CAR (construction all risks)-verzekering.

Waarom een CAR-verzekering?

Nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten staan aan veel risico's bloot. Behalve schade door brand, storm, neerslag of een ander van buiten komend onheil is er bijvoorbeeld een groot risico op diefstal of vandalisme. Tevens kan schade ontstaan door een ontwerp- of constructiefout of door een gebrek in een materiaal. Tenslotte kan schade aan derden worden veroorzaakt door de bouwactiviteiten, bijvoorbeeld scheurvorming in muren door heiwerkzaamheden.

Wie zijn verzekerd?

Alle bij de bouw betrokken partijen zijn meeverzekerd, zodat in geval van een gedekte schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. Hierdoor wordt de continuïteit van het project veiliggesteld.

Wat kan worden verzekerd?

De CAR-verzekering bestaat uit een aantal rubrieken, waarvan de rubriek Het Werk verplicht is. De overige rubrieken zijn aanvullend mee te verzekeren.

- Rubriek Het Werk: het werk is tijdens de bouw- en onderhoudstermijn verzekerd tegen materiële schade, verlies en vernietiging. Diefstal van bouwmaterialen is ook meeverzekerd.

- Rubriek Aansprakelijkheid: deze rubriek dekt de financiële gevolgen van schade aan derden voor zover die het gevolg is van de uitvoering van het werk en voor zover ontstaan gedurende de verzekerde bouw- of onderhoudstermijn.

- Rubriek Bestaande eigendommen opdrachtgever: deze rubriek is van belang bij verbouw- en renovatieprojecten. Gedekt is materiële schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever die direct door (ver)bouwwerkzaamheden wordt veroorzaakt, met uitzondering van schade door brand en ontploffing. In de meeste gevallen heeft de opdrachtgever zijn eigendommen tegen de risico's van brand en ontploffing verzekerd.

- Rubriek Hulpmateriaal: deze rubriek dekt schade als gevolg van beschadiging en diefstal van het hulpmateriaal op het bouw- of werkterrein dat is bestemd voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals steigers, bekisting, damwanden, bouwketen, loodsen en gereedschappen.

- Rubriek Eigendommen van directie en personeel: deze rubriek dekt de materiële schade die kan ontstaan tijdens de uitvoering van het werk aan de persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel.

- Rubriek Transport: deze rubriek dekt de schade als gevolg van beschadiging en diefstal tijdens het transport van de voor de bouw benodigde materialen.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een CAR-verzekering of wilt u meer informatie? Wij geven u graag een professioneel en persoonlijk advies.