WIA-/WGA-verzekering

WIA-bodemverzekering

Indien een werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt bevonden, dan heeft deze medewerker geen recht op een uitkering krachtens de WIA. Van de werkgever wordt verwacht de medewerker in dienst te houden in de eigen of in een aangepaste functie. Door contractaanpassing kan de werknemer inkomstenderving ondervinden. Daarnaast heeft de werkgever meestal extra kosten, doordat er aanpassingen moeten worden gedaan of doordat de werknemer minder productief is dan voorheen.

De WIA-bodemverzekering geeft in deze gevallen een uitkering. Die kan gebruikt worden voor de kosten van het aanpassen van de functie/werkplek of ter compensatie van de inkomstenderving van de arbeidsongeschikte werknemer. De WIA-bodemverzekering kent meestal een beperkte uitkeringsduur en gaat uit van een vast bedrag of percentage van het salaris.

Op de meeste ziekteverzuimverzekeringen kan de WIA-bodemregeling worden meeverzekerd.

WIA-aanvullingsverzekering

Deze verzekering keert uit ter aanvulling van de WGA-uitkering die de werknemer ontvangt. Dit kan in de vorm van een vast bedrag, maar ook als een bedrag ter compensatie van daadwerkelijk geleden inkomensschade tot maximaal 80% van het laatstverdiende salaris.

WGA-hiaatverzekering Basis

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (minimaal 35% arbeidsongeschikt) die de restverdiencapaciteit - die door het UWV is bepaald - niet voor tenminste 50% benut, krijgt op den duur een WGA-vervolguitkering. Hierdoor krijgt deze werknemer te maken met een WGA-hiaat. De vervolguitkering bedraagt 70% van het minimumloon vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage. Dit is een lage uitkering, die vaak voor een groot inkomensverlies zorgt.

De WGA-hiaatverzekering Basis keert 70% van het laatstverdiende loon uit (gemaximeerd tot het sv-loon), vermenigvuldigd met uw arbeidsongeschiktheidspercentage, minus de WGA-vervolguitkering. Deze basis verzekering laat de arbeidsongeschiktheid ongemoeid en de werknemer wordt niet aangevuld tot 70% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd tot het sv-loon).

WGA-hiaatverzekering Uitgebreid

De WGA-hiaatverzekering Uitgebreid biedt een garantiedekking tot 70% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd tot het sv-loon). Bij deze verzekering maakt het dus niet uit of de werknemer de door het UWV bepaalde restverdiencapaciteit niet voor 50% of meer benut. De WGA-vervolguitkering, WGA-loonaanvulling en het inkomen uit arbeid worden wel op de uitkering in mindering gebracht, zodat deze de 70% niet overschrijdt.

Meer informatie?

Wilt u weten hoe u en uw personeel ervoor staan bij arbeidsongeschiktheid of meer informatie over een aanvullende WIA-/WGA-verzekering? Neem even contact met ons op, zodat we dit met u kunnen bekijken!