Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf?

In een steeds complexere wereld, waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, krijgt u te maken met steeds kritischere werknemers, consumenten en leveranciers. Het claimen van schades neemt hierdoor toe. Het is dan ook noodzakelijk een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw bedrijf of beroep. Deze verzekering beschermt uw vermogen tegen aanspraken van derden. Ook als het een fout van één van uw medewerkers of ondergeschikten betreft.

Dekking

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor aan derden toegebrachte personen- en/of materiële schade. Er is dekking voor schade veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Maar ook schade aan (bedrijfs)gebouwen of milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk, vallen hieronder. Daarnaast is de hieruit voortvloeiende schade (gevolgschade), zoals inkomsten- of omzetderving, verzekerd.

Als er geen sprake is van personen- of zaakschade wordt gesproken over zuivere vermogensschade. Dit kan het geval zijn bij een verkeerd advies van bijvoorbeeld een advocaat of notaris. Om dit risico af te dekken dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (zie hiervoor de betreffende rubriek). Tevens is het in het kader van aansprakelijkheid verstandig om even te kijken bij opzicht, transport/eigen vervoer en bij de Milieuschadeverzekering (MSV).

Meer informatie

Natuurlijk staan we graag voor u klaar. Laat het ons weten als u geïnteresseerd bent in het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf of als u hierover meer informatie wilt.