Er gaat nog veel mis bij het aanbieden van serviceabonnementen. Zo geeft de helft van de financiële dienstverleners onvoldoende begrijpelijke en duidelijke informatie aan de klant.

Dit concludeert de AFM op basis van onderzoek naar ruim tweehonderd serviceabonnementen van tachtig financiële dienstverleners. Sinds de invoering van het provisieverbod voor complexe financiële producten bieden steeds meer financiële dienstverleners een dergelijk abonnement aan.
Van de onderzochte serviceabonnementen biedt 80% relevante dienstverlening. Echter, een aantal partijen biedt een serviceabonnement aan waarbij relevante diensten ontbreken. De AFM verwacht dat deze adviseurs hun dienstverlening op het gebied van serviceabonnementen verbeteren. Het rapport dat de AFM heeft opgesteld bevat aanbevelingen hiervoor.

De AFM heeft ook onderzocht bij hoeveel financiële dienstverleners de klant betaalt voor een serviceabonnement, terwijl ook al via provisie is of wordt betaald. Dit geldt voor 20% van de onderzochte abonnementen.
Een deel van de financiële dienstverleners in deze categorie geeft aan bij de prijsstelling van het abonnement rekening te houden met de betaalde provisie. Klanten betalen dan (veel) minder voor een abonnement, omdat er deels via de provisie al is of wordt betaald voor doorlopende service van de adviseur. Het is in de informatieverstrekking echter vaak onduidelijk voor welke dienstverlening klanten aanvullend moeten betalen via een serviceabonnement.
In bijna een op de vijf gevallen betalen klanten dus dubbel voor dezelfde dienstverlening via provisie en een abonnement. Bij een enkel abonnement lijkt de financiële adviseur bovendien dubbele kosten in rekening te brengen terwijl ook relevante dienstverlening ontbreekt.

Bij de helft van de beoordeelde abonnementen ontbreekt het aan begrijpelijke en duidelijke informatie over het abonnement. Daarnaast zijn er enkele financiële dienstverleners die de consument alleen mondeling informeren.

Het merendeel van de financiële dienstverleners kiest ervoor om een serviceabonnement op basis van een schriftelijk ondertekende opdrachtbevestiging af te sluiten. Wel heeft de AFM meldingen ontvangen dat er financiële dienstverleners zijn die een abonnement op een verkeerde manier aanbieden aan de klant. Zij werken bijvoorbeeld met opt-outbrieven, waarbij zij stellen dat een serviceabonnement wordt afgesloten als de klant niet binnen een bepaalde termijn reageert. Deze werkwijze is niet toegestaan. De financiële dienstverlener moet om expliciete instemming van de consument vragen.

De AFM verwacht van financiële dienstverleners dat ze aan de slag gaan met de aanbevelingen die de toezichthouder doet op basis van het onderzoek. Ook spreekt de AFM partijen aan op de bevindingen en verwacht zij dat zij hun dienstverlening hierop aanpassen.