Het jaar van de verharde markt. Zo kenschetste NVGA-voorzitter Ron Gardenier het afgelopen jaar in zijn speech tijdens de algemene ledenvergadering. "Met name op brand heeft geleid tot massaal opgezegde polissen, significante en soms niet realistische premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en krimpende capaciteit. Onverzekerbaarheid is één van de meest besproken topics van het laatste kwartaal 2019. De klant centraal stellen, toch ook een belangrijk thema bij onze verzekeraars, lijkt ver weggezakt en heeft plaats gemaakt voor het verzekeren van objecten en hoedanigheden waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de klant die hierachter zit. Dit alles als gevolg van een gewijzigde risk appetite en de noodzaak van minder volatiliteit."
Volgens Gardenier versterken verzekeraars elkaar hierin. "Het beleid is dan ook veelal overeenkomstig met als gevolg grote groepen klanten die niet dan wel slechts deels verzekerd kunnen worden via de Nederlandse markt. Wij zijn dan ook van mening dat hier slechts ten dele sprake is van onverzekerbaarheid maar dat het veel meer gaat over verzekerbereidheid. Gevaar dat op de loer ligt is dat deze markt verschuift naar het buitenland en dat is volgens mij slecht voor de bv Nederland. Daarom is het evident dat de NVGA doorgaat met het aantrekken van nieuwe spelers voor de volmachtmarkt." Recent werden Rhion en Maas Lloyd verwelkomd.