Vorige week is op Prinsjesdag bekendgemaakt welke veranderingen er in 2016 plaatsvinden in de zorg. Het kabinet wil dat de kwaliteit van zorg verbetert. Er komt bijvoorbeeld extra geld vrij voor betere zorg en opleiding van verplegend personeel in verpleeghuizen. Verder gaan de nominale premies van de zorgverzekeringen omhoog, terwijl ook de zorgtoeslag stijgt. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering voor u op een rijtje.

Volgend jaar verdwijnen er geen behandelingen uit het basispakket. Wel zijn er een aantal uitbreidingen;

Prenatale chirurgie bij open ruggetje
De behandeling is op dit moment alleen in Leuven mogelijk. De beoordeling vindt plaatst in een Nederlands Universitair Medisch Centrum.

Prenatale testen
In Nederland mag de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen worden uitgevoerd en vergoed na een positieve uitslag van de combinatietest. De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek en een nekplooimeting en laat zien hoe groot de kans is op een kind met het Downsyndroom. Wanneer er sprake is van een verhoogde kans, wordt er een vervolgonderzoek gedaan (NIPT). Hierbij kan voor 99 procent worden vastgesteld of het ongeboren kind het Downsyndroom of een andere afwijking aan de chromosomen heeft of niet. Er zijn vrouwen die in het buitenland op eigen kosten een NIPT laten uitvoeren. Hier is een combinatietest voorafgaand aan de NIPT niet verplicht. Wanneer deze test positief is, komen zij op dit moment niet in aanmerking voor een vergoeding van de vervolgtesten. Dit knelpunt wordt met ingang van 1 januari 2016 weggenomen.

Zittend ziekenvervoer bij intensieve kinderzorg
Alle kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging, krijgen vanaf 2016 recht op het vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf als dit medisch noodzakelijk is. Nu krijgen alleen nierdialyse- en oncologiepatiënten, rolstoelers en blinden/zeer slechtzienden een vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Volgend jaar veranderen onder meer de nominale premies, zorgtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage. Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen;

Stijging premie
In 2016 is de verwachting dat de premie met gemiddeld € 85 per jaar stijgt naar € 1.243 per jaar. Dit is ongeveer € 7 per maand. De uiteindelijke premie stelt de zorgverzekeraar zelf vast.

Zorgtoeslag
Waar de premie stijgt, gaat ook de zorgtoeslag omhoog. Zo wordt de maximale zorgtoeslag € 1.103 voor eenpersoonshuishoudens, waar het nu € 942 is. Bij de meerpersoonshuishoudens stijgt het van € 1.791 naar € 1.935. Het kabinet verwacht dat de stijging van de zorgtoeslag niet groot genoeg zal zijn om de premiestijging volledig te compenseren.

Inkomensafhankelijke bijdrage
De inkomensafhankelijke bijdrage is een werkgeverspremie, die wordt berekend over het loon van de werknemer. Het premiepercentage voor werkgevers daalt in 2016 van 6,95% naar 6,75%. Zelfstandigen, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden betalen zelf de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor hen geldt een verlaagd tarief van 5,50% in 2016.

Premie Wet Langdurige Zorg
Het premiepercentage voor de Wet Langdurige Zorg blijft in 2016 ongewijzigd, namelijk 9,65%. Deze premie geldt voor de eerste twee belastingschijven.

Inkomstenbelasting
De Nederlandse burger draagt via de inkomensbelasting bij aan de financiering van de zorgkosten. Gemiddeld betaalt een volwassene € 1.406 aan zorg via de inkomstenbelasting in 2016. Dit was € 1.412 in 2015.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de Basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. Het verplicht eigen risico stijgt in 2016 met € 10 naar € 385.

In de zorgnota zitten uiteindelijk weinig verrassende wijzigingen. Naast de verbeterde zorg, wil de overheid de uitgaven beheersen en minder hard laten groeien.