonder palet aan dienstverlening op het gebied van schade en verzekeringswerken. Zaken die individuele verzekeraars niet kunnen of willen, kan de Vereende oppakken."

Visscher vervolgt “Wij hebben meer te bieden aan de markt dan wij tot nu toe hebben laten zien. De rode draad die door onze ‘vereende’ activiteiten loopt is drieërlei: het bieden van een vangnet, tot het uiterste gaan in het vinden van oplossingen en het vervullen van een maatschappelijke rol”.

Het nieuwe logo van de Vereende wordt zichtbaar bij alle activiteiten, zoals het verkopen van verzekeringen inclusief de BAVAM-polis, het managen van pools, het managen van fondsen, het regelen van bijzondere schades en het aanbieden van diensten op het gebied van schade en verzekeringswerken.

Duizenden huizenbezitters van wie het huis ’onder water’ staat, blijven ten onrechte in hun woning zitten terwijl zij wel zouden willen verhuizen.
Banken kunnen en willen veel meer restschuld meefinancieren bij een verhuizing, dan veel mensen denken.
Dat zegt directeur Hypotheken Dennis Noordervliet van ING, de tweede grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Staatsbank ABN Amro onderschrijft die stelling.

Volgens Noordervliet bestaat er een verkeerd beeld bij veel potentiële verhuizers dat banken niet bereid zijn om de restschuld mee te financieren in de nieuwe hypotheek. Consumenten zien daarom op voorhand al af van het te koop zetten van hun huis en proberen niet eens om de financiering rond te krijgen.

‘’Wij maken ons zorgen over de beeldvorming dat mensen zouden vastzitten in hun woning en niet weg kunnen. Wij denken dat het risico bestaat dat zij hun huis niet te koop zetten uit angst dat de bank de restschuld niet wil meefinancieren. Voor ons geldt dat in ieder geval niet. Voor een aantal zal het inderdaad niet lukken, maar voor een aanzienlijk deel ook wel. En dat zijn er veel meer dan nu gebeurt, blijkt uit onze inschattingen.”
Voor de duidelijkheid maakt de ING-directeur onderscheid tussen mensen die met een restschuld blijven zitten na een gedwongen verkoop en mensen die willen verhuizen en van wie het huis nu ’onder water’ staat.

De eerste groep betreft, volgens een eerste inventarisatie die minister Blok (Wonen) vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde, 3700 huishoudens met een gemiddelde restschuld van €60.000. Noordervliets betoog gaat over de tweede, iets grotere groep. Volgens inschattingen van ING gaat het in dat geval om 5.000 huishoudens. Tags: home, hypotheken, verzekeringen, zorg

Minister De Jager heeft in de tweede kamer aangegeven dat hij op korte termijn komt met maatregelen die de hypotheekrentetarieven moeten verlagen.

Door Minister De Jager wordt aangegeven dat het kabinet een aantal maatregelen heeft aangekondigd om de positie van de consument te versterken. Samen met Minister Verhagen (Economische Zaken) had hij afgelopen zomer al aangegeven dat hypotheekverstrekkers worden verplicht om hypotheekklanten uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de rentevast periode een nieuw rentevoorstel dienen te verstrekken.
Ook is al aangekondigd dat ze worden verplicht om meer duidelijkheid te verstrekken over de variabele rentetarieven.

Het kabinet schiet AOV-verzekerden met een AOW-hiaat niet te hulp. Uit maandag gepresenteerd SEO-onderzoek blijkt dat het probleem bestaat, maar zich bij de huidige gevallen eigenlijk niet laat oplossen. In de toekomst kan het probleem mogelijk worden vermeden, als er een verplichte AOV komt voor zelfstandigen. De eindleeftijd van die AOV moet dan wel de AOW-leeftijd volgen. Omdat de sociale partners zich momenteel buigen over een verplichte AOV, onthoudt de minister zich van een reactie op de suggestie van de onderzoekers.
Uit het onderzoek blijkt dat er eind 2017 73.300 verzekerde zelfstandigen waren met een verzekerde eindleeftijd van 65 jaar; bij hen sloot de eindleeftijd van hun polis dus niet meer aan op de verhoogde AOW-leeftijd en was sprake van een AOW-hiaat.
De meeste verzekerden met een polis met een eindleeftijd van 65 jaar die niet arbeidsongeschikt zijn kunnen het AOW-hiaat voorkomen door hun verzekering aan te passen. Verzekeraars hebben vrijwel alle verzekerden die daarvoor in aanmerking kwamen daartoe een verlengingsaanbod gedaan. De onderzoekers merken op dat onbekend is hoeveel verzekerden hiervan gebruik hebben gemaakt. Overigens is niet aan alle alle verzekerden is zo’n aanbod gedaan; niet in aanmerking kwamen verzekerden die al een uitkering ontvingen, verzekerden die minder dan vijf jaar voor hun AOW-leeftijd zaten en een deel van de verzekerden met een technische eindleeftijd.
Uit het onderzoek blijkt dat verzekeraars geen polissen aanbieden waarbij de eindleeftijd van de AOV meestijgt met de toekomstige AOW-leeftijd. De premie voor deze polis zou dan verhoogd moeten worden met een risico-opslag omdat de toekomstige AOW-leeftijd nog niet bekend is. De onderzoekers merken op dat het over het algemeen goedkoper is voor zelfstandigen om zelf iets voor dit eventueel toekomstige hiaat te regelen. Bijvoorbeeld door hiervoor te sparen. Dit is ook goed mogelijk, omdat dit moment ver in de toekomst ligt. Zodra de AOW-leeftijd bekend is, kunnen zij volgens de onderzoekers ook hun verzekerde eindleeftijd verhogen. De onderzoekers constateren dat verzekeraars dan ook geen markt zien voor een polis waarbij de eindleeftijd meestijgt met de toekomstige AOW-leeftijd.
Technische eindleeftijd in zware beroepen
Verzekeraars kunnen een technische eindleeftijd hanteren die lager ligt dan de AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfstandigen met een risicovol/zwaar beroep, zoals bepaalde beroepen in de bouw.
Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn voor zelfstandigen met een zwaar beroep om een voorziening te treffen voor arbeidsongeschiktheid tot een hogere leeftijd dan 60 jaar. Verzekeraars bieden voor specifieke beroepen een AOV aan tot de AOW-leeftijd. Deze verzekeringen gaan echter vaak gepaard met een relatief hoge premie, een beperkte dekking of specifieke voorwaarden, zoals verzekering voor gangbare arbeid (in plaats van beroepsarbeids-ongeschiktheid) en inzet op re-integratie. Ook is het voor oudere zelfstandigen mogelijk om zich aan te sluiten bij een broodfonds of bij vergelijkbare schenkkringen. Deze bieden echter maar een beperkte uitkeringsduur, waardoor zelfstandigen die vroegtijdig en langdurig arbeidsongeschikt raken de periode tot de AOW-leeftijd alsnog zelf financieel moeten overbruggen.
Uitbreiding van de vrijwillige verzekering bij UWV, waarbij de vrijwillige verzekering de periode vanaf de technische eindleeftijd tot de AOW-leeftijd dekt, zou volgens de onderzoekers een mogelijkheid kunnen zijn om de verzekerbaarheid van zelfstandigen te vergroten. Het is volgens hen waarschijnlijk dat vooral zelfstandigen die al ziek of arbeidsongeschikt zijn en zelfstandigen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico zich zouden verzekeren. Deze risico’s leiden ertoe dat de premie voor de vrijwillige verzekering zal oplopen of de bijdrage vanuit het Aof zal toenemen. Een verplichte AOV voor zelfstandigen zorgt er volgens de onderzoekers voor dat zelfstandigen met een zwaar beroep verzekerd zouden zijn. De premie hiervoor zal volgens hen hoog zijn als de zelfstandige een premie zou moeten betalen die afhankelijk is van zijn individuele risico op arbeidsongeschiktheid. De mate van betaalbaarheid van de premie wordt volgens de onderzoekers dan ook sterk bepaald door de (te kiezen) vormgeving van de verzekering – met name de mate van risico- en inkomenssolidariteit en uitkeringshoogte zullen de hoogte van de premie beïnvloeden."
Overigens acht minister Koolmees "het in algemene zin wenselijk dat mensen in zware beroepen al vroeg in hun loopbaan nadenken over de vraag of er op termijn mogelijkheden zijn om over te stappen naar een minder belastend beroep zodat arbeidsongeschiktheid wordt voorkomen. Door in te zetten op het beperken van het arbeidsongeschiktheidsrisico in zware beroepen kan deze groep gezond doorwerken tot hun AOW-leeftijd".

 

 

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen, aldus het CBS.

11 augustus 2016

In 2010 lag de waarde in Nederland nog op 242.000 euro per woning, daarna begon deze te dalen. Op 1 januari 2016 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro, waarmee deze 1,5 procent hoger lag dan een jaar eerder..

Amsterdam spande de kroon met een woningwaardegroei van 9 procent in het afgelopen jaar. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 232.000 naar 253.000 euro per woning. Elburg was de grootste daler met 9,2 procent. In deze gemeente ging de WOZ-waarde in een jaar tijd van 250.000 naar 227.000 euro per woning.

In de provincie Utrecht is de gemiddelde woningwaarde met 243.000 euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 240.000 en 227.000 euro. De provincie Groningen heeft met gemiddeld 155.000 euro per woning de laagste WOZ-waarde.
Met een stijging van 3,4 procent was de groei het sterkst in Noord-Holland. Ook in Limburg en Zuid-Holland steeg de WOZ-waarde meer dan gemiddeld. In Gelderland en Groningen bleef de gemiddelde woningwaarde gelijk aan die van 2015.

De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen lopen overigens niet synchroon. Het CBS: "Dit heeft meerdere redenen. Naast het effect van de taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde alle woningen in de woningvoorraad meegenomen, dus ook huurwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een positief effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde."

De dalende economie laat duidelijk zijn sporen achter op de arbeidsmarkt, zo bericht het CBS.

De werkloosheid stijgt en het aantal banen daalt. De meting in april geeft de laatste stand van zaken weer: het aantal werklozen, na seizoencorrectie, is met 7 duizend gestegen tot 650 duizend personen....

Sinds de start in januari 2011 hebben al 3 miljoen mensen op mijnpensioenoverzicht.nl gekeken hoe het is gesteld met hun oudedagsvoorziening.

Hierop kunt u, als consument, meer zicht krijgen op uw pensioen en AOW. Momenteel kunnen ook nettobedragen worden opgevraagd en aan het eind van dit jaar kunt u ook raadplegen hoeveel van uw pensioen naar de ex-partner gaat, in het geval van scheiding.

Het Nibud/Startpunt Geldzaken hebben een online stappenplan voor zzp’ers gelanceerd, waarmee zij hun geldzaken in beeld kunnen brengen. Het Geldplan ZZP laat zien welke risico’s er zijn, hoe de kans op succes wordt vergroot en hoe die op financiële problemen juist worden verkleind.
In het Geldplan ZZP beantwoordt de zzp’er in vijf tot tien minuten vragen over zijn onderneming, leefsituatie, administratie, inkomenssituatie en reserves. Op basis daarvan ziet hij welke financiële risico’s hij loopt en welke acties hij kan ondernemen.
Het geldplan ZZP is onderdeel van Startpunt Geldzaken van het Nibud; het is het achtste online geldplan. De online geldplannen helpen huishoudens stap voor stap de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden. Er zijn geldplannen voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Zij bundelen hun kennis op de gebieden van Budgetteren & besparen, Huis & hypotheek, Sparen & beleggen, Pensioenen & fiscaliteit.
Het Nibud/Startpunt Geldzaken lanceert dit nieuwe geldplan morgen op de Praktijkdag ZZP. Voor het Geldplan ZZP hebben diverse partijen die zich bezighouden met zzp’ers hun expertise ingebracht: Zuidweg & Partners ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, FNV Zelfstandigen, Kamer van Koophandel, Over Rood, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam en Wijzer in geldzaken. Het geldplan is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Instituut Gak.

 

De meeste maatregelen tegen diefstal zijn in minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens aanwezig, blijkt uit onderzoek door Blauw Research in opdracht van ASR.

4 augustus 2016

De verzekeraar: "Maar liefst 62 procent van de ondervraagden gaf aan het licht bij de voordeur als een beproefde methode te zien om het inbrekersgilde buiten de deur te houden. Opvallend is dat Nederlandse huishoudens weinig andere maatregelen treffen.

"Ze nemen echter weinig maatregelen om een inbraak te voorkomen, omdat ze denken dat dit veel geld en moeite kost. Behalve het aanlaten van het licht bij de voordeur is de meest getroffen maatregel het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk, zoals een dievenklauw (46 procent), insteeksloten (45 procent) een driepuntssluiting (39 procent) en een anti-inbraakstrip (32 procent).

Ber Onderwater, relatiemanager Schade: "Tijdens de zomervakantie zien inbrekers vaak hun kans schoon. Alleen het licht bij de voordeur aanlaten is niet voldoende om je te weren tegen inbrekers. Een belangrijke preventiemaatregel is samenwerken en buurtpreventie. In de zomermaanden surveilleert de politie vaak extra. Als je buren ook een oogje in het zeil houden ga je met een gerust gevoel op vakantie. Samen alert zijn kost helemaal niks en verkleint de kans op inbraken."

Een 'reddingsplan voor pensioenen' is dringend gewenst en verdient dan ook alle steun, als sociale partners hierover een akkoord hebben bereikt. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het uitgelekte plan van werkgevers en werknemers waarmee het mogelijk zou blijven jaarlijks maximaal twee procent belastingvrij pensioen op te bouwen.

Dat alternatief zou de aantasting van de pensioenopbouw als gevolg van de kabinetsplannen aanmerkelijk kunnen verzachten, aldus het Verbond die de indruk heeft dat de gevolgen van de kabinetsingrepen maatschappelijk nog fors worden onderschat.

Volgens recente berekeningen van het Verbond van Verzekeraars leiden de kabinetsplannen die de maximale opbouw beperken tot 1,75 procent tot een terugval die bij pensionering kan oplopen tot minder dan de helft van het laatstverdiende salaris. "Vooral jongere generaties worden hierdoor geraakt.
Hogere inkomens houden zelfs iets minder dan 30 procent van het laatstverdiende loon over."

Het Verbond bepleit een principiële discussie over de vraag wat onder een toereikend pensioen moet worden verstaan. "Tot voor kort werd nog uitgegaan van 70 procent van het eindloon, maar zonder dat hierover een maatschappelijk debat is gevoerd, heeft het kabinet deze ambitie verlaagd tot 70 procent van het gemiddeld verdiende salaris.

Een debat kan ertoe bijdragen dat deelnemers een realistischer beeld krijgen van het te verwachten inkomen na pensionering, aldus de branchevereniging. Dat laatste is van groot belang om nieuwe teleurstellingen te voorkomen."

Bij het vaststellen van de hoogte van een uitkering welke aan het loon gerelateerd is (zoals WW of WIA) wordt voortaan gekeken naar het laatstverdiende loon.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:
- Kiezen voor logeervergoeding: reist men voor een behandeling vaak een lange afstand heen en weer, dan ontvangt men een vergoeding voor de vervoerskosten. Vanaf 2020 kan men kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Men krijgt maximaal 75 euro per nacht als men drie dagen achter elkaar een behandeling heeft.
- Vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen: vergoed de basisverzekering een geregistreerde geneesmiddel niet omdat de kosten te hoog zijn? Dan krijgt men de apotheekbereiding vanaf 2020 wel vergoed.

Geplaatst door Redactie InFinance op 12 juli 2016 Geldzaken, Hypotheken

Huishoudens die geld overhouden, gebruiken dat liever om extra af te lossen dan om te sparen. Ruim één op de vijf woningbezitters met een hypotheekschuld heeft het afgelopen jaar extra afgelost, zo blijkt uit de ING Financieel fit Barometer.

Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geld overhoudt. Dat komt doordat de inkomens weer harder groeien dan de consumptie. De bestedingen groeien dit jaar naar verwachting met 2%, terwijl het totaal beschikbaar inkomen van Nederlandse huishoudens met 3% stijgt. In 2014 en 2015 bleven de bestedingen eveneens achter bij het inkomen.

Sparen is de laatste jaren steeds minder populair geworden. Er gaat meer geld richting eigen woning. Niet alleen omdat huiseigenaren extra aflossen op hun hypotheek, ze moeten ook meer eigen geld inbrengen om de kosten koper van de woning te betalen. Verder kunnen ze minder makkelijk keukens, badkamers en andere grote woonuitgaven meefinancieren in de hypotheek.
Schenkingen

Uit de ING Financieel fit Barometer blijkt ook dat ouders meer hun kinderen financieel bijstaan bij de aankoop van een woning, door schenkingen of leningen. Dat kan financieel aantrekkelijk zijn voor vermogende ouders. Van de huizenbezitters die jonger zijn dan 35, heeft 18% financiële steun van hun ouders gekregen toen ze hun eerste woning kochten.

De gemiddelde woonlasten van huizenbezitters zijn de afgelopen drie jaar gedaald met 8%. In Emmen (-20%), Apeldoorn (-15%) en Ede (-13%) was de daling van de woonlasten het grootst.

Vereniging Eigen Huis (VEH) is tegen het versneld doorvoeren van hervormingen op de woningmarkt.

De Europese Commissie heeft deze aanbeveling aan het Nederlandse kabinet gedaan om volgend jaar te voldoen aan het toegestane tekort op de rijksbegroting.
Volgens VEH belemmert een versnelde hervorming het herstel van de woningmarkt en de economie in zijn algemeenheid.

Nederland moet in 2014 uitkomen op een begrotingstekort van 2,8%, zo blijkt uit aanbevelingen van de Europese Commissie. De reeds aangekondigde bezuinigingsoperatie van € 4,3 mld, uitgesteld vanwege het sociaal akkoord, is volgens Brussel hoe dan ook niet toereikend. Nederland zal naar verwachting zo'n € 6 mld moeten bezuinigen om aan de begrotingsregels te voldoen. Brussel adviseert daarom onder meer de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de liberalisering van de huurmarkt versneld door te voeren. "Dit blokkeert niet alleen het herstel van de woningmarkt, maar ook dat van de economie, de werkgelegenheid en uiteindelijk ook de overheidsfinanciën", aldus Rob Mulder, directeur Strategie en Belangenbehartiging.

De Brusselse aanbevelingen komen volgens Mulder extra ongelukkig uit nu het vertrouwen in de woningmarkt herstellende is. Hij wijst op de de Eigen Huis Marktindicator waaruit blijkt dat consumenten een stuk minder negatief zijn over de aanschaf van een huis omdat de hypotheekrente daalt en woningenbeter betaalbaar zijn. "Nu we reden hebben om minder negatief te zijn over de woningmarkt, krijgt het herstel ervan een kans", zegt Mulder. "Daarom is het cruciaal dat er niet opnieuw onzekerheid komt over verregaande maatregelen."

Zelf uw premie berekenen en de voorwaarden vergelijken voor uw ziektekostenverzekering is vanaf nu mogelijk via onze website.

Kijkt u maar eens onder de rubriek particulier dan ziet u onder de rubriek bereken ziektekosten de mogelijkheid om dit zelf te doen. U kunt hierbij profiteren van een collectiviteitskorting.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan staan we graag voor u klaar.

Het Digital Trust Center (DTC) – onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat -heeft een Basisscan Cyberweerbaarheid gelanceerd. Daarmee kunnen ondernemers zelf op een laagdrempelige manier en in korte tijd hun digitale veiligheid doorlichten en verbeteren.
Voor het benutten van alle economische kansen is het volgens staatssecretaris Mona Keijzer van EZK noodzakelijk dat ondernemers hun cyberveiligheid op orde hebben en hun klanten hierin vertrouwen hebben. “Zonder veiligheid is online ondernemen niet mogelijk. De Basisscan Cyberweerbaarheid is een goede en snelle ondersteuning, zeker voor kleinere bedrijven, om een beeld te krijgen van hun digitale veiligheid en biedt advies hoe deze te verbeteren. Dit is hard nodig. Eén op de vijf bedrijven heeft jaarlijks te maken met een cyberincident dat leidt tot bijvoorbeeld diefstal van data zoals klantgegevens of zelfs financiële schade.”
Vijf minuten
De Basisscan Cyberweerbaarheid is een praktisch hulpmiddel waarmee ondernemers in zo’n vijf minuten de digitale veiligheid van hun bedrijf kunnen doorlichten. Op basis van 25 stellingen, bijvoorbeeld over het gebruik van een wachtwoordmanager en het maken van back-ups, krijgt de gebruiker een rapport met praktische tips om de digitale weerbaarheid zelfstandig te verbeteren. De stellingen zijn gerelateerd aan de vijf basisprincipes van veilig digitaal ondernemen: inventariseer kwetsbaarheden, kies veilige instellingen, voer updates uit, beperk toegang en voorkom virussen en andere malware.

 

a.s.r. is partner van Code 95 Nederland. Beroepschauffeurs die een voertuig besturen waarvoor rijbewijs C of D nodig is, zijn verplicht om de ‘code vakbekwaamheid’ te halen. Dit wordt Code 95 genoemd. Code 95 wordt bijgeschreven op het rijbewijs. Iedere vijf jaar moet een beroepschauffeur minimaal 35 uur nascholing volgen.

a.s.r. heeft in samenwerking met Verkeersveiligheidsgroep Nederland (VVGN) een online tool gelanceerd, waarmee werkgevers in de Transportsector de verplichte trainingen voor beroepschauffeurs kunnen boeken met 10% korting!

De AFM waarschuwt consumenten voor het toenemende aantal misleidende reclames waarin risicovolle producten worden aangeprezen als alternatief voor een spaarrekening of –deposito.

De AFM adviseert consumenten de algemene voorwaarden van deze producten goed te lezen of, tegen betaling, onafhankelijk advies over beleggingen en verzekeringen in te winnen.

"Deze producten bieden de consument niet dezelfde zekerheid als bij spaarproducten, maar kennen juist grotere risico's en in sommige gevallen hogere kosten.
Dergelijke reclames kunnen consumenten op het verkeerde been zetten en zijn daarom misleidend", aldus de AFM.

De AFM waarschuwt onder andere voor marktpartijen die grond- en goudbeleggingen aanprijzen als alternatief voor een spaarrekening.
"Grond- en goudbeleggingen zijn aanzienlijk meer risicovol. Zo is het voorgespiegelde rendement onzeker en lopen beleggers het risico een deel van hun inleg kwijt te raken. Deze beleggingen zijn dan ook geen geschikt alternatief voor een spaarrekening.

Daar komt bij dat het depositogarantiestelsel niet van toepassing is op deze verzekerings- en beleggingsproducten. Extra oplettendheid is zeker gewenst als een aanbieder ook niet onder toezicht staat van de AFM."

Ook Aegon laat de no-claimbeschermer, welke bij te sluiten was op de autoverzekeringen, vervallen. Aegon was nog één van de laatste verzekeraars die een no-claimbeschermer in het assortiment had. Eerder lieten onder andere Reaal, Bovemij, ASR, Turien en Unigarant de no-claimbeschermer al vervallen.

Dit betekent dat voor nieuwe verzekeringen dit niet meer te sluiten zal zijn en op de huidige polissen de no-claimbeschermer per hoofdpremievervaldag komt te vervallen. Vele mensen hebben met de no-claimbeschermer schades geclaimd en behielden hierbij ook hun korting.

Met het vervallen van de no-claimbeschermer wordt door uw huidige maatschappij over het algemeen nog wel dezelfde korting aangehouden. Echter zullen, als u schades heeft geclaimd, de schadevrije jaren zijn afgenomen. Hierdoor wordt het lastiger om over te stappen naar een andere verzekeraar als u dat wilt.

Als werkgever wil je jouw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting jouw werknemers. Maar geldt dat ook als de werknemer na werktijd nog aanwezig is en er op de werkplek een ongeval plaatsvindt? Niet lang geleden werd er door het Gerechtshof Den Haag in een dergelijke situatie een uitspraak gedaan. De Vereende zet één en ander nog eens uiteen.
Elke werkgever heeft een aantal verplichtingen richting zijn werknemer(s). Zo is hij onder andere verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werkplek en een goede gezondheid van zijn werknemers tijdens het verrichten van hun werkzaamheden. Deze verplichtingen van de werkgever zijn geregeld in wetten en regels. De Arbo-wet verplicht bijvoorbeeld dat zaken op de werkvloer, zoals machines, meubilair en gereedschappen aan bepaalde eisen moeten voldoen. Ook het toezien op veiligheidsvoorzieningen en het naleven van veiligheidsinstructies behoren daarbij tot de verplichtingen van de werkgever.
Daarnaast komt vanuit het arbeidsrecht artikel 7:658 BW. Op basis van dit artikel heeft de werkgever een zorgverplichting en is deze aansprakelijk voor schade die een werknemer gedurende werktijden oploopt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hierop is alleen een uitzondering mogelijk als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, maar er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook als bij naleving van de zorgplicht de schade niet voorkomen had kunnen worden kan de werkgever mogelijk onder de aansprakelijkheid uitkomen.
Uitoefening van werkzaamheden
Wil een beroep op artikel 7:658 BW slagen dan moet een werknemer dus schade hebben geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden tijdens werktijd. Dit wordt ook wel als “schade binnen het functionele verband” aangeduid. Er moet verband bestaan tussen het uitoefenen van de werkzaamheden en het oplopen van schade.
De stel- en bewijsplicht ligt hiervoor bij de werknemer omdat een werkgever in principe niet aansprakelijk is voor schade opgelopen buiten de werksfeer en werktijden.
Ongeval buiten werktijd
Het Hof Den Haag heeft in een uitspraak op 21 mei 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:1266) bepaald dat de werkgeversaansprakelijkheid ook kan gelden als het ongeval plaatsvindt op de werkplek maar buiten werktijd.

Een caissière bij een supermarkt heeft na het afronden van haar werkzaamheden privé boodschappen gedaan in de supermarkt waar zij werkt. Tijdens het doen van deze boodschappen, na werktijd, glijdt zij uit en komt ten val tegen een inpaktafel. Zij loopt hierbij langdurig letsel op.
De caissière houdt de supermarkt aansprakelijk voor de door haar geleden schade. De werkgever stelt echter niet aansprakelijk te zijn omdat het ongeval buiten haar werktijd plaatsvond.
De kantonrechter is het eens met de werkgever en wijst de vordering van de caissière af. Dit op basis van het feit dat het ongeval niet tijdens de uitoefening van de werkzaamheden zou hebben plaatsgevonden en er geen sprake is van een schending van de zorgplicht (artikel 7:658 BW) van de werkgever. Volgens de kantonrechter is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Tegen deze uitspraak gaat de medewerkster in hoger beroep.
Het hof constateert allereerst dat de exacte toedracht van het ongeval niet is komen vast te staan. Op dat punt stelt het Hof dat een werknemer die op grond van artikel 7:658 lid 2 BW schadevergoeding vordert, wel zal moeten stellen en bewijzen dat er schade is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden maar dat niet kan worden verlangd dat zij ook aantoont wat de toedracht of de oorzaak is geweest van het ongeval (Hoge Raad 4 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1430).
Vervolgens stelt het Hof dat de begrippen “werkzaamheden” en “werktijd” ruim uitgelegd moeten worden. Wat vaststaat is dat de caissière na afronding van haar werkzaamheden na sluitingstijd nog boodschappen heeft gedaan. Dat heeft zij gedaan op haar werkplek en vóórdat zij de winkel heeft verlaten. Het hof oordeelt dat deze handelingen zo nauw verband houden met de uitoefening van haar werkzaamheden (op haar werkplek) dat het ongeval gezien moet worden als een ongeval in de uitoefening van haar werkzaamheden. Het hof houdt de werkgever dan ook aansprakelijk voor het ongeval omdat deze niet aan de zorgplicht van artikel 7:658 BW heeft voldaan.
Val van klant in een supermarkt
Uiteraard kan elke willekeurige klant, die in een supermarkt ten val komt, de supermarkt aansprakelijk stellen op grond van 6:162 BW onrechtmatige daad. Had de caissière dat ook kunnen doen? Bij een beroep op onrechtmatige daad zijn er echter weer andere vereisten. Als iemand een gevaarlijke situatie in het leven roept waardoor een ander letsel oploopt, is deze ook dan niet altijd aansprakelijk.
In het “kelderluik-arrest” ECLI:NL:HR:1965:AB7079 heeft de Hoge Raad 4 criteria omschreven die een rol spelen bij het beoordelen van de aansprakelijkheid in zo’n situatie:
1. Hoe waarschijnlijk is het dat iemand niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt?
2. Hoe groot is de kans dat daardoor ongevallen ontstaan?
3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen van die ongevallen zijn?
4. Hoe bezwaarlijk is het om maatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen?
Een voorbeeld van een zaak is er één waarbij een klant van een supermarkt onderuit gaat over een aantal druiven die op de vloer liggen ECLI:NL:GHARN:2009:BH7777. De supermarkt was zich ervan bewust dat de groenteafdeling gemakkelijker vies kon worden en dat er een groter risico op uitglijden bestond. Om die reden had de supermarkt haar personeel al instructies gegeven om de groenteafdeling vaker schoon te maken en moesten de managers dit ook controleren. Volgens de rechter had de supermarkt, gelet op de kelderluikcriteria, hiermee voldoende adequate veiligheidsmaatregelen genomen om het vallen van klanten te voorkomen en was deze niet aansprakelijk voor de schade.
In de eerder besproken zaak van de caissière die ten val kwam, komt niet naar voren of er ook een beroep op onrechtmatige daad is gedaan. Wel is vastgesteld dat de exacte toedracht van de val niet duidelijk was. Hierdoor zou een beroep op 6:162 BW met daarbij de toetsing aan de kelderluikcriteria waarschijnlijk ook erg lastig worden.
Het ging in die zaak in hoofdzaak om de veiligheid van werknemers op de werkplek. Door de zorgplicht van artikel 7:658 lid 1 BW geniet de werknemer zeer veel bescherming. Dit betekent dat de werkgever al snel aansprakelijk kan worden geacht in geval van schade bij de werknemer.

Er kan dus geconcludeerd worden dat, onder omstandigheden, de werkgeversaansprakelijkheid ruim uitgelegd moet worden en ook kan gelden op een werkplek buiten werktijd. De stelling is dan ook een feit.

Daar waar de lasten voor woningeigenaren de afgelopen jaren zijn gedaald, zijn deze voor huurders juist gestegen.

Dat blijkt uit het driejaarlijks WoonOnderzoek Nederland van het CBS. Ruim 4,3 miljoen huishoudens die zelfstandig wonen zijn eigenaar van de door hen bewoonde woning. Zij waren in 2015 gemiddeld 894 euro per maand kwijt aan woonlasten. Dat is 75 euro minder dan in 2012 en 26 euro minder dan in 2009.

Zowel de hypotheek- en verzekeringslasten als de bijkomende gemeentelijke belastingen en onderhoudskosten zijn gedaald. De woonlasten waren in 2015 gemiddeld 28% van hun besteedbaar inkomen.

Huurders betaalden echter met gemiddeld 654 euro per maand aan huur en bijkomende woonlasten respectievelijk 50 en 100 euro meer dan in 2012 en 2009. Daarmee waren zij in 2015 gemiddeld 39% van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. De huur nam toe, al zijn de bijkomende lasten voor huurders tegelijkertijd iets gedaald.
Percentage woningeigenaren hetzelfde

Het percentage zelfstandig wonende huishoudens die eigenaar zijn van de door hen bewoonde woning, is in de periode 2009 tot en met 2015 niet veranderd (60%). Van de eigenaren woont 23% vrijstaand, 20% in een 2-onder-1-kapwoning, 43% in een tussen- of hoekwoning en 15% bezit een flat. Woningeigenaren beschikken gemiddeld over 140 vierkante meter aan gebruiksoppervlakte.

Van de huurders woont 2% in een vrijstaande woning, 3% in een 2-onder-1-kap, 38% in een tussen- of hoekwoning en 58% in een flat. Gemiddeld beschikken huurders over 87 vierkante meter gebruiksoppervlakte.

Geplaatst door Redactie InFinance op 6 mei 2016

Laakbaar en onacceptabel. Met deze woorden kwalificeerde het Verbond van Verzekeraars in een Twitterstatement de uitzending van Tros Radar over de Bossche verzekeraar Orion Direct.

Het programma bracht gisteravond aan het licht dat de verzekeraar in de periode tot september 2009 op verschillende manieren frauduleus handelde ten nadele van consumenten en andere verzekeraars. In de uitzending van gisteravond kwamen twee oud-medewerkers aan het woord die vertelden dat het bedrijf onder aanvoering van oud-directeur Karel van der Kemp bij schadeuitkeringen zelden of nooit de wettelijke rente uibetaalde terwijl de klanten daar wel recht op hadden.
De tegenpartij betaalde echter wel het volledige bedrag (inclusief wettelijke rente) uit aan de Europese Rechtsbijstand Stichting (ERS), dat de schades voor Orion Direct afhandelde en waar Van der Kemp ook aan het roer stond.
De winst die zo werd geboekt verdween volgens de oud-medewerkers richting de andere BV's van Van der Kemp. Dat gold ook voor het batig saldo dat werd behaald door het opgeven van hoge expertisekosten aan andere verzekeraars (de tegenpartij), terwijl deze in werkelijkheid veel lager waren.

Daarnaast voerde ERS een administratief medewerker op als verzekeringsarts en liet deze medische gegevens inwinnen bij onder meer huisartsen. ERS declareerde de administratief medewerker echter wel als verzekeringsarts tegen € 150 per uur. 

In een uitvoerige reactie op de site van TROS Radar stelt het Verbond dat Orion Direct geen lid was van de brancheorganisatie. De zaak rondom de Bossche verzekeraar onderstreept volgens het Verbond het belang van zelfregulering en een goede controle hierop. In september 2009 werd Orion Direct overgenomen door Allianz-dochter Allsecur. Deze eveneens Bossche verzekeraar nam gisteren al afstand van de vermeende frauduleuze praktijken en stelde dat de zakelijke banden met ERS na de overname van Orion Direct zijn verbroken.

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), die sinds 1 juli 2009 op 350.000,= ligt, wordt tot 1 juli 2012 nog niet verlaagd.
Hierna zal deze in stappen worden verlaagd: 
- Per 1 juli 2012 naar 320.000,=
- Per 1 juli 2013 naar 290.000,=
- Per 1 juli 2014 naar 265.000,=

 

Er moet snel een verbod komen op negatieve spaarrente voor particulieren. Dat schrijft de Consumentenbond in een brandbrief aan minister Hoekstra van Financiën. Woensdag 13 november debatteert de Tweede Kamer over de spaarrente.
“Consumenten krijgen steeds minder rente op hun spaartegoed”, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. “Bij de grote banken komt de spaarrente bij verschillende spaarrekeningen niet meer boven de 0,1%. Een enkele bank rekent zelfs al 0%. Een negatieve rente, waarbij consumenten de bank moeten betalen voor het stallen van hun spaargeld, komt steeds dichterbij.”
ECB
Oneerlijk en onverstandig, schrijft de Consumentenbond in zijn brief aan de minister. “Nederlandse spaarders dreigen de rekening te moeten betalen voor het rentebeleid van de ECB. Deze verlaagt keer op keer de Europese depositorente waardoor Nederlandse banken hoge kosten betalen voor het stallen van spaartegoeden bij de ECB. Die kosten berekenen zij voor een deel door aan hun klanten met als gevolg dat de spaarrente bijna op 0 staat. Bij verdere verlaging van de depositorente, bestaat de kans dat banken een negatieve spaarrente invoeren. Vooral kleine spaarders die hun spaargeld gebruiken als buffer voor noodzakelijke uitgaven, zijn de dupe. Zij kunnen nergens heen met hun geld.”
93% voorstander verbod
Uit een enquête van de Consumentenbond onder 6200 consumenten blijkt dat 93% voorstander is van een wettelijk verbod op negatieve spaarrente. Slechts 4% geeft aan zo’n verbod niet nodig te vinden. De Consumentenbond roept de minister op te luisteren naar de wens van consumenten en zo snel mogelijk werk te maken van een verbod.
Riskant
Uit onderzoek van de Consumentenbond in september 2019 bleek dat 80% van de consumenten hun geld bij de bank weghaalt als de rente onder de 0% zakt. 20% van de ondervraagden gaf aan het geld dan thuis te bewaren. Molenaar: “Dat is begrijpelijk, maar heel riskant. Consumenten die hun spaargeld thuis bewaren, dragen het risico van oplichting, inbraak of brand zelf. Een inboedelverzekering dekt dit maar beperkt. België kent al een verbod op negatieve spaarrente en Duitsland onderzoekt de mogelijkheid van een verbod. Ook Nederlandse spaarders verdienen deze bescherming. De risico’s voor consumenten van een negatieve spaarrente zijn duidelijk. De risico’s van een verbod op negatieve spaarrente heeft de minister in onze ogen niet duidelijk onderbouwd.”

Geplaatst door Redactie InFinance op 26 april 2016 Pensioenen, ZZP

De helft van de zzp’ers bouwt, naast de AOW, pensioen op en heeft daarmee inkomen voor later geregeld: een groei van 19% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in opdracht van Nationale-Nederlanden.

“De zzp’er wordt zich steeds meer bewust van zijn pensioen”, aldus Ferd Beukers, financieel expert bij Nationale-Nederlanden. “In 2015 bedroeg het aantal zzp’ers dat, naast de AOW, pensioen opbouwde 42%. Het zzp-pensioen bestaat uit vijf pijlers, waaronder de AOW, lijfrente en vermogen.”
Sparen

De meeste zzp’ers regelen hun pensioen door te sparen. Beukers: “Meestal doen ze dit via een spaar- en/of beleggersrekening (42%) of een bankspaarregeling (32%). Ook populair zijn de lijfrenteregelingen (39%) en de fiscale oudedagsreserve (37%). Tevens ziet een deel van de zzp’ers de hypotheekvrije woning of de overwaarde van de woning als pensioen. Tot slot bouwt een klein deel van de zzp’ers pensioen op in eigen beheer, via de bv (14%).”

Met het ondertekenen van een convenant hebben UWV en het Verbond van Verzekeraars hun samenwerking versterkt op het gebied van de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het convenant regelt onder andere de al eerder in AM gepubliceerde mogelijkheid voor verzekeraars om een herkeuring aan te vragen.

De afspraken in het vanmiddag getekende convenant hebben betrekking op de uitvoering van herbeoordelingen van WGA-gerechtigden voor de situaties dat een werkgever bij een verzekeraar een WGA-verzekering heeft en/of aanvullende WIA-verzekeringen. "Op basis van herbeoordelingen kunnen werkgevers, WGA-gerechtigden, verzekeraars en UWV nauwkeuriger bepalen wat de re-integratie-inzet moet zijn, wat het recht op (aanvullende) uitkering is en welke uitkeringslasten meewegen in de publieke of private premiestelling", aldus een toelichting in het convenant.

Deze regels en voorwaarden geven voor verzekeraars een nieuwe mogelijkheid, om namens de werkgever herbeoordelingen aan te vragen bij het UWV. Hieraan zijn wel een aantal regels en voorwaarden gekoppeld.
Zo moeten verzekeraars motiveren dat de zogenoemde 'restverdiencapaciteit' van de WGA-gerechtigde meer of minder kan worden benut, zodat dit leidt tot verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid, dan wel dat er inmiddels sprake is van een duurzame arbeidsongeschiktheid.

Het convenant heeft geen gevolgen voor de verdeling van verantwoordelijkheden: herbeoordelingen zijn en blijven de verantwoordelijkheid van het UWV.

In het verleden kon u steeds tot 1 april van het opvolgende jaar uw jaarruimte storten voor een aanvulling op uw pensioen. Dat moment is verschoven.

Om over het jaar 2011 van belastingvoordeel te profiteren, moet uw storting van de jaarruimte uiterlijk op 31 december 2011 door uw bank of verzekeraar zijn verwerkt.

Weet u niet zeker of u een jaarruimte heeft ? Dan kunt u dat op belastingdienst.nl berekenen.

Nibud, SVB en Pensioenfederatie hebben samen de online tool www.geldwijzernabestaanden.nl gelanceerd. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. De organisaties willen het hiermee voor consumenten makkelijker maken om uit te zoeken wat de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden zijn.
Met name mensen wiens partner geen pensioenregeling heeft zoals ZZP’ers of mensen met een uitkering, wordt geadviseerd met geldwijzernabestaanden.nl te checken hoe zij er financieel voor staan als hun partner overlijdt.

Geplaatst door Redactie InFinance op 5 april 2016

Een arbeidsongeschikte medewerker betekent voor een bedrijf in het M.K.B. het verschil tussen winst en verlies. Dat stelt de meerderheid (55%) van Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken in het M.K.B.
Ook heeft ruim de helft van de organisaties te maken gehad met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker. Toch worden de risico’s van langdurige arbeidsongeschiktheid nog altijd onderschat en schiet de kennis van mkb'ers over de geldende wetgeving tekort.

Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research in opdracht Aon Nederland. Aan het onderzoek namen meer dan 150 ondernemers en HR-professionals deel, die binnen een mkb-organisatie (10-250 medewerkers) verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid.

Gevraagd naar hoeveel jaar werkgevers in het uiterste geval de kosten betalen van de uitkering aan hun zieke personeel, schatten de respondenten in dat dit gemiddeld vier jaar is. Voor personeel met een tijdelijk contract is dit volgens de mkb’ers drie jaar. zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland: “In werkelijkheid is dat twaalf jaar, zowel bij een vast dienstverband als bij een tijdelijk contract. Uit berekeningen van Aon blijkt dat de kosten voor een werkgever van een langdurig zieke medewerker over een tijdsbestek van twaalf jaar al snel kan oplopen tot 200.000 euro.”

Onbekend

Uit het onderzoek blijkt dat de kennis van ondernemers en HR-professionals over de geldende wetgeving danig tekort schiet. Rijnbeek: “Zo denkt de helft (49%) van de respondenten onterecht dat de duur van de uitkering afhankelijk is van hoe lang een medewerker in dienst is geweest. Ook denkt een groot deel (39%) ten onrechte dat de werkgever niet meer hoeft te betalen voor de uitkering van een zieke medewerker als een tijdelijk contract afloopt.”

Hoewel alle respondenten binnen hun bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor werknemersregelingen, kent slechts 4% alle vijf de uitkeringsregelingen (Ziektewet, WGA, IVA, WIA en WAO). “Een nog kleiner deel weet deze regelingen goed te interpreteren. Ook opvallend: ruim een kwart denkt dat de overheid na twee jaar ziekte de uitkering aan zieke medewerkers financiert. In werkelijkheid zijn werkgevers zelf direct of indirect verantwoordelijk voor de uitkeringslast van hun langdurig zieke medewerkers”, aldus Rijnbeek.

Slechtste keuze

Het gebrek aan kennis leidt tot onderschatting van de risico’s, stelt Aon. “Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers namelijk voor de volledige WGA (vast én flex) kiezen voor een publieke of private verzekering. Maar om daarin een goede keuze te maken, is het noodzakelijk dat de ondernemer inzicht krijgt in de risico’s. Het is opvallend dat meer dan de helft van de bedrijven zegt op de hoogte te zijn van de wetgeving omtrent langdurig verzuim. Uit de gegeven antwoorden blijkt echter dat slechts een klein deel daadwerkelijk weet waar het over gaat en wat de risico’s werkelijk zijn. Zoals veel respondenten terecht aangeven, staat er veel op het spel.”

De AFM dringt er bij verzekeraars en adviseurs op aan om zo spoedig mogelijk hun klanten met een beleggingspolis te waarschuwen voor tekorten en hen te helpen met oplossingen. De toezichthouder heeft een stappenplan gemaakt dat adviseurs richting geeft bij een hersteladvies.

Niet alleen verzekeraars en adviseurs worden aangespoord door de toezichthouder. De AFM adviseert ook consumenten om snel actie te ondernemen met hun beleggingsverzekering. "Ze doen er goed aan te controleren of ze hun doelkapitaal nog halen en om advies te zoeken over hun financiële situatie.
Deze verzekeringen zijn hoofdzakelijk afgesloten voor het aflossen van de hypotheek of als aanvulling op het pensioen.

Door bijtijds aandacht te besteden aan de beleggingsverzekering is het vaak nog mogelijk om financiële gaten te dichten of om zich anders voor te bereiden op de nieuwe situatie." Volgens de AFM bieden verzekeraars nu nog regelingen van tijdelijke aard. "Hoe meer tijd totdat de verzekering afloopt, hoe meer mogelijkheden. Verzekeraars en adviseurs hebben beide een verantwoordelijkheid om te zorgen dat consumenten weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen om hun doelkapitaal toch zoveel mogelijk te behalen.

De consument kan bij zijn oorspronkelijke adviseur terecht voor een kosteloos hersteladvies." Consumentenonderzoek De AFM komt tot deze oproep nadat zij de resultaten heeft ingezien van een door haar zelf gehouden consumentenonderzoek eind 2012. "Van de ruim een miljoen Nederlandse huishoudens die zeker weten een beleggingsverzekering te hebben, tast een belangrijk deel in het duister over hun polis. Een op de vijf huishoudens weet niet of ze hun doelkapitaal halen. Van ruim twee op de drie polissen is onbekend hoeveel financiële schade ermee is geleden.
Een half miljoen huishoudens weet niet of ze een beleggingsverzekering hebben." Op de website van de AFM is een overzicht te vinden van de mogelijkheden die consumenten hebben. Daar is ook de nieuwe folder Beleggingsverzekeringen te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 9% van de Nederlanders van plan is om per 1 januari 2012 over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Prijs, service en dekking spelen daarbij een grote rol.

De dekking van de basisverzekering verandert per 2012. Het verplichte eigen risico gaat in 2012 naar 220 euro. Onder andere maagzuurremmers, dieetadvies en stoppen met roken verdwijnen uit de basisverzekering en de eerste 20 behandelingen (was 12 behandelingen) voor fysiotherapie komen voor eigen rekening.

Dit kan gevolgen hebben voor de keuze welke u heeft gemaakt voor het aanvullende pakkt wat het beste bij u past.

In november maken alle verzekeraars hun dekkingen en bijbehorende premies bekend. Indien u over wilt stappen is november / begin december de beste tijd om te kijken of uw huidige verzekering nog steeds de verzekering is die het beste bij u past of dat u beter over kunt stappen per 1 januari.

Bijna de helft van de ondernemers schatten AOV-premies te hoog in. Dat is vaak de reden waarom ze geen AOV afsluiten. Ten onrechte concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek.
Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: “Ons onderzoek toont aan dat ongeveer de helft van de ondernemers (47 procent) zich niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekert. Als voornaamste reden geven veel ondernemers (58 procent) aan geen verzekering te hebben vanwege de hoge kosten. 22 procent geeft aan zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te vangen en 20 procent heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert.”
Van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, schat 44% in dat een AOV meer dan 300 euro netto per maand kost en 24 procent denkt zelfs meer dan 400 euro. Terwijl ondernemers mét een AOV aangeven dat zij veel minder betalen: 12,7 procent geeft aan netto nog geen 100 euro maandelijks kwijt te zijn, 20,4 procent geeft aan 100 tot 200 euro, en 26,1 procent betaalt maandelijks een netto premie tussen de 200 en 300 euro.
Hafkenscheid: “Ondernemers hebben blijkbaar een verkeerd beeld van de kosten van een AOV en verzekeren daarom hun belangrijkste asset niet. Bij Reaal bedraagt de gemiddelde premie van een in 2019 aangevraagde (of gesloten) AOV 275 euro per maand bruto. Dit bedrag kan bij de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken in box 1. Dus de netto maandpremie ligt fors lager.”

De kans dat in Europa veel schade wordt veroorzaakt door zware stormen en buien neemt toe. Dat komt door groeiende intensiteit van de stormen en doordat dure gevels van gebouwen steeds kwetsbaarder worden en te zwaar te lijden hebben van hagel.

Dat concludeert Munich Re in het rapport Topics Geo, waarin de herverzekeraar terugkijkt op de natuurrampen in 2015 en daarvoor. De laatste jaren hebben stormen verschillende keren voor schades van meer dan 1 miljard. De meeste schade van de laatste jaren was in juli 2013 in Duitsland: 4,6 miljard euro, waarvan 3,5 miljard verzekerd was.

“Dure constructiematerialen en complexe gevels zorgen voor stijgende schadepost bij hagelstormen”, zegt Peter Höppe, hoofd van Munich Re’s Geo Risks Research afdeling. “Recente studies wijzen uit dat toenemende vochtigheid in de lagere atmosfeer, een gevolg van de opwarming van de oceanen, zorgt voor heftiger stormen. Omdat deze waarden blijven stijgen, wordt preventie zelfs belangrijker dan het terugdringen van die waarden."

Fysiotherapeuten klagen over de macht van de zorgverzekeraars. Zo hebben ze te maken met meer dan duizend verschillende tarieven, wat veel papieren rompslomp veroorzaakt.
Slechts 11 procent vindt de ingevoerde marktwerking via de Zorgverzekeringswet een goed idee.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Alarmfase rood: fysiotherapie in nood' van het comité Zorg Geen Markt en actiecomité Fysiotherapie in Nood, waarvoor 2100 fysiotherapeuten zijn ondervraagd.
Bijna 100 % van de respondenten heeft slechte ervaringen met de contracten met zorgverzekeraars.

De fysiotherapeuten zeggen hierin onder andere dat ze te maken hebben met meer dan duizend verschillende tarieven, wat veel papieren rompslomp veroorzaakt. Ook maken de fysiotherapeuten zich zorgen over de toegankelijkheid.

Meer dan tweederde van de geboden zorg zit niet meer in het basispakket. Zo meldt 10 procent dat chronische patiënten worden geweigerd voor uitgebreide aanvullende pakketten door de zorgverzekeraars, met als gevolg dat mensen afzien van noodzakelijke behandeling.
SP-Kamerlid Henk van Gerven ziet in het onderzoek aanleiding om te veronderstellen dat de macht van zorgverzekeraars over fysiotherapie te groot is.

Vanaf 1 januari 2012 komt de spaarloonregeling te vervallen in Nederland. Hierdoor zal er vanaf deze datum geen geld meer worden gestort op uw spaarloonrekening.

Indien u aan uw spaarloonrekening een levensverzekering heeft gekoppeld (lijfrente etc.) dan kunt u 2 dingen doen:
- u kunt zelf de premie gaan betalen (misschien betaalde u al een gedeelte zelf)
- u kunt de polis premievrij maken (oftewel vanaf die datum stort u geen nieuwe premie meer op deze
  verzekering). Indien u de polis zelf wilt gaan betalen dan zal de maatschappij een ander rekeningnummer nodig
  hebben waarvan men de premie kan incasseren. Op die manier blijft u fiscaal voordelig doorsparen voor een
  aanvulling op de oudedagsvoorziening.

Indien u geen aktie onderneemt en de maatschappij krijgt geen ander rekeningnummer door en ook na betalingsherinneringen geen premie ontvangt, worden de polisvoorwaarden toegepast. Dit betekent dat de verzekering premievrij wordt voortgezet.

Maar weinig startende zzp’ers realiseren zich dat het recht op nabestaandenpensioen vaak vervalt zodra ze opzeggen bij hun werkgever en voor zichzelf beginnen. Het nabestaandenpensioen vormt volgens de Taskforce inkomen voor later (zzp) dan ook een blinde vlek voor vrijwel alle 1,2 miljoen zzp’ers in Nederland.
Voor eenieder die denkt dat het maar weinig voorkomt: overlijden voor pensionering overkwam vorig jaar ruim 21.500 mensen. In het kader van de Pensioen3daagse roept de Taskforce zzp’ers dan ook op de pensioencheck op Mijn¬pensioenoverzicht.nl in te vullen.
De Taskforce inkomen voor later (zzp) is een samenwerkingsverband waarin Wijzer in geldzaken, Stichting zzp Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, Verbond van Verzekeraars, Kamer van Koophandel, Nibud en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samenwerken om de pensioenopbouw van zzp’ers te stimuleren door het bewustzijn op dit vlak onder zzp’ers vergroten.
Niet altijd 70%
De pensioencheck is vooral een must voor de groep zzp’ers die vanuit een dienstverband zijn gaan ondernemen, schrijft de Taskforce. “De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan, veelal met een partnerpensioen op risicobasis. Dit betekent dat er een partnerpensioen geregeld is zolang de werknemer deelneemt aan die pensioenregeling. Stopt die daarmee, bijvoorbeeld omdat hij voor zichzelf begint, dan vervalt het partnerpensioen. Maar ook een echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hoogte van het partnerpensioen. Daarom is het belangrijk dat de zzp’ers kijken hoe het met hun partnerpensioen zit.”
Volgens de Taskforce denken veel mensen ook dat nabestaanden 70% van het ouderdomspensioen ontvangen. Het partnerpensioen dat de partner na overlijden ontvangt kan in de praktijk echter door veranderingen in het partnerpensioen een lager percentage zijn.

Tijdens onderzoek eind vorig jaar door Aegon werd duidelijk dat zzp'ers de prijs van een aov dikwijls veel hoger inschatten dan de werkelijke prijs.


26 januari 2016

 

Aegon ontdekte dit, zo schrijft Arend Jansen in een colum voor ZZP Barometer, tijdens interviews met zzp'ers. "Wat gebeurde er tijdens het tweede interview? De zzp’er, een 36-jarige freelance journalist die 30.000 euro verdiende, gaf aan dat hij zo’n aov echt niet kon betalen en voegde er aan toe dat hij eenvoudigweg geen 500 euro per maand over hield om hieraan te spenderen. 500 euro per maand? Dat leek ons nou wel erg hoog. Ter plekke hebben wij snel de premie voor een aov voor deze journalist uitgerekend, uitgaande van de meest uitgebreide dekking en veiligste keuze (80 procent van het loon verzekeren, uitkering tot 67 jaar, wachttijd 14 dagen) bedroeg de premie slechts 170 euro per maand en dat is dan nog bruto! Toen wij de journalist hiermee confronteerden, viel hij bijna van zijn stoel van verbazing en dacht ineens heel anders over een aov.

"Vervolgens hebben wij bij alle daarna volgende interviews gevraagd naar de geschatte prijs voor een aov en in praktisch alle gevallen schatte de zzp’er de premie veel hoger in dan de werkelijke premie, veelal zat daar een factor 2 of 3 tussen. Denk niet te snel ‘ik kan dit niet betalen’ maar kijk eerst naar de echte prijs."

De AFM waarschuwt consumenten voor de risico's van beleggen in grond.

Hieraan kleven volgens de toezichthouder beduidend grotere risico's dan aan bijvoorbeeld spaarproducten.
De AFM roept consumenten op om zelf eerst goed onderzoek te doen.

De toezichthouder constateert dat er vooral landbouwkavels in Nederland en Oost-Europa worden aangeboden, onder meer via advertenties in landelijke dagbladen en op internet. Daarbij bieden sommige partijen grondbeleggingen aan als alternatief voor een spaarrekening.

De AFM wijst erop dat grondbeleggingen aanzienlijk hogere risico's kennen dan spaarrekeningen en in haar ogen daarom geen geschikt alternatief zijn. "De gepresenteerde waardeontwikkeling van landbouwgrond door wijzigingen van bestemmingsplannen is vooralsnog niet waar gemaakt", aldus de AFM. "

Als de grond of de aanbieder zich in het buitenland bevindt, ontstaat er extra risico voor consumenten. Dat maakt het namelijk lastiger om te controleren wat er met hun ingelegde geld gebeurt en om de aanbieder aansprakelijk te stellen wanneer iets niet in orde is."

De AFM houdt sinds 2008 verscherpt toezicht op aanbieders van grondbeleggingen.
Er is sindsdien onderzoek verricht naar zesendertig mogelijk illegale aanbieders van en twaalf mogelijk illegale bemiddelaars in beleggingsobjecten.
Dat heeft geresulteerd in meerdere handhavingmaatregelen.
Ook heeft de toezichthouder notarissen gewezen op de mogelijke vergunningplicht voor aanbiedingen van grond als beleggingsobject.

Het negeren van de vergunningplicht bij de aanbieder is volgens de AFM in strijd met de zorgplicht van de notaris.

De zelfstandigenaftrek wordt met ingang van 1 januari 2012 omgevormd tot één vast bedrag van 7.280,= euro. De aftrek neemt niet langer af bij een oplopende winst.

Het kabinet wil hiermee het maken van winst belonen en doorgroei stimuleren.

Tip !
Afhankelijk van uw fiscale winst over 2011 kunt u mogelijk nog dit jaar profiteren van de maximale zelfstandigenaftrek van 9.484,=.

Hoe?
Door kosten naar voren te halen, bijvoorbeeld door het vervroegen van geplande investeringen. Zo optimaliseert u uw winst en profiteert u dit jaar nog van de hogere zelfstandigenaftrek.

Het Nibud, de SVB en de Pensioenfederatie hebben de handen ineengeslagen om de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden inzichtelijk te maken. Gezamenlijk hebben zij hiertoe de online consumententool geldwijzernabestaanden.nl gelanceerd.
De lancering valt samen met de Pensioendriedaagse die van 5 tot 7 november in het teken staat van het nabestaandenpensioen. De Geldwijzer Nabestaanden geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. Arjan Vliegenthart, directeur Nibud: “Als mensen vooraf al eens hebben uitgezocht wat er financieel gezien gebeurt na een overlijden, dan hebben ze daar iets meer rust over”
Volgens Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter Pensioenfederatie, is het belangrijk dat mensen weten hoe ze hun geliefden financieel achterlaten. “Wisselen van baan kan leiden tot een andere regeling. Het pensioenfonds wil dat mensen niet voor verrassingen komen te staan. Ook daarom hebben we deze wijzer ontwikkeld.”
Halvering inkomen
In 2018 verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden – al dan niet met kinderen – hun partner door overlijden. Hierdoor valt ook het inkomen van die partner weg, wat vaak een forse inkomensdaling veroorzaakt. Het wel of niet hebben van een nabestaandenpensioen maakt dan een groot verschil. Zonder nabestaandenpensioen halveert het inkomen al snel, waarschuwen de samenwerkingspartners. “Met name mensen wiens partner geen pensioenregeling heeft zoals zzp’ers of mensen met een uitkering, adviseren wij op geldwijzernabestaanden.nl te checken hoe zij er financieel voor staan als hun partner overlijdt.”

"Met name de daling van het aantal gestolen jonge auto’s (-14 procent) is opvallend." Aldus de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) bij de bekendmaking van de diefstalcijfers 2015.


25 januari 2016

 

Het aantal voertuigdiefstallen is in 2015 met 4,8 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee kwam het totaal met 29.218 voor het eerst in jaren onder de 30.000.

De diefstal van het aantal gestolen personenauto’s daalde ten opzichte van 2014 met 5,8 procent naar 10.091 auto’s. Andere opvallende dalingen betroffen de lichte bedrijfswagens (-20,5 procent), zware bedrijfswagens (-31 procent) en aanhangwagens/caravans/opleggers (-21 procent). Het aantal gestolen brom- en snorfietsen schommelt al jaren rond hetzelfde aantal. Afgelopen jaar is het aantal gestolen motorfietsen met ruim vijf procent gestegen. Met name de daling van het aantal gestolen jonge auto’s is opvallend. Voor een deel kan dit worden verklaard door het feit dat in jongere auto’s betere alarmsystemen worden gemonteerd. Daardoor is het voor autodieven moeilijker deze onopgemerkt te openen en de software te kraken. “Het dievengilde richt zich nu meer op personenauto’s van 4 tot 8 jaar oud. Het aantal diefstallen binnen deze categorie is met 16 procent toegenomen. In algemene zin raden wij autobezitters aan zich te laten informeren over het diefstalrisico van hun auto. Op basis daarvan kunnen zij een betere beveiliging van hun auto te overwegen." Het aandeel teruggevonden gestolen personenauto’s daalde van 39,6 naar 37,4 procent. "De samenwerkende partijen richten zich naast de preventie dan ook in toenemende mate op het vergroten van het aandeel auto’s dat weer wordt teruggevonden. Daarbij wordt onder meer geïnvesteerd in de toepassing van systemen die de auto na diefstal traceerbaar maken en een versterking van de opsporing."

Zorgverzekeraars zijn niet overtuigd van de werking van een drankje van Nutricia dat een positief effect zou hebben op het geheugen van vroegdementerenden. Uit navraag van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat aangesloten verzekeraars het drankje dat 4 euro per dag kost, niet meer vergoeden.

Een werkzame drank is goed nieuws voor Nederlanders die recentelijk de diagnose Alzheimer kregen omdat er nauwelijks middelen tegen dementie zijn. Maar deze maand ontstond ophef rond de medische voeding van Nutricia.
Volgens de fabrikant was het drankje opgenomen in de Zorgstandaard Dementie, een richtlijn voor goede dementiezorg. Een middel dat in deze richtlijn is opgenomen kan voor verzekeraars aanleiding zijn het middel te vergoeden.
Achteraf bleek dat het middel slechts tijdelijk genomineerd was om in een conceptversie van de richtlijn te worden opgenomen. Na een uitzending van Tros Radar besloot Menzis een brief naar alle apotheken te sturen.

Inmiddels willen Menzis, Achmea, VGZ en CZ het middel Souvenaid ook niet meer vergoeden als middel tegen ondervoeding waarvoor het ook gebruikt kan worden. Een lobby van Nutricia om verzekeraars op andere gedachten te brengen heeft nog niks uitgehaald.

(Trouw, pag. 9)

Op vakantie naar de zon, in de sneeuw, in de bergen of in een wereldstad. U kunt nu zonder zorgen op vakantie. Met de Doorlopende Reisverzekering ben u het hele jaar door verzekerd.

Stel nu uw reisverzekering zelf samen en betaal alleen voor dat wat u nodig heeft !!
Bovendien profiteert u nu van een zomerse korting.

Waarom de doorlopende reisverzekering van de Europeesche ?
- De Europeesche Hulplijn dag en nacht bereikbaar
- Bij bagageschade binnen 2 dagen uw geld terug
- Europeesche is de beste reisverzekeraar 2009-2010
- Uw kinderen gratis meeverzekerd

Sluit nu uw Europeesche Doorlopende Reisverzekering op maat af en ontvang tot 1 oktober 2011 een doorlopende korting tot maar liefst 20%.

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67 jaar staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich daarbij op CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Daarna wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen.
Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en drie maanden. Zodra de afspraak uit het pensioenakkoord een wettelijke grondslag heeft, komt de AOW-leeftijd ook in 2025 uit op 67 jaar.

Volgens salarisdienstverlener ADP treffen mensen met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering, op de eerste uitkeringsspecificatie van 2016 een lager netto bedrag aan. De verlaging volgt uit berekeningen van ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2016.
Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangen wordt 3,50 euro minder bijgeschreven per maand, bij 750 euro is dat 5,20 euro. Het verschil met december 2015 loopt volgens ADP op tot 11,47 euro bij een aanvullend pensioen van 1.650 euro per maand. De teruggang in pensioenuitkering wordt pas minder vanaf een aanvullend pensioen van bruto 1.700 euro per maand.
Dat een aanvullend pensioen in 2016 lager uitvalt, komt voornamelijk doordat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari stijgt. Waar gepensioneerden in 2015 nog een ZVW-premie van 4,85% betaalden, stijgt deze premie in 2016 naar 5,50%. Eveneens stijgt de belasting in de eerste schijf van 18,60% naar 18,65%.
Meer ouderenkorting in 2016
In tegenstelling tot de aanvullende pensioenen, gaat de AOW-uitkering in 2016 juist iets omhoog. De AOW-uitkering voor gehuwden stijgt netto met 10,58 euro. Voor ongehuwden is dit 16,20 euro. Belangrijkste reden van deze stijging is de verhoging van de ouderenkorting die bij de AOW-uitkering wordt verrekend met 145 euro.

Bron: Redactie InFinance | Datum: 17-12-15

De AFM vindt het vanuit consumentenoogpunt wenselijk dat iedereen die actief is in de financiële dienstverlening zich verbonden verklaart aan de uitspraken van klachteninstituut Kifid, maar voegt eraan toe: "Het is geen verplichting." Wel vindt de toezichthouder het belangrijk dat de klant vooraf weet of de aanbieder of adviseur de Kifid-uitspraken als bindend aanvaardt."

De AFM ziet het Kifid als een laagdrempelige manier voor consumenten om hun klacht te laten afhandelen. Er kan geen verplichting worden opgelegd waardoor alle uitspraken van het klachteninstituut bindend zouden zijn.
De gang naar de rechter moet altijd open blijven staan. Het is daarbij wel van belang dat een onderneming haar keuze om wel of niet verbonden te zijn, niet wijzigt tijdens een procedure", zo laat de toezichthouder weten.

De AFM reageert op berichten in het Financieele Dagblad van woensdag, waaruit blijkt dat 27% alle financiële ondernemingen (40% van de financieel adviseurs) zich niet verbonden heeft verklaard aan uitspraken van de geschillencommissie van het Kifid.

Een ongeluk met de auto zit soms in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk dat u een juiste autoverzekering afsluit. Sluit u nu een autoverzekering af dan profiteert u van een zomerse korting.

U bepaalt zelf wat u wel en niet verzekerd ! 

Tot 1 oktober 2011 krijgt u tot 25% korting op een autoverzekering van Aegon, Delta Lloyd of Nationale Nederlanden. Daarbij zijn de dekkingen WA, WA-Beperkt Casco en WA-Casco (all risks) mogelijk.

Profiteer van een verzekering op maat en een scherpe premie.

De meeste respondenten in een Radar-enquête zijn voor een verplichte AOV voor ZZP'ers. Over de vorm zijn de meningen verdeeld. Van de ZZP'ers is 21 procent voor een verplichte basisverzekering waarover de overheid beslist en die men zelf via een verzekeringsmaatschappij kan aanvullen. Al geven sommige mensen aan dat de aanvulling ook via een broodfonds zou kunnen.
De tweede plek is voor dezelfde partijen, alleen dan met een onderscheid op basis van inkomen. Achttien procent van de ZZP'ers ziet tot een bepaald inkomen de AOV graag via een overheidsgesubsidieerd fonds lopen, wie meer verdient moet zich particulier verzekeren.
De derde plek is weggelegd voor broodfondsen, maar dan wel met de overheid als achtervang na een bepaald aantal jaren ziekteverzuim.
32 procent van de ZZP'ers die reageerden, wil helemaal geen verplichte AOV. Dit vooral vanwege de kosten, waarvan men kennelijk verwacht dat deze hoog zullen zijn.
In totaal reageerden 700 mensen, waarvan driekwart ZZP'er.

Uit onderzoek van ANBO blijkt dat er onder ouderen nog veel misvattingen bestaan over de zorgverzekering. Het overgrote deel denkt dat de vergoedingen van hun (aanvullende) zorgpolis ieder jaar hetzelfde blijven en dat kan de senior duur komen te staan, waarschuwt de seniorenorganisatie.
Van de ondervraagde senioren denkt 70% dat bij een ongewijzigde verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar, zij bij dezelfde artsen en zorgaanbieders terecht kunnen als het jaar daarvoor. Nog eens 40% denkt dat bij een ongewijzigde situatie dezelfde medicijnen vergoed worden en dat ook de hoogte van het vergoede bedrag hetzelfde blijft. Bovendien meent ruim 45% van de ondervraagden een restitutiepolis met volledige vergoeding te hebben. In werkelijkheid ligt dat getal volgens ANBO veel lager.
Senioren zijn honkvast als het om hun om zorgverzekering gaat. Bijna 60% is nog nooit van zorgverzekeraar veranderd. Dat is dus tevens een valkuil, stelt directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO, Liane den Haan. “Senioren moeten zich bewuster worden van het feit dat zorgverzekeraars elk jaar de spelregels veranderen. Wie de aanpassingen niet checkt, kan voor heel onaangename verrassingen komen te staan, zoals bijbetalen voor medicijnen of (fysio)behandelingen.”
Over dit onderzoek
Dit onderzoek heeft gelopen van 6 tot 22 november en is afgenomen onder leden (80% van de respondenten) en niet-leden van ANBO. In totaal deden er 6.506 respondenten mee van wie 60% man en 40% vrouw met een gemiddelde leeftijd tussen de 66 en 70 jaar.

Wie in in de provincie Flevoland woont, loopt een fors grotere kans om in de schuldsanering te raken.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2012 in de jongste provincie van ons land 222 mensen per 100.000 inwoners in het wettelijke schuldsaneringstraject belandden.
Dat is ruim vier keer zoveel als in Utrecht, waar slechts 55 mensen per 100.000 inwoners succesvol een beroep deden op de schuldsanering.

Over de gehele linie daalde het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van de regeling licht. In 2012 werden 13.800 particulieren en zelfstandig ondernemers toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, een daling van 7% ten opzichte van 2011. Het CBS noemt de daling opvallend "omdat door stijgende werkloosheid, meer failissementen en dalende huizenprijzen meer mensen in de financiële problemen dreigen te raken."

Gemiddeld belandden vorig jaar 104 mensen per 100.000 Nederlanders in een schuldsaneringstraject. Behalve Flevoland komen ook Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel significant boven dat gemiddelde uit.
Naast Utrecht scoren Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant juist beter dan het gemiddelde.

In 2012 werden bijna 10.000 schuldsaneringstrajecten beëindigd na gemiddeld 3 jaar en 3 maanden. Hiervan eindigde 73% met een schone lei, waarbij de rechter de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijtscheldt.
In bijna 20% van de gevallen mislukte de schuldsanering of werd deze beëindigd door andere redenen, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar een erfenis kreeg.

Terugvallen op specialisten die u bijstaan bij een conflict of een juridisch meningsverschil ? Een gerust gevoel, maar niet teveel betalen ? Sluit nu uw rechtsbijstandverzekering af en geniet van zonnig voordeel ! 

Met de ProRechtPolis Particulier van Arag heeft u een zeer uitgebreide dekking voor rechtsbijstand. De juridische helpdesk helpt u met preventief advies en beantwoordt al uw juridische vragen. Daarnaast ontvangt u juridische bijstand in alle verkeerssituaties waaraan u en uw gezin deelnemen.

Wilt u zelf bepalen wat u wel en niet wilt verzekeren ? Kies dan voor de Arag Rechtspolis Flexpolis. Aan de hand van uw leefsituatie en behoeften stelt u de ideale verzekering samen. Altijd tegen een scherpe premie.

Sluit nu een Arag rechtsbijstandverzekering af en ontvang tot 1 oktober 2011 een korting tot maar liefst 20%. Dat geeft u straks een gerust gevoel.

Hoewel de rentes voor hypotheken, sparen en geld lenen alleen maar dalen, blijven de rentes voor rood staan op de betaalrekening of een krediet op de creditcard nog steeds hoog. Bij veel banken zijn de tarieven voor roodstand en krediet op creditcard de laatste jaren helemaal niet of nauwelijks veranderd, blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.
Amanda Bulthuis van Geld.nl: “ABN Amro, ING en ASN Bank geven aan dat bij roodstanden en creditcardkredieten de risicokosten hoger zijn dan bijvoorbeeld voor een hypotheek, waar er een onderpand is voor de lening. Daarnaast zijn de administratiekosten voor het verstrekken van een lening bij kleinere bedragen in verhouding hoger. Toch blijft het dan vreemd dat de rentetarieven voor rood staan en creditcards zo hoog gehouden worden. De risico- en administratiekosten waren er tenslotte ook al voordat de markrentes omlaag gingen.”
Persoonlijke lening
Bulthuis raadt mensen die langdurige rood staan of een schuld op een creditcard hebben, deze over te sluiten naar een persoonlijke lening. “Voor een roodstand betaal je gemiddeld 10% rente en voor een krediet op de creditcard meestal 14%. Dit terwijl je al vanaf 5,8% rente een persoonlijke lening van 5.000 euro afsluit. Dit scheelt honderden euro’s op de totale schuld.”

De inkomensverschillen zijn tijdens de kredietcrisis kleiner geworden. Na 2008 verdienden de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zo veel als de 20 procent met de laagste inkomens. Daarvoor waren de inkomens van de meest verdienende huishoudens nog 2,8 keer zo hoog als die van de minst verdienende huishoudens. Dit meldt CBS.

25 november 2015
In 2012 lag het totale inkomen van huishoudens gemiddeld 0,7 procent lager dan in 2008 (gecorrigeerd voor inflatie). De inkomensdaling was niet gelijk verspreid over de huishoudens. Het inkomen van mensen in loondienst of met een uitkering is doorgaans erg vast. Zij gingen er dus niet zoveel op achteruit, tenzij ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraakten. Het inkomen van zelfstandigen daarentegen beweegt sterker mee met de economische ontwikkelingen. De krimp van de economie in deze periode ging gepaard met een afname in het inkomen van zelfstandigen. Omdat de groep met de 20 procent hoogste inkomens relatief veel zelfstandigen telt, werden de inkomens van deze groep in deze periode harder geraakt. Hierdoor werd het inkomensverschil met de onderste inkomensgroep kleiner.
Inkomensverschillen worden kleiner doordat de overheid belastingen en sociale premies int, uitkeringen verstrekt en bijvoorbeeld een deel van de zorgkosten betaalt. Zonder tussenkomst van de overheid verdienden de huishoudens met de hoogste inkomens in 2012 gemiddeld 86 duizend euro per jaar, 12 keer zo veel als de huishoudens met de laagste inkomens. Door herverdeling via belastingen en sociale regelingen vallen de hoogste inkomens lager uit en krijgen huishoudens met de laagste inkomens juist extra te besteden. De hoogste inkomens zijn dan nog maar 2,5 zo hoog als de laagste. Overigens kunnen mensen met een laag inkomen best een hoog vermogen hebben, bijvoorbeeld ouderen die hun hypotheek hebben afbetaald.
De herverdeling via belastingen en sociale regelingen versterkte in de crisisperiode het verschil in inkomensontwikkeling tussen beide groepen. De huishoudens in de hoogste inkomensgroep zijn vooral meer sociale premies gaan betalen. Ze hebben ook meer uitkeringen ontvangen, maar niet zoveel als ze extra kwijt waren. Ook de huishoudens in de laagste inkomensgroep zijn meer sociale premies gaan betalen, maar dit werd meer dan gecompenseerd doordat zij meer sociale uitkeringen ontvingen en iets minder belasting betaalden.

Voor steeds meer huiseigenaren zijn de maandelijkse hypotheekkosten niet meer te betalen. Het aantal personen met een betalingsachterstand op de hypotheek is het afgelopen jaar met 25 procent gestegen.
Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde Hypotheekbarometer van Bureau Krediet Registratie (BKR).

Op dit moment hebben 81.888 huiseigenaren een betalingsachterstand, begin 2008 waren dat er nog zo'n 31.500. Het BKR spreekt van een betalingsprobleem bij een achterstand van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract.
Het aantal betalingsachterstanden is ondanks de forse stijging in het afgelopen jaar nog relatief laag: 1,6 procent van de vier miljoen huiseigenaren betaalt te laat.
De betalingsproblemen zijn bij de Belastingdienst, zorgverzekeraars en energieleveranciers nog veel erger.

Toename van het aantal wanbetalers heeft volgens het BKR vooral te maken met de slechte huizenmarkt, stijgende werkloosheid en echtscheidingen. (Trouw, pag. 15) Zie ook: Enorme toename van hypotheekachterstand (Telegraaf, pag. 8)

Na maanden van voorbereiding kunnen wij u berichten dat Van Vught Financieel Risicobeheer per 15 september van start gaat.

Per deze datum kunt u terecht met uw vragen op het administratieve, verzekeringstechnische en bedrijfsmatige vlak.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

De financiële positie van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2019 verder verslechterd. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal met bijna drie procentpunt naar 98,1 procent. De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden – daalde eveneens: van 106,0 naar 103,1 procent. Voor een besluit over eventuele kortingen op basis van de MVEV-maatregel zijn zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad per 31 december relevant.

Het aantal deelnemers dat aangesloten is bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van veelal 104,2 procent voldoet, is in het derde kwartaal gestegen van 11,4 naar 12,1 miljoen. Het betreft nu 63 procent van alle deelnemers, die zijn aangesloten bij 70 pensioenfondsen.

Voor 56 pensioenfondsen geldt dat de beleidsdekkingsgraad boven 104,2 procent ligt, maar niet toereikend is voor (gedeeltelijke) indexatie. Bij deze pensioenfondsen zijn 5,1 miljoen deelnemers aangesloten. Ten slotte geldt dat 78 pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad hebben die boven 110 procent ligt en daarom (gedeeltelijk) toeslag kunnen verlenen. Bij deze pensioenfondsen zijn zo’n twee miljoen deelnemers aangesloten.

Via de link op deze site kunt u weer zelf een vergelijking maken voor uw ziektekostenverzekering.
Ga hiervoor naar de rubriek: Particulier
En vervolgens: Bereken en vergelijk zelf uw ziektekostenverekering.

Veel succes ! Indien u meer wilt weten of nog vragen heeft, laat het ons weten.

In 2012 heeft het UWV bijna 34.000 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend; 27.000 WGA en bijna 7.000 IVA. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg met bijna 23.400 (16.500 WGA-uitkeringen en 6.900 IVA-uitkeringen) tot in totaal 161.700. In vergelijking met 2011 stijgt het totaal aantal WGA-uitkeringen met 16% en het aantal IVA-uitkeringen met 19%.

De stijging van het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is volgens het UWV deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing.
Maar ook aanloopeffecten van de WIA spelen volgens de uitvoerder een rol. Zo groeide in 2012 wederom het aantal heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en ex-WAO'ers die nu een beroep op de WIA doen.

Wel is het aantal WIA-aanvragen in 2012 voor het eerst afgenomen; met 4% tot 58.500.
Van de na beoordeling 31.800 (2011: 33.900) toegekende aanvragen vallen er 8.900 (8.900) onder de categorie WGA deels arbeidsongeschikt; 16.200 (17.400) onder de categorie WGA volledig arbeidsongeschikt en 6.700 (7.500) onder de categorie IVA.

Het totaal aantal door het UWV uitgevoerde sociaal-medische beoordelingen is vorig jaar teruggelopen van 81.300 tot 79.800, het aantal herbeoordelingen is echter fors toegenomen, van 19.600 tot 27.600.
Het UWV toetste in 2012 47.500 re-integratieverslagen tegenover 48.200 een jaar eerder. Hogere uitstroom Ziektewet Per 1 januari 2012 is de beslistermijn voor de WIA teruggebracht van 10 naar 8 weken. Ondanks dat wist het UWV 89% van de WIA-beschikkingen op tijd af te geven. Een jaar eerder was dat, bij een langere beslistermijn, nog maar 81%.

In een toelichting zegt het UWV in het bijzonder aandacht te hebben besteed aan het beperken van de instroom in de WIA, waarbij de focus lag op arbeidsparticipatie en een hogere uitstroom bij de Ziektewet (ZW). De uitstroom van uitkeringsgerechtigden binnen 104 weken Ziektewet is met 1% afgenomen tot 91%.

Meer werk met minder mensen De uitvoeringstaken van het UWV worden bemoeilijkt door de uitwerking van een reeks bezuinigingsmaatregelen. Zo is het budget voor de uitvoeringskosten tussen 2005 en 2015 met ongeveer € 1,1 miljard afgenomen van ruim € 2,6 miljard naar ruim € 1,5 miljard (herrekend naar het prijspeil van 2012). Tot en met 2012 is er een besparing van in totaal € 870 miljoen gerealiseerd en is er dus nog zo'n € 230 miljoen te gaan.
De besparing betreft voor een belangrijk deel personeelskosten. De personeelsreductie gedurende de periode 2005 tot en met 2012 bedraagt maar liefs 27%. Dat staat gelijk aan bijna 6.000 fte. "Dit is verreweg de grootste reductie van personeel in de hele Nederlandse publieke sector.
De komende jaren verdwijnen er nog eens duizenden arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd moeten we steeds weer klaar staan om onverwachte werkdruk op te vangen", aldus het UWV in een toelichting. De overheid heeft in 2012 wel budget vrijgemaakt om het grotere werkaanbod als gevolg van de economische crisis te kunnen opvangen. Hiermee heeft het UWV bijna 700 extra, veelal boventallig verklaarde, medewerkers kunnen inzetten.

Naast eerder genoemde bezuinigingen op de uitvoeringsbudgetten moet UWV tussen 2012 tot 2018 nog eens € 489 miljoen aan bezuinigingen zien te realiseren. Hierbij speelt vooral de digitalisering van de uitvoering een belangrijke rol.

Onder het mom van consumentenbescherming hanteren hypotheekverstrekkers volgens vereniging eigen huis (VEH) niet langer de normen van de Nationale Hypotheek Garantie, maar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Hierdoor wordt het maximaal te lenen bedrag (ook voor leningen met NHG) verdere beperkingen opgelegd. Volgens VEH is het hierdoor voor veel consumenten niet meer mogelijk om een hypothecaire lening te krijgen die toereikend is.
Dat staat haaks op het door het kabinet beoogde effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting.

Veel Nederlandse bedrijven zijn nog niet klaar voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die op 1 januari ingaat. Dat blijkt uit onderzoek door CG Research in opdracht van Manpower. Zo heeft een derde van het Nederlandse bedrijfsleven nog nooit van de nieuwe wet gehoord. Van de bedrijven die wel van de WAB hebben gehoord, kent 25 procent de inhoud niet of nauwelijks. Van alle ondervraagden weet daarnaast de helft (49 procent) niet wanneer de nieuwe wet van kracht wordt.

Janine Bos directeur van Manpower Nederland. “Het verrast me dat er nog steeds bedrijven niet goed voorbereid zijn. Zelfs van de respondenten die eindverantwoordelijk zijn voor HR weet vijftig procent niet wanneer de WAB wordt ingevoerd. En er verandert veel. Stel: je maakt gebruik van oproepkrachten die op 1 januari 2020 al een jaar voor je werken. Dan moet je hen op 1 januari een aanbod doen voor een vast aantal uren. Heb je daar vooraf geen rekening mee gehouden, dan heb je in het nieuwe jaar meteen een budgetuitdaging.”

Naast oproepovereenkomsten verandert er het nodige op het gebied van de transitievergoeding (vanaf dag één in plaats van na twee jaar), payrolling (zelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerker) en WW-premie (hoger voor flexibel personeel). Met deze wijzigingen is respectievelijk 42 procent (transitievergoeding), 50 procent (payrolling) en 46 procent (WW-premie) van de respondenten niet of nauwelijks bekend.

De gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering in 2016 ligt rond de 100 euro per maand. De premie is gemiddeld 3 euro per maand hoger dan in 2015. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nu alle premies bekend zijn gemaakt. Voor 2016 raamde het ministerie van Volksgezondheid dat de zorgpremies zo’n 85 euro op jaarbasis zouden stijgen. Dat blijkt echter 41 euro op jaarbasis te zijn. Zorgverzekeraars hebben dit jaar hun premies later bekend gemaakt dan vorig jaar. NZa: “Op 12 november was nog maar voor 3% van de verzekerden de premie voor 2016 bekend. Vorig jaar was op 12 november voor 41% van de verzekerden de premie bekend. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht hun premie op 19 november bekend te maken voor het komende jaar.”

Automobilisten met een onveilige rijstijl kunnen volgens De Telegraaf binnenkort worden geconfronteerd met een hogere premie voor hun autoverzekering. Verzekeraars willen via apps op mobiele telefoons het rijgedrag van hun verzekerden gaan volgen, zo meldt de kant vandaag.

In het Verenigd Koninkrijk loopt een proef van AIG met Vodafone en adviesbureau Towers Watson. Volgens dat laatste bedrijf wordt in ons land met een aantal verzekeraars - waaronder Delta Lloyd - gesproken over invoering van zo'n volgsysteem. Towers Watson denkt dat eind dit jaar al een 'volgpolis' op de Nederlandse markt kan worden gebracht.

Daarmee wordt de premie niet alleen meer beïnvloed door de werkelijk geleden of gemeden schade, maar ook door rijgedrag dat de kans op schade vergroot of verkleint. Volgens De Telegraaf vindt Delta Lloyd dat premies op die manier eerlijker worden vastgesteld en dat automobilisten daardoor bewuster gaan rijden.
De app zal niet alleen voor Vodafone-gebruikers worden ingevoerd en moet gaan meten hoe snel iemand optrekt, waar hij rijdt en hoe hard hij door de bochten gaat.

(De Telegraaf, pag. 3)

Jonge mannen tussen de 18 en 20 jaar zijn de gevaarlijkste weggebruikers, maar ook vrouwen in de leeftijdscategorie van 48 tot 52 jaar blijken grote brokkenmakers is door autoverzekeraar Allsecur na onderzoek vastgesteld.

Vrouwen lenen hun auto vaak uit aan hun kinderen omdat die niet de grote auto van pa mogen lenen blijkt uit een analyse van het onderzoek.

Die kinderen blijken de ware risicogroep en dan met name de jongens. Ruim één op de vier mannelijke bestuurders tussen de 18 en 20 jaar rijdt schade. Overschatting van de eigen rijvaardigheid en agressief rijgedrag zijn vaak de boosdoener.

In 2030 betaalt een woningbezitter 13% meer aan energiekosten dan nu. Althans, als er voor die tijd geen maatregelen voor verduurzaming worden getroffen. Het ING Economisch Bureau onderzocht welke maatregelen zich nu of in de toekomst uitbetalen.

Van de totale stijging van de energiekosten tot 2030 wordt 7% veroorzaakt door hogere marktprijzen voor energie en 6% door veranderingen in de energiebelastingen, zo becijferde ING. De overheid verhoogt deze belastingen om woningeigenaren te stimuleren via verduurzaming hun energieverbruik te verlagen.

Van alle woningtypen stijgen de doorsnee aardgaskosten tot aan 2030 doorgaans het minst in appartementen. De aardgaskosten voor een eigenaar van een appartement stijgen in deze periode met ongeveer 200 euro bij gelijk verbruik. Voor een eigenaar van een vrijstaande woning is de stijging met zo’n 500 euro het grootst.

Daarnaast geldt dat huishoudens in oudere woningen harder geraakt worden door de stijgende aardgasprijzen. Zo stijgen de doorsnee aardgaskosten in een koopwoning gebouwd voor 1975 met bijna 320 euro, tegenover 240 euro in een koopwoning gebouwd na 1991. Oudere woningen zijn vaak minder goed geïsoleerd, waardoor meer aardgas nodig is om de woning te verwarmen.

Verduurzaming wordt aantrekkelijker

De hogere energieprijzen zullen het voor huiseigenaren steeds aantrekkelijker maken om zuiniger om te gaan met energie. Tegelijkertijd zullen de investeringskosten van verduurzamingsmaatregelen dalen. Daardoor neemt de aantrekkelijkheid van verduurzaming van de eigen woning toe.

Investeren is financieel gezien alleen verstandig als een maatregel zich uitbetaalt. Voor vijf concrete maatregelen (zonnepanelen, goede woningisolatie, hybride warmtepomp, elektrische warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet) heeft het ING Economisch Bureau berekend of de investering zich nu al uitbetaalt. Daarnaast is de verwachte winstgevendheid voor alle vijf berekend als een woningeigenaar wacht en ‘pas’ in 2030 investeert.

Isolatie en zonnepanelen lonen

Goede woningisolatie en zonnepanelen leveren woningeigenaren nu vaak al geld op. De investeringen kunnen met een netto contante waarde van 4.100 euro, respectievelijk 5.900 euro nu al uit.

De elektrische en hybride warmtepomp, een aansluiting op een warmtenet verdienen zichzelf nu nog niet terug. De energiebesparingen zijn hier niet voldoende om de investeringskosten te dekken. De hybride warmtepomp kan in 2030 naar verwachting wel ruimschoots uit.

Het door Nederlandse particulieren geplaatst vermogen in duurzame spaar- en beleggingsproducten groeide in 2014 groeide met 17% tot 29 miljard euro.
Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De groei wordt volgens de VBDO in belangrijke mate gedreven door de toename van het duurzaam vermogensbeheer. De banken laten een toename van het toevertrouwd kapitaal zien in duurzaam vermogensbeheer. Met een totale groei van 87,5% naar 8,2 miljard euro is duurzaam vermogensbeheer volgens VBDO-directeur Giuseppe van der Helm een volwassen strategie geworden.
Het marktaandeel van duurzaam beleggen is in 2014 gestegen naar 12% van de totale markt voor beleggingsproducten. Duurzaam sparen neemt een bescheidener aandeel in, maar dat is in zeven jaar wel bijna verdubbeld. Tussen 2007 en 2014 is het marktaandeel toegenomen van 2,5 naar 4,8%.
Gestage en solide groei
“Duurzaam sparen en beleggen heeft in de afgelopen vijftien jaar een gestage en solide groei doorgemaakt”, zegt Van der Helm. “Bijzonder is dat de markt op twee fronten verduurzaamt. We zien een forse groei van duurzame financiële producten en een verduurzaming van de reguliere spaar- en beleggingsproducten.”
De VBDO ziet bij de spaarproducten enkele nieuwe ontwikkelingen. Van der Helm: “Banken stellen bijvoorbeeld ambitieuze duurzame doelstellingen of brengen duidelijk hun maatschappelijk bijdrage in kaart. Aanbieders van reguliere spaarproducten ontplooien ook steeds meer initiatieven om producten te verduurzamen. We zien steeds vaker dat banken ondergrenzen hanteren waaraan de uitzettingen van al hun spaargelden moeten voldoen.”
Kanttekeningen
Toch zet de VBDO ook kanttekeningen bij de bevindingen. Van der Helm: “Er zijn terreinen waar de kansen op duurzame impact nog te weinig benut zijn. Zo is het vermogen dat geïnvesteerd is in groene, fiscaal vrijgestelde beleggingsproducten gedaald. Deze duurzame regeling is belemmerd door onzekerheid over de voortzetting ervan en het algemene investeringsklimaat in de perioden van crisis.”
Daar komt volgens de Van der Helm nu verandering in: “Sinds de overheid in het Energieakkoord uit 2013 de groenregeling bevestigd heeft en duidelijke milieudoelstellingen heeft gesteld, is de weg vrij voor groei van vermogen onder de groenregeling. We verwachten in 2016 duidelijke groei. Onze groeiprognose wordt breed gedeeld door de banken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/beleggen/13744/nederlanders-beleggen-steeds-duurzamer#sthash.sa7CQjD1.dpuf

De vertrouwensindicator voor de woningmarkt van Vereniging Eigen Huis is in de afgelopen drie maanden gestegen van 51 naar 54 punten.

Jongeren schatten hun kansen op de huizenmarkt positiever in dan ouderen. Voor 18 tot 35-jarigen staat de indicator op 57 tegenover 53 voor mensen van 35 tot 55 jaar.

De Eigen Huis Marktindicator meet maandelijks het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. De vertrouwensindicator heeft een schaal van 0 tot 200 en is neutraal bij een waarde van 100. Met de jongste cijfers lijkt, na het grootste dieptepunt ooit in december, het consumentenvertrouwen in de woningmarkt vanaf begin 2013 weer in kleine stapjes vooruit te gaan. "De kans op een passende hypotheek lijkt voor starters iets toe te nemen omdat de hypotheekrente de laatste maanden licht is gedaald.
Daar komt bij dat er vrijwel overal een zeer ruime keuze is aan te koop staande woningen, die vrijwel zonder uitzondering fors in prijs zijn gedaald. Daardoor is de betaalbaarheid - althans op papier - toegenomen", aldus Eigen Huis.

De matige opmars is volgens de belangenorganisatie vooral te danken aan het feit dat er eindelijk meer duidelijkheid is gekomen over het overheidsbeleid en de hypotheekrenteaftrek. "Maar huizenzoekers ervaren nog steeds dat er een grote kloof is tussen een huis willen kopen en dat huis ook kunnen kopen.

Het niet kunnen krijgen van de benodigde financiering is nog altijd een belangrijk obstakel." Restschuld meefinancieren Het niet kunnen meefinancieren van een restschuld staat inmiddels een grote groep doorstromers in de weg, concludeert Eigen Huis. "Hoewel de hypotheekregels dit wel mogelijk maken, werken banken er zelden aan mee." Vereniging Eigen Huis pleit op dit vlak voor de toepassing van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor restschuldfinanciering bij een nieuwe NHG hypotheek.

De overdrachtsbelasting voor hypotheken die passeren tussen 15 juni 2011 en 1 juli 2012 is verlaagd naar 2%.

Minister Van Nieuwenhuizen onderschrijft de waarschuwing van het Verbond van Verzekeraars dat e-steps niet verzekerd kunnen worden en daardoor tot hoge kosten kunnen leiden.
De minister in antwoord op Kamervragen: "Ja, ik begrijp de terechte waarschuwing van het Verbond van Verzekeraars. Deze voertuigen mogen immers pas worden gebruikt op de weg nadat ze zijn aangewezen als bijzondere bromfiets dan wel een Europese typegoedkeuring hebben gekregen. Uit het artikel 'Tijdens vakantie gekochte e-step kan duur uitpakken, waarschuwen verzekeraars' blijkt dat verzekeraars er om die reden ook geen verzekering voor aanbieden. Bijgevolg is de bezitter hiervan aansprakelijk voor deze schade, indien het voertuig schade veroorzaakt. Nu hij hiervoor geen verzekering kan afsluiten, kan dit leiden tot hoge kosten."
E-steps, aldus Van Nieuwenhuizen, "mogen pas worden gebruikt op de weg nadat ze zijn aangewezen als bijzondere bromfiets op basis van de eisen in het Toelatingskader bijzondere bromfietsen ofwel nadat ze een Europese typegoedkeuring hebben gekregen.
"Ik heb uw Kamer op 7 juni 2019 geïnformeerd over de regels die andere lidstaten hanteren bij de toegang van dit soort voertuigen tot de weg. Daaruit blijkt dat er grote verschillen in de toelating en het gebruik bestaan tussen verschillende lidstaten. Dit onderstreept eens te meer de noodzaak om deze regels op Europees niveau te harmoniseren. Totdat dat gebeurt zal elke lidstaat zelf regels moeten maken over de toelating en het gebruik van elektrische stepjes. Daarom is Nederland in Europees verband een actief pleitbezorger voor een geharmoniseerd kader voor dit soort voertuigen."